Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 349

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tribology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
EN
The paper presents the result of tribological test of ABS and steel samples sliding under dry friction. Polymeric samples were manufactured of ABS material using FDM technology. Testing was carried out in unidirectional sliding in a ring-on-flat contact in a PT-3 tribometer. The scope of tested parameters included volumetric and mass wear, the friction coefficient, and polymeric specimen temperature. Polymeric specimens used in the study were manufactured at various settings of the 3D printing process such as the orientation of the specimen in print with respect to the printer building tray and the thickness of a single layer of the deposited material. Comparisons of the impact of these parameters on tribological performance of the sliding contact were analysed.
PL
Przedstawiono wyniki badań tribologicznych pary ABS – stal w warunkach tarcia suchego. Polimerowa próbka została wykonana z materiału ABS przy użyciu metody FDM. Testy jednokierunkowego tarcia w układzie pierścień – tarcza przeprowadzono na Tribometrze PT-3. Analizowanymi parametrami były zużycie masowe i objętościowe, współczynnik tarcia oraz temperatura próbki polimerowej. Próbki polimerowe zostały wyprodukowane przy różnych parametrach procesu druku 3D, takich jak: orientacja próbki w stosunku do platformy drukarki oraz grubość drukowanej warstwy. Przeprowadzono szczegółową analizę wpływu tych parametrów na charakterystyki tribologiczne badanego skojarzenia ślizgowego.
EN
The aim of the work is to identify the lubrication conditions of the correct temporomandibular joint (TMJ) based on spatial modeling of joint structures, load simulations, reduced stresses, and resultant deformations in correlation with rheological parameters of synovial fluid. The material used in this study is the results of normal joint imaging performed using a standardized technique under occlusal conditions. Modeling and the simulation of contact, after the introduction of strength parameters of hard tissues, fibrous cartilage, and synovial fluid and the imposition of boundary conditions was carried out in the following program: Femap NE Nastran. Spatial simulation of contact between joint structures, virtual loading, and the visualization of what happens in the joint allows one to identify these structures in terms of tribology and strength. The transfer of loads in TMJ results from the geometric form of the supporting bone structures and joint surfaces, the distribution of the cartilage tissue building these surfaces, the geometry of the disc, and rheological parameters of the joint synovial fluid. In normal and loaded TMJ, differential displacement occurs in the joint cavity and cartilage structures, which stimulates the lubrication mechanism and optimize the use of synovial fluid properties. The joints are characterized by the absorption of maximum stresses reduced by bone structures. Load compensation and suspension is achieved by cartilage covering the joint surfaces and, to a large extent, by the joint disc and elastic-viscous response of a synovial fluid.
PL
Celem pracy jest identyfikacja warunków smarowania prawidłowego SSŻ na podstawie przestrzennego modelowania struktur stawowych, symulacji obciążeń, naprężeń zredukowanych i odkształceń wypadkowych w korelacji z parametrami reologicznymi cieczy synowialnej. Materiałem badań są wyniki obrazowania stawów prawidłowych wykonane w standaryzowanej technice w warunkach okluzji. Modelowanie i symulacje kontaktu, po wprowadzeniu parametrów wytrzymałościowych tkanek twardych, chrząstki włóknistej i cieczy synowialnej oraz nałożeniu warunków brzegowych, zrealizowano w programie Femap NE Nastran. Przestrzenna symulacja kontaktu struktur stawowych, wirtualne obciążanie i wizualizacja tego, co następuje w stawie, pozwala identyfikować te struktury w aspekcie tribologicznym i wytrzymałościowym. Przeniesienie obciążeń w SSŻ wynika z formy geometrycznej oporowych struktur kostnych i powierzchni stawowych, z rozkładu tkanki chrzęstnej budującej te powierzchnie, geometrii krążka oraz parametrów reologicznych mazi stawowej. W prawidłowym i obciążonym SSŻ pojawiają się w jamie stawowej oraz w strukturach chrzęstnych zróżnicowane przemieszczenia wypadkowe, które stymulują mechanizm smarowania i optymalizują wykorzystanie właściwości płynu synowialnego. Dla stawów charakterystyczne jest przejmowanie maksymalnych naprężeń zredukowanych przez struktury kostne. Kompensacja obciążenia i jego amortyzacja realizowana jest poprzez chrząstkę pokrywającą powierzchnie stawowe oraz w znacznym stopniu przez krążek stawowy i odpowiedź sprężysto-lepką cieczy synowialnej.
