Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Czech Republic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available Medieval fortifications of Czech towns
EN
The review contains the discussion on the monumental catalog of medieval fortifications of cities and towns in the present-day Czech Republic by Vladislav Razím. The catalog has been published in parts by Národní Památkový Ústav in Prague since 2019. So far, parts two and three were published, which are devoted respectively to: part 2, in two volumes – to cities from the historic territory of Bohemia and Moravia, and part 3 – to the Czech part of Silesia. The first part – interpretative, will be a synthesis of the issues of urban medieval defensive architecture. Noteworthy are both the volume of the work, which includes a total of 260 catalog entries, as well as the capacity and length of the texts of individual entries, richly illustrated with the material from historical and architectural research – inventory, iconographic, and photographic. What is most important is the methodology of the research conducted, which was consistently applied in all of the developed defense objects, guaranteeing an in-depth recognition of their ori-gins, architectural changes, functions, and spatial context. Summing up, it can be said that the literature on medieval Czech defense architecture has been enriched with an exceptionally valuable position.
PL
W recenzji omówiono monumentalny katalog obwarowań średniowiecznych miast i miasteczek z terenu obecnej Republiki Czeskiej, autorstwa Vladislava Razíma, wydawany od 2019 r. przez Národní Památkový Ústav w Pradze. Dotychczas ukazały się część druga i trzecia, poświęcone odpowiednio: część 2, w dwóch tomach – miastom z terenu historycznych Czech i Moraw, a część 3 – czeskiej części Śląska. Pierwsza część – interpretacyjna – będzie stanowić syntezę zagadnień miejskiej średniowiecznej architektury obronnej. Na uwagę zasługują zarówno objętość pracy obejmującej w sumie 260 haseł katalogowych, jak i pojemność oraz długość tekstów poszczególnych haseł, bogato zilustrowanych materiałem pochodzącym z badań historyczno-architektonicznych – inwentaryzacyjnym, ikonograficznym i fotograficznym. To, co najważniejsze, to metodyka przeprowadzonych badań, konsekwentnie zastosowana we wszystkich opracowywanych obiektach obronnych, dająca gwarancję dogłębnego rozpoznania ich metryki, przemian architektonicznych, funkcji i kontekstu przestrzennego. Podsumowując, można powiedzieć, że literatura poświęcona średniowiecznej architekturze obronnej Czech została wzbogacona o wyjątkowo cenną pozycję.
PL
Likwidacja dawnej fabryki Walter Motors w czeskiej Pradze stała się przyczynkiem do powstania osiedla mieszkaniowo-usługowego. Waltrovka - nowa część dzielnicy Jinonice - powstała w miejscu terenów przemysłowych.
3
Content available Cost development in logistics due to Industry 4.0
EN
Background: This paper is focused on the development of costs and their structure in logistics companies. Industry 4.0 should trigger significant changes in technologies, business or society where logistics as an area of entrepreneur activity is no exception. Some areas of logistics as storage and warehousing should be even pioneers. It is supposed that human labor has been/will be substituted by other production factors. This substitution should influence economic variables of companies and their overall performance. Challenges of Industry 4.0 will not only be exposed to companies but also to government. It is necessary to monitor the environment and describe changes. Methods: Using published corporate financial statements the analysis is based on ratio analysis which describes cost structure and time series which show cost development on the level of individual companies operating in logistics. There are analyzed especially analytical indicators of selected cost items in terms of ratios, indicators of total costs and profitability. Results: The computed cost structure and development were summarized and evaluated by descriptive statistics. Conclusions: The obtained results show if and how significant there have been any changes in the level and structure of costs and profitability of logistics companies. Coming Industry 4.0 will have serious impact on business, government and individuals. This paper proves if the initiative Industry 4.0 can be already visible on the corporate data and results.
