Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 69

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura przestrzenna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Tekst przybliża problematykę tomu zorientowaną na zagadnienia dotyczące struktury przestrzennej i funkcji obszarów zurbanizowanych ze szczególnym odniesieniem do aspektów społecznych.
EN
This text is to familiarise readers with the theme of the volume, which is oriented towards matters of the spatial structure and functions of urbanised areas, with a particular emphasis on social aspects.
EN
The goals set in this article are to reveal the state of urbanized systems resulting from accelerated globalization, to analyze the facts of deteriorating environmental conditions and depletion of natural resources and tendencies of formation of residential territories with the condition for the organization of sustainable habitat. Moreover, for the first time, discusses the development of residential and industrial zones in terms of the formation of the urban planning framework of the residential and industrial environment. The novelty of the problems considered in the article consists of the differentiated approach to the policy of forming a sustainable habitat based on the town planning framework.The characteristics, directions and design of urban planning frameworks in the architectural and planning structure of various cities, as well as regions consider. The result of the study was a thorough analysis of the master plans of the of various European and American cities, including Azerbaijan.
PL
Po raz pierwszy przeanalizowano rozwój stref mieszkalnych i przemysłowych pod kątem kształtowania się ram planowania urbanistycznego środowisk mieszkaniowego i przemysłowego. Oryginalność pracy zawiera się w zróżnicowanym podejściu do polityki formowania zrównoważonego siedliska w oparciu o ramy planowania miasta. Uwzględniono cechy, kierunki i projektowanie ram planowania urbanistycznego w strukturze architektonicznej i planistycznej różnych miast, a także regionów. Rezultatem badania była dogłębna analiza głównych planów wybranych europejskich i amerykańskich miast, w tym Azerbejdżanu.
EN
This paper proposes a new type of bolted glulam joint for small-span and medium-span reticulated timber dome structures. The joint fastens the timber elements and the angled slotted-in steel plates together with steel bolts. Reasonably simplified experiments were designed and conducted to understand the mechanical properties of the proposed joint. Finite element models were also developed and calibrated with the tested results. A four-line model was provided to explain the mechanical properties of the joints, which were observed from the tests and simulations. To facilitate the future use of the proposed joint, theoretical derivations were provided to estimate its mechanical features. According to the estimation equations, bilinear moment–rotation curves could be easily obtained for the joints with different wood species, member sizes, joint designs, and/or bolt diameters. Finally, full-size structural models were created to investigate the static stability of K6 single-layered reticulated timber domes with the proposed joints. The influences on the ultimate structural stability capacity from the span, the rise-to-span ratio, the joint model (i.e., stiffness), the initial geometric imperfection introduced from the construction, and the load distribution were systematically investigated.
4
Content available remote Common places – analysis of spatial structures conducive to their functioning
EN
The safety and comfort of the housing environment concerns both its functional, spatial and social structure. Current tendencies in the design of housing areas typically do not take the latter factor into account. Based on an analysis of the spatial structure of European housing areas, an attempt was made to determine a number of the principles of shaping space that beneficially affect the formation of informal social relationships. The research method was based on a case study of three housing areas and their spatial structure, in reference to the principles concerning the shaping of social spaces inside housing areas as described in co-housing schemes proposed by (Durrett and McCamant).
PL
Bezpieczeństwo i komfort środowiska mieszkaniowego dotyczy zarówno jego struktury funkcjonalnej, przestrzennej, jak i społecznej. Obecnie tendencje w projektowaniu obszarów mieszkaniowych zazwyczaj nie uwzględniają ostatniego czynnika. Na podstawie analizy struktury przestrzennej europejskich obszarów mieszkaniowych podjęto próbę odnalezienia kilku zasad kształtowania przestrzeni, które w sposób korzystny wpływają na zawiązywanie nieformalnych relacji społecznych. Metoda badawcza obejmowana studium przypadku trzech obszarów mieszkaniowych oraz ich struktury przestrzennej, w odniesieniu do opisywanych przez twórców koncepcji co-cousingu (Durretta oraz McCamant) zasad dotyczących kształtowania przestrzeni społecznych wewnątrz obszarów zamieszkania.
