Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  data transmission
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W artykule zaprezentowano wstępny projekt systemu rejestracji toru lotu obiektu latającego z wykorzystaniem algorytmu rejestracji danych (działającego w oparciu o zarejestrowane nieprzetworzone dane) oraz modułów transmisji radiowej. Przedstawiono działanie zaprojektowanego systemu opartego o mikrokontroler Atmega, moduł wyposażony w magnetometr, żyroskop, akcelerometr, miniaturowy nadajnik RF oraz odbiornik SDR. Zaprezentowany został wstępny zakres działania aplikacji do analizy zarejestrowanych danych. Ponadto dokonano przeglądu dostępnych na rynku podzespołów i wybrano moduły wchodzące w skład systemu. Dokonano analizy możliwości transmisji danych nawigacyjnych w celu ich rejestracji. Zaproponowano zastosowanie odbiornika SDR połączonego z aplikacją komputerową do monitorowania kanału transmisji danych na odległości do 1 kilometra oraz układ systemu, schemat modułu pomiarowo-nadawczego i odbiorczego oraz kontrolę jakości transmisji danych. Omówiono podstawowy algorytm działania aplikacji wykorzystującej odebrane dane do odtwarzania toru lotu i predykcji punktu upadku obiektu latającego. Przedstawiono również analizę możliwości zastosowania powyższego systemu.
EN
The paper presents an initial concept of a flying object trajectory recording system employing a datarecording algorithm (operating on the base of the raw recorded data) and radio transmittion modules. Operation of developed system is based on microcontroller Atmega, a magnetometer module, a gyroscope and acceleration meter, and a RF miniature transmitter and SDR receiver. The initial performance of application analysing and recording the data is provided. Moreover, subunits available on the market have been reviewed to select the modules dedicated to the system. A possibility for recording the transmitted navigation data was studied. Application of SDR receiver in combination with a computer application monitoring the data transmission channel up to 1 kilometre is described with the configuration of the system, and the schematic of measurement transmitting and receiving modules, and the surveillance of transmitted data quality. The basic algorithm of application using the received data for reconstruction of object’s flying path and prediction of a fall point is presented. Moreover an analysis is included for possible applications of the above mentioned system.
EN
This paper presents the design of a compact protocol for fixed-latency, high-speed, reliable, serial transmission between simple field-programmable gate arrays (FPGA) devices. Implementation of the project aims to delineate word boundaries, provide randomness to the electromagnetic interference (EMI) generated by the electrical transitions, allow for clock recovery and maintain direct current (DC) balance. An orthogonal concatenated coding scheme is used for correcting transmission errors using modified Bose–Chaudhuri–Hocquenghem (BCH) code capable of correcting all single bit errors and most of the double-adjacent errors. As a result all burst errors of a length up to 31 bits, and some of the longer group errors, are corrected within 256 bits long packet. The efficiency of the proposed solution equals 46.48%, as 119 out of 256 bits are fully available to the user. The design has been implemented and tested on Xilinx Kintex UltraScale+ KCU116 Evaluation Kit with a data rate of 28.2 Gbps. Sample latency analysis has also been performed so that user could easily carry out calculations for different transmission speed. The main advancement of the work is the use of modified BCH(15, 11) code that leads to high error correction capabilities for burst errors and user friendly packet length.
PL
Zabezpieczenie transmisji danych urządzeń pomiarowych jest ważnym obszarem bezpieczeństwa cyfrowego determinującym rzetelność pomiaru. Metody ochrony takie jak ograniczenie dostępu do zasobów systemu, czy techniki uwierzytelnienia i kodowania informacji utrzymują ryzyko transmisji cyfrowej w akceptowalnych granicach. Jednakże w praktyce wciąż wykrywane są elementarne luki zabezpieczeń sieciowych w przyrządach pomiarowych. Temat zabezpieczeń transmisji danych w rozwiązaniach metrologicznych jest więc aktualny. W nowych urządzeniach wprowadzanych na rynek, przesyłanie wyników pomiarów jest pożądaną funkcjonalnością. W entuzjazmie korzystania z dostępu online nie można zapomnieć o testowaniu bezpieczeństwa, badaniach oraz kontroli. Na straży wiarygodności pomiaru, poza rozwiązaniami informatycznymi, stoją regulacje prawne, normy oraz wytyczne organizacji metrologicznych. Zawarte w nich wymogi i zalecenia opisują metodykę testów wyszczególniając ochronę transmisji danych w przyrządach pomiarowych.