PL
Wstęp: W pracy poruszane jest zagadnienie rozwoju kosztów oraz ich struktury w przedsiębiorstwach logistycznych. Wdrożenie Industry 4.0 pociąga za sobą istotne zmiany w technologiach, biznesie oraz środowisku dla wszystkich rodzajów firm, w tym również logistycznych. Niektóre obszary logistyki jak magazynowanie powinny być nawet pionierami we wdrażaniu Industry 4.0. Ma to bezpośredni wpływ na zmienne ekonomiczne i ich ogólną kondycję. Wyzwania, jakie stawia Industry 4.0 dotyczą nie tylko firm ale również dla rządu. Niezbędne jest monitorowanie środowiska oraz opis zachodzących zmian. Metody: Dane do analizy pochodzą z publikowanych zeznań finansowych korporacji. Sama analiza opiera się na analizie porównawczej tych sprawozdań, opisujących strukturę kosztów oraz rozwój kosztów na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw działających w branży logistycznej. Szczególnej analizie poddano wskaźniki analitycznej wybranych pozycji kosztowych, jak również dokonano analizy całości kosztów i zyskowności. Wyniki: Uzyskana struktura kosztów została podsumowana i oszacowana statystyką opisową. Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują czy i jak istotne są zmiany w poziomie i strukturze kosztów oraz zyskowności przedsiębiorstw logistycznych. Nadchodzący Industry 4.0 będzie miał poważny wpływ na biznes, zarówno na poziomie rządu jak i poszczególnych przedsiębiorstw. W pracy udowodniono, że inicjację Industry 4.0 można już zauważyć w wynikach firm.
EN
The ground source of drinking water for the village of Skalice nad Svitavou is located 35 km North of Brno (Czech Republic). An evaluation of developments in selected indicators of water quality in this groundwater source in the period 2013–2017 was the essence of this work. The data was provided by Vodárenská akciová společnost, a.s., i.e. the operator. At the same time, annual monitoring of water quality in the Úmoří stream, which flows through the catchment area and can affect the quality of groundwater, was carried out. Water samples were collected in 2017–2018 from 6 profiles on the Úmoří stream and its two tributaries. Raw water from the groundwater source does not meet the requirements for drinking water in some indicators and needs to be treated. Monitoring of surface water shows that the most problematic indicator is total phosphorus, the concentration of which exceeded limit values on all sampling profiles. The highest values were found in the tributaries, where total phosphorus concentrations exceeded 10 mg∙dm–3. There are 12 municipalities in the area of interest, only two of which have their own sewage treatment plant. It is clear from the results that wastewater in some municipalities is discharged directly into the recipient and is the cause of above-limit concentrations of both phosphorus and nitrogen. Intensively used agricultural land is another major source of pollution. Based on an analysis of sources of pollution, corrective measures have been proposed to improve the quality of surface and groundwater in the area.
EN
The work provides an overview of methods of waste collection and treatment in Poland and the Czech Republic. Differences ( in contrast to Poland, MBT technology is not used in the Czech Republic and only one incineration plant works) and similarities (similar share of waste management methods, the comparable mass of generated municipal solid waste per capita and similarly low sorting rate) between both countries have been indicated focusing on various fractions of municipal solid wastes as well as the dominant system of their management. SWOT analysis focused on the municipal solid waste management of both countries has been created. In Poland, the proportion between small amounts of waste collected selectively and the mass of waste sent to landfills is not satisfactory. In the Czech Republic, lots of municipal solid waste is deposited in landfills.
PL
Oceniano intensywność i strukturę komunikacji społecznie odpowiedzialnych działań podejmowanych przez firmy chemiczne działające w Republice Czeskiej na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn. Uwaga przedsiębiorstw koncentrowała się głównie na komunikacji dotyczącej działań z zakresu odpowiedzialności filantropijnej (Facebook) i ekonomicznej (LinkedIn). Najsłabsza była komunikacja o działaniach z zakresu odpowiedzialności etycznej.
EN
Intensity and structure of communication of socially responsible activities by chem. companies operating in the Czech Republic on the social Facebook and LinkedIn networks were evaluated. Attention of the companies was primarily focused on the communication of philanthropic responsibility activities (Facebook) and economic ones (LinkedIn). Ethical responsibility activities were communicated to the least extent.
7
Content available remote Analysis of tram authorization process in the Czech Republic
EN
The analysis presented in the paper has been carried out based on binding legal regulations (i.e. ordinances and other legal acts) and the documents actually used in the authorization process of new types of urban rail vehicles at the area of the Czech Republic. Particular emphasis has been put on presentation of the methods and guidelines for the tests related to driving safety, comfort, ride quality, noise, pantographs and other properties and components affecting the driving safety.