EN
The tribological properties of the nitride layer applied to the low-alloyed steel were investigated in this research. Experimental work included determination if the chemical composition, wear resistance, Rockwell, Vickers and nano-indentation tests, both of the substrate material – the low-alloyed steel and the deposited nitride layer. From the results obtained in those experiments authors concluded that applying the nitride layer does not significantly improve the tribological properties of the tested lowalloyed steel samples, thus this process is not recommended for achieving that purpose.
4
Content available remote Studying the wear of titanium thread of aircraft fuel filter
EN
The article presents the tests that were conducted to examine the possibility of the fuel filter shank’s thread shearing under the impact of hydrostatic pressure. Increasedwear due to friction was confirmed on the threads of the titanium shanks that were tested, together with significantly reduced wear of the mating threads and steel sleeves. Shearing tests confirmed that to shear a thread that is worn to a degree similar to the threads that were tested, it is necessary to apply eight times more static pressure than the maximum pressure in the filter. A comparison of the shape of the coils of the thread that was subjected to the pressure test with the thread from the damaged filter demonstrated a significant difference in the wearing of these elements due to friction.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania możliwości ścięcia gwintu trzonu z filtra paliwa pod wpływem działania ciśnienia hydrostatycznego. Potwierdzone zostało występowanie znacznego zużycia przez tarcie badanych gwintów tytanowych trzonów oraz wyraźnie mniejszego zużycia współpracujących z nimi gwintów stalowych tulejek. Próby ścinania wykazały, że do ścięcia gwintu zużytego w stopniu zbliżonym do badanych niezbędne jest zastosowanie 8-krotnie większego ciśnienia statycznego niż maksymalne ciśnienie występujące w filtrze. Porównanie kształtu nitek gwintu trzonów poddanych próbie ciśnieniowej z gwintem z filtra, który uległ awarii, wykazało znaczną różnicę w zużyciu tych elementów przez tarcie.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości smarnościowych bazowego smaru plastycznego zawierającego heksagonalny azotek boru (h-BN) o różnej granulacji (w tym poniżej 100 nm) oraz o różnym stężeniu. Do przeprowadzenia koniecznych badań wykorzystano aparat czterokulowy. Urządzenie to jest powszechnie stosowane na świecie do oceny właściwości smarnościowych olejów i smarów plastycznych. Określono następujące normatywne parametry smarnościowe: obciążenie zespawania Pz [N], największe obciążenie niezacierające Pn [N], obciążenie zacierające Pt [N], a także graniczne obciążenie zużycia Goz [N/mm²]. Wykonano także badania nienormatywne, które obejmowały wyznaczenie dwóch parametrów umożliwiających dokładniejszą ocenę właściwości smarnościowych. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że heksagonalny azotek boru jest dodatkiem wpływającym na poprawę właściwości smarnościowych bazowego smaru plastycznego. Najlepsze efekty poprawy, biorąc pod uwagę przyjęte kryteria tribologiczne, odnotowano dla próbki zawierającej 10% (m/m) heksagonalnego azotku boru o średniej średnicy ziaren 65÷75 nm. Stwierdzono, że mniejsza granulacja dodatku (h-BN) wpływa pozytywnie na efektywność smarowania bazowym smarem plastycznym - w warunkach testów na modelowym aparacie czterokulowym
EN
The paper presents the tests results of lubricity properties of base greases, containing hexagonal boron nitride (h-BN). To conduct the required tests, a four ball machine was used. This device is commonly used when assessing lubricity properties of oils and greases. The following normative lubricity parameters were defined: welding point Pz [daN], the value of last non-seizing load Pn [daN], seizing load Pt [daN] at smoothy growing load, as well as the wear limiting capacity load Goz [daN/mm²]. Furthermore, several non-normative tests were completed that covered indication of two parameters making it possible to complete an assessment of lubricity properties of oils. Based on the conducted research, it was found that hexagonal boron nitride is an additive that improves the lubricating properties of the base grease. The best effects of the improvement, taking into account the adopted tribological criteria, were noted for a sample containing 10% (m/m) hexagonal boron nitride with an average grain diameter of 65÷75 nm. It was found that the lower granulation of the additive (h-BN) positively influences the efficiency of the grease lubrication of the base, under the conditions of tests on a four-ball model apparatus.
