Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obraz filmowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article aims to present the ways in which feature films of the 1960s, with all their beauty, became a canvas of times so important for the history of Polish architecture. Writing about the past exceeds a simple description of a historical object. It is also an attempt to present it on a film reel. In my reflections, I wish to concentrate on the relations operating between a feature film and such an architectural object, which, over the course of time, became iconic for the discipline. I want to focus on considerations regarding the ways of defining film and architecture as an element of spatial and visual memory, in the context of Polish heritage protection of architectural modernism.
PL
Tekst ma na celu ukazanie, jak obraz filmowy lat 60. XX wieku – ze wszystkimi jego walorami – stał się zapisem czasu tak ważnego dla historii polskiej architektury. Pisanie o przeszłości to nie tylko opisywanie obiektu historycznego, to także próba ukazania jego obrazu na taśmie filmowej. Chciałbym skupić się na rozważaniach dotyczących traktowania czy też definiowania filmu i architektury jako elementów pamięci zarówno przestrzennej, jak i wizualnej w kontekście ochrony dziedzictwa polskiej architektury modernistycznej.
PL
W przypadku niniejszego tekstu skupiono się na relacjach zachodzących pomiędzy dziełem literackim a zawartym w nim opisie architektury, ukazanym następnie w obrazie filmowym. Rozważania będą prowadzone w odniesieniu do dwóch filmów ekranizujących prozę Jarosława Iwaszkiewicza, Matki Joanny od aniołów (1961) oraz Panien z Wilka (1979). Każdy z tych obrazów stał się na przestrzeni lat niedoścignionym wzorcem adaptacyjnym transpozycji literatury na obraz filmowy. Jednocześnie zwrócono uwagę na sposób przedstawiana architektury w filmie, nieczęsto bardzo odbiegający od literackiego pierwowzoru. Materiał badawczy przedstawiony w tekście został uzyskany w wyniku, kwerendy literaturowej oraz kwerendy materiałów archiwalnych w Filmotece Narodowej w Warszawie. Przedstawione w teście badania wskazują na fakt, iż architektura i obraz filmowy mają ze sobą wiele wspólnych punktów, które zostały ukazane w przedstawionym dyskursie naukowym.
EN
In this article I would like to focus on the interrelations between a literary work and a description of architecture included therein, which is then presented in a film image. The studies over the issue shall be based on two films that are the adaptations of the literary works of Jarosław Iwaszkiewicz, namely Matka Joanna od Aniołów (Mother Joan of the Angels, 1961) and Panny z Wilka (The Maids of Wilko, 1979). Each of the aforementioned films has become an unattainable ideal for any attempted film adaptations of literary works. At the same time, I would like to point out to the fact that the manner the architecture is shown in the film frequently diverges a lot from the manner it is presented in the literary work the film is based on. The research material presented in the text was collected in the course of literary enquires and archive enquiries filed with the National Film Archive in Warsaw. The studies presented in the article confirm that architecture and the film image have a number of aspects in common, which is disclosed in the scientific discourse of the article.
3
EN
The goal of this paper, in relation to the conference topic, is to show how a female architect was shown in movies from 1960s. The author presents this in two views of the life of women architects: passive – set in the realization of everyday career goals, and creative – set in creating the architecture of the future. He also emphasizes that, in retrospect, the creative attitudes of presented movie heroines are an excellent record of the times, when being a female architect was associated with the choice in the career path of little creative engagement on behalf of creative activity that could not achieve results because of the social reluctance in the time of the Polish People’s Republic (PRL).
PL
Prezentowany tekst odnoszący się do tytułu konferencji ma na celu pokazanie, w jaki sposób postać architekta kobiety była ukazywana w obrazie filmowym lat 60 XX wieku. Autor zwraca uwagę na ukazanie dwóch postaw życiowych kobiet architektów biernej nastawionej na realizację codziennych celów zawodowych oraz twórczą nastawioną na tworzenie architektury przyszłości. Zwraca także uwagę, iż postawy twórcze bohaterek omawianych filmów stają się z perspektywy lat doskonałym zapisem epoki, w której bycie kobietą architektem związane było z wyborem drogi zawodowej o małym zaangażowaniu twórczym na rzecz działania twórczego, które nie przynosi rezultatów z uwagi na niechęć społeczeństwa epoki PRL.
EN
The article attempts to define how the film picture becomes a medium to record urban space. The cine- -camera showing urban landmarks resulting from the composition allows to note impressions, sensations in real time. Over time, the captured moment becomes a historical record illustrating the character of the city, place or point in space. In the film picture, dynamic rather than stable, urban space is subject to change. Can we still say nowadays that the film picture and the modern city are made for each other?
PL
Przedmiotem artykułu jest próba zdefiniowania, w jaki sposób obraz filmowy staje się nośnikiem zapisu przestrzeni miasta. Ukazanie przez kamerę filmową charakterystycznych jego punktów wynikających z kompozycji pozwala na notowanie wrażeń, odczuć w czasie rzeczywistym. Rejestracja chwili z biegiem czasu staje się zapisem historycznym, w odniesieniu do którego utrwalona zostaje natura miasta, miejsca czy też punktu w przestrzeni. Przestrzeń miasta ulega w obrazie filmowym zmianom, nie tyle stabilnym, co dynamicznym. Czy współcześnie możemy nadal mówić o tym, że obraz filmowy i miasto nowoczesne są dla siebie stworzone?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.