Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 74

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Zastosowanie filtrów pasywnych do eliminacji wyższych harmonicznych prądu
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej w instalacjach oświetleniowych z nowoczesnymi źródłami światła. Rozpoczęto od analizy metodologii obliczania parametrów energii w warunkach odkształconych przebiegów prądów i napięć. Następnie przeprowadzono analizę wyników pomiarów uzyskanych dla wybranych opraw oświetleniowych. Na koniec zaproponowano rozwiązanie umożliwiające poprawę jakości energii elektrycznej poprzez zastosowanie pasywnych filtrów rezonansowych.
EN
The article analyzes issues related to the quality of electricity in lighting installations with modern light sources. It began with an analysis of the methodology for calculating energy parameters under distorted current and voltage waveforms. Then, the analysis of the measurement results obtained for the selected lighting fixtures was carried out. Finally, a solution was proposed to improve the quality of electricity through the use of passive resonant filters.
2
Content available remote Active power losses in three-phase cable power lines
EN
This paper deals with the power quality in a distribution grid. It is aimed to analyze active power losses that arises in the distribution grid of 22 kV. The active power losses are influenced by various adverse effects such as the load voltage unbalance, the load power factor, and the higher harmonics. The influence of these adverse effects was analyzed by the simulation model that was created in the simulation program Matlab – Simulink. The simulation was performed for three types of power line cable conductors, their different lengths, different types of active power consumption and different values of adverse effects that are mentioned above. Pursuant to data, obtained from the real measurement on an existing part of the distribution grid, another simulation was performed. Based on the individual analyzes of the real measurement, the financial losses during a certain period were calculated.
PL
W artykule analizowano straty mocy czynnej w sieci rozdzielczej 22 kV. Analizowano nierównowagę napięć obciążenia, współczynnik mocy I obecność harmonicznych. Przeprowadzono symulację dla trzech typów linii kablowych o różnej długości I różnych poborów mocy. Inalizowano też koszty.
EN
Thanks to a very high luminous efficacy of LED lamps (over 160 lm/W) they are the most preferred light sources in lighting applications today. The useful lifetime of LED modules exceeds 50,000 hours. Chromatic parameters of lamps making use of SSL (Solid State Lighting) have already equalled classic solutions, although they were noticeably worse not so long ago. High values of the Colour Rendering Index and (CRI) ease of control over the luminous flux cause that lamps with LEDs have become very attractive solutions. Today, the most important problem concerns LED drivers supplied from the 230 VAC mains. The lifetime of switched-mode converters, including electrolytic capacitors, is considerably shorter than that of LEDs. This paper discusses the features of alternative drivers for LED modules which are supplied directly from the 230 VAC mains and do not contain any electrolytic capacitors. In particular, power factor and efficiency of lamps with one or two strings are analysed and some hints concerning optimal design of such lamps are given. A unique feature of this work is a detailed analysis of harmonics contents in the supply current of such drivers, proving their conformity with the relevant standard. Finally, some problems associated with flicker resulting from the considered type of supply are mentioned.
EN
The paper presents research on the development of a line-start synchronous reluctance motor (LSSynRM) and line-start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) based on components of a mass-produced three-phase low-power squirrel cage induction motor (IM). The aim of the research was to modify the squirrel cage rotor structure for which the best functional parameters characterizing the steady state of the LSSynRM and LSPMSM were obtained, while meeting the additional requirements for asynchronous start-up. Field-circuit models of the LSSynRM and LSPMSM have been developed in the professional finite element method (FEM) package, MagNet, and applied in the design and optimization calculations of the considered machines. Experimental testing on the designed LSSynRM and LSPMSM prototypes were carried out. The obtained results were compared with the performance of the reference IM. The conclusions resulting from the comparative analysis of these three motors are given and proposals for further work are discussed.
PL
Farmy wiatrowe, przyłączone do sieci dystrybucyjnej 110 kV, umożliwiają realizację zadań zgodnych z wymogami IRiESP/IRiESD. Farmy te mogą zatem regulować poziom generowanej mocy czynnej, generowanej lub pobieranej mocy biernej, utrzymywać stałą wartość współczynnika mocy a także napięcia w punkcie przyłączenia. Powyższe właściwości farm są już i powinny być w przyszłości coraz częściej wykorzystywane przez operatorów sieciowych (OSP, OSD) w różnych stanach pracy krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE). W artykule zostały zaprezentowane aktualne możliwości sterowania farmami wiatrowymi z CDM ENEA Operator przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej 110 kV w zakresie regulacji mocy biernej i stałego współczynnika mocy. Przedstawiono przykłady praktycznego zastosowania tych trybów regulacji farmą.