PL
W artykule przedstawiono przegląd historyczny polskich norm dotyczących badania właściwości przeciwzatarciowych i przeciwzużyciowych środków smarowych na aparacie czterokulowym (four-ball apparatus), stosowanym powszechnie na świecie do tego typu badań. Omówiono również aktualnie obowiązujące normy zatwierdzone przez PKN do stosowania w Polsce. Porównano normy wycofane oraz ich uaktualnienia, pokazując kierunek rozwoju badań właściwości smarnościowych olejów i smarów plastycznych. W efekcie uporządkowano zakres badawczy właściwości smarnościowych na podstawie obecnie obowiązujących w Polsce norm.
EN
The article presents a historical review of the Polish standards for testing anti-seizing and anti-wear properties of lubricants on a four-ball apparatus, commonly used in the world for this type of testing. The current standards, approved by PKN for use in Poland, are also discussed. Withdrawn standards were compared and their updates, showing the direction of development of research into the lubricity properties of oils and greases. As a result, the research scope of lubricity properties was arranged on the basis of the standards currently in force in Poland.
EN
The article deals with a reduction of friction coefficient of bearing steel 100Cr6. Reduction of friction was achieved by means of a CarbonX DLC coating. The coating exhibited excellent friction and mechanical properties. This coating was applied to samples made of 100Cr6 bearing steel. The friction results of the CarbonX coating were compared to the friction results of the 100Cr6 bearing steel. Reducing the friction of 100Cr6 bearing steel resulted in reduced wear and increase lifetime. The friction process of the samples will take place in an environment without lubrication. The aim of the article is to verify the behaviour of the DLC coating without the presence of lubricant in the friction node. The achieved results are to be interpreted in the conclusion of article.
EN
This paper presents typical methods for conducting experimental tests on main shaft slide bearings. There are described their possible testing capabilities , advantages , drawbacks and limitations. Various testing methods were analyzed to find a solution able of providing a wide range of possible investigations at possibly acceptable limitations.
PL
Badano wpływ warunków fotopolimeryzacji na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów stomatologicznych na bazie żywicy dimetakrylanowej, o zawartości fazy nieorganicznej ­22–65 % mas. Stosowano naświetlanie ciągłe i przerywane z jednorodnym i zmiennym natężeniem światła. Stwierdzono, że twardość wyznaczona metodą Shore’a oraz wartość maksymalnej siły ścinającej, a także przyczepność kompozytu do podłoża metalowego ściśle zależą od natężenia i czasu naświetlania. Z wykorzystaniem stanowiska pin-on-disc wyznaczono wartości współczynnika tarcia oraz zużycia trybologicznego badanych kompozytów stomatologicznych. Największą twardość Shore’a wykazywały kompozyty naświetlane metodą SOFT-START, a najmniejszą – naświetlane metodą ciągłą jednorodną. Największe wartości siły były generowane podczas odrywania od podłoża kompozytu naświetlanego metodą PULSE DELAY.
