Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silicone mould
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania rozszerzalności temperaturowej wybranych gum silikonowych stosowanych na matryce elastyczne do wykonywania modeli woskowych w metodach szybkiego prototypowania. Pomiary prowadzono w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste parametry pracy, gdy formy silikonowe są podgrzewane przed zalaniem ich ciekłym woskiem. Jako narzędzie pomiarowe wykorzystano trójwymiarowy skaner optyczny ATOS III. Pomiary zmian wymiarowych próbek silikonów prowadzono w wybranych temperaturach w zakresie od 25 do 100 ˚C przy jednoczesnej rejestracji przebiegu zmian temperatur w objętości nagrzewanych próbek. Uzyskane wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli oraz na wykresie, wraz z wykresem z rejestracji przebiegu zmian rozkładu temperatur w objętości badanych próbek podczas nagrzewania. Efektem końcowym prowadzonych prac było określenie rozszerzalności form silikonowych, co w zastosowaniu praktycznym będzie wykorzystywane do uzyskiwania modeli woskowych o większej dokładności wymiarowej.
EN
This article presents research the expansion of selected temperature silicone rubber used on elastic mold to make wax models in rapid prototyping methods. Measurements were carried out in conditions reflecting real operating parameters of when the silicone molds are heated before pouring the liquid wax. As a measurement tool used for three-dimensional optical scanner ATOS III. Measurements of structural silicone samples was performed at selected temperatures range from 25 to 100 ˚C while recording the temperature changes in the volume of heated samples. The results of measurements are shown in the table and the graph, along with a graph of the data recorder of the temperature distribution changes in the volume of the sample during heating. The end result of the work was to determine the expansion silicone molds, which in practical application will be used to receive wax models of higher dimensional accuracy.
PL
Artykuł przedstawia badania dokładności geometrycznej silikonowej formy odlewniczej wykonanej z wykorzystaniem procesu szybkiego prototypowania narzędzi (RT - Rapid Tooling). Badana forma odlewnicza jest przeznaczona do wykonywania prototypów kół zębatych z żywic polimerowych oraz wosków odlewniczych. Celem badań było określenie rzeczywistej dokładności geometrycznej formy silikonowej w stosunku do założeń teoretycznych określonych na podstawie parametrów karty materiałowej zastosowanego silikonu. Forma silikonowa została wykonana na podstawie stereolitograficznego modelu koła zębatego. Do badań wykorzystany został skaner optyczny GOM. Pomiary formy oraz modelu bazowego wykonane zostały w trybie skanującym na podstawie modelu 3D-CAD koła zębatego. Pomiary umożliwiły określenie dokładności wykonania formy w stosunku do nominalnego modelu 3D-CAD. Zagadnienia związane z określaniem dokładności geometrycznej form silikonowych i wykonanych w nich prototypów są poruszane sporadycznie w analizowanej literaturze z zakresu szybkiego prototypownia. Z tego względu badania przedstawione w artykule stanowią oryginalne opracowanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
EN
The paper presents investigations of the geometrical accuracy of a silicone casting form manufactured with use of the rapid prototyping of tools (RT - Rapid Tooling). The tested casting form is applied to production of prototypes of sprockets from polymer resins as well as casting waxes. The aim of investigations was to determine the real geometrical accuracy of the silicone form in the relation to the theoretical assumptions taken on a basis of the parameters of the used silicone material card. The silicone form was made basing on the sprocket stereolitographic model. An optical scanner GOM was applied to investigations. Measurements of the form and base model were taken in the scanning mode on a basis of the sprocket 3D-CAD model. They enabled determining the precision of the form manufacturing in relation to the nominal 3D-CAD model. Problems deal-and prototypes manufactured in them are seldom considered in the literature from the field of rapid prototyping. That is why the investigations presented in the paper are the original work from theoretical and practical point of view.
PL
Przedstawiono wykonanie krótkiej serii obudów do istniejącego sterownika PLC. Model wzorcowy wykonano w technologii przyrostowej (metoda FDM) na drukarce 3D. Wymagało to odpowiedniego zaprojektowania geometrii obudowy, tak aby mogła być odformowana w formie silikonowej, a jednocześnie wykonalna na drukarce 3D. Pokazano proces projektowania kanałów dolotowych, odpowietrzających i przelewowych formy silikonowej oraz sposób przygotowania modelu wzorcowego.
EN
Explained in the paper is production of a short series of cases used for the existing PLC controller. The master pattern has been made by the FDM method on a 3D printer. This required the case geometry to be suitably designed, so that its replica could be obtained in silicone mould and, at the same time, was practicable to be realized on 3D printer. The paper shows how runners, vents and overflow ducts were designed in silicone mould and how the master pattern was prepared.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.