EN
Securing data transmission in measuring instruments is the important area of digital security, which determines the reliability of measurement. Methods of protection such as limited access to system resources or the use of authentication and information encoding techniques keep the risk of digital transmission in acceptable limits. However, in practice elementary security gaps are still detected in measuring instruments. The subject of securing data transmission is up-to-date in metrological solutions. In new devices placed on the market, sending measurement results is a desired functionality. In enthusiasm over using online access, we cannot forget about testing security, researches and control. IT solutions, legal regulations, standards and guidelines of metrological organizations uphold the reliability of measurement. Requirements and recommendations contained in them, describe the methodology of tests, specifying the protection of data transmission in measuring instruments.
PL
Komunikacja w podziemnych zakładach górniczych jest nieodzownym elementem technologii. Jej stosowanie wynika zarówno z konieczności porozumiewania się, jak i prawa obligującego zakład górniczy do jej posiadania. Obecnie systemy komunikacji opierają się na sieci telefonicznej lub światłowodowej. Można również spotkać sieci radiowe wykorzystujące tak zwany przewód promieniujący. W ostatnim czasie na rynku pojawił się system łączności bezprzewodowej niewymagający połączenia w obrębie np. oddziału eksploatacyjnego do sieci telefonicznej. Tego rodzaju system został podany ocenie w warunkach in situ w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. (LW Bogdanka). Testy systemu zostały przeprowadzone w ścianie kombajnowej, gdzie załoga została wyposażona w komunikatory, a transmisja pomiędzy pracownikami realizowana była poprzez repeatery. Następnie przeprowadzono ankietę wśród pracowników. System został oceniony jako dobry (w skali od 1 do 10 – 6,5), natomiast niektóre elementy systemu z punktu widzenia ergonomii załoga wskazała jako „do poprawy” w przyszłych wersjach systemu.
EN
Communication in underground mining is an element of technology. Its application results from the necessity of communication as well as the law obliging the underground mining to own it. Currently, communication systems are based on a telephone or fiber optic network, you can also meet radio networks using radiating cable. Recently, there has been a wireless communication system on the market that does not require connection within, for example, longwall panel of the telephone network. This type of system has been assessed in situ conditions in Lubelski Węgiel “Bogdanka” S.A. (LW Bogdanka). The system tests were carried out in the shearer longwall, where the crew was equipped with communicators, and the transmission between employees was carried out through repeaters. Afterwards, a survey was conducted among workers. The functionalities of the system were rated well (on a scale of 1 to 10 - 6.5), while some elements of the system from the point of view of ergonomics were indicated by the crew as “to be improved” in future versions of the system.
EN
The paper analyzes the prospects for the formation and implementation of digital data transmission technologies on railways of Kazakhstan, taking into account the potential for the development of high-speed railway transport (HSRWT), as well as new approaches for solving the development problems of advanced automated dispatch control systems (ADCS). It was shown that the solution of these problems is possible by automatization of the train traffic coordination based on the use of the potential of the GPRS data transmission technology. The work further developed models and algorithms used in ADCS of the railway transport. There has been carried out the formalization of the tasks of navigation data transmission for ADCS and for the subsystems of the railway rolling stock movement coordination, including HSRWT using GPRS data transmission technology. Also, the article describes a modernized algorithm for simulation of the GPRS channels operation in ADCS. The proposed algorithm differs from the existing ones by the ability to make predictive estimates for determination of the railway rolling stock location. Also, the developed algorithm provides opportunities for coordination of the trains movement, taking into account the optimization of the GPRS resources use.
