Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integrated information system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane obszary związane z zastosowaniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonano analizy poziomu informatyzacji polskich podmiotów gospodarczych. Zaprezentowano także przykłady wdrożeń tego typu systemu w wybranych przedsiębiorstwach z branży metalowej. Oprócz tego wskazano najbardziej popularne sposoby ochrony danych stosowane w tego rodzaju rozwiązaniach informatycznych.
EN
In this article the selected areas related to the use of integrated information system ERP were presented. An analysis of the level of computerization of Polish businesses. It also examples of implementations of such a system in selected enterprises sector metal were presented. In addition, it indicated the most popular ways to protect the data used in this kind of IT solutions.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza budowy organizacji inteligentnej ze szczególnym uwzględnieniem roli systemów informatycznych jako istotnego źródła innowacji w funkcjonowaniu wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP. W artykule, na podstawie badań literaturowych, omówiono organizację inteligentną w dobie rozwoju systemów informatycznych. Głównym celem artykułu jest przedstawienie 4 kluczowych warunków dla zbudowania organizacji inteligentnej w wybranym do analizy przedsiębiorstwie. Ponadto zaprezentowano (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa sektora MŚP) wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B.
EN
The article presents the issues concerning the analysis of building an intelligent organisation, especially taking into account the role of information systems as sources of innovation in functioning of a chosen firm in small and medium enterprises sector. On the base of literature study the author discussed an intelligent organisation in the context of information systems development. The main aim of the article was to present four key conditions for building an intelligent organization in a selected, for the analysis, enterprise. Additionally, the author presented the 438 B. Sorychta-Wojsczyk implementation of an integrated B2B information system in a chosen firm of small and medium enterprises sector.
EN
In this article have been presented meaning of the integrated information systems for production enterprises. The article describes the successlve steps of computer information system implementation in a selected small clothing company and presented their effects. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
4
Content available remote Wykorzystanie systemu klasy ERP w kształceniu kadr logistyki
PL
Artykuł porusza istotną kwestię jaką jest kształcenie przyszłych kadr logistyki. Skupia się na praktycznych aspektach tego procesu, czyli tych, które z punktu widzenia potencjalnych pracodawców mają najważniejsze znaczenie. Omawia genezę powstania zintegrowanych systemów informatycznych, charakteryzuje dokładnie systemy klasy ERP, a podsumowanie rozważań stanowią przykłady praktycznych zajęć pozwalających zrozumieć i poznać funkcjonalność oraz modułową budowę przedmiotwych systemów.
EN
The article raises an important issue which is the education of future logistical personnel. It focuses on the practical aspects of this process, it is essential for potential employers. It discusses the genesis of integrated information systems, goes into detail on ERP systems, and a summary of the considerations are examples of practical activities which allow students to understand the functionality and modular design of these systems.
PL
W artykule omówiony został przykład zastosowania systemu ERP w przedsiębiorstwie logistycznym. W części teoretycznej scharakteryzowano działanie zintegrowanych systemów informatycznych, ich funkcje oraz korzyści, które wynikają z implementacji. W części praktycznej przedstawiono wdrożenie systemu, na przykładzie badanej organizacji. Zidentyfikowano podstawowe problemy działu spedycji oraz zobrazowano schemat funkcjonowania poszczególnych modułów. Na zakończenie wskazano czynniki, które przyczyniły się do usprawnienia działania całej firmy i wpłynęły pozytywnie na efektywność realizowanych w niej procesów.
EN
Paper discussed an example of the use the ERP system in the logistics enterprise. In the theoretical part characterizes the operation of integrated information systems, their functions and benefits from implementation. The practical part presents the implementation of the system, for example the organization. Identified the basic problems in freight forwarding department and illustrated the operation diagram of the individual modules. At the end indicated effects, which have contributed to improving the company and had a positive impact on the effectiveness of the implemented processes.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce this tools although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents results of pre-implementation operation. This operation has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: the analysis of needs and the working conditions of a company, the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; the choice of information system’s supplier; the implementation work scheduling. Special attention was paid to main aspects of pre-implementation operation and effect of successive steps.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
5559--5564, CD2
PL
Współcześnie podstawą skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem jest wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych. Obecnie przedsiębiorstwa, które umiejętnie organizują i optymalizują procesy zarządzania w oparciu o wiedzę i wdrożone zintegrowane systemy mogą sprostać wymaganiom rynku i przeciwstawić konkurencji. Właściwe zarządzanie i skuteczny przepływ informacji ułatwia wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwach. Najważniejsze jest, aby zmaksymalizować możliwości oferowane przez istniejące systemy informatyczne. W artykule przedstawiono analizę możliwości zintegrowanego systemu wspierającego ważne obszary zarządzania w przedsiębiorstwie oraz istotne korzyści z wdrożenia.
EN
Contemporary the basis for effective business management is the implementation of integrated IT systems.Currently, the company, which skillfully organized and are optimized management processes based on knowledge and implemented integrated systems can meet the demands of the market and oppose competition. Properly manage the information obtained efficiently facilitates the implementation of changes in enterprises. The key is to maximize the opportunities offered by the existing IT systems. This article presents an analysis of the possibilities of an integrated system supporting important areas of business management and possible to obtain important benefits from the implementation.