EN
Wind farms connected to the 110 kV distribution network enable implementation of the tasks in accordance to IRiESP/IRiESD requirements. Therefore, these farms can regulate level of the active power generation, reactive power generation and consumption, maintain constant power factor as well as voltage at the connection point. The above wind farm properties are and should be used in the future more and more often by network operators (OSP, OSD) in various operating states of the national power system (NPS). This article presents current capabilities of wind farm control from CDM ENEA Operator which are connected to the 110 kV distribution network, in terms of reactive power control and constant power factor. Examples of practical usage of these wind farm regulation modes are presented.
EN
The article analyses theoretical and practical solutions of reactive power compensation in the power grid of 25 kV, 50 Hz of the catenary. The article presents theoretical and practical studies (by providing circuits for connecting capacitor banks, structural circuits diagrams for the automatic control reactive power level, and calculating the parameters of capacitor banks) for the compensation of reactive power.
7
Content available remote Voltage mode control DCM HSD-CIB PFC converter for HB-LED lighting applications
EN
High-brightness light emitting diodes (HB-LEDs) are gaining immense attention from the angle of both residential and industrial applications, owing to their advanced futures of longevity, compact size, high efficacy and eco-friendly nature. To meet advanced future requirements, the LED driver should be robust and efficient. In addition, for HB-LED lighting applications, an ac-dc LED driver demands high-step-down conversion ratio, less source current harmonics, high power factor (PF) and to be cost effective. This work proposes a high-step-down coupled inductor-buck (HSD-CIB) based power factor correction (PFC) converter operating in discontinuous current mode (DCM) to attain high PF with low source current harmonics. Moreover, the proposed HSD-CIB can overcome the demerit of the existing single-stage ac-dc buck PFC converter in terms of highvoltage/current switching stress, gate-driver complexity, low conversion gain and low efficiency. This paper presents the detailed design and analysis of the proposed HSD-CIB PFC converter for an LED lighting system. A closed loop voltage mode control (VMC) is designed and implemented to study the line regulations of HSD-CIB converter at various loading conditions. The analysis of the proposed HSD-CIB topology is carried out using Matlab/Simulink simulation and validated experimentally with a prototype of 16 W.
PL
W artykule zaprezentowano korzyści wynikające z zastosowania układów ultraszybkiej kompensacji mocy biernej. Układ ultraszybkiej kompensacji to system poprawy jakości energii w czasie rzeczywistym, który zapewnia: poprawę współczynnika mocy, oszczędność energii, kontrolę i kondycjonowanie napięcia poprzez: redukcję migotania, redukcję przepięć i skoków prądu, filtrację harmonicznych oraz dużo więcej zastosowań dla różnych obciążeń dynamicznych. Urządzenie realizujące ultraszybką kompensację to Equalizer.
EN
The article presents the benefits resulting from the use of ultra-fast passive reactive power compensation systems. The ultra-fast compensation system is a real-time power quality improvement system that provides: power factor improvement, energy saving, control and conditioning of the voltage by: reduction of flicker, reduction of overvoltage and jumps of current, harmonic filtration and many more applications for different dynamic loads. The device that performs ultra-fast compensation is the Equalizer.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach zasilających, w których występuje znaczna asymetria wartości prądu obciążenia w poszczególnych fazach.
EN
The analysis of the compensation system work is presented on the basis of measurement tests carried out in the selected industrial facility, depending on the location of measure of the current controlling the reactive power regulator.
PL
W referacie zaprezentowano metodę do pomiaru wartości kąta przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałami prądu i napięcia przemiennego z odniesieniem wyniku pomiaru do państwowego wzorca jednostki miary kąta płaskiego, z wykorzystaniem enkodera inkrementalnego. Opracowana metoda pomiarowa ma zastosowanie do pomiaru wartości kątów przesunięć fazowych pomiędzy sygnałami o znacznej amplitudzie i znacznej różnicy wartości tych amplitud. Spójność pomiarowa pomiaru kątów między sygnałami elektrycznymi jest najczęściej odnoszona do Państwowego wzorca jednostek miar czasu i częstotliwości. W przypadku pomiarów kąta między sygnałami prądu i napięcia w elektroenergetyce zapewnienie spójności pomiarowej do wzorca czasu i częstotliwości jest bardzo kłopotliwe ze względu na duże wartości amplitud mierzonych sygnałów oraz na występujące duże różnice wartości amplitud.
