Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cylindricity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wpływ strategii obróbki na dokładność wykonania czopa okrągłego. Przed obróbką przedmiotu obrabiarka została poddana badaniom diagnostycznym celem wyznaczenia dokładności geometrycznych i dokładności ruchu osi obrotowej. Czop został wykonany z wykorzystaniem trzech strategii. Pierwsza obejmowała interpolację kołową z wykorzystaniem osi X i Y, a druga – ruchu obrotowego osi C oraz utrzymywaniem stałej pozycji narzędzia. Ostatnia strategia zawierała w sobie zestawienie pracy trzech osi: X, Y oraz C.
EN
The article is to present the impact of machining strategies on the accuracy of the round pin. Before machining the workpiece has been tested to define the diagnostic accuracy and geometric accuracy of motion of the rotary axis. The round pin was made using three strategies. The first consisted of a circular interpolation using the X and Y axes. Second by the rotation C axis and keeping a stable position of the tool. The last strategy was to combine of movements X, Y and C axes.
2
Content available A problem of optimal cylindricity profile matching
EN
The bird-cage strategy used for measuring cylindricity is reported to be the most effective, as it provides the most detailed information about an analyzed object. The average values of profiles measured with the cross-section and the generatrix strategies may differ slightly, yet this may result from some design imperfections of the measurement instruments used. In this study, the problem of optimal profile matching is formulated and solved. As a result, the differences between the values of the registered profiles at the points of intersection of the scanning trajectories can be minimized.
3
Content available remote Wpływ odchyłki kształtu na wyniki pomiarów elementów walcowych
PL
W opracowaniu przedstawiono problematykę klasyfikacji i pomiaru elementów walcowych z odchyłkami kształtu. Podano wstępny opis wymiaru lokalnego wynikającego ze zmian w danym przekroju oraz wzdłuż tworzącej. W zakresie metodyki badań opisano pokrótce sposób otrzymywania próbek walcowych z elementarnymi odchyłkami kształtu. Próbki były mierzone za pomocą okrągłościomierza i na WMP. Wyniki pomiarów pozwoliły na wstępną ocenę wpływu liczby pomiarów oraz liczby przekrojów pomiarowych na rezultaty badań.
EN
The paper presents the theme of both classification and measurement of cylindrical elements with shape deviations. Moreover the preliminary description of local size comming shape changes in given cross-section and also along generating line has been given. In case of reaserch methodology has been briefly described the method of obtaining of cylindrical samples with elementary shape deviations. Samples have been measured with the use of both roundness gauge and also CMM. Measurement results allowed to carry on preliminary evaluation of the impact of both measurements and cross section numbers on measurement results.
EN
The paper deals with modern systems for roundness and cylindricity measurements. It gives the classification of methods for roundness and cylindricity measurement and it describes more precisely the radial method. Fundamental part of the paper is presentation of measuring abilities of Talyrond 365. In the summary a brief comparison between of and new systems for cylindricity measurements are given.
PL
W prezentowanej pracy opracowano sposób filtracji profilu walcowości w celu odseparowania kształtu badanego przedmiotu od pozostałych składowych geometrii powierzchni. Do oceny profilu walcowości zastosowano metodę linii śrubowej, dzięki której zaobserwowano powierzchnię walca. Metoda linii śrubowej, chociaż nie jest ujęta w normach to jest cytowana w literaturze. W rozważanej w pracy metodzie profil zaobserwowany składa się z trzech fragmentów: dwóch profili w przekrojach poprzecznych na obu brzegach analizowanej powierzchni i jednego profilu o kształcie linii śrubowej. W pracy zastosowano podejście funkcjonałowe, a dokładnie jego rozwinięcie i uogólnienie przedstawione w pracy [5]. Dodatkowo, aby uzyskać ciągłość profilu przefiltrowanego w punktach styku dwóch trajektorii w przekrojach poprzecznych i trajektorii linii śrubowej dołożono dodatkowe warunki równościowe. Profil przefiltrowany aproksymowany jest za pomocą sześciennych funkcji sklejanych. W pracy przedstawiono opis matematyczny zastosowanej metody filtracji oraz wyniki działania algorytmu filtracji dla rzeczywistych zaobserwowanych profilach walcowości zmierzonych metodą linii śrubowej.
