Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high current busduct
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper presents an analytical method for determining the magnetic field in the three–phase gas–insulated transmission line (i.e., high-current busduct) of circular cross–section geometry. The mathematical model takes into account the skin effect and the proximity effects, as well as the complete electromagnetic coupling between phase conductors and enclosures (i.e., screens). Apart from analytical calculation, computer simulations for high-current busduct system magnetic field were also performed with the aid of the commercial FEMM software, using two–dimensional finite elements.
2
Content available remote Magnetic field in the monophase single-pole bifilar high-current busduct
EN
This paper is on the determination of the magnetic field in the screen of the monophase single-pole of the bifilar high-current busduct. The components of this field have been presented by the modified Bessel functions as the functions of two variables r and [theta] in the cylindrical coordinate system. These solutions take into account the magnetic field of the reverse reaction of the eddy currents induced in the screen as the result of the proximity effect and the skin effect. For each screen the distribution of the field has been shown in the function of the parameter that considers the current frequency, conductivity, and both the conductor and screen cross-dimensions. Also, it has been taken into consideration the fact that the magnetic field is the rotating elliptic and its absolute value is equal to the length of the ellipse longer axis.
PL
W artykule wyznaczono pole magnetyczne w ekranie jednofazowego jednobiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Składowe tego pola przedstawiano przez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz [theta] walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pokazano dla każdego ekranu w funkcji parametru uwzględniającego częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodu i ekranu rurowego. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym i jego moduł jest równy wartości dłuższej półosi elipsy.
PL
W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne osłoniętego trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ grubość ścianki ekranu. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne ekranu. Uwzględniono przy tym także zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
This paper shows how of the wall thickness the screen influences on the total magnetic field of the three-phase symmetrical high current busduct in the in the screen and its surroundings. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of screen. Into account was taken skin and proximity effects.
EN
This paper is the continuation of the study of the same main title. The modules and the amplitudes of the complex components of the magnetic field strength in the high-current busducts of this type are the functions of the two variables: r and Θ of the cylindrical coordinate system which consequently leads to the conclusion that the harmonic magnetic field in shielded high-current busducts is a rotating elliptical field [1-9]. Part II describes of elliptic field in the screen and external area of the screen of the flat three-phase high current busduct.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy pod tym samym tytułem głównym. Moduły i argumenty zespolonych składowych natężenia pola magnetycznego w tego typu torach wielkoprądowych są funkcjami dwóch zmiennych r i Θ walcowego układu współrzędnych, co w konsekwencji doprowadza do wniosku, że harmoniczne pole magnetyczne w osłoniętych torach wielkoprądowych jest wirującym polem eliptycznym [1-9]. Część II opisuje pole eliptyczne w ekranie i w obszarze zewnętrznym ekranu trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego.
EN
The paper shown the elliptical magnetic field in the high current screened busduct in the case of the both the external and internal proximity effect. For the characterisation of complex vector values for such a field it is proposed that the length of the longer ellipse semi axis as indicated by the end of the vector within one period be used. Part I describes of elliptic field in the internal area of the screen of the flat three-phase high current busduct.
PL
W artykule przedstawiono eliptyczne pole magnetyczne występujące w ekranowanym torze wielkoprądowym w przypadku zewnętrznego i wewnętrznego zjawiska zbliżenia. Do charakteryzowania wartości zespolonego wektora takiego pola zaproponowano długość dłuższej półosi elipsy jaką zakreśla koniec tego wektora w ciągu jednego okresu. Część I opisuje pole eliptyczne w obszarze wewnętrznym ekranu trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego.
EN
Design of the high current busducts on high currents and voltages causes necessity precise describing of electromagnetic, dynamic and thermal effects. Knowledge of the relations between electrodynamics and constructional parameters is necessary in the optimization construction process of the high current busducts. Information about distribution electromagnetic field and power losses is a base into analysis of electrodynamics and thermal effects in the high current busducts. In the paper using the Poynting theorem and Jolule-Lenz law the active and reactive power in the screens of the symmetrical high current busduct were determined. Into account were taken internal and external proximity effect.