PL
Przedstawiona w artykule analiza została przeprowadzona na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (rozporządzeń i innych aktów prawnych) oraz faktycznie stosowanych dokumentach w procesie dopuszczenia do eksploatacji nowych typów miejskich pojazdów szynowych na terytorium Republiki Czeskiej. Szczególny nacisk położono na przedstawienie metodyki oraz wytycznych do badania w zakresie: bezpieczeństwa jazdy, komfortu, spokojności biegu, hałasu, odbieraków prądu oraz pozostałych właściwości i elementów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy.
EN
This article raises the issue of changes in the structure of agricultural land use in Poland and the Czech Republic since the accession of both countries into the structures of the European Union. An important question raised in this article is the analysis of changes in the area structure of agricultural holdings according to the adopted agricultural land groups. The analyses were based on the graphic method of analysing the concentration strength, i.e. the Lorenz curve, to determine the distribution of the number and surface area of agricultural farms in the given area groups and the percentage share of such farms in these area groups. Additionally, the Gini coefficient was calculated for the same phenomena, to measure the concentration (inequality) of the random variable distribution. The research showed the structural change trends in the agricultural area of the analysed countries as well as varied structural situation of agricultural holdings during the accession period. The condition translates into a slower pace of structural change of agricultural holdings in Poland and a faster process of enlarging the area of agricultural holdings in the Czech Republic.
EN
The classical locality of Svinary in the eastern Bohemian Cretaceous Basin is the site of new biostratigraphic investigations. Besides some scarce macrofossil evidence, bulk sedl ment samples were processed to retrieve micropalaeontological assemblages, and calcareous nannofossil smearslides were analysed. The studied material provided calcareous nannofossil assemblages including Micula staurophora, Lithastrinus septenarius and Broinsonia parca expansa, thus documenting the Middle Coniacian (upper part of UC10 Zone and lower part of UC11 Zone). The foraminifera assemblage is relatively rich, planktonic species show a wide stratigraphical range, while the benthic association represented by Neoflabellina suturalis suturalis and Gaudryina carinata is very similar to the Coniacian biozone of Stensioeina granulata-Eponides whitei, valid for the Bohemian Cretaceous Basin. Ostracods are represented by two common cytherellid species, and two rare ornamented species: Imhotepia marssoni? and Pterygocythereis spinosa. Inoceramid bivalves, namely Platyceramus mantelli, and a newly recorded ammonite, Tridenticeras tridens, support the late Middle Coniacian age of the Svinary outcrop. New biostratigraphic results are given along with palaeoecological interpretations of newly collected fossil material.
EN
Natural gas fields are usually located far away from the end users and industrially developed countries, where the gas demand is highest. In such cases, natural gas is transported from the production site to the receiver mainly with gas pipelines. Such pipelines may transmit a definite volume of natural gas. Most of the time gas transport is stable in time, unless the demand changes, e.g. in winter or in the case of pipeline failure. In such a case the pipeline system cannot cover the increased demand and supply sufficient amounts of gas. One of the ways to solve the problem of varying demand and limited potential as far as gas transmission over long distances is concerned, are underground gas storages, thanks to which the operational gas deliveries can be regulated, i.e. it can be stored in periods of lower demand and used in the high demand situations. This safety buffer provides the stability and reliability of the entire natural gas distribution system. The methods of increasing the natural gas storage capacity of UGS were discussed in this paper with special emphasis on the primary and secondary tightness of geological structures hosting UGS. Authors also analyzed how laboratory tests conducted at VŠB-TU Ostrava can be broadened to verify the possibilities of increasing natural gas storing capacity, depending of the geological horizons and structures in which the UGS is located.
EN
The main purpose of this article is to deal with the situation and implementation of Industry 4.0. The first part of the article is informative - it guides the reader with the evolution of industry (first - fourth industrial revolutions). The following part deals directly with Industry 4.0 and its characteristics. This concept focuses on digitization of all physical assets and integration into the digital ecosystem, including business partners within the value chain. Also, “pillars” on which Industry 4.0 relies, are presented here. The next part deals with Industry 4.0 initiative implementation. Eight crucial issues were selected here. The final part of the article proposes some solutions and suggestions for future implementation.