XX
The aim of the work was to develop an algorithm for filtering a cylindricity profile measured by means of the helical line method. Although the helical line method is not included in the relevant standards, it is quoted in the literature on the subject. The method analyzed here assumes that a measured profile consists of three fragments: two cross-sectional profiles on both edges of the analyzed surface and one helical profile. A functional approach was applied to filtering the profile. To ensure continuity of the filtered profile at the point of contact of the two cross-sectional trajectories with the helical trajectory, additional equality conditions were used. The filtered profile was approximated by means of cubic spline functions. The work includes the mathematical description of the filtration method and the results of the filtration algorithm used for real cylindricity profiles measured with the helical line method. In the study there was also considered an important element affecting the filter properties. It is good selection of the distance between the nodes of approximating function.
PL
W artykule przedstawiono wpływ błędu granicznego współrzędnościowej maszyny pomiarowej na niepewność pomiaru odchyłki walcowości. W badaniach uwzględniono wpływ modelu błędu tworzącej walca. Przedstawiono program do symulacji błędów i pomiaru odchyłki walcowości z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy użyciu autorskiego programu symulacyjnego i porównano z wynikami pochodzącymi z pomiarów rzeczywistych na WMP DEA. Badana przeprowadzono dla próbek o różnych modelach błędów, różnych tolerancjach i zastosowano maszyny o różnych błędach granicznych. Do weryfikacji wyników posłużono się niepewnością pomiaru.
EN
In the paper there is presented the influence of the maximum permissible error on the measurement uncertainty of out-of-cylindricity. The out-of-cylindricity error model was taken into account in investigations. A program for cylindricity measurements and error simulation with use of the coordinate measuring technique is presented in the paper as well. Investigations were performed with use of the authors' simulation program for samples of different error models and tolerances. Measuring machines with different permissible errors were applied. The results were compared with those obtained from real measurements on CMM DEA. The measurement uncertainty was used for verification of the results.
PL
W pracy zaproponowano algorytm wyznaczania linii środkowej walca zaobserwowanego metodą przekrojów wzdłużnych i metodą klatki pomiaru walcowości. W celu wyeliminowania wpływu składowych falistości zastosowano filtrację ocen punktów linii środkowej wykorzystującą podejście funkcjonałowe.
EN
The median line of a cylinder measured with the cross-section method is determined on the basis of the centre points of the mean circles of several subsequent cross-sections roundness profiles. Basically, the same principles could be used in the generatrix method. There may be, however, a large scatter of results due to a small number of measurement points with predetermined height coordinates and the occurrence of a waviness component in the cylindricity profile. The method for determination of the median line discussed in this paper involves filtering the measured points by applying the functional approach, as suggested by Krystek in Refs. [2, 3]. It is assumed that the coordinates of the measured median line points minimise the functional (13). One component of the functional assures appropriate approximation of the centres of the mean circles by means of the median line, and the other, termed the cost of curve bending, assures suitable smoothness of the median line eliminating the effect of the waviness components. A similar concept was employed in the bird-cage method, which is actually the combination of the cross-section and generatrix method. In this method, the median line points defined with the cross-section method are taken into account with appropriately greater weight than the points measured with the generatrix method (17). In the examples provided, the median line of a polished roller with a strong waviness component was determined for different cylindricity measurement methods.
EN
The paper discusses a method of quantitative comparison of cylindricity profiles measured with different strategies. The method is based on applying so-called Legendre-Fourier coefficients. The comparison is carried out by computing the correlation coefficient between the profiles. It is conducted by applying a normalized cross-correlation function and it requires approximation of cylindrical surfaces using the Legendre-Fourier method. As the example two sets of measurement data are employed: the first from the CMM and the second one from the traditional radial measuring instrument. The measuring data are compared by analyzing the values of selected cylindricity parameters and calculating the coefficient of correlation between profiles.
