Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  diagnose
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł ma status pierwszego (chronologicznie) artykułu Słownika encyklopedycznego elektroprosumeryzmu na platformie PPTE2050. Dzieli się na trzy części. Każda część dzieli się na sekcje i akapity. Sekcje mają tytuły, ale nie są numerowane. Akapity mają w każdej części odrębną, jednolitą, numerację. Pierwsza część jest poświęcona syntezie siły fundamentalnej elektroprosumeryzmu w kontekście procesów społecznych; siłę tę ocenia się (to hipoteza) jako przewyższającą znaczenie wpływu sił politycznych na procesy społeczne. Druga część koncentruje się na potrzebie wytworzenia dwóch systemów regulacji prawnych transformacji TETIP: procesu schodzącego (wygaszania energetyki WEK-PK w przestrzeni istniejącego Prawa energetycznego) oraz procesu wschodzącego (budowania elektroprosumeryzmu w przestrzeni potrzebnego nowego Prawa elektrycznego). Trzecia część (retrospektywna) prezentuje syntezę diagnozy warunkującej szanse i zagrożenia dla elektroprosumeryzmu w świetle ustrojowej reformy elektroenergetyki WEK-PK – od początku zmian ustrojowych państwa (1989) do przełączenia KSE ze Wschodu na Zachód (1995) i uchwalenia Prawa energetycznego (1997) – oraz w świetle rządowej polityki energetycznej w dwóch pierwszych dekadach XXI w. realizującej sukcesywne, ale całkowite odejście od pryncypiów tejże reformy elektroenergetyki. Artykuł kończy się zaktualizowaną (rozszerzoną) wersją Spisu podstawowych nazw i akronimów transformacji TETIP.
EN
The article has got the status of the first (chronologically) one contained in the Encyclopaedic dictionary of electroprosumerism on the PPTE2050 platform. It is divided into three parts which in turn are divided into sections and paragraphs. Sections have got titles but thery are not numbered. Paragraphs in every part have got separate, uniform numbering. The first part is dedicated to the synthesis of the electroprosumerism fundamental force in context of social processes; this force is judged (it is the hypothesis) as the one exceeding the importance of political forces influence on social processes. The second part concentrates on the need to create two systems of TETIP transformation legal regulations: the descending process (phasing out of WEK-PK in the area of the present Energy Law Act) and the emerging one (building of electroprosumerism in the area of the needed new Electricity Act). The third (retrospective) part presents the synthesis of the diagnose which is conditioning chances and threats to electroprosumerism in the light of structural reform of WEK-PK energy industry – from the beginning of the State's political reform (1989), through switching the National Energy System from East to West (1995) to adoption of Energy Law Act (1997) – and in the light of governmental energy policy in the first two decades of the XXI century gradually realizing the complete divergence from principles of this energy industry reform. The article ends with the updated (extended) version of the List of the basic names and acronyms of TETIP transformation.
PL
Elewacje wentylowane niewątpliwie należą do grupy najczęściej stosowanych systemów elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Na system ten składają się: podkonstrukcja (ruszt), izolacja termiczna, szczelina wentylacyjna i okładzina. Wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Często ich przyczyny związane są nie tylko z pomyłkami projektowymi lub wykonawczymi, ale z zaniedbaniami podczas użytkowania. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest możliwe dzięki systematycznemu przeprowadzaniu okresowych ocen tych elewacji budynków. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych oraz podstawowy zakres czynności pozwalających określać ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades belong to the group of the most frequently used facade systems in modern construction. The system consists of: substructure (grate), thermal insulation, ventilation gap and cladding. Along with the increase in the area of the completed facades, the number of their failures also increased. Often the causes of breakdowns are associated not only with design mistakes, but also with negligence during use. Minimizing the risk of failure of ventilated facades is possible thanks to systematic periodic assessments of these building facades. The paper presents the principles of conducting periodic assessments of ventilated facades and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described which allow to diagnose the discussed facade systems.