PL
W pracy pokazano jak na całkowite pole magnetyczne osłoniętego dwubiegunowego bifilarnego toru wielkoprądowego w ekranie i jego otoczeniu ma wpływ przesunięcie osi przewodów i ekranu. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
This paper shows how the shift of the axes of both conductors and screen influences on the total magnetic field of the double-pole bifilar high current busduct in the screen and its surroundings. This phenomenon has been described with the formulas relevant to the relative values of the field and the parameters allowing the frequency, conductivity, and the cross-section dimensions of conductors. Into account was taken skin and proximity effects.
EN
In the paper it has been shown that as the distance d between the axis of the tubular conductor increases the magnetic field becomes more and more non-uniform. The phenomenon of the inducing of eddy currents in the screen makes the magnetic field distribution changed in the screen itself and its surroundings The magnitude of these changes depends on λ and α coefficients, thus the screen electrical conductivity and its transverse dimensions, the current frequency in the phase conductor, and the mutual geometrical configuration beetwen the tubular conductor and screen.
PL
W artykule pokazano, że w miarę wzrostu odległości d między osiami przewodow, pole magnetyczne staje się coraz bardziej nierownomierne. Zjawisko indukowania prądów wirowych w ekranie zmienia rozkład pola magnetycznego w nim samym i jego otoczeniu. Wielkość tych zmian zależy od współczynników λ oraz α, a więc od konduktywności ekranu i jego wymiarow poprzecznych, częstotliwości prądu w przewodzie fazowym oraz wzajemnej konfiguracji geometrycznej między tym przewodem a ekranem.
9
Content available remote Power losses in the screen of bifilar high current busduct
EN
Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law the active and reactive power losses in the screen of bifilar high current busduct were determined. These power values were determined as analytical formulas expressed as Bessel’s functions. Internal proximity effect was taken into account.
PL
W pracy wyznaczono straty mocy czynnej i biernej w ekranie bifilarnego toru wielkoprądowego. Obliczenia wykonano korzystając z twierdzenia Poyntinga oraz z prawa Joule-Lenza. Uwzględniono przy tym wewnętrzne zjawisko zbliżenia. Wyznaczone straty przedstawiono za pomocą zmodyfikowanych funkcji Bessela.
EN
In the paper all components of total magnetic field in the screen and onto its internal and external surface as a function variables r and [theta] of cylindrical coordinates were calculated. Total current density induced in the screen of flat high current busduct was taken into account. Total magnetic field of screen is defined according to the reverse reaction between eddy currents and this field is an elliptical, rotating field. In the article it was compared with the magnetic field of the unscreened flat three-phase high current busduct.
PL
Wykorzystując całkowitą gęstość prądów wirowych indukowanych w osłonie płaskiego toru wielkoprądowego, wyznaczono składowe natężenia pola magnetycznego w ekranie oraz na jego powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, w postaci funkcji dwóch zmiennych r oraz [theta] walcowego układu współrzędnych. Pole to uwzględnia oddziaływanie zwrotne prądów wirowych i jest wirującym polem eliptycznym. W artykule porównano je z polem magnetycznym nieekranowanego trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego.
11
Content available remote Eliptyczne pole magnetyczne w torach wielkoprądowych
PL
W artykule wykazano, że dwuwymiarowe harmoniczne pole magnetyczne ze składowymi o różnych fazach początkowych jest polem eliptycznym. Do charakteryzowania wartości zespolonego wektora takiego pola zaproponowano długość dłuższej półosi elipsy jaką zakreśla koniec tego wektora w ciągu jednego okresu. Podano sposób wyznaczania tej długości poprzez wprowadzenie płaszczyzny zespolonej. Przedstawiono przykłady eliptycznego pola magnetycznego występującego w torach wielkoprądowych w przypadku zewnętrznego i wewnętrznego zjawiska zbliżenia.