EN
The paper presents the results of an investigation of the effect of photopolymerization conditions on the selected mechanical properties of dental composites based on dimethacrylate resin with an inorganic phase content ranging from 22 wt % to 65 wt %. The continuous and intermittent lighting was used with uniform and variable light intensity. It was found that the Shore hardness, maximum shear force value and adhesion of the composite to the metal substrate are strongly dependent on the radiation intensity and exposure time. The tribological properties (friction coefficient and wear resistance) of dental composites were also determined using a pin-on-disc station. The highest values of Shore A hardness were measured for the composites exposed to light using SOFT-START mode, while the lowest hardness value was observed for the composite irradiated in uniform continuous mode. It was found that the highest force values were generated when the composite was exposed to light in the PULSE DELAY mode.
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań, które są efektem realizowanych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Obróbki Plastycznej zarówno projektów krajowych, jak i międzynarodowych, dotyczących tematyki tribologicznej oraz biotribologicznej. Przedstawiono wyniki badań, których efektem jest opracowanie nowej generacji narzędzi kuźniczych (zaprojektowanie narzędzi do kucia na zimno z odpowiednio przygotowaną powierzchnią roboczą i opracowanie nowych wielowarstwowych, nanostrukturalnych powłok gradientowych) oraz rozwiązanie problemu wczesnego zużywania się części pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Dla elementów trących pracujących w wysokiej temperaturze opracowano rozwiązanie, które znalazło praktyczne zastosowanie w przemyśle w zakresie poprawy technologii smarowania. Opracowanie technologii wprowadzenia cząstek smarów stałych na powierzchnie współpracujących tribologicznie części pracujących w podwyższonych temperaturach stało się niezwykle istotne dla wielu gałęzi przemysłu, które spotykają się na co dzień z problemami wczesnego zużywania elementów współpracujących. W drugiej części pracy skupiono się na problemach biotribologicznych, gdzie głównym wyzwaniem jest wydłużenie trwałości endoprotez stawu biodrowego. W związku z tym prowadzono prace związane z dokładnym poznaniem procesu zużywania się endoprotez. Bardzo ważną kwestię stanowi również badanie właściwości tribologicznych nowych materiałów przeznaczonych na elementy endoprotez. Badania prowadzono na specjalnie do tego celu zaprojektowanym i zbudowanym symulatorze stawu biodrowego, który spełnia wymogi normy ISO.
EN
This paper presents the results of research, which are the effect of national and international projects carried out at the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute, concerning both tribological and biotribological topics. The research results, the effect of which is the development of a new generation of forging tools (the design of cold forging tools with a properly prepared work surface and the development of new multilayered, nanostructured gradient coatings) and the solution to the problem of early wear of the parts working in difficult conditions are presented. For friction elements operating at high temperature, a solution has been developed that has found practical applications in the industry in the field of improving lubrication technology. The development of the technology of introducing solid lubricant particles onto the surfaces of tribologically cooperating parts operating at elevated temperatures has become extremely important for many industries that daily face problems with the early wear of cooperating elements. The second part of the work focuses on biotribological problems and the main challenge is to extend the durability of hip joint endoprostheses. In connection with this, work was carried out to thoroughly understand the process of endoprosthesis wear. Examination of the tribological properties of new materials intended for elements of endoprostheses is also a very important issue. The research was conducted on a specially designed and built hip joint simulator, which meets the requirements of the ISO standard.
11
Content available remote Zastosowanie polimerów jako mediów ściernych w obróbce przetłoczno-ściernej
PL
Obróbka przepływem ściernym (abrasive flow machining) jest – ze względu na swą charakterystykę – odpowiednią metodą polerowania złożonych otworów i zakrzywionych powierzchni. W przypadku tradycyjnych metod obróbki strumieniem ściernym (AFM) trudno jest uzyskać jednolitą chropowatość promieniowego rozkładu podczas polerowania skomplikowanych otworów, co wynika z nierównomiernego rozłożenia sił ściernych. Media ścierne są narzędziami roboczymi odpowiadającymi za polerowanie w procesie AFM. Ze względu na wysoką cenę medium ściernego nie każdy użytkownik może sobie pozwolić na wykorzystanie go do obróbki. Dlatego autorzy opracowali tańsze i skuteczniejsze media ścierne, zapewniające poprawę chropowatości powierzchni elementów wyrobów polimerowych. W artykule omówiono zastosowanie polimerów lepkosprężystych jako mediów do obróbki przetłoczno-ściernej. Dodatkowo zaproponowano modyfikacje w zakresie ilości i wielkości ziaren ściernych wypełniających medium ścierne, aby zwiększyć wartość siły nacisku ziarna na obrabianą powierzchnię i uzyskać równą powierzchnię złożonych otworów w procesie obróbki AFM.