6
Content available Methods of data transmission for inland navigation
EN
Advanced new methods of data transmission used in River Information Services are described. Implementation of GMDSS subsystems and analyses of the feasibility of applying satellite-based telecommunications systems to integrated navigational data transmission at the RIS-PL is discussed. This article presents a model of the architecture and deployment of radio communication systems in inland waterway and sea-river navigation. The processing of navigational data, transmitted during electronic ship reporting and used in inland shipping, is described. The new BICS standard for the processing and transmission of navigational data in inland navigation is presented. The author evaluates the advantages of the new radio communications technology for the safety of inland waterway vessel traffic.
PL
Opracowane przez IEC (International Electrotechnical Commission) normy i raporty techniczne dotyczące transmisji danych w sieciach teleinformatycznych energetyki specyfikują graniczne wartości opóźnienia transmisji odrębnie dla różnych strumieni danych. Jednakże wspomniane normy i raporty nie są w wymienionym zakresie jednolite, co może utrudniać ich praktyczne stosowanie, a także wywoływać kontrowersje w środowisku inżynierów odpowiedzialnych m.in. za funkcjonowanie systemów automatyki stacji elektroenergetycznych i tzw. produkcyjnych systemów dyspozytorskich energetyki.
EN
The standards and technical reports developed by the IEC (International Electrotechnical Commission) on data transmission in electric power data communication networks specify the transmission delay limits separately for different data streams. However, these standards and reports are not uniform in the above-mentioned scope, which may hinder their practical application, as well as cause controversy among engineers responsible for the operation of automation systems for power stations and the dispatching control systems.
PL
W niniejszej publikacji zebrano podstawowe informacje związane z transmisją danych w systemach Internetu Rzeczy. Począwszy od technologii niskopoziomowych definiujących parametry fizyczne sygnału tj ZigBee, Bluetooth poprzez protokoły routingu (RPL, ADOV, TORA) oraz protokoły pośredniczące w transmisji (6LowPAN, Thread), aż po protokoły warstwy najwyższej – aplikacji (MQTT, CoRE). Celem artykułu jest przedstawienie mnogości możliwych rozwiązań tego typu systemów objętych wspólną ideą Internetu Rzeczy.
EN
This publication gathers basic information related to data transmission in IoT systems. Starting from low-level technologies defining physical parameters of the signal ie ZigBee, Bluetooth through routing protocols (RPL, ADOV, TORA) and protocols mediating in transmission (6LowPAN, Thread) up to the top layer protocols - applications (MQTT, CoRE). The aim of the article is to present a multitude of possible solutions for this type of systems covered by the common idea of the Internet of Things.
PL
W niniejszej publikacji zebrano podstawowe informacje związane z wybranymi protokołami routingu w systemach Internetu Rzeczy. Przedstawiono genezę tychże protokołów wywodzącą się z sieci Ad Hoc a następnie wymagania stawiane protokołom routingu stosowanym w sieciach IoT, gdzie narzuty protokołów powinny być jak najmniejsze a same protokoły szybkozbieżne. W artykule przedstawiono podział protokołów routingowych oraz szerzej scharakteryzowano wybrane trzy (DSR, OLSR i AODV), które później poddano badaniom symulacyjnym.
EN
This publication gathers basic information about selected routing protocols used in Internet of Things systems. The genesis of these protocols originating from the Ad Hoc network is presented and then the requirements for routing protocols, where protocol overheads should be as small as possible and the high-speed protocols themselves. The article presents the division of routing protocols and more broadly characterized three (DSR, OLSR and AODV), which were later subjected to simulation research.
