Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sustainable development goals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The United Nations unveiled a set of 17 Sustainable Development Goals (SDGs) in September 2015, with 169 targets and a little over 230 indicators. This was a sequel to the Millennium Development Goals whose remit ended in 2015. Challenges lie ahead for governments around the world – national, provincial and municipal – to adapt the targets and indicators to effect a meaningful transition towards sustainable development by 2030. Cities are where the battle for sustainable development will be won or lost – they contribute 80% of the global GDP, and account for 70% each of global energy consumption and greenhouse gas emissions. With over two-thirds of the global population likely to live in cities by 2060, this is more than a cliché. A clutch of sustainable cities makes a sustainable province; a clutch of sustainable provinces makes a sustainable country, and it follows that several sustainable countries learning and sharing and helping other countries, will make for a sustainable world in the 21st century and further on into the future. While moving forward, trade-offs and complementarities must not be forgotten. Often, there are serendipitous benefits when complementarities which exist are not factored in, but the trade-offs if forgotten may end up robbing Peter to pay Paul. Despite the interregnum brought about by the Corona Virus pandemic in 2020, the world will be getting up, dusting itself clean and moving ahead in the next decade towards the SDGs set for year-2030.
PL
Organizacja Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2015 r. uchwaliła zestaw 17 Celów zrównoważonego rozwoju (SDGs), obejmujących 169 podcelów i nieco ponad 230 wskaźników. Była to kontynuacja Milenijnych Celów Rozwoju, których misja zakończyła się w 2015 r. Władze na całym świecie – krajowe, prowincjonalne i miejskie – stoją przed wyzwaniem, aby dostosować cele i wskaźniki, aby dokonać znaczącego przejścia w kierunku zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Miasta odgrywają kluczową rolę w bitwie o zrównoważony rozwój – niezależnie czy zostanie ona wygrana czy przygrana – bowiem tworzą 80% światowego PKB i odpowiadają za 70% globalnego zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Ponieważ do 2060 r. ponad dwie trzecie światowej populacji będzie mieszkać w miastach, jest to więc oczywiste. Grupa zrównoważonych miast tworzy zrównoważoną prowincję; Grupa zrównoważonych prowincji tworzy zrównoważony kraj, a wynika z tego, że kilka zrównoważonych krajów zdobywających doświadczenie, udostępniających je innym krajom oraz pomagających im, stworzy zrównoważony świat jeszcze XXI wieku i dalej na przyszłość. Idąc naprzód, nie można zapominać o kompromisach i komplementarnościach. Często pojawiają się nieoczekiwane korzyści, gdy komplementarność, która istnieje, nie jest uwzględniana, ale kompromisy, jeśli zostaną zapomniane, mogą skończyć się okradaniem Piotra, aby zapłacić Pawłowi. Pomimo bezkrólewia wywołanego pandemią koronawirusa w 2020 r. świat będzie się podnosił i posuwał naprzód w kierunku Celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych na rok 2030.
EN
The purpose of this article is to formulate and structure the many goals of the 2030 Agenda for Sustainable Development related to transport and to review the dynamics of changes in indicators of achievement in the Republic of Belarus of those related to safety. The article used methods of collecting and analyzing information with statistical tools using specialized software. The main results are the formation of the many Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda related to transport and their structuring. Statistical models have also been obtained showing the dynamics of changes in SDGs related to safety. The study shows how the application of methods of analysis, structuring and statistical data processing can assess the reachability of SDG and, thereby, establish the main places of application of efforts to achieve SDG for transport.
EN
On September 25, 2015, UN member states adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development. It contains 17 Sustainable Development Goals (SDGs). Two SDG targets are directly transport-related. Target 3.6: By 2020 to halve the number of global deaths and injuries from road traffic accidents. Target 11. 2: Aims to, by 2030, provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all, improving road safety, notably by expanding public transport, with special attention to the needs of those in vulnerable situations - women, children, persons with disabilities and older persons. There are other goals, the achievement of which is impossible without the development of transport. All SDGs related to transport are conventionally divided into 4 groups: safety, universal access, efficiency, green mobility. The purpose of this article is to review the dynamics of changes in the Republic of Belarus of indicators for achieving the goals of the universal access group.