PL
W celu rozdzielenia składowych kształtu od składowych falistości i chropowatości stosuje się filtry cyfrowe dolnoprzepustowe. W pracy opracowano metodę filtracji profili walcowości zaobserwowanych metodą "klatki". Wykorzystuje ona tzw. podejście funkcjonałowe. Pozwala to na eliminację efektu brzegowego oraz zapewnia, że w punktach przecięcia trajektorii skanowania wartości promienia przefiltrowanych profili okrągłości i prostoliniowości są równe.
EN
It is assumed that roughness, waviness and form constitute the geometrical surface structure. The components of form with the longest wavelengths can now be extracted using digital low-pass filters. In the case of cylindrical surfaces, the assessment of form requires that a profile be filtered with the aim of eliminating the waviness and roughness constituents. The filtration process selected for a profile registered with the bird-cage method should provide filtration both roundness and straightness profiles. Additionally, it is logical requiring the values of the radii of the filtered roundness and straightness profiles be equal at the points of intersection of the scanning trajectories. The profiles under study were filtered using the so called functional approach, which was introduced to surface metrology by Krystek [2, 3] and further developed by other re-searchers [7]. According to the approach, a filtered profile is modeled as a spline, which assumes a required smooth form due to local stresses proportional to the value of a deviation. The major advantage of the functional approach is the elimination of the boundary effect, which occurs during filtration of straightness profiles. Although it is relatively simple to directly generalize the functional approach to the filtration of a cylindricity profile registered with the bird-cage method (26), the problem is very difficult to solve because of its dimension. Therefore, simplified approach has been applied. First, we filtered each profile separately using the pre-determined methods for roundness and straightness profiles. Subsequently, we filtered the profiles by introducing additional equality conditions (33), which assured profile continuity at the points of intersection of the cylinder scanning trajectories. The proposed two-step filtration algorithm can be combined with the procedure of profile matching discussed in Ref. [1].
PL
Metoda klatki pomiaru profili walcowości dostarcza najwięcej informacji o mierzonym przedmiocie. Jednak w wyniku pewnych niedokładności przyrządów pomiarowych wartości średnie profili zaobserwowanych metodą przekrojów poprzecznych i wzdłużnych mogą się nieznacznie różnić. W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie optymalnego dopasowania profili, co pozwala zminimalizować różnice wartości promienia profilu w punktach przecięcia trajektorii skanowania przedmiotu.
EN
The bird-cage method applied to measurement the cylindricity of rotary objects combines the principles of the cross-section and the generatrix methods, see Fig 1. Cylindricity measurement results obtained by means of the bird-cage method, show that the values of the profile radius at the points of intersection of scanning trajectories at the cross and longitudinal sections are slightly different. The difference may be due to the occurrence of measurement noise and instrument vibrations or the design imperfections of the sensor system. Note that the measurement conditions for the cross-section method are different from those for the generatrix method. This causes different distribution of forces acting on the sensor tip. As a result, the profile achieved by the cross-section method can be slightly shifted in relation to the profile achieved by the generatrix method (see Fig. 2 and Table 1). In order to reduce these errors a problem of optimal profile matching is formulated and solved. Values of the profiles in each section are shifted in such a way that the difference in the radii at the points of intersection of the scanning trajectories is the smallest as possible. To do this, a square index of profile matching (20) is defined and the required values of profile shifts (16)-(19) are derived from necessary conditions of optimality. The observed profiles are modified in accordance with the formulae (25)-(26). Additionally, it is also shown that it is possible to correct the difference in the rotation axis position during roundness measurements with the spindle in rotary motion and during straightness measurements with the spindle at standstill. The effects of the application of the profile matching algorithms are analyzed basing on the measurements of two rollers with a diameter of 52 mm and a height of 100 mm, each. One specimen was polished and the other was grounded. Results of the experiments show that due to the optimal profile matching, the root-mean-square of the difference in the radii at the points of intersection of the scanning trajectories may be decreased from several to several dozen times depending on the level of the waviness component (see Figures in Section 3).