EN
Monitoring, managing and sustaining the quality are crucial to the competitiveness of companies. In order to manage the quality, a variety of Quality Management tools and techniques can be used. The main objective of this study is to identify the use of selected Quality Management tools and techniques in industrial companies in the Czech Republic. This study summarizes the results of the online questionnaire survey (research sample of 200 industry companies). It has been found that the most commonly used Quality Management tools and techniques are Checksheets, Total Quality Management and Pareto Chart. Total Quality Management is currently the most commonly single-used Quality Management technique. Research findings also provide information about the quality tools using. The survey shows that basic (classical) Quality Management tools are used more than new Quality Management tools. The relationship between industrial specializations of companies and used Quality Management tools and techniques are found (The Pearson’s Chi-square Test of Independence and the G-Test of Independence were used). Other relationships have been identified between the type of production and Quality Management tools and techniques.
PL
Monitorowanie, zarządzanie i utrzymanie jakości mają kluczowe znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw. W celu zarządzania jakością można stosować różnorodne narzędzia i techniki zarządzania jakością. Głównym celem tego badania jest identyfikacja wykorzystania wybranych narzędzi i technik zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłowych w Republice Czeskiej. Niniejsze badanie podsumowuje wyniki ankiety internetowej (próbka badawcza 200 firm z branży). Stwierdzono, że najczęściej używanymi narzędziami i technikami zarządzania jakością są arkusze kontrolne, kompleksowe zarządzanie jakością i wykres Pareto. Kompleksowe zarządzanie jakością jest obecnie najczęściej używaną techniką zarządzania jakością. Wyniki badań dostarczają również informacji o wykorzystywanych narzędziach jakości. Badanie pokazuje, że podstawowe (klasyczne) narzędzia do zarządzania jakością są częściej wykorzystywane niż nowe. Stwierdzono związek między specjalizacjami przemysłowymi firm a używanymi narzędziami i technikami zarządzania jakością (wykorzystano test niezależności chi-kwadrat Pearsona i test niezależności G). Zidentyfikowano inne zależności między rodzajem produkcji a narzędziami i technikami zarządzania jakością.
EN
Man lives in a global environment where new technologies, mainly digital, information and communication technology, is changing the possibilities and manner in which corporations produce and provide services their customers. Given the noticeable and quick progress and the increased reliance on modern technology, the question of how it is changing work, employment and processes, methods, approaches and processes related to human resources management field in today's corporations. This research paper presents part of a research focusing on the process of digitalization and e-recruitment in business environment in the Czech Republic. The aim of this contribution was to examine the present implementation of social media platforms in business practice in the context of the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic. The research was conducted on the basis of a structured questionnaire survey available in printed form. Two research hypotheses have been formulated. The verification of null research hypotheses was performed through the statistical method of the Pearson’s Chi-square test. A research sample included 426 respondents (the employees of selected corporations in the Czech Republic that are active in and responsible for area of human resources). Main results of research confirmed a statistically significant relation between implementation of social media platforms in business practice and the size and industry classification of the selected corporations in the Czech Republic.
PL
Człowiek żyje w globalnym środowisku, w którym nowe technologie, głównie cyfrowe, technologie informacyjne i komunikacyjne, zmieniają możliwości i sposób, w jaki korporacje produkują i świadczą usługi swoim klientom. Biorąc pod uwagę zauważalny i szybki postęp oraz zwiększoną zależność od nowoczesnych technologii, pojawia się pytanie o to, jak zmienia się praca, zatrudnienie i procesy, metody, podejścia i procesy związane z dziedziną zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych korporacjach. Niniejszy dokument badawczy stanowi część badań poświęconych procesowi cyfryzacji i e-rekrutacji w środowisku biznesowym w Republice Czeskiej. Celem tego opracowania było zbadanie obecnej implementacji platform mediów społecznościowych w praktyce biznesowej w kontekście wielkości i klasyfikacji branżowej wybranych korporacji w Republice Czeskiej. Badania przeprowadzono na podstawie ustrukturyzowanego kwestionariusza dostępnego w formie drukowanej. Na potrzeby badania sformułowane zostały dwie hipotezy badawcze. Weryfikacja zerowych hipotez badawczych została przeprowadzona za pomocą statystycznej metody testu chi-kwadrat Pearsona. Próba badawcza objęła 426 respondentów (pracowników wybranych korporacji w Czechach, którzy są aktywni i odpowiedzialni za obszar zasobów ludzkich). Główne wyniki badań potwierdziły statystycznie istotny związek między wdrożeniem platform społecznościowych w praktyce biznesowej a wielkością i klasyfikacją branżową wybranych korporacji w Czechach.