10
EN
The aim of the paper is to draw attention to the possibility of improving the transmission properties of telecommunication networks by subordinating the capacity of individual links to the frequency of their occurrence in a set of minimum length paths. The defined unevenness coefficient was used to divide the global transmission resources of the network in order to make the traffic carried by this network as large as possible. The article presents the results of the simulation tests to which tree topology network was subjected.
PL
W artykule omówiony został aspekt poprawy bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej przy synchronizacji standardowego monitoringu spotykanego w autobusach miejskich z centrum powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych – dyspozytornią, policją lub innymi służbami. Kierowca za pomocą wydzielonego przycisku może uruchomić powiadomienie oraz rozpocząć transmisją online obrazu lub obrazu i dźwięku do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zapewnić to ma zwiększenie ogólnego poziomu bezpieczeństwa w komunikacji publicznej.
EN
The article discusses an aspect of improving safety in public transport in the situation of synchronising standard monitoring, found in city buses, with a centre notifying about dangerous situations - the control room, police or other services. A driver can use a special button to launch the notification and start online image or image and sound transmission to the services responsible for safety. It is expected to increase the general level of public transport safety. The designed mobile monitoring can be implemented in the future as a system supporting the work of the public transport controller. A practical aspect of the designed system is the use of the Raspberry Pi2 device as a video server, which sends a video stream to the client's device from the video cameras installed inside a vehicle. As it was indicated, it is possible to transmit compressed data and send a signal through a wide area network (WAN).
PL
Ciągły rozwój systemów teleinformatycznych, zwłaszcza przemysłowych sieci Ethernet, pozwala na budowę rozproszonych sieci sensorycznych do kontrolowania i monitorowania chwilowego stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej w zakładach przemysłowych. Uwzględniając specyfikę niektórych sektorów przemysłu, ich cykl produkcyjny, spodziewaną jakość wyrobu, terminowość dostaw, konieczne jest optymalne wykorzystanie wszystkich środków produkcji, szczególnie energii, z uwzględnieniem szczytów dobowych lub rocznych. W tym celu konieczne staje się opomiarowanie maszyn w zakresie zużycia mediów, jakości produkowanych wyrobów oraz efektywności pracy linii produkcyjnych. Takie podejście wymaga zastosowania niestandardowych rozwiązań, a w szczególności inteligentnych sensorów i systemów teleinformatycznych. W artykule przedstawiono kompleksowe rozwiązanie dedykowane do planowania i monitorowania produkcji w nowoczesnych bezosobowych fabrykach 4.0.
EN
Continuous development of ICT systems, especially industrial Ethernet networks, allows for the deployment of distributed sensory networks to control and monitor the instantaneous performance of power infrastructure in industrial plants. While considering the specifics of some industry sectors, their production cycle, expected product quality, and timely deliveries, it is necessary to optimally use all means of production, especially energy, taking into account daily or annual peaks of its consumption. For this purpose, it becomes necessary to measure the machinery’s consumption of utilities, quality of manufactured products, and efficiency of production lines. This approach requires the use of non-standard solutions, in particular smart sensors and ICT systems. The paper presents a comprehensive solution dedicated to planning and monitoring production in modern unmanned factories 4.0.
PL
W artykule dokonano porównania dwu algorytmów dupleksowych systemów transmisji danych (z transmisją ciągłą i z oczekiwaniem) i ich wpływu na zredukowaną szybkość transmisji.
EN
The comparison of two algorithms for duplex data transmission systems (with the continuous and delayed transmissions) and their effects to the reduced transmission rate has been done in the article.
PL
Czym jest Internet Rzeczy? Czy to rzeczywiście technologia jutra? Jakie są korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą? Artykuł prezentuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie Internetu Rzeczy. Ponadto przedstawiona jest budowa systemu loT (ang. Internet of Things) z naciskiem na sensory, transmisję danych oraz platformę w chmurze. Przedstawiono też przegląd ciekawych rozwiązań i zastosowań loT.
