Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air-conditioning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Critical evaluation of R134a, R1234yf and R744 in passenger carcooling systems
EN
The Montreal Protocol on ozone-depleting substances and the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change are affecting the refrigeration industry. Both documents have banned the use of substances responsible for ozone depletion and global warming. The automotive industry must keep up with these changes. The design of cooling systems in cars must meet the requirements of new refrigerants. In addition, changing the production profile of large car companies towards electric and hybrid cars increases this need. This development has a significant impact on the solutions installed in passenger vehicles. The paper presents a critical assessment of R134a, R1234yf, and R744 in passenger car heat pump systems. The possibility of their use in common air conditioning systems with motor drive and in the heat pump of an electric vehicle was presented. The calculation algorithm of the heat pump system has been developed, showing the influence of the physical properties of refrigerants on efficiency during the process of the designed heat pump system. The impact of using new refrigerants in the car production process has been analyzed and commented on. The influence of thermodynamic and ecological properties of refrigerants on the process of designing a heat pump system using a calculation model was described. Types of heat pump in electric cars and a calculation model were presented
PL
Malejąca różnica pomiędzy mocą przyłączeniową a mocą pobieraną przez budynki biurowe jest coraz bardziej powszechna. Obecnie dotyczy przede wszystkim budynków starszych, zlokalizowanych w centrach miast, jednakże tworzenie dzielnic biznesowych może nieść takie same zagrożenia dla infrastruktury elektroenergetycznej w budynkach nowych. Tendencja wzrostu użytkowania urządzeń pobierających energię elektryczną, szczególnie w okresie letnim, niesie za sobą konieczność poszukiwania rozwiązań niekonwencjonalnych, które umożliwią utrzymanie odpowiedniego standardu komfortu cieplnego w budynku bez rozbudowy infrastruktury na całym obszarze. W artykule przedstawiono trzy możliwe do zrealizowania warianty inwestycji. Wybór rozwiązania zaimplementowanego w obiekcie będzie zależał od zarządcy obiektu, jego możliwości finansowych oraz zasadności wprowadzenia danego systemu.
EN
Decreasing difference between connected electrical power and power dissipated by the building is increasingly common. Currently, this problem concerns mostly old buildings, located in the city centers. However, creation of business districts may lead to the same perils for electric infrastructure in new buildings. Observed growth trend in the use of electrical appliances, particularly in the summer, entails the need of search for unconventional solutions, which enable to provide desired level of heating comfort without the need of expansion of the electricity infrastructure in the whole area. Article presents three possible solutions for investment options. Owner of the facility has to choose suitable solution, taking into consideration his financial abilities and validity of given system’s implementation.
EN
The FPGA (Field Programmable Gate Array) technology, usually a little unnoticeable, almost from the very beginning is developed simultaneously with the microprocessor technology. The possibility for the system designer or end user to influence the internal structure of the integrated circuit gives unattainable possibilities of building plastic and fully massively parallel systems that fit in almost one integrated circuit. This fact allows, among others for building fully parallel multi-point measuring systems. This manuscript presents the architecture proposal for such an FPGA-based exemplary multichannel measurement system and presents the results of its practical use to study the functioning of a tubular heat exchanger in automotive airconditioning.
PL
Technologia programowalnych układów scalonych FPGA (Field Programmable Gate Array), zwykle trochę niezauważana, niemal od samego początku rozwija się równolegle z technologią mikroprocesorową. Możliwość wpływania przez projektanta systemów lub użytkownika końcowego na wewnętrzną strukturę układu scalonego daje nieosiągalne w przypadku zwykłych procesorów możliwości budowania plastycznych i w pełni masywnie równoległych systemów mieszczących się niemal w jednym układzie scalonym. Fakt ten pozwala m.in. na budowanie w pełni równoległych wielopunktowych systemów pomiarowych. W artykule tym pokazano właśnie propozycję architektury takiego bazującego na FPGA przykładowego wielokanałowego systemu pomiarowego oraz przedstawiono wyniki jego praktycznego wykorzystania do badania funkcjonowania rurowego wymiennika ciepła w klimatyzacji samochodowej.
PL
W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę zużycia energii w branży hotelowej na świecie i w Europie. Podano projektowe i rzeczywiste wielkości zużycia energii służące do pokrycia zapotrzebowania na chłód w wybranych hotelach. Wskazano technologie i procedury postępowania potrzebne do obniżenia wykorzystywania energii ze źródeł nieodnawialnych. Następnie przedstawiono rozważane obecnie perspektywiczne technologie chłodnicze do zastosowania w następnych 10 – 20 latach. W pracy podkreślono potrzebę ograniczenia energochłonności instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych ze względu na ochronę środowiska i czystość atmosfery. Bezpośrednio determinuje to dalszy rozwój branży hotelarskiej w postaci nowoczesnych i nowatorskich rozwiązań.