EN
The characteristics of the products’ treatment by the abrasive flow machining (AFM) makes it an appropriate method of finishing the surface with complex geometry, e.g. holes or channels. Traditional methods of machining cause difficulties in obtaining a homogeneous roughness during finishing complicated shapes due to uneven distribution of abrasive forces. Due to the high price of abrasive media, not every user can afford for using it for processing. In the frame of the research, the novelty abrasive media has been developed to improve the surface roughness of the elements of polymer products. The use of viscoelastic polymers as a media of flow abrasive machining was discussed. Moreover, it is suggested to modify the quantity and size of abrasive grains filling the abrasive media in order to increase the value of the grain pressure force on the machined surface and to obtain an even surface of complex holes in AFM process.
EN
Purpose: Carbon nanotubes are used in composite materials due to the improvement of (including tribological) properties of composites, especially thermoplastic matrix composites. This demonstrates the potential of CNTs and the validity of research on determining the impact of this type of reinforcement on the composite materials under development. Design/methodology/approach: The article presents selected results of research on polymer composites made of C.E.S. R70 resin, C.E.S. H72 hardener with the addition of a physical friction modifier (CNTs) with a percentage by volume of 18.16% and 24.42%, respectively, which also acts as a reinforcement. The produced material was subjected to hardness measurements according to the Shore method and EDS analysis. The study of abrasive wear in reciprocating movement was carried out using the Taber Linear Abraser model 5750 tribotester and a precision weight. The surface topography of the composite material after tribological tests was determined using scanning electron microscopy (SEM). Some of the mentioned tests were carried out on samples made only of resin, used as the matrix of the tested polymer composite. Findings: Carbon nanotubes used in polymer matrix composites, including bisphenol A/F epoxy resin have an influence on the tribological properties of the material. The addition of carbon nanotubes contributed to a 24% increase in the Ra parameter relative to pure resin, to a level corresponding to rough grinding of steel. Research limitations/implications: The results of the tests indicate the need to continue research in order to optimize the composition of composites in terms of operating parameters of friction nodes in broadly understood aviation. Originality/value: The analysed literature did not find any studies on the impact of the addition of carbon nanotubes on epoxy resins based on bisphenol A/F. Due to the wide scope of application of such resins, the properties of such composite materials in which carbon nanotubes are the reinforcing phase have been investigated.
PL
Publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat jednego z najbardziej interesujących materiałów ostatnich lat, jakim jest grafen. Zamieszczono w niej informacje dotyczące struktury grafenu oraz niezwykłych właściwości, jakie z niej wynikają. Przedstawione zostały również metody wytwarzania grafenu oraz obszary techniki, w jakich opisywana substancja znajduje zastosowanie, oraz to, jak może zostać wykorzystana w przyszłości. Szczególną uwagę poświęcono formom zastosowania grafenu w tribologii, obejmującym wykorzystanie wspomnianej substancji w materiałach kompozytowych, powłokach ochronnych oraz jako dodatku do substancji smarnych. Publikacja została opracowana w oparciu o informacje i wyniki badań, zamieszczone w krajowych oraz zagranicznych artykułach, a także wyniki wstępnych badań własnych. Wyniki tych badań dotyczą zmian podstawowych parametrów smarnościowych substancji (oleju i smaru plastycznego) zawierających różną ilość tlenku grafenu (lub porównawczo heksagonalnego azotku boru). Rezultaty potwierdziły korzystny wpływ obecności tlenku grafenu w substancji smarującej na jej właściwości smarnościowe.