PL
Zagadnienia związane z kierowaniem pojazdem przez osoby z różnymi schorzeniami jest przedmiotem badań naukowych z zakresu nie tylko medycyny, ale również neuropsychologii, czy psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pomimo, iż wiele uszkodzeń, szczególnie w obrębie układu nerwowego, może dyskwalifikować z aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze kierowcy, samo posiadanie choroby nie jest równoznaczne z zaprzestaniem jazdy. O tym każdorazowo decyduje lekarz na podstawie odpowiednich badań i przesłanek. Szczególnie przewlekłe choroby neurologiczne mogą ograniczać zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Te ograniczenia mogą wynikać z zaburzeń zarówno ruchowych (niedowład), dysfunkcji poznawczych (myślenia, uwagi, percepcji), wykonawczych (planowanie, kontrola działania), zaburzeń zachowania (impulsywność, agresja), jak i innych deficytów, a więc tych funkcji, które są niezwykle istotne przy prowadzeniu pojazdu. Niniejszy artykuł prezentuje przepisy związane z diagnozą lekarsko-psychologiczną pod kątem kierowania pojazdem, ponadto wybrane schorzenia układu nerwowego w kontekście bezpieczeństwa i funkcjonowania kierowcy w ruchu drogowym.
EN
The issues related to driving the vehicle by people with various illness is the subject of scientific research in the field of not only medicine, but also neuropsychology, or transport psychology and road safety. Although many diseases, especially of the nervous system, can disqualify from active participation in traffic as a driver, the mere possession of the disease is not synonymous with ceasing to drive. This is decided by the doctor each time based on the relevant tests and evidence. Especially chronic neurological illness may limit the ability to drive safely. These limitations may result from abnormalities of movement (paresis), cognitive dysfunction (thinking, attention, perception), execution (planning, control of activities), behavioral disorders (impulsivity, aggression), as well as another deficits, i.e. the functions which are extremely important for driving. This article presents the provisions relating to medical and psychological diagnosis for the purpose of driving vehicle, as well as selected illness of the nervous system in the context of safety and operation of the driver in traffic.
EN
The article presents the problem of dynamically changing fuel quality during the control of combustion process. The way of the measurement process variables related with this process was described. In the next part of the article schematics, ideas and genetic algorithm were presented by the author. They are also presented conditions in which the above anomaly detection algorithm perform in the regulation of combustion. The results of these solution were presented in the final section.
PL
W artykule przedstawiono problem związany ze zmieniającą się dynamicznie jakością paliwa podczas sterowania procesem spalania. Opisano sposób pomiaru zmiennych procesowych związanych z tym procesem. W kolejnej części artykułu autor przedstawił schemat, idee oraz działanie algorytmu genetycznego. Zostały również przedstawione warunki w których powyższy algorytm realizuje detekcje anomalii w procesie regulacji spalana. W ostatniej części został przedstawiony rezultat zaproponowanego rozwiązania.
EN
The purpose of this paper is to present one of the ways to resolve the difficulties encountered during the use of the classical process control. The article presents the problem of a dynamically changing quality of fuel delivered to the water- grate boiler type WR-25, in which the combustion process takes place. The method of the measurement process variables related to this process was described. In the next part of the article, the author presents the basic concepts related to the natural immune system, and also introduces the scheme, ideas and a negative selection algorithm. Also, the conditions were presented in which the proposed algorithm performs a detection of anomalies in the regulation burned. The solution of the problem and the results of the proposed solution where presented in the final section of the article.
PL
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie jednego ze sposobów rozwiązania trudności występujących podczas zastosowania klasycznego sterowania procesem spalania. W artykule przedstawiono problem związany ze zmieniającą się dynamicznie jakością paliwa dostarczanego do kotła wodno-rusztowego typu WR-25, w którym odbywa się proces spalania. Opisano sposób pomiaru zmiennych procesowych związanych z tym procesem. W kolejnej części artykułu autor przedstawił podstawowe pojęcia związane z naturalnym systemem immunologicznym, a także przedstawił schemat, idee oraz działanie algorytmu selekcji negatywnej. Zostały również przedstawione warunki w których zaproponowany algorytm realizuje detekcje anomalii w procesie regulacji spalana. W ostatniej części artykułu zaprezentowano wyniki działania zaproponowanego rozwiązania.
EN
Dynamic equipments, in their vast majority, have rolling bearings in their components. Measurement and analysis of the values of rolling bearings vibration, on time, represent a safe and effective measure for identifying the state of wear of bearings, and to predict the evolution of their technical condition and of the entire equipment. This paper presents the detection of causes which lead to the damage of rolling bearing by using FFT (Fast Fourier Transformation) and BCS (Bearing Condition Signature) spectrums, by measuring its housing vibrations (self-aligning ball bearing, ZKL 1205K type) mounted in a test rig. The results presents the analysis mode of FFT and BCS spectrums in order to obtain beneficial information for the detection of that unbalance caused by loading, of the implemented defect on rolling bearing raceway and of bearing damage mode under the action of these causes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.