5
EN
Unfavorable spatial structure of arable land located in Małopolska is a major obstacle in conducting agricultural activity. Arable lands located in the southern part of Małopolska are fragmented, have small area, and irregular shapes. Agricultural activity on land with an unfavorable spatial structure is associated with an increase in production costs, which directly results in lower income of farms. One of the methods of improving spatial conditions is to implement land consolidation works. They allow to organize the spatial structure, increase the area of agriculturally used parcels, while reducing their number. The article presents a new approach in determining the parameters of land fragmentation. GIS tools were used to identify areas with unfavorable spatial parameters. The methodology which allows for the processing, filtration of source data, determination and visualization of land fragmentation parameters is discussed. As part of the research, the Binning method was used, which allows to visualize the phenomenon and simultaneously reduce the data used. In the work, a detailed assessment of land fragmentation parameters was made, which can be used in agricultural land management works. Analyzes have shown that the southern areas of the Nowy Targ County are characterized by intensive fragmentation of arable land. There are also unfavorable parameters related to the elongation and shape of parcels in the discussed areas.
EN
Urban shrinkage has been a remarkable phenomenon in city development, both domestic and foreign, which cannot be convincingly explained by growth theory. This paper studies the theoretical foundation and connotation of urban shrinkage, as well as its internal dynamic mechanism and external spatial mechanism. Thereby reaches the conclusion that both shrinkage and expansion is a natural historical process of the urban development. Compared to the urban shrinkage in highly industrialized countries which features generalizability and regularity, the case in China is quite different due to the under-development of urbanization and industrialization. Therefore we referred to the regularity, and further used internal dynamic mechanism and external spatial mechanism to identify and classify China’s shrinking cities, then discussed several patterns and drives, and finally proposed some policy suggestion and urban planning thoughts for sustainable development regarding various types of urban shrinkage.
PL
Kurczenie się miast jest niezwykłym zjawiskiem w historii rozwoju miast na całym świecie, którego nie da się przekonująco wytłumaczyć teorią wzrostu. Niniejszy artykuł analizuje teoretyczne podstawy i konotacje kurczenia się miast, a także mechanizmy ich wewnętrznej dynamiki i zewnętrznej przestrzeni. Na tej podstawie można postawić tezę, że zarówno kurczenie się, jak i rozszerzanie miast to naturalny proces historyczny rozwoju miast. Porównując kurczenie się miast w krajach silnie uprzemysłowionych, charakteryzujące się pewną regularnością, przypadek Chin jest odmienny, z uwagi na słabszy poziom urbanizacji i uprzemysłowienia. Dlatego też odnieśliśmy się do regularności i następnie zastosowaliśmy mechanizmy wewnętrznej dynamiki i zewnętrznej przestrzeni. W ten sposób zidentyfikowaliśmy i sklasyfikowaliśmy chińskie kurczące się miasta, aby następnie poddać dyskusji kilka wzorców. Przeprowadzona dyskusja pozwala na zaproponowanie sugestii politycznych i wskazówek dla urbanistyki w kontekście rozwoju zrównoważonego, uwzględniając różne typy kurczących się miast.
