Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 34

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  multi-family building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
About 55% of over 14 million Polish households live in multi-family buildings. Cooperative or housing association buildings have a large share in this group. The heat is supplied from the district heating network or from local sources. With respect to facilities fed from gas boiler rooms, the signing and execution of fuel supply contracts is required. From October 1, 2017, the obligation to submit tariffs for gas trading set for all final customers (except for individual gas consumers in households) for approval to the President of the Energy Regulatory Office was lifted. Decisions regarding the choice of the supplier and the content of the concluded contract are made by the authorized bodies of the cooperative or housing association. The consequences of such decisions are borne by the owners and users of residential premises. Ensuring the continuity of a contract for the supply of gaseous fuel essentially comes down to establishing prices and rates in force for a given period. The right decision on the moment of signing the contract or the amendment, termination of the existing contract and signing a new one, or negotiation efficiency will result in financial profits for all users. The costs of heating and domestic hot water preparation are a significant component of the overall cost of the maintenance of flats in Poland. Therefore, it is even more important that the prices and rates agreed upon with the gas supplier are as favorable as possible to users. The high costs of heat are not only expenses for apartment owners. The attractiveness of flat on the rental market is also decreasing. The business activity carried out in facilities located in such buildings is also less competitive. The authors of the article analyzed gas prices on the Polish market over the last 3 years and presented the results of simulations of the effects of specific prices and rates set in the contract for the supply of fuel at the cost of heating from the point of view of a single apartment. As these are not large amounts per year, they do not motivate to optimize the terms of the gas purchase contract in this respect. The dynamics of changes in gas prices in Poland, although slightly different from world trends, is high. This makes it difficult for those responsible to make the decisions, and for residential users, it often means spending differences in subsequent years. One of the consequences of setting prices and rates significantly higher than obtainable may also be the reluctance of local communities to take measures to increase the energy efficiency of the heat supply system. From the point of view of heating costs, such decisions may distort the economic effect of thermo-modernization.
PL
Znaczna część (około 55%) z ponad 14 mln polskich gospodarstw domowych stanowi fragment budynków wielorodzinnych. W tej grupie duży udział mają budynki będące zasobami spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Zaopatrzenie w ciepło odbywa się z sieci ciepłowniczej lub ze źródeł lokalnych. W odniesieniu do obiektów, które są zasilane z kotłowni gazowych, konieczne jest podpisanie i realizacja umów na dostawę gazu. Od 1 października 2017 r. został zniesiony obowiązek przedstawiania do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki taryf w zakresie obrotu gazem, z wyjątkiem odbiorców w gospodarstwach domowych. Decyzje w zakresie wyboru dostawcy i treści zawieranej umowy podejmują uprawnione do tego organy spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Konsekwencje takich decyzji ponoszą użytkownicy lokali mieszkalnych. Umowa na dostawę paliwa gazowego ustala ceny i stawki obowiązujące w danym okresie. Trafność decyzji o momencie zawarcia lub aneksowania umowy, wypowiedzenia dotychczasowych warunków i podpisanie nowej umowy czy też skuteczność negocjacyjna skutkują obciążeniem finansowym dla wszystkich użytkowników, a przecież koszty ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowią w Polsce znaczącą składową ogólnych kosztów utrzymania nieruchomości. Zbyt wysokie koszty związane z zaopatrzeniem w ciepło to nie tylko dodatkowe wydatki dla właścicieli mieszkań. Zmniejsza się również atrakcyjność lokali mieszkalnych na rynku najmu. Prowadzona działalność usługowa w lokalach usługowych zlokalizowanych w takich zasobach jest również mniej konkurencyjna. Autorzy artykułu przeanalizowali ceny gazu na polskim rynku w okresie ostatnich 3 lat i przedstawili wyniki symulacji skutków określonych cen i stawek ustalonych w umowie na dostawę paliwa na koszt ogrzewania z punktu widzenia pojedynczego lokalu. Ponieważ w skali roku nie są to duże kwoty, nie motywują one do optymalizacji w tym zakresie warunków umowy na zakup gazu. Dynamika zmian cen gazu w Polsce, mimo że nieco odbiegająca od trendów światowych, jest duża. Utrudnia to osobom odpowiedzialnym podejmowanie trafnych decyzji, a dla użytkowników lokali mieszkalnych często oznacza różnice wydatków w kolejnych latach. Jedną z konsekwencji ustalenia cen i stawek istotnie wyższych od możliwych do uzyskania może być też niechęć lokalnych społeczności do podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną systemu zaopatrzenia w ciepło. Z punktu widzenia kosztów ogrzewania takie decyzje mogą bowiem wypaczyć efekt ekonomiczny termomodernizacji.