EN
What is Internet of Things? Is this a technology of tomorrow? What are the benefits and threats of such a system? Article presents the newest achievements in Internet of Things domain. Furthermore article shows a composition of loT system focusing on sensors, actuators, data transmission and cloud platform. Also there is shown an overview of interesting solutions and applications of loT.
PL
Dokonano przeglądu reprezentatywnych rozwiązań komunikacyjnych wykorzystujących technikę Power Line Communication (PLC) do transmisji danych w systemach inteligentnego pomiaru (Advanced Metering Infrastructure - AMI). Przedstawiono możliwość wykorzystania sieci referencyjnej niskiego napięcia do testowania poprawnej współpracy elementów systemów AMI, takich jak koncentratory danych oraz liczniki energii elektrycznej, a także do badania jakości transmisji danych pomiędzy koncentratorami danych oraz licznikami energii elektrycznej w zdefiniowanych warunkach, jednakowych dla wszystkich prowadzonych testów.
EN
Asurvey of representative Power Line Communication (PLC) data transmission solutions for Advanced Metering Infrastructure - AMI systems is presented. The possibility of using Iow voltage reference network for testing proper cooperation between AMI components such as data concentrators and electricity meters is shown. The testing methodology of the performance of PLC data transmission between AMI data concentrators and residential meters with regard to its resistance against conducted disturbances generated in the Iow voltage reference network is also introduced.
PL
W artykule omówiono problematykę przesyłania strumienia danych powstałych na wyjściu kodera a/c o nierównomiernym próbkowaniu. Skoncentrowano się na omówieniu buforowania asynchronicznego strumienia bitów na wyjściu kodera w celu jego przesłania poprzez sieci o stałej szybkości transmisji. Wnioski wypływające z przeprowadzonych badań odpowiadają na pytanie czy i w jaki sposób można stosować jednobitowe kodeki delta do rejestracji kształtu sygnałów analogowych oraz ich przesyłania poprzez współczesne systemy transmisyjne.
EN
The article discusses the issues of stream data transfer generated at the output of the a/d converter with non-uniform sampling. Analysis focus on buffering of asynchronous bit stream and sending it by network with constant bit rate. Conclusions of the study answer to the questions: whether and how to use one-bit delta codecs to register the shape of analogue signals and how to arrange the transmission through the modern systems.
18
Content available Jakość transmisji usług w systemie GPRS/GSM
PL
W artykule omówiony został problem związany z jakością usług w systemie GPRS/GSM. Omówiono podstawowe zagadnienia związane z transmisją. Przedstawiono również przykład modelowania systemów transmisji na bazie procesów Markowa.
EN
The article discusses the problem of quality of service in GPRS/GSM system. The basic issues related to transmission are discussed. In the paper is presented an example of modeling of transmission systems on the basis of Markov processes.
PL
W artykule scharakteryzowano magistralę danych CAN stosowaną w pojazdach. Podano podstawowe informacje o wartościach napięć, protokole transmisji, budowie ramek. Przedstawiono stanowisko dydaktyczne zawierające drzwi samochodu Fiat Stilo wraz ze sterownikiem magistrali CAN. Przy pomocy analizatora CAN dokonano analizy ramek wysyłanych na magistralę.
EN
Paper discussed the CAN bus technology used in vehicles, basic information on signal voltages, transmission protocol, construction of frames. The educational position containing a car door of Fiat Stilo with CAN controller was showed. With the help of CAN analyzer the sample frames sent on the bus were identified.
EN
Systems for distributed parameter measurements are very expensive solutions; however, they offer many possibilities in terms of real-time verification of machine status. Of course, ready, complex and easy-to-use measuring systems can be used, where the cost of such a solution may be prohibitive. In the case of research carried out under the experimental sphere of an object, e.g., using a research measurement system, it is possible to create a project for a system based mainly on the Arduino platform. As an example, the concept of a distributed measurement system will be presented, with the possibility for use on cranes and conveyors, i.e., on the most common machines on industrial plants.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.