7
Content available remote Energy efficient solutions for EAF steelmaking
EN
Purpose: To review an advanced solutions to improve the energy efficiency of electric arc furnace (EAF), and presentation of own new efficient low-cost solutions with regard to needs of electrometallurgical complex of Ukraine. Design/methodology/approach: Numerical simulation and industrial experiment is used. The patterns and parameters of heat and mass transfer processes, hydromechanics in a steelmaking bath of an arc furnace, thermal operation of water-cooled elements and gas dynamics in EAF workspace, are the subject scope of the paper. Findings: Energy-efficient solutions for steelmaking: bath geometry, design features of water-cooled elements (WCE), distributed aspiration system, and the mid-temperature scrap preheating. Research limitations/implications: Influence of the bath depth on heat and mass transfer and heat loss by radiation; influence of the spatial structure of WCE on heat loss by radiation; the dispersion of aspiration on the amount of fugitive emissions through electrode gaps are established. Practical implications: Grounds to improve EAF melting space, water-cooled elements, aspiration system and utilization of energy loss are obtained. Use of the set of solutions in 120-ton EAF can reduce energy consumption by 56-68 kWh/ton. Originality/value: The new concepts of deep steelmaking bath, WCE with spatial structure and system of dispersed aspiration of the EAF are elaborated.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie przemian przestrzeni w otoczeniu ciągu ulicy Mogilskiej w Krakowie. Arteria ta stanowi główny ciąg komunikacyjny łączący śródmieście Krakowa z Nową Hutą. Badania terenowe prowadzone przez autora obejmują ulicę Mogilską i Jana Pawła II. Od Ronda Mogilskiego, poprzez Rondo Czyżyńskie do Placu Centralnego im. Ronalda Reagana w Nowej Hucie. Otoczenie przedstawionej arterii komunikacyjnej zostało ukształtowane w różnych okresach, a jego struktura funkcjonalnoprzestrzenna stanowi interesujący przykład zróżnicowania formy oraz funkcji i jej wpływu na odbiór przestrzeni i charakter ulicy. Pomimo swojej kompozycyjnej roli w strukturze miasta łączącej dwie dzielnice Krakowa, dominująca jest przewaga czynnika komunikacji nad możliwościami stworzenia atrakcyjnej ulicy miejskiej, wyróżniającej się w przestrzeni miasta charakterem i jakością otoczenia. Przeprowadzone analizy użytkowania terenu, formy zabudowy oraz relacji kompozycyjnych wskazują na nie wykorzystanie potencjału tej arterii związanego przede wszystkim z jej unikalnym w skali miasta powiązaniu dwóch początkowo niezależnych zdefi niowanych zespołów urbanistycznych, historycznego Krakowa i Nowej Huty. Trzy główne przestrzenie Rondo Mogilskie, Rondo Czyżyńskie i Plac Centralny w analizowanym ciągu ulic, pomimo podejmowanych działań inwestycyjnych stanowią dominujące w przestrzeni arterii węzły komunikacyjne z ograniczeniem ruchu pieszego. Nie sprzyja to integracji przestrzeni, a powstające nowe obiekty pomimo nowoczesnej formy tylko lokalnie wpływają na podniesienie atrakcyjności otoczenia i jakości tkanki miejskiej. Podjęty temat wskazuje na znaczenie kształtowania otoczenia miejskiej arterii komunikacyjnej dla podniesienia jej atrakcyjności i możliwości identyfi kacji kompozycyjnej w przestrzeni. Istotnym elementem jest sama arteria jako ciąg komunikacyjny, jej szerokość, przebieg wraz z kształtem jej infrastruktury, ale także skala, forma i funkcja jej otoczenia. Racjonalne jego tworzenie w aspekcie kompozycyjnym i funkcjonalnym może budować w efekcie atrakcyjną przestrzeń miejską związaną z powiązaniami funkcjonalnymi, ale także ożywiać poszczególne fragmenty miasta oraz sprzyjać integracji otoczenia.
EN
The aim of the article is to present transformations of space in the surroundings of Mogilska street in Kraków. The artery is a main transportation route connecting central Kraków with Nowa Huta. The field research conducted by the author cover Mogilska and Jana Pawła II streets, from Mogilskie roundabout, to Czyżyńskie roundabout and further on up to Ronald Reagan Centralny Square in Nowa Huta. The surroundings of the presented transportation artery were created in different periods of time and their functional and spatial structure is an interesting example of form and function diversity and its influence on how the space and character of the street is perceived. Although the street plays an important compositional role in the structure of the city as it connects two districts of Kraków, the dominant transportation function prevents it from becoming an attractive city street standing out in the city space due to the character and quality of its surroundings. The analysis of land use, development form and compositional relations points out to the potential of this artery stemming primarily from its role – unique in the scale of the city – as a connection between two initially independent urban organisms: historic Kraków and Nowa Huta, which potential remains largely untapped. The three major spaces: Mogilskie roundabout, Czyżyńskie roundabout and Centralny Square still remain dominant transportation hubs in the space of the artery with limited pedestrian traffic, in spite of all the development effort to prevent this. The situation does not promote integration of space, and the newly erected facilities, despite their modern form, are able to improve the attraction of the surroundings and urban fabric quality only locally. The issue in question highlights the significance of designing the surroundings of an urban transportation artery for the improvement of its attraction and compositional identification in a space. An important component is the artery itself as a transportation route, its width, course and infrastructure, but also the scale, form and function of its surroundings. Rational development of such surroundings in the compositional and functional aspect may, as a result, produce an attractive and functionally interconnected urban space, as well as invigorate individual parts of the city and promote integration of the surrounding areas.
