Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 146

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  business
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
Sustainable development is one of the major concerns of present time mainly because of the rapid proliferation of business organizations. In order to develop economically, business organizations excessively use and misuse natural resources that directly causes harm to environment and society. Besides, there are some other causes also responsible for the environmental deterioration these include population explosion, enormous industrialization and lots of anthropogenic activities. The present paper tries to bring in the cognizant how business organization unknowingly leads to environmental problems and juxtaposes economic development and environmental issues. On saying this, it precisely indicates that both economic growth and sustainable environment are equally required for our society but not at the cost of one another. At this point, it is argued that only by contemplating and by engaging ethical leaders the business organisations could be able to maintain the balance between plant, people and profit. In continuation with this, the present research would engage two significant questions: firstly, what does sustainable development mean and why it is predominantly needed for the present society? Secondly, what are the expected roles of ethical leaders in maintaining the sustainable development in an organisation?
PL
Zrównoważony rozwój jest jednym z głównych wyzwań współczesności, w dużej mierze z uwagi na niesłychanie częste powstawanie nowych organizacji biznesowych. Aby rozwijać się ekonomicznie, organizacje biznesowe nadmiernie wykorzystują zasoby naturalne, co bezpośrednio szkodzi tak środowisku, jak i społeczeństwu. Istnieją także inne przyczyny degradacji środowiska, takie jak eksplozja demograficzna, olbrzymia industrializacja i coraz więcej szkodliwych działań antropogenicznych. W niniejszym artykule podjęto próbę określenia, w jaki sposób organizacja biznesu nieświadomie prowadzi do problemów środowiskowych i zestawiono rozwój gospodarczy z kwestiami środowiskowymi. Wskazujemy, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i zrównoważone środowisko są w równym stopniu potrzebne naszemu społeczeństwu, ale nie kosztem siebie nawzajem. Argumentuje się wprawdzie, że tylko poprzez rozważanie i angażowanie liderów etycznych organizacje biznesowe mogą być w stanie utrzymać równowagę między przemysłem, ludźmi i zyskiem. Kontynuując to, niniejsze badanie wskazuje na dwa istotne pytania. Po pierwsze, co oznacza zrównoważony rozwój i dlaczego jest on przede wszystkim potrzebny obecnemu społeczeństwu? Po drugie, jakie są oczekiwane role liderów etycznych w utrzymaniu zrównoważonego rozwoju w danej organizacji bzinesowej?
PL
Polska jest obecnie w punkcie zwrotnym, jeżeli chodzi o kształtowanie nowego cyberładu wewnętrznego oraz zdefiniowanie swojego miejsca na europejskiej i międzynarodowej mapie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo to obszar podlegający obecnie bardzo dynamicznym zmianom, począwszy od nowych organów odpowiedzialnych za politykę cyberbezpieczeństwa, po nowe obowiązki, z którymi przyjdzie się zmierzyć administracji, ale również wielu przedsiębiorstwom działającym na rodzimym rynku. Niniejsza publikacja koncentruje się na zmianach istotnych z perspektywy firm działających na rynku polskim - obecnych i przyszłych uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
3
Content available Marketing strategies in mobile app development
EN
Purpose: The article attempts to show that the effective marketing is a key condition for achieving large profits in mobile app development. Design/methodology/approach: Promising IT projects can, very often, end in a disaster if people do not choose the right strategy of sales. There are many promotional activities available as well. This study investigates different types of business models that are currently used in the marketing of mobile applications. Findings: Different types of business models will be compared with their effectiveness and popularity. In addition, the advantages and disadvantages of different strategies will be reviewed. Moreover, aspects, which influence the final revenue from the application, will also be shown. Originality/value: The entire discussion and the selection of the best strategy will be summarized.
EN
Purpose: Innovation strategies and the cooperation between three groups of entities contribute to the development of the institutional environment, e.g. business incubators or science parks. The existing relations within the framework of joint project implementation by science, business and administration environments, including investments in development, technology and research, facilitate the process of knowledge transfer, network connection and innovations. The objective of the present paper is to assess the readiness of foreign investors investing capital in Poland to initiate cooperation with the scientific and administrative environment, as well as formulate recommendations for business representatives in order to improve the efficiency of external cooperation. Design/methodology/approach: This is a research paper and the author utilized survey method and elements of descriptive statistics. Findings: Before writing the paper we put a hypothesis stating that there will be a dynamic inflow of foreign investments to Poland, and investors will participate in the cooperation networks, thus creating a coherent ecosystem of innovation in the economy. Originality/value: The research was carried out in foreign enterprises in provincial capitals (seats of Voivodeships) of Poland.