PL
W artykule przedstawiono analizę izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych wybranych przegród w budynkach wielorodzinnych. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej porównano z wymaganiami normowymi oraz zaprezentowano rozwiązania umożliwiające spełnienie tych wymagań. Przedstawiono także przykładowy wpływ ocieplenia ściany wewnętrznej na izolacyjność akustyczną.
EN
The article presents an analysis of acoustic insulation against airborne and impact sounds for selected partitions in multi-family buildings. The results of measurements of acoustic insulation are presented together with their comparison to standard requirements. Solution enabling meeting standard requirements were also presented. The article also presents an example of the impact of the application of internal wall insulation on the acoustic insulation.
4
Content available remote Koniec sezonu grzewczego a efektywność energetyczna instalacji odbioru ciepła
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań działania systemów zaopatrzenia w ciepło budynków wielorodzinnych, w końcu sezonu grzewczego. Pomiary przeprowadzono w 2019 r. dla nietypowego sezonu grzewczego, wydłużonego do końca maja. W oparciu o przeprowadzone pomiary wyznaczono efektywność energetyczną instalacji dystrybucji ciepła. Straty ciepła w samej instalacji centralnego ogrzewania oszacowano na 27-60%, w zależności od okresu, którego dotyczyły te obliczenia. Wykazano również, że w odbiorze ciepła uczestniczyła tylko część mieszkań. 10-30% mieszkań odpowiadało za ponad 70% zużycia ciepła na ogrzewanie. Zwrócono uwagę na konieczność wyłączenia instalacji ogrzewania na okres lata, jak również na znaczenie dla ograniczenia zużycia ciepła trafności decyzji o zakończeniu sezonu grzewczego i przestawienia źródła ciepła na pracę dla warunków lata.
EN
The article presents the results of research on the heat supply systems for multi-family buildings at the end of the heating season. The measurements were carried out in 2019 for the atypical heating season, extended until the end of May. Based on the measurements carried out, the energy efficiency of the heat distribution system was calculated. Heat losses in the central heating installation were estimated at 27-60%, depending on the measurements period. It was also shown that only part of the apartments participated in the heat using. 10-30% of flats accounted for over 70% of heat consumption for heating. Attention was drawn to the need to turn off the heating system for the summer, as well as the accuracy of the decision to end the heating season and switching the heat source to work for summer conditions.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z możliwością realizacji obiektów wysokościowych z wykorzystaniem elementów drewna prasowanego typu Glulam, PSL (Parallel Strand Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber) i CLT (Cross Laminated Timber), zgodnie z wytycznymi konkursu Timber in the City, w ujęciu projektowania koncepcyjnego. Artykuł skupia się na autorskiej metodzie koncepcji projektowej, której główne założenie stanowi zaprojektowanie budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Nowym Jorku (dzielnica Queens), o autorskiej technologii modularnej inspirowanej ciesielskimi złączami japońskimi. Binational Softwood Lumber Council – nonprofit (organizator konkursu) promuje nowatorskie postrzeganie produkcji, recykling i ochronę drzewostanu.
EN
The article presents issues related to the possibility of implementing high-altitude objects, in accordance with the guidelines of the "Timber in the City" competition, in terms of conceptual design using elements of pressed wood type Glulam, PSL (Parallel Strand Lumber), LVL (Laminated Veneer Lumber) and CLT ( Cross Laminated Timber). The article mainly focuses on the author's method of design concept, the main assumption of which is the design of a residential building located in New York (Queens district), with a unique modular technology inspired by Japanese carpentry joints. Binational Softwood Lumber Council - nonprofit (competition organizer) promotes the perception of production, recycling and protection of stands.