PL
W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu natężenia ruchu w Łodzi na tle jej struktury funkcjonalnej. Na potrzeby badań wykorzystano dane z Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem (OSSR) i Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT). W procedurze badawczej przeprowadzono analizy przestrzenne wykonywane w środowisku ArcMap oraz podstawowe metody badań statystycznych. Artykuł zawiera przegląd lokalnych uwarunkowań mobilności, takich jak sieć drogowo-uliczna, poziom motoryzacji oraz lokalna struktura funkcjonalno-przestrzenna. W oparciu o wspomniany zarys uwarunkowań zaprezentowano wielkości przemieszczeń realizowanych przez pojazdy samochodowe korzystające z tej części sieci dróg miejskich w Łodzi, które są objęte monitoringiem, w rejonie występowania wybranych elementów struktury przestrzennej miasta. Wynikiem badań, poza zaprezentowaniem części zjawiska mobilności, było wykazanie, iż dane z OSSR mogą być wykorzystywane w badaniach geograficznych wskazując jednak na ich niedoskonałość w kontekście szeroko zakrojonych badań nad przemieszczeniami w dość skomplikowanej strukturze dużego miasta.
EN
This article focuses on presenting traffic in Łódź in the context of functional and spatial structure of the city. The reseach was based on the data from the Local Traffic Control System (OSSR) and Topographic Objects Database (BDOT). For the analysis ArcMap software and basic statistical methods were used. The article contains an overview of the local determinants of mobility, such as road network, car ownership and local functional and spatial structure. Against this background the authors have presented the traffic near selected elements of the spatial structure in Łódź. The study, along with the presentation part of daily mobility, suggests that OSSR data can be used in geographic research, but in the context of extensive research on complex urban structures they could cause some errors.
PL
Scalenia gruntów są jedynym postępowaniem urządzeniowo-rolnym umożliwiającym dokonanie w krótkim czasie korzystnych zmian struktury przestrzennej gruntów na dużym obszarze. Bardzo duże potrzeby w zakresie realizacji prac tego typu w Polsce, w powiązaniu z ograniczoną pulą środków finansowych dostępnych na ten cel, wskazują na konieczność wypracowania metod w sposób precyzyjny identyfikujących obszary, gdzie realizacja prac scaleniowych jest konieczna i gdzie procedura ta może dać największe efekty. Zadanie koordynowania i programowania prac urządzeniowo-rolnych należy do samorządów województw. W ramach tego zadania, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zlecił autorom niniejszego artykułu wykonanie ekspertyzy o nazwie: „Analiza struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w celu identyfikacji obszarów kwalifikujących się do przeprowadzenia prac scaleniowych”. Celem tego opracowania było przedstawienie dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych Małopolski informacji istotnych w procesie programowania i przygotowania prac urządzeniowo-rolnych. Wyniki analiz wykonanych w ramach ekspertyzy zostały opublikowane na portalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (miip.geomalopolska.pl). Celem niniejszej pracy jest prezentacja wyników ekspertyzy oraz ich wdrożenia jako narzędzia do programowania prac scaleniowych w Małopolsce w ramach Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
EN
Land consolidations are the only agricultural management procedures which allow for positive changes in land spatial structure in a large area in a short time. Very large needs for implementation of this kind of works in Poland, in conjunction with a limited amount of funds available for this purpose, indicates the need to develop methods which in a precise way can identify areas where the implementation of land consolidation works is necessary and where this procedure can give the best results. The task of coordinating and programming agricultural management works belongs to the regional governments. Within this task, the Marshal Office of Malopolska Region commissioned the authors of this article prepares an expertise called: “Analysis of the spatial structure of the rural areas of Malopolska province in order to identifying the areas eligible to implement the land consolidation work”. The aim of this study was to present for an individual registration precincts of Malopolska province, relevant information in the process of programming and preparation the agricultural management works. The results of analyzes which were made in the expertise have been published on the portal of the Spatial Infrastructure Information of Malopolska (miip.geomalopolska.pl). The aim of this paper is to present the results of expertise and their implementation as a tool for programming the land consolidation work in Malopolska province as an element of the Spatial Infrastructure Information of Malopolska.
