Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  CO2 assimilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The effect of lead ions of the concentrations within the range of 15–1000 m dm-3 on the physiological reaction of common osier var. Jorr was examined. The content of assimilation pigments, the rate the CO2Water assimilation, transpiration, the indices of relative water content and the deficit of water saturation and the content of lead in the nutrient solution. The studied physiological parameters in common osier var. Jorr were differentiated by the rate of lead ions in the nutrient solution. The Jorr variety of common osier was characterised by good values of the determined physiological parameters under stressful conditions at a large accumulation of lead. This suggests that it shows quite a high tolerance to the stress caused by contamination of the subsoil with lead.
EN
In the experiment the effect of differentiated doses of cadmium (0; 1.4; 28; 280 mg dm–3), applied in the form of CdCl2 on selected physiological parameters of clone Jorr Salix viminalis, cultivated in water cultures with Hoagland’s medium was determined. The statistical analysis of the results showed a significant influence of cadmium on the examined physiological parameters of clone Jorr. The addition of CdCl2 to the medium in a dose of 280 mg dm–3 caused a decrease in intensity of CO2 assimilation of the examined clone by 70 % and transpiration by nearly 83 % in relation to the intensity of these processes in control leaves. A positive significant correlation between assimilation of CO2 and transpiration was recorded. At all the dates of studies decreased contents of both chlorophyll and carotenoids in leaves were obtained after the application of three doses of cadmium chloride. The increase in the concentration of cadmium salt caused a decrease in the relative water content index (RWC) and an increase in the water saturation deficit (WSD) in the leaves of clone Jorr.
PL
W przeprowadzonym doświadczeniu określano wpływ zróżnicowanych dawek kadmu (0; 1,4; 28; 280 mg dm-3), zastosowanych w formie CdCl2 na wybrane parametry fizjologiczne klonu Jorr Salix viminalis L., uprawianej w kulturach wodnych z pożywką Hoaglanda. Analiza statystyczna wyników wykazała istotny wpływ kadmu na badane parametry fizjologiczne klonu Jorr. Dodatek do pożywki CdCl2 w dawce 280 mg dm-3 spowodował obniżenie intensywności asymilacji CO2 badanego klonu o 70 %, a transpiracji o prawie 83 % w stosunku do intensywności tych procesów w liściach kontrolnych. Stwierdzono statystycznie istotną dodatnią korelację między asymilacją CO2 a transpiracją. We wszystkich terminach badań uzyskano obniżone zawartości zarówno chlorofilu, jak i karotenoidów w liściach po zastosowaniu trzech dawek chlorku kadmu. Wzrost stężenia soli kadmu spowodował spadek wskaźnika względnej zawartości wody (RWC) oraz wzrost deficytu wysycenia wodą (WSD) w liściach klonu Jorr.
EN
The physiological activity of three basket willow clones, ie Bjor, Jorr and Tora, grown under different salinity conditions on a Hoagland's nutrient solution-based substrate was measured by their gaseous exchange indicators (ie intensity of CO2 assimilation and transpiration) as well as the efficiency of water use in photosynthesis. The obtained results allow to state that salinity differentiates significantly the aforesaid indicators, first of all the assimilation and water use efficiency. From among examined clones, the highest vulnerability to substrate salinity was a characteristic of the Jorr clone, whereas the lowest one of the Bjor clones. It was also found that in all clones, regardless of substrate salinity, a positive and significant correlation is observed between transpiration intensity and stomata1 conductivity.
PL
Aktywność fizjologiczną klonów wierzby wiciowej: Bjor, Jorr i Tora w warunkach zróżnicowanego zasolenia pożywki Hoaglanda mierzono wskaźnikami wymiany gazowej (tj. intensywnością asymilacji CO2 i transpiracji) oraz efektywnością wykorzystania wody w fotosyntezie. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż zasolenie istotnie zróżnicowało w/w wskaźniki, przede wszystkim asymilację i efektywność wykorzystania wody. Spośród badanych klonów, największą wrażliwością na zasolenie pożywki charakteryzował się klon Tora, a najmniejszą - Bjor. Stwierdzono również, :te bez względu na poziom zasolenia pożywki, u wszystkich klonów obserwuje się dodatnią i istotną korelację między intensywnością transpiracji a przewodnictwem szparkowym.