EN
In hitherto practice, roundness and cylindricity profiles have been evaluated using the Fourier transform. In numerous metrological branches, however, concerned with the evaluation of variable signals, the wavelet analysis is applied. Efforts have been undertaken to apply this method to the evaluation of geometrical surface structure. This paper describes the application of the Haar expansion to the approximation of roundness profiles and to the presentation of the concept of comparison of two roundness profiles decomposed by the wavelet method. The examples presented in the paper were used for preliminary evaluation of the proposed concept.
PL
W dotychczasowej praktyce w ocenie zarysów struktury geometrycznej powierzchni szeroko wykorzystuje się zasadę transformacji Fouriera. Znalazło to szczególne zastosowanie w analizie pomiarów okrągłości i walcowości. Z tego względu, że w wielu dziedzinach metrologii do oceny zarysów zmiennych stosuje się z dużym powodzeniem transformacjcę falkową, podjęto prace nad aplikacją, tej metody do oceny zarysów struktury geometrycznej powierzchni. Niniejszy referat poświcęony jest zastosowaniu rozwinięcia Haara do aproksymacji sygnałów zarysu nierówności powierzchni części maszyn oraz prezentacji koncepcji porównywania zarysów chropowatości powierzchni, które zostaly poddane dekompozycji falkowej. Przedstawione w referacie przykłady posłużyły do wstępnej oceny zaproponowanej metody.
EN
Cylindrical elements have many industrial applicationes; they are commonly found in such industries as paper making, steel production, power engineering and shipbuilding. Measurements of cylindricity profiles during manufacturing processes are necessary to assure high quality of products. As cylindricity profiles are very difficult to measure under industrial conditions, an analysis was conducted to determine the suitability of the reference method. The verification involved comparing the results of reference measurements with those obtained with the radial method. The reference measurements were conducted using a specially constructed model facility. The comparison required using a standardized cross correlation function.
PL
Elementy o kształcie walcowym są produkowane w wielu gałęziach przemyslu (np. przemysł papierniczy, hutniczy, energetyczny, okrętowy). Podczas przebiegu procesu technologicznego takich części wymagana jest zazwyczaj stała ocena zarysu walcowości. Jednak w chwili obecnej możliwości pomiaru walcowości w warunkach produkcyjnych są bardzo ograniczone. Z tego względu w Politechnice Świętokrzyskiej zaproponowano koncepcję wykorzystania do pomiar6w walcowości tzw. metody odniesieniowej. Na podstawie jej założeń zbudowano stanowisko badawcze do odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości. W celu weryfikacji opracowanej koncepcji wyniki pomiaru elementu metodą odniesieniową porównano z wynikami uzyskanymi metodą promieniową. Porównanie to zostało dokonane przy wykorzystaniu unormowanej funkcji korelacji wzajemnej. Artykuł przedstawia założenia pomiaru walcowości metodą odniesieniową oraz koncepcję wykorzystania funkcji interkorelacji do porównywania zarysów walcowości. Rozważania teoretyczne zostały poparte przykładem.
EN
The concept of applying the reference method to measure cylindricty deviations under industrial conditions, even on a machine tool, was developed at the Kielce University of Technology. The results of the statistical analysis show that the maximum error of the new method in relation to the radial method characterized by high accuracy is 19% for a level of confidence of 0.95. From the analysis and the experimental verification it is clear that the accuracy of the reference method can be considerably improved but it is necessary to study the potential sources of the method errors. One of the main factors to be analyzed is the sensor guideway slope.