PL
Problematyka opracowania dotyczy oceny sieci dróg bezpośredniej obsługi działek we wsiach podzielonych autostradą. Zakres badań obejmuje analizę przestrzenną w trzech wsiach: Rogoźnica, Rudna Mała i Lipie położonych w gminie Głogów Małopolski w powiecie rzeszowskim. Na podstawie danych z części opisowej oraz kartograficznej ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono szczegółową analizę struktury przestrzennej oraz sieci dróg bezpośredniej obsługi działek ewidencyjnych. Badania wykazały, że autostrada jako inwestycja liniowa nie tylko dokonała w istniejącej przestrzeni produkcyjnej destrukcji dróg rolnych, lecz jednocześnie przerwała ukształtowane od stuleci powiązania między wsiami.
EN
Issues specified in the study concern the evaluation of road networks providing access to cadastral parcels in villages divided by a motorway. The scope of the research involves a spatial analysis of three villages: Rogoźnica, Rudna Mała, and Lipie, all located in the Głogów Małopolski commune, in the county of Rzeszów. Based on data from the descriptive and cartographic part of the Land and Buildings register, a detailed analysis was made of the spatial structure and road network providing direct access to cadastral parcels. The conducted research has revealed that the motorway as a linear investment has not only caused the destruction of agricultural roads in the existing agricultural area but has also destroyed connections between villages that have been shaped for centuries.
PL
Lublin obchodzi w 2017 roku 700-lecie otrzymania praw miejskich, nadanych przez Władysława Łokietka w 1317 roku. Wydarzenie to jest okazją do dyskusji o przeszłości, współczesności i przyszłości tego miasta, również pod kątem jego struktury przestrzennej i dziedzictwa urbanistycznego. Struktura urbanistyczna Lublina, jak większości dużych miast, jest mocno zróżnicowana. Wyróżnić w niej możemy dzielnicę śródmiejską z zabytkową starówką, sześć dzielnic mieszkaniowych, cztery zgrupowania przemysłowo-składowe oraz system terenów otwartych. Dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne Lublina, jak również jego historia i tożsamość – są kartą przetargową miasta i elementem jego potencjału. Niestety, w wyniku zaniedbań okresu PRL i nieprzemyślanych inwestycji Lublin boryka się z problemem utraty spójności struktury przestrzennej. Od kilku lat prowadzone są działania mające na celu walkę z tym zjawiskiem, m.in. poprzez scalanie rozproszonych rejonów, lokalizowanie funkcji wyższego rzędu w punktach węzłowych, wprowadzanie koniecznych uzupełnień w tkance miasta. Często podnoszonym tematem jest również ochrona środowiska kulturowego, zrównoważony rozwój i innowacyjność, a także świadome kształtowanie struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta. Celem tych wszystkich działań jest nowoczesna metropolia, dążąca do innowacyjności, lecz pamiętająca o przeszłości.
EN
In 2017 Lublin is celebrating the 700th anniversary of receiving the city rights, granted by Władysław Lokietek in 1317. This event is an opportunity to discuss about the past, present and future of this city, also in terms of its spatial structure and urban heritage. The urban structure of Lublin, like most large cities, is strongly diversified. We can distinguish within it the inner city district (downtown) with the historic old town, six residential districts, four industrial and storage complexes and open areas. The architectural and urban heritage of Lublin, and hence its history and identity, are the bargaining card of the city and its potential. Unfortunately, as a result of the negligence of the People's Republic of Poland and ill-considered investments, Lublin faces the problem of the loss of cohesion of the spatial structure. For several years, efforts have been made to fight this phenomenon, among others by merging distributed areas, locating higher-order functions at node points, making the necessary additions in city tissue. The protection of the cultural environment, sustainable development and innovation, and the conscious shaping of the functional and spatial structure of the city are also frequently raised. The aim of all these activities is a modern metropolis, striving for innovation, but remembering the past.