EN
Present publication describes one of the most interesting materials discovered in recent years, which is graphene. This paperwork contains information about graphene’s structure, properties, applications and methods of synthesis. The special attention has been given to tribological applications of graphene structures, including the usage of the graphene itself in the composite materials, protective integuments, and additives to lubricants (oils, greases). This publication was based on the information and research results published in the international articles and preliminary researches realized at the Military University of Technology as well. The research results concern the changes of basic lubricants’ parameters, which contain different amount of graphene oxide (or comparatively of hexagonal boron nitride). The results obtained during the tests indicate that graphene oxide could improve lubricating abilities of oils and greases.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących właściwości tribologicznych - na podstawie charakterystyk Herseya–Stribecka, substancji smarujących takich jak syntetyczna baza olejowa PAO-6, olej perfluoropolieterowy PFPE Fomblin Y 04 oraz ciecz jonowa CJ 006, tj. bis(trifluorometylosulfonylo)imid-3-metylo-1-propylopirydynowy. Badanie przeprowadzono w Zakładzie Tribologii, Inżynierii Powierzchni i Logistyki Płynów Eksploatacyjnych Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej na uniwersalnym nano/mikrotesterze UNMT, wyprodukowanym przez CETR (Centrum for Tribology) w USA. Badania zostały zrealizowane przy różnych obciążeniach, a mianowicie 0,25 N, 5 N i 50 N. Zróżnicowały one substancje smarujące pod względem właściwości tribologicznych, ukazując wpływ zmiany prędkości tarcia oraz obciążenia węzła tarcia na wartość współczynnika tarcia. Najlepsze właściwości tribologiczne, szczególnie przy większych obciążeniach, wykazała ciecz jonowa.
EN
The content of the paper presents the results of investigations of selected lubricants. The study led to obtaining Hersey’s-Stribeck’s curves and to comparison of the lubricating properties of lubricants belonging to different groups such as hydrocarbon oils, perfluoropolyether oils (PFPE), and ionic liquids. The following liquids were evaluated for tribological properties: PAO-6 polyalphaolefin oil base, CJ 006 ionic liquid (3-methyl-1-propylpyridinium bis(trifluoromethylsulphonyl)-imide) and Fomblin Y 04 synthetic perfluoropolyether oil. The research was carried out using the universal nano/micro tribotester (UNMT-CETR, CA, USA) at the Department of Tribology, Surface Engineering and Service Fluids Logistics, Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology. The study consisted of friction of a ball bearing steel (100 Cr 6) with a round specimen of a certain roughness (ball-on-disc). Friction occurred in rotational motion of the specimen, at different rotational speeds at constant radius and at constant load (0.25 N; 5 N; 50 N). The friction node was lubricated with the tested liquid.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości smarnościowych oleju hydraulicz-nego Hydrol L-HL 32, oleju przekładniowego Mobilube 1 SHC 75w-90 oraz dwóch olejów bazowych SN-150 i SN-650, zawierających heksagonalny azotek boru o średniej średnicy ziaren dz = 0,5 μm. Do przeprowadzania koniecznych badań wykorzystano aparat czterokulowy (four ball machine). Urządzenie to jest powszechnie stosowane na świecie do oceny właściwości smarnościowych olejów i smarów plastycznych. Określono następujące normatywne parametry smarnościowe: wartość obciążenia zespawania Pz [daN], wartość obciążenia niezacierającego Pn [daN], wartość obciążenia zacierającego Pt [daN], a także graniczne obciążenie zużycia Goz [daN/mm²]. Wykonano także szereg badań nienormatywnych, które obejmowały wyznaczenie dwóch parametrów umożliwiających dokładniejszą ocenę właściwości smarnościowych olejów. W oparciu o przeprowadzone badania stwierdzono, że heksagonalny azotek boru jest dobrym dodatkiem poprawiającym właściwości smarnościowe. Zarejestrowano poprawę tych właściwości zarówno w przypadku oleju hydraulicznego, jak i przekładniowego, a także baz olejowych. Najlepsze efekty poprawy dla oleju hydraulicznego uzyskano po dodaniu 4% h-BN, natomiast w przypadku bazy olejowej SN-150 było to 2% h-BN. Najlepsze efekty dla oleju przekładniowego oraz bazy olejowej SN-650 uzyskano również po dodaniu 4% h-BN. Wykluczono możliwość stosowania większej ilości h-BN niż 4%. Stwierdzono, że większa zawartość h-BN w oleju wywołuje negatywne skutki (w warunkach testów na aparacie czterokulowym), polegające na obniżeniu wartości ocenianych parametrów smarnościowych.