5
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
EN
In today’s turbulent times, companies need to embrace new business models and paradigms of B2B marketers, learn from the mistakes of others and get inspired by new ways and innovative ideas, as innovations represent a source of a long-term profit, business success and competitive advantage. The aim of this contribution is to propose an effective business and marketing plan of the business and manufacturing holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic with regard to the planned sales volume in quantitative and financial terms of long-term profit potential, business success and competitive advantage in the field of exhibitions in the Czech Republic. Scientific methods for obtaining information, data collection and results from the evaluation were analysis of identifying the phases of innovative marketing - selecting the area of interest of the marketing process, creating a “marketing gap” and suggesting of the way to link new ideas to original ones; method of secondary analysis of professional economic studies and written internal documents of the holding companies Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic; formal interview in way of open questions with selected members of the management holdings Výstaviště České Budějovice in the Czech Republic and other. A specific hypothesis was proposed to verify the current change in the marketing concept that has an impact on the expansion of services portfolio, progress of an enterprise, support of production processes, and improvement of output values of economic indicators.
PL
W dzisiejszych niespokojnych czasach firmy muszą stosować nowe modele biznesowe i paradygmaty marketerów B2B, uczyć się na błędach innych i inspirować się nowymi sposobami i innowacyjnymi pomysłami, ponieważ innowacje stanowią źródło długoterminowego zysku, sukces biznesowy i przewaga konkurencyjna. Celem tego artykułu jest zaproponowanie skutecznego planu biznesowego i marketingowego holdingów biznesowych i produkcyjnych Výstaviště České Budějovice w Czechach w odniesieniu do planowanej wielkości sprzedaży pod względem ilościowym i finansowym pod względem długoterminowego potencjału zysku, sukcesu biznesowego i przewaga konkurencyjna w dziedzinie wystaw w Czechach. Naukowe metody uzyskiwania informacji, gromadzenia danych i wyników oceny obejmowały analizę identyfikacji faz marketingu innowacyjnego - wybór obszaru zainteresowania procesu marketingowego, tworzenie „luki marketingowej” i sugerowanie sposobu połączenia nowych pomysłów z oryginalne; metoda wtórnej analizy profesjonalnych badań ekonomicznych i pisemnych dokumentów wewnętrznych spółek holdingowych Výstaviště České Budějovice w Czechach; formalny wywiad w formie pytań otwartych z wybranymi członkami kierownictwa Výstaviště České Budějovice w Czechach i innych. Zaproponowano konkretną hipotezę, aby zweryfikować obecną zmianę koncepcji marketingowej, która ma wpływ na rozszerzenie portfela usług, rozwój przedsiębiorstwa, wsparcie procesów produkcyjnych i poprawę wartości wyjściowych wskaźników ekonomicznych.
7
Content available Nowy wymiar pracy
PL
W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań dotyczących pracy zdalnej, punktując jej korzyści zarówno po stronie pracownika, jak i po stronie pracodawcy. Twierdzi się, że pracownicy zdalni biorą mniej zwolnień lekarskich, są lepiej zmotywowani oraz pozostają w pracy dłużej. Podkreśla się oszczędność czasu, który tracimy na dojazdach, szeroko pojętą elastyczność, możliwości ograniczenia przestrzeni biurowej oraz zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem biznesu.
PL
Z badań sieci powiązanych pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią w polskich miastach, prowadzonych przez dr hab. Jakuba Kronenberga z Fundacji Sendzimira, wynika, że potencjał współpracy jest wykorzystywany w bardzo niewielkim stopniu.
EN
The need to match education and business goals is an endeavour and a challenge for any educational institution, especially for higher education institutions. This challenge has become an important focus over the last decades due to the claimed relationship between education and innovation as well as the potential for economic development. The biggest challenge seems to be to overcome the barriers of thought and objectives that exist between the two worlds of education and business. Indeed, although many attempts and programmes are being developed almost all over the world to bridge these two realities, many clashes and disillusions exist. For different reasons, this issue is viewed almost exclusively from the academic perspective, with the entrepreneurial perspective being completely absent. Based on the experience of both the academic and business worlds, the authors commence this contribution by analysing the causes of this mismatch of interests. They conclude by presenting some possible solutions for improving this misalignment.
PL
Autorzy na tle ogólnych rozważań ekonomicznych, przedstawiają w artykule swoje poglądy na psychologię w kierowaniu biznesem; małym, średnim i dużym. Rozróżniają przy tym jednoznacznie psychologię w ogóle i psychologię w kierowaniu biznesem i przedsiębiorczością. Przedstawiają także zawartość pojęć: biznes i przedsiębiorczość. Nie zgadzają się z poglądami, że biznes lub przedsiębiorczość mają swoją psychologię. Ta ostatnia jest właściwa tylko ludziom i ludziom w działaniu np. kierowniczym/ sprawczym. Artykuł oparty jest w dużej mierze na międzynarodowych osiągnięciach z omawianego zagadnienia.