PL
Artykuł dotyczy problemu dostosowania architektury do dzisiejszych potrzeb człowieka. Głównym jego celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola nowoczesnych miejsc pracy. Został on napisany na podstawie pracy dyplomowej o nazwie „Blok 477”. Jest to projekt sieci inkubatorów zawierających najbardziej popularne w danym czasie i miejscu narzędzia, które pozwalają na wytwarzanie różnych innowacyjnych produktów w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowo-technologiczne, a także współpracę oraz rozwój osobisty freelancerów. Projekt tworzy funkcjonalną strukturę, w której mieszają się różne dziedziny nauki, co prowadzi do fuzji i powstawania nowych zjawisk. Lokalizacje dla inkubatorów są wybierane w kluczowych punktach zagęszczenia infrastruktury internetowej na świecie (np. Manhattan, Nowy Jork). Program użytkowy jest funkcją algorytmu opracowanego na podstawie wybranej dziedziny informatyki społecznej, tzw. reality mining (analizowanie zjawisk społecznych w intrenecie). Struktura przestrzenna inkubatora jest powiązana z algorytmem funkcjonalnym, który pozwala na ciągły rozwój i transformację budynku.
EN
The article refers to the problem of adapting architecture to today’s needs of man. The main purpose of this paper was to find the answer to the question of what is the role of modern work places. It is based on the diploma thesis “Block 477”. This is a project of the incubators’ network which include the most popular tools in the present time and place. Tools which allow making various innovative products based on the newest achievements of science and technology, and also cooperation and self-development of freelancers’. The project creates a functional structure, in which different fields of science are mixed, which leads to the merging and creating new phenomena. The incubators’ locations are set in key places where the internet infrastructure in the world is most dense (e.g. Manhattan, NY). The usable program is a function of the algorithm elaborated on the basis of a chosen domain of social informatics, the so-called reality mining (analyzing social phenomena in the internet). The spatial structure of the incubator is bound with the functional algorithm which allows constant development and transformation of the building.
EN
In the 19th and in the first half of the 20th century numerous parks were built all over Europe, which, though different in many aspects, still show certain similarities in space structure and composition. The question is, whether late modern public parks, built in the second half on the 20th century follow the classical design and composition „rules”? How did the extremely functionalist design approach of the era after WW2 influence park design? The answer is the result of a detailed analysis on space structure and composition principles of the parks built in these times. In this research I analyzed according to specific criteria the Jubileum Park in Budapest, one of the most prominent work of the late modern period in Hungary. The 12 ha Jubileum Park (built in 1965) is located in the heart of Budapest, on the top of Gellért Hill, next to river Danube. Laying high above the city on an exposed hillside, the park offers a broad view of the whole city. The structure of the park is basically determined by the extreme topography, and one of the great value of the park is the natural looking grading, which determines the space structure and fits to the natural terrain very nicely, and the walkway system, which fits to the contour lines and explores the whole site. Fitting to the windy and exposed hilltop position, in space division the terrain in the most appealing, the plantation is only secondary. From formal point an interesting feature is the dominance of two dimensional elements with characteristic shape, like flowerbeds or ornamental pools and the curves of the walkway system. Though the main function of the park is to underline the fantastic visual potential with providing viewpoints, there are some playgrounds as well. For the visitor of today the specialty of the park celebrating the 50th anniversary this year, is, that – disregarding some minor changes - there were no alterations since it exists. As a first step I analyzed the space structure of the park, putting an extra emphasis on the existence or lack of any axis, on the accentuation of the park entrances, on the space organization inside the park and on the existence/lack of hierarchy. Important aspect of analysis was the connection of the park to connecting urban fabric and green surfaces nearby. The next step was to compare the results with other parks built in former times, but having similar natural setting. The goal of the research is to determine, how much the spatial composition of Jubileum Park is different from the spatial composition of classical parks. The results might help to realize, what kind of spatial composition and space structure is typical of late modern parks. It would be important to preserve these space structural specialties of the Jubileum Park during a more and more urgent renovation.