EN
The paper presents a method for measuring the value of the phase angle between current and alternating current signals with reference to the national standard of the angle of flat unit, using an incremental encoder. The developed measurement method is used to measure the values of the phase shift angles between high amplitude signals and a significant difference in the values of these amplitudes. The traceability for the measurement phase of angle between electrical signals is most often referred to the national time and frequency standard. In the case of measuring angles between current and voltage signals in the power supply, it is very troublesome to ensure the consistency of the measurement with the time and frequency standard because of the large amplitude values of the measured signals and differences amplitude.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z kompensacją mocy biernej w układach elektrycznych. W pierwszej części opisano odbiorniki mocy biernej.
EN
This article presents the basic issues of reactive power compensation in electrical systems. The first part describes receivers of passive power.
EN
In this article we consider the questions of studying the characteristics of modern light sources on the example of LED lamps (LED). The problem of energy savings gained weighty significance in recent years, particularly in the light. In many developed countries as a way to reduce power consumption the replacement of incandescent lamps to LED is considered. LED are advanced energy efficient lamps, but much of the lamps that are coming on the inner market of Ukraine do not correspond to the declared lighting and electrical parameters. That is why we investigated LED lamps of such brands as «AUKES», «OK», «Iskra», «Lemanso» if they are in accordance with lighting and electrical parameters. The results of the study indicate that among the investigated parties of lamps value for active power of all the producing capacity does not meet the stated on the package. On the basis of experiments we also determined the dependence of illuminance E, Lx of voltage U, V. On the basis of this study we can say that most of LED lamps when changing the voltage in the range of 180 -240 V LED illumination is proportional to approximately 1% ( ± 0,2%) with a change in voltage at 1%. As we have seen from the research the alleged power LED lamps does not match the experimental data, in some cases more than 30% - LED (AUKES). A major drawback of LED, that enter the market in Ukraine is a low power factor, which varies between 0,51-0,63 further reduces technical and economic parameters of power supply and increases electric gates.
EN
The article presents the laboratory research of a prototype device for grinding and mixing materials, known as an electromagnetic mill. Studies were made of the circuit of the mill inductor, covering the analysis of the current intensity, magnetic induction and power factor during operation. The article further shows the laboratory stand and research equipment used during the measurements.
PL
W dyskusjach nad właściwościami energetycznymi obwodów elektrycznych z uporem powraca pogląd, że straty energii przy jej przesyle ze źródła zasilania do odbiornika powodowane są oscylacjami tej energii. Dużą rolą w utrwalaniu tego poglądu ma norma DIN 40100, która wprowadziła koncepcję rozkładu mocy chwilowej p(t) na moc chwilową wejściową pv(t) (dodatnią) oraz moc chwilową powrotną pr(t) (ujemną). Niniejszy artykuł pokazuje, że nie ma wyraźnego związku między współczynnikiem mocy obwodu oraz stratami energii przy jej przesyle a mocą wejściową pv(t) oraz mocą powrotną pr(t). W artykule pokazano również, że oscylacje energii między źródłem zasilania a odbiornikiem nie mają wpływu na współczynnik mocy odbiornika, oraz wykazano, że nie ma w obwodach elektrycznych żadnego zjawiska fizycznego, które wymagałoby wprowadzenia do jego opisu pojęcia mocy biernej Q, co oznacza, że moc bierna Q nie jest wielkością fizyczną.
EN
In discussions on power properties of electrical circuits recurrent point of view is expressed that the energy loss is caused by the energy oscillation. The spread of this opinion is instigated by Standard DIN 40100, which introduced the concept of the instantaneous power pv(t) decomposition on an input instantaneous power pv(t) (positive) and a returning instantaneous power pr(t) (negative). The paper demonstrates that there is no clear relation between the power factor and the energy loss at its delivery on the input and the returning instantaneous powers pv(t) and pr(t). Moreover, it is shown in the paper that the energy oscillation between the supply source and the load has no effects on the power factor. It was shown as well that there is no physical phenomenon in electrical circuits that requires the concept of the reactive power, which means that the reactive power is not a physical quantity.
EN
The paper is focused on the theoretical analysis of potential options of reactive power origin and its compensation in photovoltaic power plants. In the first part of paper parts of photovoltaic power plants, which can be a source of inductive or capacitive reactive power are described. The second part describes a compensation of reactive power and reasons of requirement of reactive power compensation. Further we describe the basic types of the presently most frequently used reactive power compensation equipment in photovoltaic power.
PL
Artykuł poświęcony jest teoretycznej analizie potencjalnych możliwości powstawania mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych i jej rekompensacji. W pierwszej części opisano elementy składowe elektrowni fotowoltaicznych, które mogą być źródłem indukcyjnej lub pojemnościowej mocy biernej. W drugiej części opisano kompensację mocy biernej i ze przyczyny wymogu kompensacji mocy biernej. Następnie analizowane są podstawowe typy najczęściej obecnie stosowanych urządzeń do kompensacji mocy biernej w elektrowniach fotowoltaicznych.