PL
Koncepcja pomiaru odchyłek walcowości metodą odniesieniową, opracowana w Politechnice Świętokrzyskiej, umożliwia pomiar elementów w warunkach przemysłowych, w tym na obrabiarce. Przeprowadzone badania statystyczne pokazaly, że maksymalny nowej metody w stosunku do dokładnej metody promieniowej wynosi ok. 19% dla poziomu ufności P = 0,95. Analiza nowej metody oraz wyniki uzyskane podczas eksperymentów pozwolily na stwierdzenie, że jej dokładność może zostać znacznie zwiększona. Z tego powodu przeprowadzona została analiza potencjalnych źródeł błędów metody. Jednym z analizowanych czynników bylo pochylenie prowadnicy czujnika pomiarowego, czego dotyczy niniejsza praca.
14
Content available remote Tolerowanie geometryczne elementów maszyn i ich połączeń
PL
Przeprowadzona analiza dokumentacji dotyczących wytwarzania połączeń sworzniowych dla przemysłu spożywczego, świadczy o znikomym określaniu tolerancji kształtu oraz niestaranności ich zapisu. Niekonsekwencje zapisu oraz wstępne pomiary odchyłek kształtu stały się inspiracją do próby określenia wymagań geometrycznych stawianych połączeniom sworzniowym.
EN
The analysis of documentations concerning spigot joints manu- facturing for food industry proved that there is insufficient de- termination of form tolerance and carelessness of its recording. The inconsistency of recording and preliminary measurements of form deviations became an inspiration for the determinatiori of geometrical reąuirements of spigot joints.
PL
W ocenie walcowości części maszyn stosuje się obecnie głównie metody pomiarów zarysów okrągłości dokonywanych w n-przekrojach poprzecznych do osi mierzonego przedmiotu. Opracowane oprogramowanie komputerowe umożliwia również ocenę dokładności wykonania powierzchni walcowych poprzez pomiary zarysów prostoliniowości, które przeprowadza się w n-przekrojach wzdłużnych do osi mierzonego przedmiotu. Natomiast pozostałe zalecane metody pomiaru względem linii śrubowej lub pomiary odniesieniowe nie znalazły szerszego zastosowania. Wszystkie dotychczas stosowane metody pomiaru nie zawsze podawały pełną informację jakościową i ilościową o całej badanej powierzchni, zwłaszcza gdy pojawiają się znaczne lokalne nierówności, które niekiedy były trudne do wykrycia. Z tego względu poszukiwana jest metoda, która wyeliminuje powyższe wady. Metodą, która może być wykorzystana do tego typu ocen, jest kombinowany sposób, umożliwiający dla ustawionego na stole pomiarowym przedmiotu pomiar zarysów okrągłości w kilku przekrojach, dokonywany w płaszczyznach prostopadłych do osi sprawdzanego obiektu, a następnie pomiar zarysów prostoliniowości w kilku przekrojach, dokonywany w płaszczyźnie przechodzącej przez oś kontrolowanego obiektu. Dotychczas do oceny walcowości stosowano głównie przyrządy, które umożliwiają kontrolowany przesuw czujnika pomiarowego wzdłuż osi sprawdzanego przedmiotu. Natomiast pomiar prostoliniowości tworzących powierzchnię walcową był stosowany sporadycznie. W związku z tym opracowano układ pomiarowy, który umożliwiałby pomiar wyżej opisaną metodą kombinowaną. Dla tej metody rozbudowano model matematyczny, który stał się podstawą opracowania procedur pomiarowych umożliwiających zbudowanie programu komputerowego.