PL
W artykule przedstawiono problemy wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i stosowanych rozwiązań technicznych w zakresie potrzeb zapewniania osobom z niepełnosprawnościami pełnego dostępu do ich mieszkania usytuowanego na dowolnej kondygnacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
EN
The article presents problems arising from the currently applicable legal regulations and technical solutions applied in the scope of the needs of providing people with disabilities full access to their apartment located on any floor in multi-family residential buildings.
EN
The article discusses the technical condition of buildings. An attempt was made to compare the technical condition and the degree of technical wear of two multi-family residential buildings erected at the interval of 25 years. The list of such objects is intended to illustrate that even relatively young buildings may exhibit differing levels of wear and technical condition of building elements.
PL
Artykuł porusza problematykę stanu technicznego obiektów budowlanych. Podjęto w nim próbę porównania stanu technicznego oraz stopnia zużycia technicznego dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wzniesionych w odstępie 25 lat. Rzeczone obiekty poddane były podobnym oddziaływaniom atmosferycznym, z uwagi na fakt położenia geograficznego – zlokalizowane są na terenie Krakowa, w niewielkiej odległości względem siebie. Pierwszy z nich, wchodzący w skład osiedla mieszkaniowego, pochodzi z 2015 roku, natomiast drugi z roku 1990. Zestawienie takich obiektów ma na celu zobrazowanie, że nawet budynki stosunkowo młode mogą wykazywać odbiegający od oczekiwanego stopień zużycia oraz stan techniczny elementów budowlanych.
PL
W artykule przedstawiono problemy remontowe wspólnych części poza mieszkaniowych wewnątrz budynków zrealizowanych w technologii wielkopłytowej. Wykonywanie bieżących napraw oraz przeprowadzanie pełnowartościowych remontów jest niezbędne do utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym. Działania te należą do podstawowych obowiązków ich właścicieli i administratorów, co bezpośrednio wynika z przepisów Prawa budowlanego.
EN
The article presents renovation issues of shared areas inside residential buildings constructed with the use of large concrete slab technology. Periodic maintenance work as well as total full value repairs are crucial to keep the buildings in good technical condition. These activities are basic duties of their owners and administrators, which is directly regulated by the construction law.
PL
Zrealizowane w naszym kraju w latach 1960 – 1990 wielorodzinne budynki wielkopłytowe wykazują duże jak na obecne standardy, zapotrzebowanie na ciepło (200 – 300 kWh/m2r). W artykule przedstawiono rozwiązania znacząco zmniejszające energochłonność tego typu budynków. Wskazano przykłady popełnianych błędów zarówno w doborze materiału izolacyjnego, jak i podczas wykonywania prac modernizacyjnych. O skuteczności zastosowanych rozwiązań decyduje w dużej mierze ich zakres, który nie powinien ograniczać się do poprawy parametrów cieplnych przegród o największej powierzchni oraz wymiany stolarki okiennej. Równie ważne są prace polegające na wydzieleniu stref ogrzewanych i nieogrzewanych, eliminacji mostków termicznych, zastosowaniu odzysku ciepła w systemie wentylacji oraz kanalizacji sanitarnej, a także wsparcie ogrzewania budynku oraz ciepłej wody użytkowej przez kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
EN
The multi-family large-panel buildings constructed in our country in the years 1960-1990 show a high demand for heat of 200-300 kWh/m2 per year. The article presents solutions significantly reducing the energy consumption of multi-occupied buildings, with a focus on large-panel buildings. Examples of mistakes made both in the selection of insulation material and during modernization works are indicated. The effectiveness of the applied solutions is largely determined by their scope, which should not be limited to improving the thermal parameters of partitions with the largest surfaces and replacement of window frames. Work involving the separation of heated and unheated zones, the elimination of thermal bridges, the use of heat recovery in the ventilation system or sanitary sewage system, as well as the heating of the building and hot utility water through solar collectors or heat pumps are equally important.