PL
W XIX i 1. połowie XX wieku w całej Europie powstały liczne parki, które choć różnią się pod wieloma względami, wykazują jednak pewne podobieństwa w strukturze przestrzennej i kompozycji. Pytanie brzmi, czy późne nowoczesne parki publiczne, wybudowane w 2. połowie XX wieku posiadają cechy klasycznego designu i „zasady” kompozycyjne? Jak oddziałuje ekstremalnie funkcjonalne podejście na projektowanie parków ery po II wojnie światowej? Odpowiedź jest wynikiem szczegółowej analizy w zakresie struktury powierzchni i zasad kompozycyjnych parków wybudowanych w tych czasach. W badaniach analizowano, według przyjętych kryteriów, Park Jubileum w Budapeszcie, jedną z najbardziej znanych, współczesnych realizacji na Węgrzech. 12 ha Park Jubileum (zbudowany w 1965 roku) znajduje się w samym sercu Budapesztu, na szczycie Góry Gellerta, obok Dunaju. Lokalizacja wysoko nad miastem, na odsłoniętym zboczu, daje możliwość szerokich panoram widokowych na całe miasto. Układ parku jest zasadniczo zależy od mocno urozmaiconej topografii, a jednym z jego największych walorów jest naturalisty wygląd zbocza, które określa strukturę przestrzeni i wpisuje się w naturalny teren, a także system ścieżek poprowadzonych wzdłuż linii konturów. Z formalnego punktu widzenia, ciekawą cechą jest dominacja obiektów dwuwymiarowych, o charakterystycznych kształ- tach, jak rabaty kwiatowe lub ozdobne baseny oraz układ systemu ścieżek. Pomimo, iż główną funkcją parku jest podkreślenie fantastyczny walorów widokowych, istnieje także kilka placów zabaw. Dla współczesnych użytkowników, główną zaletą parku, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia, jest fakt, iż – pomimo kilku niewielkich elementów – od czasu jego powstania, nie wprowadzano w nim zasadniczych zmian. W pierwszym kroku analizie poddana została struktura przestrzenna parku, stawiając dodatkowy nacisk na istnienie lub brak jakiejkolwiek osi, na zaakcentowaniu wejść, organizację przestrzeni wewnątrz parku i na istnieniu/braku hierarchii. Ważnym elementem analizy był aspekt połączenie parku z tkanką miejską i terenami zieleni znajdującymi się w pobliżu. Następnym krokiem było porównanie wyników z innych parków powstałych przed laty, ale o podobnym otoczeniu przyrody. Celem przeprowadzonych badań jest określenie, jak bardzo kompozycja przestrzenna Parku Jubileum różni się od kompozycji przestrzennej w klasycznych parkach. Wyniki mogą pomóc zrozumieć, jakiego rodzaju kompozycja i struktura przestrzenna jest typowa dla nowoczesnych parków. Byłoby ważne, aby zachować te specjalne miejsca i struktury Parku Jubileum, podczas coraz bardziej pilnego remontu.
PL
Umiejętność właściwego wykorzystania współczesnych osiągnięć techniki w zakresie światła wydaje się stosunkowo prosta. Jednakże w obszarach zabudowy miejskiej odczuwalny jest niejednokrotnie znaczny dyskomfort powodowany nieumiejętnym doborem oświetlenia do miejscowej specyfiki i lokalnych potrzeb. Istotne różnice w natężeniu oświetlenia, powodowane nieumiejętnym doborem oświetlenia podkreślającego miejscowe aspekty kreowania przestrzeni publicznej, doprowadzają miejscami do zatarcia granicy percepcji pomiędzy dniem i nocą, a z drugiej strony strefy mniej oświetlone stają się optyczną „czarną dziurą”. W artykule zwrócono uwagę na odpowiednio planowane i projektowane oświetlenie budynków, stref zamieszkania zbiorowego, ulic i innych elementów przestrzeni w aspekcie społecznym, w taki sposób, aby niezależnie od komfortu życia mieszkańców przeciwdziałać zjawisku zanieczyszczenia światłem.
EN
The ability to make proper use of modern technical advancements in the field of lighting seems relatively simple. However, a large degree of discomfort is often experienced in urban built-up areas which is caused by the improper tailoring of lighting to local specifics and needs. Marked jumps in lighting intensity, caused by the improper selection of lighting, that underline the local aspects of shaping public spaces, at times leading to a blurring of the borders of perception between night and day on the one hand, and zones that are less illuminated become an optical “black hole” on the other. The paper is focused on the proper planning and design of the illumination of buildings, multi-family residential zones, streets and other elements of space taking into account their social aspect, in a manner which allows light pollution to be prevented regardless of the residents’ quality of life.