PL
Celem artykułu jest porównanie procesów sukcesji w firmach rodzinnych Polski i Republiki Czeskiej – w kontekście ich sytuacji ekonomiczno – finansowej. Badania pozwoliły zidentyfikować zakres przeprowadzonych i planowanych sukcesji, barier tych procesów, uwzględniając sytuację ekonomiczno –finansową firm. Wyniki badań potwierdzają duże podobieństwo badanych aspektów sukcesji, zwłaszcza dominację modelu transgeneracyjnego. Podobieństwem charakteryzują się też oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej firm i postrzegane bariery. Wyniki przeprowadzonej analizy pozwoliły na sformułowanie propozycji dalszych kierunków badań.
EN
The paper aims to compare succession processes in family firms in Poland and in Czechia. The comparison was performed in the context of their economic and financial position. The study allowed for the identification of the scope of ongoing and planned successions and the barriers to these processes in the light of their economic and financial position. The study results confirm strong similarity between the researched aspects of succession, in particular the dominance of the transgenerational model. Additionally, similarity can be also observed in the comparison of their economic and financial position as well as the barriers to succession. The results of the analysis led to the formulation of directions for further research.
PL
Z przyczyn geograficznych, pomiędzy Polską a Czechami i Słowacją, mimo stosunkowo gęstej lokalnej sieci kolejowej, brakuje linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych, wymaganych dla współczesnego, zwłaszcza pasażerskiego, ruchu międzynarodowego. Otwarcie granic w ramach strefy Schengen stwarza duże szanse na szybki rozwój kolei w tym regionie i restrukturyzację sieci kolejowej, łącznie z budową nowych linii dużych prędkości w ramach sieci TEN-T. Członkostwo tych trzech krajów w UE, czyli ujednolicenie prawa czy przepisów także kolejowych, pomaga przełamywać bariery komunikacyjne, stając się także forum wzajemnej współpracy. Istotna jest także dostępność funduszy pomocowych UE, przeznaczonych na modernizację infrastruktury kolejowej oraz zakupy nowego taboru.
EN
Despite of relatively high density of the rail network between Poland and the Czech and Slovak Republics, and because of geographically reason, mostly these lines between Poland and its southern neighbors are local ones, and modern lines needed in present-day international passenger traffic, are absent in fact. Liquidation of border control between the Schengen zone countries, could create great opportunities for rapid development of railways in this region and a chance for effective restructuring of railway lines included in the TEN-T network. Membership in the EU could help in unification of the law and passing barriers in state ommunication, also become a forum for effective cooperation. The availability of EU funds dedicated for the modernization of railway infrastructure and purchasing of modern rolling stock are also important.
EN
The lengthy timespan of thirty years shall be a playground of many changes and variations in all spheres of social life and technical world. Public transportation is an integral part of both mentioned fields and co-operates with their changes. The urban region of Brno, the second largest city in the Czech Republic, is the region with a strong core (city of Brno) and thus it is a rail hub as well. Since 1980, the whole urban region underwent several changes in an industrial structure (from industrialization and preference of heavy industries to de-industrialization and dominance of services), a social organization (transition from industrial to post-industrial patterns of life, from urbanization to suburbanization and subruralization), an arrangement of the settlement system (from densely-populated estates on the edges of the city to suburbanization) and transportation patterns (moving from public transportation to individual road transportation). The aim of this paper is to provide an overview of changes in train public transportation in Brno urban region between 1980 and 2010. As a basis of the analysis, timetables of 1980, 1990, 2000 and 2010 were taken. There have been analysed all stations with commuting time of passenger trains during the day less or equal 60 minutes. Results of timetable analysis are put into the context of other socio-economic terms. The main outcomes show little changes in the length of transport time, in the distribution of trains during the day, in differences between weekday (in this paper Wednesday) and weekend, in the usage of express trains and in train lines. The paper also compares conditions before and after establishing the Integrated Transport System in South Moravia Region in 2004.