PL
Sprawny przebieg montażu instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym uzależniony jest od wielu istotnych elementów. Jednym z nich jest dobrze opracowana dokumentacja instalacji elektrycznych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm. Wiele opracowanych dokumentacji dla instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych, realizowanych na budowach osiedli mieszkaniowych, nie spełnia wymogów dotyczących zasilania lokali mieszkalnych. W artykule przedstawione zostaną rozwiązania zasilania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych za pośrednictwem rozdzielnic głównych licznikowych zlokalizowanych na klatkach schodowych. Takie rozwiązanie używane było jeszcze w pierwszej dekadzie XXI w., obecnie system rozdzielnic piętrowych w nowo budowanych obiektach jest stosowany sporadycznie. Często są stosowane różne rozwiązania nieodpowiadające wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Większość opisanych w niniejszym artykule projektów została opracowana na podstawie normy [1] oraz podręcznika [2], które nie zawierają wymagań obecnie obowiązujących przepisów i norm.
EN
The study analyses the efficiency of a Solar Water Heating (SWH) system, potential financial savings and investment profitability. The analysis pertaining to the amount of energy generated by the collectors had been performed for the multi-family building within the span of two years. The efficiency of the system was determined by comparing the amount of energy from solar radiation incident on the surface of the collectors to the amount of energy generated by the collectors and fed to the existing Domestic Hot Water (DHW) system. The amount of energy generated by the collectors was approx. 70 GJ per year, at the efficiency of the SWH system equalling 36%. The best time for the operation of the system was the period from April to September, during which the share of generated for DHW amounted to 78%. It is reflected in the decreased consumption of gas by 6% throughout the year. Furthermore, based on the data about the efficiency and energy yield of the set of collectors, as well as data on insolation, the analysis was performed to determine the installation and operation costs and the depreciation period of the investigated SWH system.
PL
Zapewnienie w istniejących budynkach mieszkalnych akceptowalnego przez użytkowników stanu klimatu wewnętrznego jest jedną z najważniejszych funkcji wentylacji. Tendencje do oszczędzania energii skutkują nie tylko stosowaniem przegród o większej izolacyjności cieplnej, ale również wykorzystaniem elementów budowlanych, takich jak okna i drzwi o coraz większej szczelności. Jednocześnie, w budynkach nowych oraz istniejących stosowane są tradycyjne rozwiązania wentylacji grawitacyjnej. W takich przypadkach działanie wentylacji staje się istotnym czynnikiem do uwzględnienia wymagań jakości powietrza w pomieszczeniach. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczących tej problematyki, ujmujące temat w nowym świetle, z możliwością wykorzystania nowych technologii w istniejących budynkach, takich jak wentylacja hybrydowa. Uzyskano je drogą kompleksowych pomiarów w istniejących budynkach mieszkalnych. Ponadto celem artykułu jest zaprezentowanie i podsumowanie wstępnych badań opisujących wpływ wentylacji naturalnej i hybrydowej oraz szczelności przegród na stan jakości powietrza wewnętrznego.
EN
Achieving an acceptable indoor conditions in existing buildings is one of the most important tasks for their occupants. Strong tendencies towards economing on energy for heating in buildings results in the use of materials with better thermal insulation coefficient (walls) and airtightness coefficient (windows). At the same time in existing and new buildings traditional ways of ventilation (so called natural ventilation) therefore ventilation appears extremely important for achieving indoor conditions required. This paper was made to present selected results of a long-term conducted studies connected with this problems. The results presented in this work was achieved by complex measurements in existing building with natural and hybrid ventilation. The main purpose of this paper is to present and summarize a large number of first researches describing an influence of natural ventilation, hybrid ventilation and building airtightness for an indoor environment condition in buildings.