PL
Przedstawiono analizę utrzymania na odpowiednim poziomie współczynnika mocy (cosφ) w obiektach z odnawialnymi źródłami energii.
EN
The paper presents an analysis of maintaining the appropriate level of power factor (cosφ) in objects of renewable power sources.
17
Content available remote Reactive Compensation of LTI Loads in Three-Wire Systems at Asymmetrical Voltage
EN
The paper presents fundamentals of design of reactive compensators for total compensation of the reactive and unbalanced currents of linear time invariant (LTI) loads supplied with asymmetrical sinusoidal voltage in three-wire systems. Theoretical fundamentals for the presented method are provided by the Currents’ Physical Components (CPC) based power theory. Development of the reactive compensator equation is the very core of the method presented. A draft of the CPC-based power theory of LTI loads in three-wire systems with asymmetrical, but sinusoidal supply voltage is also presented in the paper.
PL
Artykuł przedstawia podstawy projektowania kompensatorów reaktancyjnych prądu biernego i niezrównoważenia liniowych i czasowo niezmienniczych (LTI) odbiorników trójfazowych zasilanych sinusoidalnym, lecz niesymetrycznym napięciem. Teoretyczne podstawy kompensacji oparte są na Teorii Mocy Składowych Fizycznych Prądów (ang.: Currents’ Physical Components (CPC) – based Power Theory). Głównym elementem przedstawionej metody jest równanie kompensatora reaktancyjnego. Artykuł przedstawia także zarys teorii mocy liniowych czasowo niezmienniczych odbiorników trójfazowych zasilanych niesymetrycznym napięciem sinusoidalnym.
EN
This paper proposes a methodology to identify the reactive and harmonic compensation in three-phase power systems. Considering the behavior of power factor, current and voltage harmonic distortion, unbalance factors and reactive power daily variation, the developed tool is able to select two suitable solutions for power factor correction on the installation under analysis. The results gathered from computational simulations, as well as from measuring an industrial facility are presented and discussed. Based on specialist knowledge the developed tool may be very useful for finding the correct compensation solution quickly even manipulating a large amount of data.
PL
Artykuł proponuje metodykę identyfikacji kompensacji mocy biernej I harmonicznych. Biorąc pod uwagę dzienne zmiany współczynnika mocy, odkształcenia prądów i napięć, współczynników niezrównoważenia oraz mocy biernej, przedstawiona metoda jest w stanie wybrać dwa odpowiednie rozwiązania dla poprawy współczynnika mocy w analizowanym systemie. W artykule przedstawione są i przedyskutowane wyniki zebrane z modelowania komputerowego oraz z pomiarów na obiektach przemysłowych. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, przedstawiona metoda może być bardzo użyteczna w szybkim poszukiwaniu poprawnej kompensacji, nawet w przypadku dużej ilości danych.
PL
W pracy przedstawiono zmiany parametrów elektrycznych zamienników żarówek głównego szeregu przystosowanych do ściemniania. Wobec faktu, że producenci w specyfikacji zamienników lamp żarowych zadeklarowali możliwość współpracy z dowolnym regulatorem natężenia oświetlenia, zastosowano dwie metody ściemniania źródeł światła. W pierwszej wykorzystano tzw. regulację kąta przepływu (rozwiązanie stosowane w ściemniaczach tyrystorowych), w drugiej zaś regulowano amplitudą napięcia zasilającego (którą zrealizowano wykorzystując do tego celu autotransformator).
EN
The paper presents electrical parameter changes of prime set bulb equivalents suitable for dimming. Two methods of light dimming are used in accordance to fact that producers in the product specification of bulbs, declared a possibility of device cooperation with any dimmer. The first method deploys so called method of regulation of flow angle (solution used by thyristors dimmers), whereas the second method uses regulation of supplying voltage amplitude (by usage of autotransformer).
PL
W artykule zaprezentowano analizę poborów mocy czynnej, mocy biernej oraz współczynnika mocy w wybranym przedsiębiorstwie, o szerokim procesie produkcji oraz szerokim profilu działalności. Przedstawiono wyniki badań pomiarowych, a na podstawie ich analizy wykazano potrzebę opracowania zmodyfikowanych konstrukcji kompensatorów mocy biernej, utrzymujących zadany poziom współczynnika mocy odbiorcy, niezależnie w każdej fazie sieci zasilającej.
EN
The paper presents results of electrical energy consumption measurements (with analysis of active power, reactive power and power factor) taken by Twens in the one selected company. The results of measurements allowed for analysis of reactive power compensation level and led to the idea of modern electronic device able to compensate reactive power independently in each phase. The idea and the mathematical model of such compensator is presented as well as its simulation results.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.