EN
The paper presents the test results of lubricity properties of Hydrol L-HL 32 hydraulic oil, Mobilube 1 SHC 75w-90 gear oil, and two base oils: SN-150 and SN-650, containing hexagonal boron nitride. To conduct the required tests, a four ball machine was used. This device is commonly used when assessing lubricity properties of oils and greases. The following normative lubricity parameters were defined: the value of welding point Pz [daN], the value of last non-seizing load Pn [daN], the value of seizing at smoothy growing load Pt [daN], as well as the wear limiting capacity load Goz [daN/mm²]. Furthermore, several non-normative tests were completed that covered indication of two parameters making it possible to complete an assessment of lubricity properties of oils. Based on the tests, it was determined that hexagonal boron nitride is a good additive that improves lubricity properties. Improvement in the above properties was recorded both in the case of hydraulic oil and gear oil, as well as oil bases. Relatively better improvement results were obtained in the case of oil bases, where the improvement in the results after using boron nitride, was more visible than in the case of hydraulic and gear oil. The best improvement results for hydraulic oil were obtained after adding 4% h-BN, whereas in the case of the SN-150 oil base, this value was 2% h-BN. The best improvement results for gear oil and SN-650 oil base were also obtained after adding 4% h-BN. The possibility of using the values of h-BN bigger than 4% was excluded. It was determined that bigger content of h-BN in oil generates negative effects (under four ball conditions).
16
EN
The article presents results of tests concerning the assessment of the abrasive and erosive wear of abrasion-resistant plates fabricated by Polish and overseas manufacturers. Materials used in the tests, i.e. the Castolin CDP® 1001, CDP® 4666 and CeraMetal® HCCr plates were made using the automated arc welding technology. Reference materials used in the tests were both Polish and overseas abrasion-resistant plates. The analysis of the results of hardness tests performed in accordance with PN-EN ISO 6508-1:2016 as well as of the results of abrasive and erosive wear tests performed in accordance with ASTM G65-00 and ASTM G76-04 enabled the indication of materials characterised by the most favourable functional properties enabling operation under conditions of intense metal-mineral abrasive wear.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne płyt trudnościeralnych wytwarzanych przez producentów krajowych i zagranicznych. Materiały użyte do badań w postaci płyt Castolin CDP® 1001, CDP® 4666, CeraMetal® HCCr wykonane zostały w technologii automatycznego napawania łukowego. Jako materiały referencyjne zastosowano blachy ze stali trudnościeralnych produkcji zagranicznej oraz produkcji polskiej. Analizując wyniki badań twardości wg normy PN-EN ISO 6508-1:2016 i odporności na zużycie ścierne oraz erozyjne prowadzone zgodnie z normą ASTM G65-00 i ASTM G76-04, wytypowano materiały o najlepszych parametrach użytkowych do zastosowań w warunkach silnego zużycia ściernego typu metal-minerał.