EN
Territorial marketing became one of the most useful devices of communal managements. Naturally, communities form complex and entirely specific entities and that is why numerous peculiar features are concomitant to territorial marketing. The purpose of this article is to show the state of municipal marketing and to monitor this type of marketing within contemporary communal practice in the Czech Republic. Larger communities turned out to be more fastidious and prefer to bait primarily people with university education while their smaller peers are thankful for any new inhabitants. Larger communities also prefer foreign investors and regard journalists in the framework of relationship marketing more. Apart from size peculiarities there appeared also numerous regional specifics of communal marketing in the country, which are in consonance with genuine features of these territories.
PL
Marketing terytorialny stał się jednym z najbardziej użytecznych narzędzi zarządów komunalnych. Naturalnie, społeczności tworzą złożone i całkowicie specyficzne podmioty, dlatego też marketingowi terytorialnemu towarzyszą liczne, szczególne cechy. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie stanu marketingu komunalnego i zmonitorowanie tego typu marketingu we współczesnej praktyce komunalnej w Republice Czeskiej. Większe społeczności okazały się być bardziej wymagające i stanowią przynętę głównie dla osób z wykształceniem wyższym, podczas gdy w mniejszych społecznościach liczy się każdy nowy mieszkaniec. Większe społeczności preferują również zagranicznych inwestorów i uwzględniają dziennikarzy w ramach marketingu relacji. Oprócz specyfiki związanej z wielkością społeczności pojawiają się również liczne regionalne specyfikacje marketingu komunalnego w kraju, które harmonizują z rodzimymi cechami tych terytoriów.
20
Content available Project management and funding in the Euroregions
EN
The aim of this article is to evaluate the structure of financing as well as the project management of two selected Euroregions - Nisa and Šumava. The case studies of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were chosen because of their focus on triangular cooperation, which allows for more complex development of cross-border links than in the case of bilateral Euroregions. Within both Euroregions, cooperation between the border regions of the original and new EU Member States can be seen. Euroregion Nisa is located in the Czech-German-Polish border area, Euroregion Šumava nearby the Czech-German-Austrian borders. Both regions that are examined have a long tradition as they exist there more than two decades. The methodological approach is based on the quantitative analysis of budgets and realized projects. As the main database in the analytical part were used financial statements and statistics on projects from the sources of Euroregion Nisa and Euroregion Šumava were used. The examined case studies of Euroregions Nisa and Šumava give evidence of a traditional financing structure with a predominance of the contributions from EU funds and their members. However, both the income structure and the level of revenues are rather significantly different. Euroregion Nisa is among the regions with the largest population and the highest budget. Within the comparatively profile of the Czech parts of the Euroregions, also the per capita incomes are above average.
PL
Celem niniejszego artykułu jest ocena struktury finansowania oraz zarządzania projektami dwóch wybranych euroregionów - Nysa i Sumava. Studia przypadków Euroregionów Nysa i Sumava zostały wybrane ze względu na charakteryzujących na współpracy trójstronnej, co pozwala na zwiekszenie powiązań transgranicznych, niż w przypadku dwustronnych Euroregionów. Euroregion Nysa znajduje się na pograniczu czesko-niemiecko-polskim, Euroregion Sumava przy granicy czesko-niemiecko-austriackiej. Oba badane regiony, mają długą tradycję współpracy, ponieważ trwa ona od ponad dwudziestu lat. Podejście metodologiczne opiera się na analizie ilościowej budżetów i zrealizowanych projektów. Jako główną bazę danych, w części analitycznej, wykorzystano sprawozdania finansowe i statystyki dotyczące Euroregionu Nysa i Euroregionu Sumava. Analizowane studia przypadków obu Euroregionów świadczą o tradycyjnym finansowaniu z przewagą funduszy UE i ich państw członkowskich. Euroregion Nysa należy do regionów o największej liczbie ludności i najwyższym budżecie.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.