EN
In the article it has been demonstrated that the two-dimensional harmonic magnetic field consisting of components with differing initial phases is an elliptical field. In order to define the value of the complex vector of that field, the length of the longer semi-axis, traced by the end of this vector during one period, has been suggested. The method for calculating that length through the introduction of the complex plane has been given. Examples have been provided of the elliptical magnetic field present in high current busducts in the case of the external and internal proximity effects.
PL
Przedstawiono zależności określające rozkład względny wielkości modułu całkowitego pola magnetycznego na powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej ekranu symetrycznego toru wielkoprądowego.
EN
The paper presents relationships that determine magnetic field on internal and external surface of the shield of symmetrical high current busduct.
EN
For two parallel conductors the magnetic field in their external areas with taking into account the reverse reaction magnetic field generated by eddy currents induced on conductors was calculated. It let determinate of the total magnetic field outside of tubular conductors of the flat three phase high current busduct. Into account was taken the external proximity effect. Influence of eddy currents on the total magnetic field was appraised through relation of the total magnetic field on the external surface of conductor to the modulus of the field determinate without taking into account the reverse reaction magnetic field, thus without taking into account eddy currents induced on conductors. Relation this was shown by charts for every of phases, in function of parameter, considering of current frequency, electrical conductivity and transverse dimensions of tubular conductor. Into account was taken, that magnetic field is a rotating elliptical field and his modulus is equal value of semi-axis of ellipse.
PL
Dla układu dwóch przewodów równoległych wyznaczono pole magnetyczne w ich obszarach zewnętrznych z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego wytworzonego przez prądy wirowe indukowane w przewodach. Pozwoliło to na określenie całkowitego pola magnetycznego na zewnątrz przewodów rurowych trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego. Uwzględniono przy tym zewnętrzne zjawisko zbliżenia. Wpływ prądów wirowych na całkowite pole magnetyczne oceniono poprzez stosunek całkowitego pola magnetycznego na powierzchni zewnętrznej przewodu do modułu pola wyznaczonego bez uwzględniania pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego, czyli bez uwzględniania prądów wirowych indukowanych w przewodach. Stosunek ten przedstawiono za pomocą wykresów , dla każdej z faz, w funkcji parametru uwzględniającego częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodu rurowego. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym i jego moduł jest równy wartości dłuższej półosi elipsy.
14
Content available remote Pole magnetyczne trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego
PL
Dla układu dwóch przewodów równoległych przedstawiono wzory, opisujące pole magnetyczne w przewodach i ich obszarach zewnętrznych z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego indukowanych prądów wirowych. Wykazano przy tym, że pola te są polami eliptycznymi. Otrzymane wzory wykorzystano do opisu pola magnetycznego w przewodach i ich obszarach zewnętrznych dla przypadku trójfazowego symetrycznego toru wielkoprądowego. Opisu tego dokonano wzorami dla względnych wartości pola i parametrów uwzględniających częstotliwość, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
For a system of two parallel conductors formulas which describe the magnetic field into conductors and his external areas were presented. Into account was taken the reverse reaction magnetic field induced eddy currents. In the paper was demonstrated that these fields are elliptical. Formulas which were obtained, were taken into description of the magnetic field into conductors an his external areas, for a case of three phase symmetrical high current busduct. This description was made for relative value of the field and parameters like frequency, conductivity and transverse dimensions of conductors. Into account was taken skin and proximity effects.
