Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Park Szczytnicki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Kiedy zapraszamy do Wrocławia, miasta o ponad tysiącletniej tradycji, wymieniamy jego liczne atrakcje, czesto nie zdając sobie sprawy, że kilka najważniejszcyh gromadzi wokół siebie jeden zespół parkowy.
2
Content available Park as a Forest-Like Vegetation Zone
EN
The functioning and form of arrangements created by woody plants are important elements related to landscape shaping. The base facility used for the studies presented in this paper was a part of the Szczytnicki Park in Wrocław, of a surface area of 5.4 ha. The analysed section is approx. 160 years old and, as most of the whole park, is of a landscape nature. All trees and bushes inside the analysed area were precisely measured and classified and the obtained data constituted the basis for determining several parameters, which, in turn, allowed us to compare the studies park tree stand with more natural populations of a forest nature. The main compared sites were the tree stands in Lower Silesian forest natural reserves that grow in similar habitats. As a result of the conducted analyses it was determined, among others, that the analysed fragment of the park is a multi-species, multilayered deciduous forest population of various ages, with a structure that is typical for the phase of renewal and regeneration. The population is dominated by native species typical for oak-hornbeam forests, but alien species, in particular invasive ones and post-pioneers also play a significant role. The vegetation also includes trees that are valuable due to their age or origin. In comparison with model oak stands and reserve tree stands growing in similar conditions, the resources of the analysed facility are usually lower. This suggests that its biochemical impact on the surrounding environment may be weaker than that of the compared tree stands. In functional terms, the studied park also resembles forest populations being stands managed by means of socalled continuous cutting. Continuing maintenance procedures based on such cutting model may optimise the natural functions of the park. In the opinion of the authors, the analyses presented herein and similar ones should be used more widely as an element of resource evaluation and as the basis for maintenance treatment in city parks.
PL
Funkcjonowanie i forma układów tworzonych przez rośliny drzewiaste to istotne elementy związane z kształtowaniem krajobrazu. Bazowym obiektem prezentowanych tu badań była część parku Szczytnickiego we Wrocławiu o powierzchni 5,4 ha. Badany fragment liczy około 160 lat i jak większość całego parku ma charakter krajobrazowy. W obrębie wspomnianego terenu szczegółowo pomierzono i sklasyfikowano wszystkie drzewa i krzewy, a na podstawie otrzymanych danych określono szereg parametrów, które pozwoliły m.in. na porównanie badanego drzewostanu parkowego z bardziej naturalnymi zbiorowiskami o charakterze leśnym. Głównymi obiektami porównawczymi były drzewostany leśnych rezerwatów Dolnego Śląska rosnące na podobnych siedliskach. W wyniku przeprowadzonych obserwacji ustalono, że analizowany fragment parku ma postać wielogatunkowego, wielowarstwowego i różnowiekowego zbiorowiska lasu liściastego o strukturze typowej dla fazy odnowienia i regeneracji. W zbiorowisku dominującą rolę odgrywają rodzime gatunki typowe dla grądów, jednak duże znaczenie mają również gatunki obce, zwłaszcza inwazyjne oraz postpionierzy. Występują też drzewa cenne ze względu na wiek i pochodzenie. W porównaniu z wzorcowymi drzewostanami dębowymi oraz rosnącymi w podobnych warunkach drzewostanami rezerwatowymi analizowany obiekt ma przeważnie niższą zasobność, co sugeruje, że jego oddziaływanie biochemiczne na otaczające środowisko jest słabsze. Funkcjonalnie badany park nawiązuje też do zbiorowisk leśnych o charakterze drzewostanu prowadzonego tak zwaną rębnią ciągłą. Kontynuowanie zabiegów pielęgnacyjnych wzorowanych na tej rębni może zoptymalizować funkcje przyrodnicze parku. Zdaniem autorów niniejszej pracy przedstawione w niej oraz podobne analizy powinny być szerzej stosowane jako element oceny zasobów oraz podstawa zabiegów pielęgnacyjnych w parkach miejskich.
EN
The paper is an continuation of author’s reflections about the historical parks in Wrocław, which beauty is in danger of loss due to man's activities. The focus of the paper is on the very controversial issue of recent years – building the inner city ring road in Wrocław. The planned location of the ring road crosses Szczytnicki Park – one of the oldest historical parks in the city. The project included the location of a four-lane street on the edge of the park and crossing far coherent historical urban complex (the components of this complex are remarkable modernistic building such as: UNESCO WHO Heritage site – Centennial Hall, Zoological Garden, WUWA Exhibition Area, Olimpic Stadium and housing estates Sępolno and Biskupin) generates multifaceted social conflicts.
PL
Artykuł stanowi kontynuację rozważań autorki, dotyczących zabytkowych parków Wrocławia, których piękno może zostać wkrótce utracone w wyniku działalności człowieka. Główny nacisk położono na bardzo kontrowersyjny w ostatnich latach temat budowy obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia, której planowany bieg przecina Park Szczytnicki, jedno z najstarszych zabytkowych założeń parkowych miasta. Projekt przeprowadzenia w obrzeżach parku czteropasmowej drogi, przecinającej spójny dotąd zabytkowy kompleks urbanistyczny, którego elementy stanowią wybitne osiągnięcia architektury modernistycznej (m.in. wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO Hala Stulecia, Ogród Zoologiczny, teren wystawy WUWA, Stadion Olimpijski oraz osiedla Sępolno i Biskupin), generuje wielopłaszczyznowe konflikty społeczne.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.