EN
The Paper investigates the different aspects and possibilities of a dialogue with water in contemporary practice of urban recreation. The place and importance of the value of waterfront territories in complex nature-based solution for the future urban growth have yet to be understood and realized. Now the city is regarded as an open system and, at the same time, the array of its waterfront territories in contemporary urban planning is in the focus of developers. The trends and tendencies of architectural & landscape organization of the urban territories near water are revealed on the analysis of international project practice. This waterfront zones are shown as the most dynamic and claimed objects of planning practice, especially in dialogue with water, where the study of the relation: “the natural qualities of water – the naturally built environment - the psycho-emotional conditions of human beings” are passed over.
EN
Various factors and conditions that affect the organisation of architectural environment of entrance groups of public service establishments located on the ground floors of residential buildings are comprehensively reviewed in the article. Available design features and compositional and spatial solutions of various built-in public service establishments that contribute to the solution of problems of aesthetic expression of residential development.
PL
Zgodnie z artykułem 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka prawo do rekreacji należy do niezbywalnych praw jednostki. Obecnie konieczność odpoczynku jest szczególnie niezbędna z powodu tempa życia i koncentracji uwagi na niezliczonej ilości informacji docierających z otoczenia i przestrzeni wirtualnej. Jednocześnie mobilność i „konsumpcja” przestrzeni powoduje jej postrzeganie poprzez zindywidualizowaną percepcję jednostki. Obraz przestrzeni zostaje utożsamiony z potrzebami użytkownika i postrzegany jedynie przez jego doświadczenie, co wpływa na sposób kształtowania przestrzeni, w szczególności podporządkowanemu użytkowaniu w czasie wolnym. Mieszkaniec staje się turystą, a przejezdny wpływa na życie codzienne mieszkańców, gdyż atrakcyjność przestrzeni rekreacyjnych zwiększa wartość ekonomiczną miasta. Rozważania, dotyczące kompozycji przestrzeni czasu wolnego, stanowią próbę zdefiniowania współczesnych trendów stylu życia miejskiego i jego wpływu na strukturę urbanistyczną miasta.
EN
According to the 24. article of the Universal Declaration of Human Rights the right to have leisure is one of the immanent personal rights. The need to have a rest is especially necessary because of the pace of life and the need to concentrate on countless information from surroundings and virtual space. At the same time mobility and ‘space consumption’ individualize the perception. The image of space is identified as the same as personal needs and perceived only through the experience of the user. This then influence the forming of the space, especially the leisure space. The inhabitant becomes a tourist, and the traveler influence the everyday life of the citizens of a city because the attractiveness of the recreational space increase the economical value of the city itself. Considerations to the composition of the leisure space start a quest for a definition of the contemporary urban lifestyle trends and its influence on the urban structure of a city.
PL
Konfiguracja łańcucha dostaw jest zagadnieniem o charakterze strategicznym. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zarówno logistycznych, jak i konkurencyjnych uwarunkowań konfigurowania przestrzennego łańcuchów dostaw w kontekście jego integracji funkcjonalnej i geograficznej. Podkreślono znaczenie kompleksowego podejścia do wyboru lokalizacji ogniw łańcucha dostaw, uwzględniając przy tym zróżnicowane kryteria oraz metody.
EN
The configuration of the supply chain is an issue of strategic level. The purpose of this paper is to present both logistical and competitive conditions of supply chains spatial configuration in the context of itsfunctional and geographic integration. It highlights the importance of a comprehensive approach to location of supply chain facilities at different tiers, taking into account the various criteria and methods.
EN
The study provides a systematic description of various geometries of underground structures, giving examples of traditional and computer-assisted methods used for recording the geometry of underground structures. The methods enable the reconstruction of the structures' geometry and development of detailed drawings, a prerequisite for effective revitalisation and stabilisation old underground structures. Underlying the selection of mapping method is the analysis of the current conditions on the site, definition of potential hazards and the objectives of the restructuring programme.
PL
W artykule zdefiniowano systematykę geometrii ustrojów podziemnych oraz przedstawiono przykłady wykorzystania tradycyjnych i komputerowych metod zapisu geometrycznej struktury przestrzennej obiektów podziemnych. Zastosowane metody pozwalają na odtworzenie geometrii obiektu podziemnego oraz opracowanie szczegółowych rysunków stanowiących podstawę procesu rewitalizacji i zabezpieczania podziemnych obiektów zabytkowych.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.