15
Content available remote Pole magnetyczne trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego
PL
Dla układu dwóch przewodów równoległych, przez rozwinięcie logarytmicznego potencjału wektorowego w szereg Fouriera, wyznaczono pole magnetyczne generowane przez prąd w zewnętrznym przewodzie fazowym jako funkcję dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Następnie wyznaczono pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych, co pozwoliło na określenie całkowitego pola magnetycznego w przewodzie i na zewnątrz przewodu. Wykazano przy tym, że pola te są polami eliptycznymi. Otrzymane wzory wykorzystano do opisu pola magnetycznego w przewodach i ich obszarach zewnętrznych dla przypadku trójfazowego płaskiego toru wielkoprądowego. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości i zbliżenia.
EN
For a system of two parallel conductors the magnetic field generated by current on external phase conductor was calculated by the expansion of logarithmic vector potential into Fourier's series. This field is a function depending on variables r and Θ of a cylindrical coordinate system. Then the magnetic field of reverse reaction of eddy currents enabled the determination of the total magnetic field outside and in the conductor. Moreover, it was demonstrated that these fields are elliptical. Formulas which were obtained, were taken into description of the magnetic field into conductors and his external areas for a case of three phase flat high current busduct. Into account was taken skin and proximity effects.
16
Content available remote Pole magnetyczne dwubiegunowego toru wielkoprądowego
PL
Do rozwiązań równań Laplace'a w obszarach nieprzewodzących i równania Helmholtza opisujących pole elektryczne w ekranie wykorzystano drugie równanie Maxwella i sformułowano warunki brzegowe dla pola magnetycznego. Z warunków tych wyznaczono stałe całkowania, umożliwiające opis pola magnetycznego we wnętrzu, na zewnątrz i w ekranie jednobiegunowego toru wielkoprądowego o niewspółosiowym przewodzie fazowym. Składowe tego pola przedstawiano przez zmodyfikowane funkcje Bessela jako funkcje dwóch zmiennych r oraz Θ walcowego układu współrzędnych. Rozwiązania te uwzględniają pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w ekranie w wyniku wewnętrznego zjawiska zbliżenia. Pozwoliło to na wyznaczenie całkowitego pola magnetycznego we wszystkich obszarach toru dwubiegunowego. Ocenę wpływu ekranu na całkowite pole magnetyczne linii dokonano porównując moduł tego pola z modułem pola wyznaczonego dla linii nieekranowanej odpowiednio na powierzchni wewnętrznej, zewnętrznej i w ekranie. Uwzględniono przy tym, że pole magnetyczne jest wirującym polem eliptycznym.
EN
Using the solution of Laplace's equations in non-conducting areas, and Helmholtz's equation describing electrical field in the screen and applying second Maxwell's equation, boundary conditions for the magnetic field were written. These conditions let calculate integration constants and find out the magnetic field inside and outside and in the screen of the single-pole non-coaxial high current busduct. Components of this field were expressed through modified Bessel's functions as a function r and Θ of cylindrical coordinates. The solutions takes into account the reverse reaction magnetic field of eddy currents induced on the screen as a result of the internal proximity effect. It let determine the total magnetic field in all areas of the double-pole high current busduct. Appraisal of the influence of the screen on the total magnetic field of line was made through comparison of the modulus this field with the modulus of field for unscreened line, on the internal, and external surface, and in the screen accordingly. Into account was taken, that the magnetic field is a rotating elliptical field.
17
Content available remote Power losses of the monophase single-pole high-current busduct
EN
Using the Poynting theorem and Joule-Lenz law the active and reactive power losses of the monophase single-pole high-current busduct were determined. These power values were determined in phase conductors as well as in the busduct screens as analytical formulas expressed as Bessel's functions. Skin, internal and external proximity effects were taken into account.
PL
Wykorzystując twierdzenie Poyntinga i prawo Joula-Lenza wyznaczono straty mocy czynnej i biernej w jednofazowym jednobiegunowym torze wielkoprądowym. Moce te wyznaczono w przewodach fazowych jak również w ekranach toru w postaci wzorów analitycznych wyrażonych poprzez funkcje Besela. Uwzględniono przy tym zjawisko naskórkowości, oraz wewnętrzne i zewnętrzne zjawisko zbliżenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.