EN
The purpose of the study, therefore, is to form a methodological approach сoncerning the determination of dominants of investment and innovation regional environmental policy. The methodology bases on Smart Specialization and Quintuple Helix models. This research formulates the authorial vision for the combination of Quintuple Helix and Smart Specialization methodologies in order to determine the strategic priorities of investment and innovation policy of the national economy. It allows not only to define the dominants in nature but also to determine the uniqueness of regions based on scientific and technological potential, taking into account the priorities of individual Sustainable Development Goals. The presented research is an additional argument to existing official developments, as Guide on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. A methodological approach has been developed, taking into account the methodology of “Smart Specialization” and in the context of existing European experience.
PL
Celem artykułu jest sformułowanie metodologicznego podejścia do określenia dominant inwestycji i innowacji w regionalnej polityce ekologicznej. Metodologia opiera się na modelach inteligentnej specjalizacji i pięciokrotnej helisy. Niniejszy artykuł przedstawia autorską wizję połączenia metodologii Quintuple Helix i Smart Specialization w celu określenia strategicznych priorytetów polityki inwestycyjnej i innowacyjnej gospodarki narodowej. Określono wyjątkowość regionów w oparciu o potencjał naukowo-technologiczny z uwzględnieniem priorytetów poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Proponowane badania są dodatkowym argumentem w stosunku do istniejących oficjalnych osiągnięć. Opracowano podejście uwzględniające metodologię „inteligentnej specjalizacji” w kontekście istniejących doświadczeń europejskich.
EN
Seventeen (17) United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG) aim to end poverty, protect the environment and ensure well-being for all people by 2030. Nigeria is the largest oil-exporting country in Africa and the 11th largest oil producer. The purpose of the article is to analyse the development opportunities of the Nigerian economy through the metal recycling subsector, while maintaining significant mineral deposits for the benefit of future generations. Involvement in the metal recycling sector and including this sector in the road map for the development of solid minerals will significantly contribute to achieving the SDGs.
PL
Siedemnaście (17) celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNSDG) ma na celu położenie kresu ubóstwu, ochronę środowiska i zapewnienie wszystkim ludziom dobrobytu do roku 2030. Nigeria jest największym krajem eksportującym ropę w Afryce i jedenastym pod względem wielkości producentem ropy naftowej. Celem artykułu jest analiza możliwości rozwoju gospodarki Nigerii poprzez podsektor recyklingu metali, przy jednoczesnym znacznym zachowaniu stałych złóż mineralnych z korzyścią dla przyszłych pokoleń. Zaangażowanie w sektor recyklingu metali i włączenie tego sektora do mapy drogowej rozwoju minerałów stałych znacznie przyczyni się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju (SDG).
EN
Storm-water management is a common concern in rural catchments where development-related growth causes increases of storm-water flows. Greater magnitude and frequency of storm-water create greater challenges for mitigating storm-water damage and improving water quality. The concept of Blue-Green Infrastructure (BGI) as a solution incorporates a wide range of applicable components with the aim of minimizing the effect of catchment development on flow regimes without changing the watershed morphology. BGI components manage storm-water by decreasing impermeable cover and expanding natural and semi-natural systems to store water or recharge and filter storm-water into the ground. In this paper, guidelines for designing a pond as a component of BGI are provided and, configuration and size of the pond are determined. Moreover, the impacts of the designed pond on storm-water peak flow and quality are assessed for the Tarwin catchment, State of Victoria, Australia. The results indicate that the introduction of the pond would have reduced outfall inflow by 94 % and would have achieved the reduction of 88.3, 75.5 and 50.7 % for total suspended solids, total phosphorus, and total nitrogen respectively, during the extreme weather event in June 2012.
EN
The effects of the modern world globalization which have been noticeable since the previous century, have left their imprint on the socio-natural environment. The development of countries located in the area of the so called global north is proceeding at a dizzying pace, often at the expense of countries belonging to the poor south. The “Agenda for Sustainable Development 2030” elaborated by the United Nations provides a response to the contemporary problems faced by the world. The document contains seventeen clearly specified objectives, one of which addresses the need for providing good education. The article presents the question of implementing high quality education in the post-modern society necessitated by, among others, a prevalent educational crisis.
