Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenie wybuchowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
EN
This paper presents fire and explosion hazards during electrostatic powder coating, and describes the course of the process as well as the characteristics of powder coating as a combustible material. Potential sources of ignition that could initiate a fire of a dust layer or an explosion of a dust-air mixture have been identified. The minimum requirements and recommendations raising the level of safety in the area of coating installations are presented.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono zagrożenia pożarowo-wybuchowe występujące podczas nanoszenia powłok metodą elektrostatyczną, przedstawiono przebieg operacji oraz charakterystykę farb proszkowych jako materiału palnego. Zidentyfikowano potencjalne źródła zapłonu, które mogą zainicjować pożar warstwy pyłu lub wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. Przedstawiono minimalne wymagania i rekomendacje podnoszące poziom bezpieczeństwa w obszarze instalacji lakierniczej.
PL
Przedstawiono zależność wpływu podwyższonej temperatury (20-120°C) na wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu par alkoholi: metylowego, etylowego i izoamylowego, stosowanych w przemyśle chemicznym. W przypadku wszystkich badanych alkoholi ciśnienie wybuchu mieszaniny pary alkoholu-powietrze maleje wraz ze zmianą krotności wartości odniesienia (stężenie stechiometryczne) oraz zwiększaniem temperatury w zbiorniku. Im stężenie substancji palnej bardziej różni się od wartości stechiometrycznej, tym niższe jest ciśnienie wybuchu niezależnie od temperatury otoczenia.
EN
The title alcs. were vaporized, mixed sep. with air in proportions 0.6-1.4 by vol. and then used for detg. the values of max. explosion pressure at temps. 20-120°C in accordance with the relevant stds. The values of the tested parameters were highest for stoichiometric amts. of substrates and decreased with increasing explosion temp.
PL
W artykule przedstawiono propozycję oceny stopnia zagrożenia wybuchowego, związanego z obecnością gazów palnych w niektórych otworach badawczych i badawczo wyprzedzających, wierconych w wyrobiskach kopalń rud miedzi LGOM. Do oceny przedmiotowego zagrożenia wykorzystano nowe wskaźniki, charakteryzujące poziom zagrożenia gazami palnymi w danym otworze lub w sąsiedztwie tego otworu oraz uśredniony poziom wystąpień gazów palnych w otworach wykonanych w danym obszarze (sekcji) kopalni. Zamiarem autorów było opracowanie prostej metody wskaźnikowej, umożliwiającej szybką ocenę rozpatrywanego zagrożenia w praktyce kopalnianej.
EN
The proposal of explosive hazard evaluation connected with occurrence of inflammable gases in some research and protection drill holes in Polish copper mines is presented in the paper. New evaluation indexes which describe the level of explosive hazard in particular drill hole or drilling cavity and averaged level of occurrence of inflammable gases in drill holes in given area (section) of mine were used. Authors’ aim was to develop a simply method based on index analysis which enables quick explosive hazard evaluation.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1815--1822, CD 1
PL
Artykuł dotyczy aspektów projektowania instalacji elektrycznej w nowoczesnym magazynie. W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przechowywaniem materiałów łatwopalnych. Opisano także specyfikę projektowania instalacji w środowisku wybuchowym projektu. Została omówiona zasada działania systemu automatyki oraz jego możliwości i ograniczenia. Ponadto scharakteryzowano model instalacji elektrycznej w przepompowni ppoż. dla magazynu paliw i smarów. Szczególną uwagę zwrócono na cechy tego systemu predestynujące go do zapewnienia efektywności energetycznej budynku.
EN
This article applies to the design aspects of electrical system in a modern warehouse. The paper presents issues related to the storage of flammable materials. It also describes the specificity of installation design in explosive environments. The principle of operation as well as the possibilities and limitations of the system are discussed. Paper also characterizes the model of electrical installation in the fire pumping station of the fuels and lubricants warehouse. Particular attention is paid to the features predestining the system to ensure the energy efficiency of the fuel storage.
6
Content available remote Wpływ odpylania na jakość powietrza i bezpieczeństwo pracy
PL
Większości procesów technologicznych w zakładach przemysłowych towarzyszy zjawisko wytwarzania oraz emisji pyłów, które mają niekorzystny wpływ na otoczenie, a w przypadku pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wybuchowe.
PL
W artykule przybliżono tematykę związaną z bezpieczną eksploatacją urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w oparciu o aktualne prawodawstwo obowiązujące po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
EN
The article brought closer to issues related to the safe operation of electrical equipment in hazardous areas according to current legislation in force after the Polish accession to the European Union.