PL
Skuteczność systemów wentylacji budynków mieszkalnych kontrolowana jest jedynie poprzez pomiar prędkości strumienia powietrza w kanale wentylacyjnym, co nie gwarantuje odpowiedniej kontroli jakości powietrza. W pracy przedstawiono wyniki badań skuteczności wentylacji naturalnej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, stanowiącej najczęściej spotykane rozwiązanie w budynkach mieszkalnych w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na wentylację pomieszczenia sypialni, jako pomieszczenia, w którym spędza się około 1/3 czasu w ciągu dnia. Badano wpływ skuteczności systemu wentylacji na podstawowe parametry charakteryzujące jakość powietrza, tj. stężenie ditlenku węgla, wilgotność względną oraz temperaturę. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, iż w przypadku sypialni w lokalach mieszkalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych systemy wentylacji naturalnej nie spełniają swojej funkcji i powinny zostać zastąpione przez systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
EN
The effectiveness of ventilation in multi-family residential buildings is controlled only by the measuring the velocity of the air stream in the ventilation ducts. It does not guarantee adequate control of air quality. This paper presents a study of the effectiveness of natural ventilation of multi-family residential buildings. Particular attention has been paid to the ventilation of the bedroom as a place where a person spends 1/3 of the time during the day. The effectiveness of ventilation systems and their influence on basic properties of air quality, i.e. carbon dioxide concentration, relative humidity and temperature were examined. The results obtained from the research show that, in the case of bedroom in the multi-family residential buildings, natural ventilation does not function effectively and should be replaced by mechanical ventilation - preferably intake and exhaust ventilation with heat recovery.
16
Content available remote Przyczyny utrudnień w użytkowaniu wielorodzinnego budynku mieszkalnego
PL
W artykule przeanalizowano wpływ nieprawidłowego zaprojektowania wielorodzinnego budynku mieszkalnego, tzw. apartamentowca o wysokim standardzie, na utrudnienia w jego normalnym użytkowaniu. Dotyczy to zarówno dokumentacji geotechnicznej, jak i projektów budowlanego i wykonawczego. Opracowania nie charakteryzują się wymaganą jakością, kompletnością i odpowiednim profesjonalizmem.
EN
The paper considers the case of the influence of improper design, multi-family residential building (apartment of a high standard), on serious difficulties for the normal use of the object. This applies to both geotechnical documentation, and project of construction and executive. These studies do not have a required quality, completeness and appropriate professionalism. In the paper analyzed the causes and the resulting effects.
PL
W Zielonej Górze znajduje się kilka osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych wzniesionych w stylu modernistycznym. Stan techniczny tych 90-letnich budynków jest dobry. Jedynie balkony, jako element najbardziej narażony na wpływ czynników atmosferycznych, są w złym stanie. Są to konstrukcje na belkach stalowych z wypełnieniem z cegły (typ Kleina). Podczas remontu budynków balkony stanowią duży problem techniczny dla projektantów. Jak przeprowadzić ich naprawę bez wprowadzenia widocznych zmian, które wpływałyby na architektoniczną formę elewacji?
EN
In Zielona Góra, there are a few multi-family residential housing estates with modernist-style buildings. The technical condition of these 90-year-old buildings is good, with only the balconies, as elements most exposed to the influence of weather conditions, being in a bad state. There balconies are of a steel beam and brick infill structure. Over the course of renovation works carried out on these buildings, the balconies pose a significant technical problem for the design engineers, how does one repair them without introducing visible changes which would have an influence on the architectural form of the facade?
PL
W pracy przedstawiono porównanie analitycznych metod szacowania zużycia energii z zużyciem na różne potrzeby. Analizy przeprowadzono dla budynku wielorodzinnego, czterokondygnacyjnego zlokalizowanego w Poznaniu. Obliczenia teoretyczne zweryfikowano poprzez pomiary zużycia ciepła, wody i energii elektrycznej w poszczególnych mieszkaniach. Zwrócono szczególną uwagę na wpływ sposobu użytkowania budynku przez mieszkańców.
EN
The paper presents a comparison of analytical methods for estimating the finale energy consumption for different needs. Analyses were performed for multi-family building, four-storey located in Poznań. Theoretical calculations were verified by measurements of consumption of heat, water and electricity by each apartment. Special attention was paid to the impact of usage of the building depends on the habits of the inhabitants.
PL
Autor publikacji na konkretnym przykładzie podpowiada jak poprawnie należałoby zaprojektować poprowadzenie instalacji przeciwzalewowej w mieszkaniu budynku wielorodzinnym, m.in. podaje jakie przepisy prawne i techniczne stanowią podstawę projektu, przytacza opis stanu projektowanego, podaje obliczenia i zestawienie podstawowych materiałów.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.