EN
The physiological reaction of wheat towards heavy metal ions was tested through the measurement of gaseous exchange parameters such as CO2 assimilation intensity, transpiration, index of water utilization during photosynthesis and chlorophyll content. Biometric parameters were also determined: leaf and root length. The soil was contaminated with various rates of copper and zinc: 0- control; 0.05; 0.5; 5; and 50 mmol kg-'. Each variant was sown with 10 wheat grains. After germination, double measurements of physiological and biometric parameters were made. Delayed seed germination in relation to the control was observed in soil polluted with 5 mmol o kg-' of both heavy metals. It was found that at rates higher than 0.05 mmol kg-', the chlorophyll concentration, carbon dioxide assimilation intensity and water utilization efficiency for photosynthesis apparently decreased. Dose of 50 mmol o kg-' of both salts had a toxic effect on plants, reduced the water accessibility from the substrate and decreased the assimilation intensity of CO2. Thus the productivity was lower, which resulted in inhibited growth of the root system and leaves. The study revealed that wheat plants were more sensitive to elevated copper concentrations than that of zinc.
PL
Reakcję fizjologiczną roślin pszenicy na działanie soli metali badano poprzez pomiar parametrów wymiany gazowej, takich jak intensywność asymilacji CO2, transpiracji, współczynnik wykorzystania wody w fotosyntezie oraz zawartość chlorofilu. Określono również parametry bionietryczne: długość liścieni i korzeni. Gleba, do której wysiano nasiona, została zanieczyszczona różnymi dawkami miedzi i cynku: 0-kontrola; 0,05; 0,5; 5; 50 mmol o kg-'. Zaobserwowano opóźnione kiełkowanie nasion w stosunku do kontroli w już glebie skażonej 5 mmol o kg-' w przypadku obu rodzajów soli badanych metali. Stwierdzono, że po zastosowaniu dawek większych aniżeli 0,05 mmol o kg-' stężenie chlorofilu, natężenie asymilacji CO2 oraz efektywność wykorzystania wody dla fotosyntezy wyraźnie maleje. Dawki 50 mmol o kg-' obu soli działają toksycznie na roślinę, ograniczają dostęp wody z podłoża, powodując w ten sposób obniżenie intensywności asymilacji ditlenku węgla, a tym samym i produktywność, co prowadzi do zahamowanego wzrostu systemu korzeniowego i liści. Rośliny pszenicy są bardziej wrażliwe na zwiększone stężenie miedzi aniżeli cynku.
EN
The content of Cd, Pb, Fe and Co in the leaves of maple Acer platanoides L. growing in the area of Szczecin was termined and physiological measurements were made. The studies showed large differentiation of the content of selected heavy metals in the leaves of maple at individual stations in urban environment. The values of cadmium and lead were exceeded in the leaves of trees growing on the investigation sites along the streets with heavy traffic. On the basis of the correlation coefficient; a significant negative correlative relation between the content of Cd, Pb and Fe in leaves and the intensity of CO2 and transpiration was confirmed. The analysis of two factor variance confirmed a significant influence of the site and the date on the intensity of assimilation and transpiration and it also showed the significance of interaction.
PL
Oznaczono zawartość Cd, Pb, Fe i Co w liściach klonu Acer platanoides L. rosnącego na terenie Szczecina oraz wykonano pomiary fizjologiczne. Przeprowadzone badania wykazały duże zróżnicowanie w zawartości wybranych metali ciężkich w liściach klonu na poszczególnych stanowiskach w środowisku miejskim. Wartości stężeń kadmu i ołowiu zostały przekroczone w liściach drzew rosnących w punktach badawczych przy ulicach o dużym natężeniu ruchu. Na podstawie wartości współczynnika korelacji stwierdzono ujemną istotną zależność korelacyjną pomiędzy zawartością Cd, Pb i Fe w liściach a natężeniem asymilacji CO2 i transpiracji. Analiza dwuczynnikowej wariancji potwierdziła istotny wpływ stanowiska i terminu na natężenie asymilacji i transpiracji oraz wykazywała istotność interakcji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.