EN
This paper attempts to evaluate influence of dust particle size derived from biomass and organic residues originating from plants on chosen fire and explosion risk indicators. Way of sample preparation for specified fraction size has been described in details. Method of determination and research equipment for dust resistivity measurement in layer and minimum ignition energy of dust-air mixture are briefly described. Research results for different types of biomass, including sugar beet bagasse (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris), willow (Salix viminalis) and palm oil shells (Elaeis guineensis) are included. Conclusions, based on the results of performed experiments, are presented.
PL
Wpływ składu frakcyjnego pyłów biopaliw stałych na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe W pracy przedstawiono próbę oceny wpływu składu frakcyjnego pyłów uzyskanych z biomasy i odpadów pochodzenia roślinnego na wybrane wskaźniki pożarowo-wybuchowe. Opisano sposób preparowania próbek pyłów o ściśle określonym składzie frakcyjnym. Krótko przedstawiono metody i stanowiska badawcze do wyznaczania rezystywności pyłu w warstwach oraz oznaczenia minimalnej energii zapłonu mieszanin pyłowo-powietrznych i minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu. Zaprezentowano wyniki badań oznaczania wybranych wskaźników pożarowo-wybuchowych zależności od składu frakcyjnego próbki dla pyłów powstałych z rozdrobnienia wytłoków buraka cukrowego (Beta vulgaris L. subsp. Vulgaris), zrębków wierzby energetycznej (konopianki Salix viminalis)) i łupin olejowca gwinejskiego (Elaeis guineensis). Podano próbę interpretacji otrzymanych wyników oznaczeń.
RU
Выполнена оценка взрывоопасности угольных аэрозолей, находящихся в воздушной атмосфере с добавками горючих газов (метан, ацетилен). Экспериментально установлен синергетический эффект существенного снижения нижних концентрационных пределов взрываемости композиции «угольная пыль – воздух - горючие газы», относительно нижнего предела воспламенения в воздухе отдельных ее компонентов. Сформулирована синергетическая парадигма обеспечения взрывозащиты угольных шахт, предложены рекомендации по обеспечению взрывобезопасности технологических процессов горного производства.
PL
W artykule przeprowadzono ocenę zagrożenia wybuchowego węglowych aerozoli, znajdujących się w atmosferze powietrznej (kopalnianej) z dodatkami gazów palnych (metan, acetylen). Doświadczalnie określono synergetyczny efekt istotnego obniżenia dolnych granic wybuchowości kompozycji „pył węglowy – powietrze – gazy palne” względem dolnej granicy zapłonu oddzielnych jej komponentów w powietrzu. Określono synergetyczną paradigmę zapewnienia ochrony wybuchowej kopalń węgla oraz przedstawiono rekomendacje zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego procesów technologicznych w górnictwie.
10
Content available remote Zagrożenia elektrostatyczne w środowisku pracy
PL
W artykule przedstawiono przegląd zagrożeń powodowanych przez elektryczność statyczną w środowisku pracy. Omówiono model zagrożenia wybuchowego i wynikające z modelu podstawowe zasady przeciwwybuchowej ochrony antyelektrostatycznej. Omówiono potencjalne efekty ekspozycji pracownika na pola elektrostatyczne, w szczególności rażenia elektrostatyczne.
EN
In the paper the review of the hazards due to static electricity In the working environment is presented. The model of the ignition of explosives and explosive atmosphere and the basic rules of antistatic protection methods derived from that model are discussed. The potential hazards caused by the exposition of the worker to electrostatic field, especially the electrostatic shocks are presented.
EN
The control and regulation of gaseous states in sealed headings and goafs is a very important problem in coal mines, especially in view of the dangers associated with endogenic fires and explosions of methane or fire gases. The compositions and concentrations of gases in sealed headings and goafs can be influenced by means of the following factors: natural factors -- the inflow of methane and carbon dioxide from the rock mass, internal factors -- the inflow and outflow of goaf gases and the inflow of the products of oxidation and coal burning in goafs, external factors -- the inflow of air caused by ventilation and methane drainage, external invasive factors -- the supply of inert gases or the mixtures of air and methane and the mixtures of goaf gases by means of installations. Because of its considerable effectiveness in limiting the hazards associated with fires and explosions of fire gases, the methane filling method has been used on numerous occasions in the coal mines belonging to the Jastrzębię Coal Mining Holding in the period 1978-1998. In order to acquire a full knowledge on the course of filling sealed headings and goafs with methane, experimental research was conducted in normal conditions in sealed areas of longwalls in the "Pniówek" and "Zofiówka" coal mines, which are characterized as containing the greatest absolute methane-bearing capacities in Poland. In the process of methane filIing, in sealed headings and goafs appeared non­-explosive mixtures because of the excess of methane, which is extremely important for work safety. During the experiment the oxygen content was falling proportionately to the increase in methane concentration, which had a favourable influence on reducing the hazard of an endogenic fire in goafs. For designing a methane filling process for sealed headings and goafs. and especially for the evaluation of changes in gas concentrations and safety, a mathematical model has been developed. Such a mathematical model, supported by computer calculations, makes it possible to carry out simulations of the influence of particular parameters on the effectiveness of the process. Computer simulations generate additional information on changes taking place in the composition of gases in a given area that are not obtained by means of experimental research. It was shown experimentally that the application of the method of fiIIing sealed goafs and headings with methane enabled: to regulate within a specific range the composition and concentration of goaf gases, especially the concentration of methane and oxygen, to change under control the composition and concentration of gases - the air-methane mixture with a view to reducing its explosiveness, to lower the concentration of oxygen, and by this, to reduce considerably the possibility or speed of the development of the process of self-heating of coal er an endogenic fire. This paper is a contribution to the development of the scientific principles of the invasive filling of sealed headings and goafs with gases with a view to regulating the composition and concentration of goaf gases with respect to fire and explosion hazards, which consequently should improve work safety in coal mines.