EN
Recently, evaluation of out-of-cylindricity of machine parts is carried out mainly through measurements of roundness profiles in n-cross sections perpendicular to the workpiece axis. Metrological software allows also evaluation of accuracy of cylindrical elements through measurements of straightness profiles that are performed in n-longitudinal sections that are parallel to the workpiece axis. However, another recommended measurement methods: a spiral trace method or reference methods are not commonly applied. In hitherto practice all applied measurement methods do not always allow complete qualitative and quantitative information on investigated surface, particularly if there are significant local irregularities that are sometimes hard to detect. Therefore methods that could eliminate above mentioned disadvantages are sought. The method that can be used to such evaluation is combined method allowing at first measurement in subsequent cross-sections and then measurement in subsequent longitudinal sections of the investigated workpiece. In hitherto practice mainly instruments allowing controlled displacement along the axis of the workpiece were applied for cylindricity measurements. However, measurements of out-of straightness of generatrices of cylindrical surfaces were applied rather rarely. Therefore a special-purpose measuring system was developed that allows performing cylindricity measurements by above mentioned combined method. For the method a mathematical model has been developed. The model has become the basis for the measurement procedures allowing development of the software controlling the measuring system.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania metod odniesieniowych do pomiaru zarysów walcowości, opracowaną w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Zaproponowana koncepcja była podstawą zbudowania modelowego stanowiska badawczego do odniesieniowych pomiarów zarysów walcowości. Artykuł przedstawia koncepcję pomiaru walcowości metodą odniesieniową oraz przebieg eksperymentalnej weryfikacji opracowanej metody. Wyniki stały się podstawą obliczeń statystycznych, a uzyskane wartości parametrów wykorzystano do obliczenia wartości błędu pomiaru za pomocą nowej metody.
EN
Product with cylindrical surfaces are found in various branches of industry, for instance, in the paper, chemical, steel, heating, and shiping industries. To assure high quality of cylindrical products, it is required that regular assessment of cylindricity profiles be conducted both during the manufacturing process as well the product operation. Cylindricity measurements under industrial conditions are not easy though. the researches from the Kielce University of Technology have come up with a new approach to measurements of cylindricity (shown in fig. 1) and developed a concept of so-called reference cylindricity measurement. The concept was used to construct a model of measuring stand for reference cylindricity measurements (see Fig. 2). In order to verify developed method the results obtained values of parameters were used to establishing the value of the error of proposed method (see Table 1).
EN
In practice, differences between cylindricity profiles of machine parts have been evaluated either visually or by comparing the numerical values of selected cylindricity parameters. Since visual assessment of profile coincidence is approximate and qualitative in character, and the point-based comparison of numerical values of selected cylindricity parameters is often insufficient, a new approach to the problem has become necessary. The main assumption of the method is that by using the normalized cross correlation function, it is possible to determine the coefficient of profile coincidence, to carry out quantitative assessment of this coincidence, and, finally, to represent the profiles in one graph. By applying the Legendre/Fourier type of approximation, we obtain a universal form of the normalized cross correlation function, which permits us to compare cylindricity profiles registered by means of different measuring strategies, different measuring devices.
PL
W dotychczasowej praktyce porównywanie uzyskanych zarysów walcowości części maszyn odbywało się zazwyczaj w sposób wizualny lub przez porównanie liczbowych wartości zdefiniowanych parametrów walcowości. Wizualna ocena zgodności uzyskanych zarysów walcowości ma charakter wyłącznie przybliżony (jakościowy). Z kolei porównanie wartości liczbowych wybranych parametrów walcowości bardzo często jest niewystarczające, ponieważ parametry te mają charakter punktowy i nie umożliwiają jednoznacznej obiektywnej oceny zmierzonego zarysu rzeczywistej powierzchni. Z tego względu opracowana została koncepcja wykorzystania do porównywania zarysów walcowości unormowanej funkcji korelacji wzajemnej. Koncepcja ta umożliwia wyznaczenie współczynnika zgodności porównywanych zarysów, co pozwala na ilościową ocenę ich zgodności oraz ich graficzne przedstawienie na jednym wykresie. Wykorzystując aproksymację zarysów walcowości typu Legendre/Fouriera uzyskana została uniwersalna postać unormowanej funkcji korelacji wzajemnej, umożliwiająca porównanie zarysów walcowości zmierzonych za pomocą różnych strategii pomiarowych. Zaproponowana koncepcja została zweryfikowana w praktyce przy porównywaniu wyników pomiarów walcowości wykonywanych za pomocą różnych przyrządów oraz strategii pomiarowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.