EN
The authors, in the context of general economic considerations present in the article their opinions about psychology in business management; small, medium and large ones. They clearly distinguish psychology in general aspect from psychology in managing business and entrepreneurship. They also present the content of business and entrepreneurship. They disagree with the opinion that business or entrepreneurship has its own psychology. The last one is appropriate only to people and people in their actions, e.g. management / causation. The article is based largely on international achievements in discussed issues.
EN
Among a big number of forms of relations, which the collaboration of a minimum of two entities may be based on, it is important in the context of the science and business environment to find a reference point connecting these entities. If it is necessary to integrate two sectors, this process is complex. The solution to this problem is to find a common point of reference. On the example of strengthening the ties between business and science sectors, the merging function is adopted by selected smart specializations in the European, national and regional areas. This article uses the example of Zielona Góra, analysing the smart specializations of the Lubuskie voivodship and the research group specifying entrepreneurs and scientists performing their activities in this city the potential of permanent relationship was assessed, which may become the basis for identifying barriers and opportunities in the context of building a lasting relationship.
PL
Spośród wielu form relacji na jakich opierać się może współpraca minimum dwóch podmiotów istotne w kontekście środowisk nauki i biznesu jest znalezienie punktu odniesienia łączącego te podmioty. W przypadku konieczności zintegrowania dwóch sektorów proces ten ma charakter złożony. Rozwiązaniem tego problemu jest znalezienie wspólnego punktu odniesienia Na przykładzie wzmacniania więzi między sektorami biznesu i nauki funkcję scalającą przyjmują wyselekcjonowane inteligentne specjalizacje na gruncie europejskim, krajowym i regionalnym. W niniejszym artykule posłużono się przykładem Zielonej Góry, analizując inteligentne specjalizacje województwa lubuskiego oraz na grupie badawczej wyszczególniającej przedsiębiorców i naukowców wykonujących swą działalność w tym mieście oceniono potencjał trwałej relacji, który to może stać się podstawą do wyłonienia barier i szans w kontekście budowania trwałej relacji.
EN
Action aimed to combat climate change and its consequences is number 13 among the 17 Sustainable Development Goals (SDGs): an urgent call for action announced by the UN in 2015 and highlighting the fundamental challenges to be faced by the modern world over the next 15 years. The SDGs are arousing a keen interest of the business sector. This is true also in Poland. Climate action is taken not only by large multinationals, which have become aware that degradation of the environment is now hampering development, but also by startups that are exerting an increasingly positive social impact and whose number has been growing rapidly worldwide. The article intends to asses selected cases of climate action taken by businesses in Poland. For this purpose, three parallel studies will be carried out of economic establishments based on a critical web research analysis.
15
Content available remote Network effects in online marketplaces: the case of Kiva
EN
Advanced information technologies have enabled the development of online marketplaces that connect businesses and people on a global scale. Much of the analysis of the adoption, growth and engagement on these marketplaces in the extant literature is based on the premise that they are characterized by network effects - a premise that has major implications for their deployment, implementation and management. In this paper we test this premise using data from Kiva, the world's largest online, peer-to-peer social lending marketplace. We find that while network effects are strong and significant during the early growth phase of the marketplace, they become weak or disappear once the marketplace stabilizes.
EN
The paper presents the differences in perception of men and women in business. It presents management styles and characteristics for both sexes in accordance with Polish and foreign research. Focus is placed on the role of emotional intelligence, which is the key to achieving professional success. The paper presents research results of other authors and arguments for increasing the share of women in managerial positions in order to diversify team gender balance which increases enterprise effectiveness. It presents the methodology of the research on the perception of men and women from the perspective of emotional intelligence. The research results of a survey carried out in the years 2015-2016 on 228 respondents regarding 33 emotional intelligence competences, divided into 11 groups. It points out competences where men and women in managerial positions were rated similarly and areas where one of the sexes is perceived as better.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące różnic w postrzeganiu kobiet i mężczyzn w biznesie. Przedstawiono style zarządzania i cechy charakterystyczne dla obu płci według badań polskich i zagranicznych autorów. Zwrócono uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która odgrywa kluczowe znaczenie w kreowaniu sukcesu zawodowego. Przytoczono wyniki badań innych autorów oraz argumenty przemawiające za zwiększeniem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych celem zróżnicowania zespołów pod względem płci, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Zaprezentowano metodykę badania kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat inteligencji emocjonalnej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w latach 2015-2016 na próbie 228 respondentów w zakresie 33 kompetencji z 11 grup kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej. Wskazano kompetencje, w obrębie których zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych zostali ocenieni podobnie oraz te obszary, w których poszczególne grupy są postrzegane lepiej.