PL
W kopalniach węgla kamiennego bardzo ważnym problemem jest kontrola i regulacja stanów gazowych w otamowanych wyrobiskach i zrobach, szczególnie w aspekcie zagrożenia pożarami endogenicznymi i zagrożenia wybuchem metanu lub gazów pożarowych. Składy i stężenia gazów w otamowanych wyrobiskach i zrobach mogą być kształtowane pod wpływem czynników: naturalnych - dopływ gazów: metanu lub dwutlenku węgla z górotworu, wewnętrznych - dopływ i odpływ gazów zrobowych oraz dopływ produktów procesu utleniania i palenia węgla w zrobach, zewnętrznych - dopływ powietrza w wyniku przewietrzania kopalni, prowadzenia odmetanowania, zewnętrznych inwazyjnych - doprowadzenie gazów inertnych lub mieszanin metanowo­-powietrznych i mieszanin gazów zrobowych za pomocą instalacji. Ze względu na dużą skuteczność w zakresie ograniczenia zagrożenia pożarowego i wybuchem gazów pożarowych metoda wypełniania metanem stosowana była wielokrotnie w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w latach 1978-1998. W celu uzyskania pełnego rozeznania przebiegu procesu wypełniania metanem otamowanych wyrobisk i zrobów przeprowadzono badania eksperymentalne w warunkach normalnych, w otamowanych rejonach ścian w kopalniach "Pniówek" i Zofiówka", które charakteryzują się największymi metanowościami absolutnymi w górnictwie polskim. W czasie wypełniania metanem w otamowanych wyrobiskach i zrobach wystąpiły mieszaniny niewybuchowe ze względu na nadmiar metanu, przy czym podawanie metanu w znacznym stopniu przyspieszyło wystąpienie mieszanin niewybuchowych ze względu na nadmiar metanu, co jest niezmiernie ważne w aspekcie bezpieczeństwa pracy. W czasie eksperymentu w odpowiedniej proporcji do wzrostu stężeń metanu następował spadek zawartości tlenu, co wpływało w sposób korzystny na ograniczenie zagrożenia powstania pożaru endogenicznego w zrobach. Dla projektowania procesu wypełniania metanem otamowanych wyrobisk i zrobów, szczególnie dla oceny przebiegu zmian stężeń gazów i bezpieczeństwa, został opracowany model matematyczny, który przy wykorzystaniu obliczeń komputerowych umożliwia przeprowadzenie symulacji wpływu parametrów na efektywność procesu. Symulacja komputerowa pozwala na uzyskanie dodatkowych informacji o zachodzących zmianach w składzie gazów rozważanego obszaru, których nie uzyskano drogą badań eksperymentalnych. Eksperymentalnie wykazano, że zastosowanie metody wypełniania metanem otamowanych wyrobisk i zrobów pozwoliło na: regulowanie w określonym zakresie składu i stężenia gazów zrobowych, szczególnie stężenia metanu i tlenu, zmienianie w sposób kontrolowany składu i stężenia gazów-- mieszaniny metanowo-powietrznej pod kątem ograniczenia jej wybuchowości, obniżenie stężenia tlenu, a tym samym w istotnym stopniu ograniczenie możliwości lub prędkości rozwoju procesu samozagrzewania węgla lub pożaru endogenicznego. Praca jest przyczynkiem do rozwoju naukowych. zasad inwazyjnego wypełniania gazami otamowanych wyrobisk i zrobów w celu odpowiedniego pod kątem zagrożenia wybuchowego i pożarowego regulowania składu i stężenia gazów zrobowych, co w konsekwencji pozwoli poprawić stan bezpieczeństwa pracy w kopalniach węgla kamiennego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.