Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ksylanaza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W nowoczesnej produkcji żywności występuje duże zapotrzebowanie na białka enzymatyczne. Ich stosowanie ma na celu zwiększenie wydajności i efektywności ekonomicznej produkcji tradycyjnej oraz pozwala otrzymać nowe produkty o ciekawych właściwościach funkcjonalnych i sensorycznych. Enzymy występują powszechnie w środowisku naturalnym, gdzie są syntetyzowane przez różnorodne organizmy. Są niezbędnymi katalizatorami wszystkich przemian biochemicznych zachodzących w przyrodzie. Cechuje je wysoka specyficzność i selektywność substratowa, co gwarantuje wysoką jakość produktu. W branżach przemysłu spożywczego takich jak np.: gorzelnictwo, piwowarstwo, piekarnictwo, przemysł owocowo-warzywny, szczególnie potrzebne są enzymy hydrolizujące tanie surowce skrobiowe, celulozowe oraz pektyny i β-glukany. Produkcja biotechnologiczna, która gwarantuje szybką, tanią i bardzo wydajną biosyntezę enzymów, może zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na te preparaty.
EN
There is a high demand for enzymatic proteins in modern food production. They are used to increase the efficiency and profitability of traditional production, as well as to obtain new products with interesting functional and sensory properties. Enzymes are present in the natural environment, where they are synthesized by various organisms. They are necessary catalysts of all biochemical reactions. They are characterized by high specificity and substrate selectivity, which guarantees high product quality. The enzymes that hydrolysing cheap starch and cellulosic raw materials, pectins and β-glucans are particularly needed in some of food industry branches, e.g. brewing, baking, or fruit and vegetable industry. Biotechnological production, which guarantees fast, cheap and very efficient biosynthesis of enzymes, can meet the increased demand for enzymatic products.
PL
Celem pracy było określenie wpływu preparatu enzymatycznego na kinetykę produkcji biogazu z zakiszonego miskanta olbrzymiego. Kiszonki sporządzone z udziałem ksylanazy charakteryzowały się większą zawartością kwasu octowego niż kiszonki kontrolne. Nie zaobserwowano istotnie większej produkcji biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem w porównaniu do kiszonek kontrolnych. W przypadku kiszonek sporządzonych z enzymem zwiększeniu uległa maksymalna dzienna produkcja biogazu, a skróceniu lag faza. 90% biogazu z kiszonek sporządzonych z enzymem uzyskano w czasie o połowę krótszym w porównaniu do fermentacji kiszonek kontrolnych.
EN
The aim of this study was to determine the influence of enzyme preparation on the kinetics of biogas production from miscanthus giganteus. Silages prepared with xylanase were characterized by the higher acetic acid content than control silages. There was no significant increase in the biogas production from silages prepared with enzyme compared to control silages. In the case of silages prepared with enzyme, the maximum daily production of biogas was increased and the lag phase was shortened. From silages treated with enzyme 90% of biogas was obtained in half the time compared to the methane fermentation of control silages.
PL
Celem prezentowanych badań było oznaczenie aktywności enzymów wydzielanych do podłoża przez dwie formy trufli letniej: Tuber aestivum i Tuber uncinatum Vittad. W pracy wykazano, że T. aestivum i T. uncinatum uwalniają do podłoża hodowlanego białka enzymatyczne o aktywności: lakazy, proteazy, lipazy oraz celulazy i ksylanazy. Analiza aktywności enzymatycznej w płynnych hodowlach obu form trufli letniej wykazała znaczne różnice biochemiczne pomiędzy nimi. Obserwowano zdecydowanie większą aktywność zewnątrzkomórkowych enzymów u T. aestivum, szczególnie lakazową i peptydazową. Wyniki badań wskazują na różną swoistość substratową lipaz wydzielanych przez te trufle: T. uncinatum syntetyzuje lipazy wykazujące aktywność tylko do octanu p-nitrofenolu, natomiast T. aestivum – także do palmitynianu p-nitrofenolu. W hodowlach obu form trufli wykryto niewielką aktywność celulolityczną i ksylanolityczną. Ksylanazy i celulazy oraz lakazy wydzielane przez grzybnię obu form tych trufli mogą brać udział w procesie zawiązywania symbiozy mykoryzowej.
EN
Truffle have long been appreciated for their culinary value. However, knowledge about their biochemical activity is still insufficient. Therefore, the aim of this study was to preliminarily assess the enzymatic activity of two forms of summer truffle (Tuber aestivum Vittad.). The results showed that studied fungi of the genus truffle (Tuber spp.) – T. aestivum and T. uncinatum secrete extracellular enzymatic proteins with activities of: laccase, protease lipase, cellulase and xylanase. The high activity of the enzyme was observed between 10th and 20th day of truffle cultivation in liquid culture. Higher activity of all tested enzymes was detected in the culture of T. aestivum. Significant differences observed in the level and kind of enzymatic activity might indicate different metabolic activity of studied forms of summer truffle.
4
Content available remote Stabilność termiczna wybranych enzymatycznych preparatów paszowych
PL
Zbadano wpływ mikronizacji (częstotliwość 2450 MHz, moc 350W, w czasie 60, 120 lub 180s) bądź kondycjonowania (95°C, w czasie 10, 20 lub 30 min.) na aktywność enzymatyczną: β glukanazy /endo-1, 3(4)-β-glukanazy/, ksylanazy/endo-1, 4 -β ksylanazy/, celulazy /endo-1, 4 -β -glukanazy/ oraz fitazy/hydrolizującej wiązania estrowe inozytolu z resztami kwasu fosforowego w fitynianach/. Wyniki badań aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów uzyskując oddzielnie dla każdego z enzymów oraz obu zastosowanych form ogrzewania (mikronizacji lub kondycjonowania) równania regresji o możliwie wysokim współczynniku dopasowania (R2). Posługując się tymi równaniami obliczono hipotetyczny czas niezbędny do dziesięciokrotnej redukcji aktywności każdego z enzymów w procesie mikronizacji (2450 MHz, 350 W) lub kondycjonowania (95°C). Najkrótszym czasem dziesięciokrotnej redukcji aktywności charakteryzował się enzym fitaza (14’16”- kondycjonowanie, 25’03”- mikronizacja), zaś największy okazał się czas dziesięciokrotnej redukcji aktywności dla ksylanazy (73’25”- kondycjonowanie, 45’29”- mikronizacja).
EN
The effect of micronization (2450 MHz frequency, 350 W for time of 60; 120 or 180 s) and conditioning (95°C for 10; 20 or 30 min) on enzymatic activity was studied for β-glucanase, xylanase, cellulase and phytase (hydrolysing inositol ester bindings with the rests of phosphoric acid in phytynians). Obtained results were approximated with the least squares method achieving for each enzyme separately and for both applied heating forms (micronization and conditioning) the regression equations of possibly high correlation coefficient (R2). Hypothetical time necessary to reduce tenfold the activity of each enzyme at micronization or conditioning process, was computed with the use of these equations. The shortest time to tenfold reduction of enzymatic activity was obtained for phytase (14’16” at conditioning, 25’03” at micronization), whereas the longest was the time to tenfold reduction of xylanase activity (73’25” at conditioning, 45’29” at micronization).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.