PL
Celem artykułu jest ukazanie istoty kształcenia, zgodnie z rozwojem mózgu ucznia. Szkoła w obecnym kształcie nie wykorzystuje w pełni potencjału uczniów. Współczesny świat jest bardzo zmienny, człowiek musi się ciągle dostosowywać do nowej rzeczywistości, jednak system nauczania jest taki sam jak kilkanaście lat temu. Spojrzenie na proces edukacji z perspektywy neurodydaktyki pozwala zrozumieć mechanizmy zachodzące w mózgach uczniów, a także wskazać jak stosowanie określonych metod nauczania wpływa na jego aktywizację. Celem artykułu jest ukazanie nowych możliwości, jakie niosą interdyscyplinarne badania z zakresu neurobiologii i edukacji, podkreślenie zależności pomiędzy jakością polskiego szkolnictwa a funkcjonowaniem uczniów w środowisku społecznym i ekonomicznym.
EN
The objective of this article is to present the essence of education, in accordance with the development of the student’s brain. School, as it is now, does not fully put to use the students’ potential. The modern world is very changeable, people need to adjust to a new reality on a regular basis, however, the system of education has not changed for several years. Looking at the educational process from the point of view of neurodidactics allows us to understand the underlying mechanisms occurring in the brains of the students, and it can show how using particular teaching methods activate the brain. The objective of the article is to present new possibilities of interdisciplinary research in the field of neurobiology and education, emphasizing the relationship between the quality of Polish education and the functioning of students in the social and economic environment.
18
Content available The role of social media in company’s activity
EN
The article shows the role of social media in all business activity. The author shows the importance of new technologies and social media in the sense of global reachness and connectness which gives possibility to get to know consumer needs better than ever before. Social media transformed marketing. Companies are more careful with commercials mainly in anticipating consumer response and avoiding unanticipated blunders to prevent a viral client backlash in networking sites. Social media are showed as helpful tool in business development.
PL
W artykule zaprezentowane zostało autorskie ujęcie problematyki społecznej odpowiedzialnego biznesu na współczesnej Ukrainie. Rozpatrywane są różne naukowe podejścia w wyjaśnianiu istoty społecznie odpowiedzialnego biznesu, jego celów i metod realizacji. Omawiane są problemy, które utrudniają tworzenie aksjologicznych podstaw społecznie odpowiedzialnego biznesu w ukrańskim społeczeństwie, a wśród nich niedoskonałe ustawodawstwo podatkowe, występowanie korupcji, nadmierna ilość procedur biurokratycznych. Podkreśla się, że pomimo istnienia wielu przeszkód, na Ukrainie tworzone są podstawy społeczne odpowiedzialnego biznesu, które wdrażane są między innymi w ruchu wolontariuszy, w trakcie realizacji projektów socjalnych i programów wsparcia dla różnych grup społecznych oraz warstw potrzebujących pomocy humanitarnej i finansowej.
EN
The article presents the author's vision of the state and problems of socially responsible business in modern Ukraine. The scientific approaches to explaining the essence of a socially responsible business, its goals and methods of implementation are considered. It justifies problems that hinder the formation of the value bases of socially responsible business in Ukrainian society, which include imperfect tax legislation, the presence of corruption, a lot of bureaucratic procedures. It is noted that despite the existence of problems, in Ukraine the foundations of socially responsible business are being formed, which are implemented in the volunteer movement, social projects and support programs for various social groups and strata in need of humanitarian and financial assistance.
PL
W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia przedsiębiorczości jako cechy osobowości. Praca została podzielona na dwie części: teoretyczną - stanowiącą opis dostępnych informacji na temat zagadnienia oraz empiryczną, która przedstawia wyniki badania w obszarze postaw przedsiębiorczych. Rezultaty ukazały, iż badana cecha jest społecznie silnie kojarzona z cechami takimi jak kreatywność, zorganizowanie czy wytrwałość. Ponadto, wskazano, iż przedsiębiorczość jako cecha, mimo iż jest zdolnością, która może zostać nabyta, w opinii społecznej jest kojarzona jako zdolność wrodzona.
EN
The article attempts to define the concept of entrepreneurship as a personality trait. The work was divided into two parts: the first one, describing the available information on the subject and the second one, which presents the results of the research on entrepreneurial attitudes. The results showed that the studied trait is socially strongly associated with features such as creativity, organization and perseverance. In addition, it has been indicated that entrepreneurship as a trait, although it is a capability that can be acquired, is considered in the public opinion as an innate ability.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.