Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyposażenie gospodarstw
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy było przedstawienie zasobów materialnych gospodarstw agroturystycznych regionu siedleckiego oraz dokonanie ich rankingu w ujęciu powiatowym, z wykorzystaniem syntetycznych mierników porównawczych. Badaniami objęto 87 gospodarstw rolnych prowadzących działalność turystyczną w latach 2007-2008, na terenie następujących powiatów: sokołowskiego, siedleckiego, węgrowskiego, łosickiego, garwolińskiego i mińskim. Do właścicieli gospodarstw skierowano kwestionariusz ankiety zawierający 18 pytań, dotyczących danych o zabudowie zagrodowej i wyposażenia gospodarstwa. Uzyskane dane ujęto w trzy działy badawcze powstałe z 14 zmiennych diagnostycznych o charakterze stymulant. Następnie wyliczono taksonomiczne mierniki syntetyczne i na ich podstawie utworzono ranking powiatów w poszczególnych działach i sferze. W większości rankingów obrazujących poziom zasobności środków materialnych, w postaci wielkości budynków zagrodowych i posiadanych środków technicznych, na czołowych miejscach plasowały się gospodarstwa agroturystyczne powiatu węgrowskiego, siedleckiego i łosickiego. Natomiast najsłabiej wyposażone pod tym względem były gospodarstwa w powiecie garwolińskim i mińskim.
EN
The aim of the paper was to provide material resources that agrotourist farms in Siedlce region are supplied with and to rank them in terms of the county, with use of synthetic measures of comparison. The scope of research included 87 agrotourist farms operating in the years 2006 and 2007, in six of the following counties: Sokolow, Siedlce, Węgrów, Łosice, Garwolin and Mińsk. The local farm owners completed a survey form with 18 questions related to farm inclosure facilities and farm equipment. The obtained data is enclosed in three research units created from 14 diagnostic variables, stimulants in character. Then the taxonomic synthetic measures were calculated, and on this basis, counties rankings in particular units and spheres were created. In the majority of charts illustrating the level of affluence of material resources existing in the form of the size of inclosure facilities and available technical resources, agrotourist farms operating in the counties of Węgrów, Siedlce and Łosice are at the top of ranking. However, farms in the county Garwolin and Mińsk are the least equipped in this respect.
PL
Badania przeprowadzone w gospodarstwach na terenie powiatu nowosądeckiego pozwoliły na ocenę ich wyposażenia w systemy schładzania mleka. Wszystkie ankietowane gospodarstwa użytkowały dojarki konwiowe i wszystkie były wyposażone w schładzalniki posiadające agregat sprężarkowy. Ponad połowa użytkowanych schładzalników została zakupionych w latach 2004 do 2007. 2,1% dostawców odstawiający mleko co drugi dzień nie spełniało kryterium temperaturowego dla mleka surowego.
EN
The research completed in farms located within the administrative district of Nowy Sącz allowed to evaluate their equipping with milk cooling systems. All polled farms were using can milking machines and all of them were equipped with coolers possessing compressor units. More than a half of coolers in use were purchased between 2004 and 2007. 2.1% of suppliers delivering milk every second day failed to meet the temperature criterion for raw milk.
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie technicznych środków pracy w gospodarstwach o różnym poziomie dostosowania do wymogów rolno-środowiskowych. Analizie poddano 42 gospodarstwa rodzinne, które pogrupowano wg spełnianych kryteriów. Przeprowadzona analiza wykazała zróżnicowanie zarówno pod względem wyposażeniem jak i wykorzystania technicznych środków pracy w gospodarstwach o różnym poziomie dostosowania do wymogów rolno-środowiskowych. Wykorzystanie ciągników rolniczych jest niskie i wynosi około 50% ich normatywnego wykorzystania. Wyjątkiem jest grupa gospodarstw spełniających wszystkie główne kryteria pakietu S01 gdzie wykorzystanie ciągników jest o około 200 godz./rok większe niż w pozostałych grupach.
EN
Outfit and use of technical means of work in farmsteads with different level of adaptation to farm and environmental requirements were presented. The analysis covered 42 family farmsteads, which were grouped according to met criteria. The performed analysis showed diversity both in terms of outfitting as well as use of technical means of work in farmsteads with different level of adaptation to farm and environmental requirements. Use of farm tractors is at a low level and is approx. 50% of their standard use. The exception is a group of farmsteads meeting all main criteria of package S01, where tractor usage is higher by approx. 200 hr/year than in others groups.
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych w latach 1999-2002. Stwierdzono zmniejszenie liczby ciągników przypadających na 100 ha UR i wzrost powierzchni UR przypadających na 1 ciągnik w 2002 r. względem 1999 roku. Stwierdzono także zmniejszenie wykorzystania rocznego ciągników.
EN
Outfit and usage of farm tractors on family farmsteads in the years 1999 - 2002 was presented. The analysis demonstrated a decreasing number of tractors per 100 ha UR and increase of UR area per 1 tractor in 2002 versus 1999. Decreasing usage of tractors during the year was also demonstrated.
5
PL
Przedstawiono wyposażenie i wykorzystanie środków mechanizacji produkcji roślinnej w 42 gospodarstwach rodzinnych pogrupowanych wg Europejskiej Jednostki Wielkości (ESU). Stwierdzono niskie wykorzystanie maszyn w gospodarstwach o małej wielkości ekonomicznej. Wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej wykorzystanie podstawowych środków mechanizacji produkcji roślinnej wzrasta.
EN
Equipment with and the use of mechanization means for crop production were investigated on 42 family farms classified into groups according to the European Size Unit (ESU). Low use of the machines was stated on the farms of small economic value. The use of basic mechanization means for crop production increased with an extension of farm economic value.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.