8
Content available University integrated information system development
EN
The article presents a case study of the integrated information system of University of Science and Technology in Bydgoszcz (UTP), the information about its present stage, the range of operation, and plans of further expansion. A significant part of the article has been devoted to various kinds of building management systems, their basic and advanced range, evolution, and the role they may play in the integrated information system of the university. The other part of the article presents the concept and the first stage of the implementation of the university classrooms occupancy logging system based on the usage RFID key fobs, RFID readers and PC computers, and ARM microcontrollers in concierge desks in the university buildings. The simple system has been developed at the UTP in Bydgoszcz, Poland. It is now mainly used for logging and visualizing the occupancy of the lecture halls, but it will soon be linked to the UTP integrated information system and the BMS system of one of the UTP buildings.
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące Zintegrowanego Systemu Informatycznego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP). Przedstawiono w nim informacje o obecnym etapie realizacji systemu, jego zakresie działania i planach jego dalszego rozwoju. Znaczna część artykułu została poświęcona różnego rodzaju systemom zarządzania budynków BMS, podstawowym i zaawansowanym funkcjom tych systemów, ewolucji tych systemów i roli, jaką mogą one odegrać w ramach zintegrowanego systemu informatycznego uczelni. Druga część artykułu przedstawia koncepcję i pierwszy etap wdrożenia systemu rejestracji zajętości uczelnianych sal dydaktycznych. Ten prosty system jest oparty na wykorzystaniu breloków RFID trwale dołączonych do kluczy wydawanych przez portierów oraz czytników RFID połączonych z komputerami PC, umieszczonymi w portierniach budynków uniwersyteckich. System został opracowany na potrzeby UTP w Bydgoszczy. W chwili obecnej system jest głównie wykorzystywany do rejestracji i wizualizacji zajętości sal wykładowych, ale wkrótce jego działanie będzie połączone ze Zintegrowanym Systemem Informatycznym UTP oraz systemem BMS jednego z budynków UTP.
EN
Effective company management, the use of new and modern methods and techniques of management, require the right quality data that can be provided by integrated information systems. Therefore, the bigger number of small and medium-size companies have decided to introduce ERP class systems (ERP II now) although they have recognized that the introduction process is difficult and expensive. However, the alternative solution cannot be easily found. The article presents the project of integrated information system implementation in a selected small clothing company. The implementation project has been realized according to the developed methodology which includes the following steps: 1) the analysis of needs and the working conditions of a company; 2) the structure of a model of a production process (in a company) supported by an integrated computer system; 3) the choice of integrated information system; 4) the construction of integrated information system model . the configuration of a computer system; 5) the implementation work scheduling; 6) the implementation of the integrated information system. The main objective of this project was to implement an integrated information system. The additional goal was to verify the implementation methodology in practice. In the next part of the article describes the characteristic elements of implementation works and change managements in this project. Finally, the possible directions of development of the company aided integrated information system was describe.
PL
W dzisiejszych czasach wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych stanowi podstawę efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, a ich brak uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie. Dziś konkurencja rynkowa zmusza przedsiębiorstwa do stosowania nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób kompleksowy wspomagają zarządzanie zbiorem procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. Kluczem do sukcesu jest maksymalne wykorzystanie możliwości zintegrowanych systemów informatycznych.
EN
Nowadays, the implementation of integrated Information Systems is the basis of the enterprise, and their absence prevenís the proper functioning. Market competi- tion forces manufacturing Companies to use modern information systems that support a comprehensive pro- duction management processes as well as the whole enterprise. Currently, the key to success is to maximize the opportunities offered by integrated management systems.
PL
W artykule na przykładzie systemu SAP ERP (wersja 6.04) przedstawiono możliwości zastosowania systemu informatycznego do realizacji wybranych procesów gospodarczych związanych z logistyką dystrybucji. Opisano typowy proces sprzedaży i dystrybucji, uwzględniający pięć etapów: przetwarzania zapytania ofertowego klienta, tworzenia oferty, tworzenia zlecenia sprzedaży, organizacji i harmonogramowania wysyłki oraz fakturowania i płatności. Omówiono kluczowe poziomy organizacyjne stosowane do odwzorowania struktury organizacyjnej w logistyce dystrybucji oraz opisano tworzenie zlecenia sprzedaży.
12
Content available remote Resource management in the coal mining sector using integrated information systems
EN
The coal mining sector employs huge means of production and their good management determines the efficiency of coal production. The study outlines the concept of an integrated information system to support decision making in the area of resources management, formulating the conditions that such a system ought to satisfy.
PL
Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, którymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. W pracy przedstawiono koncepcję zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania środkami produkcji. Sformułowano warunki, jakie winien spełniać proponowany system.
EN
The coal mining sector uses vast resources and the efficient management of these resources is a major determinant of coal production efficiency. The paper outlines the underlying principles of an integrated information system supporting the decision-making in the field of management of the company’s means of production. The conditions are defined that the system ought to satisfy, with the main focus on the supporting of mining operations planning as the distribution and location of the means of production.
PL
Górnictwo węgla kamiennego angażuje znaczną ilość środków produkcji, którymi optymalne zarządzanie w sposób istotny wpływa na efektywność procesu wydobywczego. W pracy przedstawiono zasady budowy zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania środkami produkcji. Sformułowano warunki, jakie winien spełniać proponowany system. Szczególną uwagę zwrócono na wspomaganie planowania robót górniczych jako miejsc pracy środków produkcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.