EN
Deep cryogenic treatment (DCT) is gaining popularity as a treatment used to modify structures obtained during heat or thermo-chemical treatment. The article presents the influence of DCT, carried out during heat treatment before and after gas nitriding processes, on the formation of gas nitrided layers on X153CrMoV12 steel. It was found that the use of DCT between quenching and tempering performed prior to gas nitriding processes, increases the hardness, thickness and wear resistance of the nitrided layers. At the same time, if we apply cryogenic treatment during post-heat treatment of nitrided layers, we also get very high wear resistance and increased thickness of nitrided layers, in comparison with conventional gas nitriding of X153CrMoV12 steel. In this case, DCT significantly increases also the hardness of the core by the transformation of retained austenite and the precipitation of fine carbides of alloying elements.
EN
The purpose of the present paper was to investigate the effect of shot peening on the condition of the surface layer and abrasion resistance of specimens made of Ti-6Al-4V titanium alloy produced by Direct Metal Laser Sintering (DMLS) process. The specimens have been produced by means of EOSINT M280 system dedicated for laser sintering of metal powders and their surfaces have been subjected to the shot peening process under three different working pressures (0.2, 0.3 and 0.4 MPa) and by means of three different media i.e. CrNi steel shot, crushed nut shells and ceramic balls. The specimens have been subjected to profilometric analysis, to SEM examinations, microhardness tests and to tribological tests on ball-on-disc stand in Ringer fluid environment. The general results of all tests indicate to favourable effect of shot peening process on the hardness and tribological performance of titanium alloy.
EN
What is the limit of improvement the structure obtained directly from the liquid state, with possible heat treatment (supersaturation and aging)? This question was posed by casting engineers who put arbitrary requirements on reducing the DAS (Dendrite Arm Spacing) length to less than a dozen microns. The results of tests related to modification of the surface microstructure of AlSi7Mg alloy casting treated by laser beam and the rapid remelting and solidification of the superficial casting zone, were presented in the paper. The local properties of the surface treated with a laser beam concerns only a thickness ranging from a fraction to a single mm. These local properties should be considered in the aspect of application on surfaces of non-machined castings. Then the excellent surface layer properties can be used. The tests were carried out on the surface of the casting, the surface layer obtained in contact with the metal mould, after the initial machining (several mm), was treated by the laser beam. It turned out that the refinement of the microstructure measured with the DAS value is not available in a different way, i.e. directly by casting. The experimental-simulation validation using the Calcosoft CAFE (Cellular Automaton Finite Element) code was applied.
EN
For the polymeric materials, changing of the temperature causes changes in mechanical and tribological properties of sliding pairs. The goal of the present study was to determine the change in Young's modulus and kinetic friction coefficient depending of the temperature. Three thermoplastic polymers, PA6, PET and PEEK, were tested. These materials cooperated in sliding motion with a C45 construction steel disc. As part of the experiment, the Young's modulus tests (by 3-point bending method) and kinetic friction coefficient studies (using pin-on-disc stand) were carried out. The temperature range of mechanical and tribological tests was determined at T = –50°C±20°C. Comparing the results of mechanical and tribological properties, there is a tendency to decrease the coefficient of friction as the Young's modulus increases while reducing the working temperature.
PL
Zmiany temperatury w przypadku materiałów polimerowych są przyczyną zmian własności materiału, a co za tym idzie i właściwości tribologicznych par ślizgowych. Tematem podjętym w niniejszym artykule jest określenie zmiany modułu Younga oraz współczynnika tarcia kinetycznego materiałów polimerowych współpracujących ślizgowo ze stalą w zależności od temperatury. Do badań wykorzystano polimery termoplastyczne: PA6, PET oraz PEEK, które współpracowały ślizgowo ze stalą konstrukcyjną C45. W ramach eksperymentu zostały przeprowadzone badania modułu Younga (3-punktową metodą zginania) oraz badania współczynnika tarcia kinetycznego (wykorzystując stanowisko typu pin-on-disc). Zakres temperatury badań mechanicznych i tribologicznych określony został na poziomie T = –50°C±20°C. Porównując wyniki badań własności mechanicznych z właściwościami tribologicznymi, można zauważyć tendencję do zmniejszenia wartości współczynnika tarcia wraz ze wzrostem modułu Younga podczas obniżania temperatury otoczenia.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.