EN
The article examines the impact of mass internal migration in Ukraine, caused by the military conflict, on achievement of sustainable development goals in the country. Despite the fact that migration and human mobility issues are mentioned only in six goals, they actually affect the achievement of majority of them. The impact of forced mass internal migration in Ukraine on its sustainable development goals achievement is shown as complex, many-sided, unpredictable and different in strength. Forced displacement of people seem to have not only negative, but also positive impact on country's sustainable development. Moreover, the achievement of goals in its turn influenced further migration in Ukraine. Perception of forced migration as temporary influence the behaviour of internally displaced people and thus the level and possibility of achievement of sustainable development goals in the country. The analysis of the impact of migration on sustainable development allows to determine priorities and instruments for fight with negative phenomena and support the positive impact of forced migration on the development of regions in Ukraine.
PL
Artykuł omawia skutki masowej migracji wewnętrznej na Ukrainie, spowodowanej przez konflikt zbrojny, na realność osiągnięcia Celów Rozwoju Zrównoważonego w tym kraju. Chociaż migracje i zagadnienie mobilności ludzi wspomniane jest tylko w 6 celach, w praktyce wpływają one na większość pozostałych. Wpływ wymuszonej masowej wewnętrznej migracji na Ukrainie na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju okazuje się złożony, wielowymiarowy, czasem nieprzewidywalny i osiągający różny poziom siły. Okazuje się, że wymuszane przemieszczanie się ludzi ma nie tylko negatywny, ale także pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój kraju. Co więcej, osiąganie poszczególnych celów przyczynia się do dalszego wzrostu migracji. Percepcja wymuszonej migracji, jako tymczasowej, wpływa na zachowanie poddających się temu procesowi ludzi a poprzez to na możliwości osiągania Celów Rozwoju Zrównoważonego. Analiza wpływu migracji na zrównoważony rozwój pozwala wyznaczyć priorytety i instrumenty, dzięki którym możliwe będzie pokonanie negatywnych zjawisk i wsparcie pozytywnego wpływu wymuszonej migracji na rozwój poszczególnych regionów Ukrainy.
EN
The whole world adopted a global strategy as the only possible one – a global development strategy based on the principles of sustainability. This strategy includes not only all types of politics, economies and societies, but is also an integral part of life and wellbeing of all people. A new sustainable development agenda for the period 2015-2030 identifies youth not only as a category much more sensitive to sustainability, but in each of its 17 goals of sustainable development emphasizes the role of young people and the need for their active participation in the promotion and realization of these objectives and its targets. Bearing this in mind, the research presented in the paper deals with young people’s knowledge on sustainable development, the strategy of sustainable development, and their attitudes towards the goals of sustainable development in the context of what they themselves find most important. Obtained results in the case study of the Republic of Serbia, not only show the results of the analysis of young people’s viewpoints on these crucial issues but also of a good way to continue research in this area not only by the authors of the paper but other researchers who are engaged in activism and participation of youth in sustainable development as well.
PL
Społeczność międzynarodowa przyjęła strategię rozwoju globalnego opartą na zasadach zrównoważoności. Uwzględnia ona nie tylko wszystkie występujące typy polityk, ekonomii i społeczeństw, ale także dobrostan wszystkich ludzi. Nowa Agenda dla zrównoważonego rozwoju obejmująca lata 2015-2030 wskazuje na młodzież jako na grupę bardziej wrażliwą na zagadnienie zrównoważoności W każdej z 17 grup celów zrównoważonego rozwoju podkreśla rolę, jaką powinni w tych ramach odgrywać młodzi ludzie i wskazuje na potrzebę ich aktywnego uczestnictwa w promocji i realizacji założonych celów. Niniejsza praca prezentuje wyniki badań odnoszących się do wiedzy młodych ludzi o zrównoważonym rozwoju, strategii zrównoważonego rozwoju, a także ich postaw odnośnie celów zrównoważonego rozwoju i ich własnych przekonań. Badania przeprowadzone w Republice Serbii omawiają opinie młodzieży na te ważne tematy, a ponadto wskazują na ważny kierunek badań nie tylko dla autorów tego artykułu, ale także innych naukowców zaangażowanych we włączenie młodych ludzi w pracę dla zrównoważonego rozwoju.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.