EN
The paper presents the general characteristics of energy consumption in the hotel industry all over the world and in Europe. The design and actual energy consumption needed for cold production in selected hotels is presented. Technologies and procedures necessary to reduce the use of fossil fuels are indicated. Then, the future cooling technologies currently under consideration are presented for use in the next 10 -20 years. The work underlined the need to reduce the energy consumption of refrigeration and air-conditioning installations due to environmental protection and the purity of the atmosphere. This directly determines the further development of the hotel industry in the form of modern and innovative solutions.
PL
Coraz powszechniej stosowane systemy klimatyzacyjno- -wentylacyjne powodują wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, które latem w wielu państwach, w tym w Polsce, przekracza poziomy szczytowe. Niefrasobliwa gospodarka energią w ostatnim pięćdziesięcioleciu wyeliminowała dbałość o proekologiczne i energooszczędne rozwiązania, które wykorzystywano dawniej. Jednym z takich przykładów jest system zastosowany w budynku WDK w Kielcach zbudowany w połowie lat trzydziestych ubiegłego stulecia, który wg dzisiejszych trendów w wentylacji może być znakomitym przykładem energooszczędnego i ekologicznie przyjaznego projektowania instalacji wentylacyjno-chłodzących. Przytoczone obliczenia pokazują, że instalacja mogłaby spełniać nawet obecnie obowiązujące standardy higieniczne. W artykule opisano sposób działania i zastosowane rozwiązania techniczne tej instalacji.
EN
Ventilation and air-conditioning systems are becoming more wide spread. Their applications are connected with high electrical energy demand, which in many countries, including Poland, exceeds peak levels during summer. Careless management of energy consumption during the last 50 years slowed down the development of more ecological and energy-friendly solutions used in the past. One of the examples of such is the system at WDK in Kielce which was built in the 1930s. That installation can be an excellent example of energy-saving and ecological design of a ventilating and cooling system according to present trends in building ventilation. The calculations prove that it could even match the hygienic standards required today. The paper describes operation and technical solutions applied in the above installation.
PL
W artykule porównano cztery znane metody obliczeniowe wykorzystywane do określania zysków ciepła od oświetlenia elektrycznego dla pomieszczeń użyteczności publicznej, w których zamontowano okna lub świetliki. Porównanie dotyczy tylko takich pomieszczeń, które nie są wykorzystywane w sposób ciągły, a co za tym idzie współczynnik akumulacji jest mniejszy niż 1. Dla potrzeb przeprowadzenia analizy przyjęto, że pomieszczenie mają okna wyeksponowane na różne strony świata. Porównano wyniki wartości zysków ciepła od oświetlenia elektrycznego w odniesieniu do bilansu ciepła jawnego uzyskiwanych dla poszczególnych metod w funkcji zastosowanego rodzaju oświetlenia oraz kierunku względem stron świata. Analizie poddano typowe oświetlenie żarowe, halogenowe, świetlówkowe oraz typu LED. Omówiono metody obliczeniowe oraz ich wpływ na końcowe wyniki dotyczące wyznaczania strumienia powietrza wentylującego.
EN
Article compares four known methods for calculating heat load coming from electrical lights in public use buildings equipped with windows and roof skylights. Comparison refers to rooms not beeing in constant use so their accumulation factor is less than 1. Analysed rooms have windows directd to different points of compass. Article compares the values of electrical lights heat load in reference to the value of sensible heat balance achieved using particular calculation methods as a function of different kinds of electrical light and different points of compass. Article analysed typical incandescent light bulbs, fluorescent and LED lights. Study describes calculation methods and their influence on the results of selected air volume.
PL
W artykule zawarto wyniki analizy możliwości współpracy systemu fotowoltaicznego z urządzeniami klimatyzacyjnymi. Rozwiązanie tego rodzaju jest jedną z możliwości wykorzystania energii promieniowania słonecznego do chłodzenia. Przeprowadzone obliczenia dotyczą instalacji klimatyzacyjnych stosowanych w budownictwie jednorodzinnym. Na podstawie bilansu cieplnego budynku, który posłużył do przeprowadzenia obliczeń, wyznaczono zapotrzebowanie na chłód w kolejnych godzinach roku. Na zapotrzebowanie na chłód, jak i ciepło, wpływ mają m.in. straty ciepła przez przegrody zewnętrzne i zyski od promieniowania słonecznego. W następnym kroku wybrano urządzenie klimatyzacyjne, które jest w stanie zapewnić niezbędną moc chłodniczą i uwzględniając jego parametry wyznaczono zapotrzebowanie na energię elektryczną. Do wyznaczonych wartości maksymalnego poboru energii w czasie jednej godziny, jak i zapotrzebowania na energię w kolejnych miesiącach, dopasowano wielkość instalacji fotowoltaicznej. Obliczone wartości zysków energetycznych z systemu fotowoltaicznego porównano z zapotrzebowaniem na energię niezbędną do napędu urządzenia klimatyzacyjnego. Do obliczeń związanych z produkcją energii elektrycznej przez generator fotowoltaiczny wykorzystano model izotropowy promieniowania słonecznego. Dane napromieniowania pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na zakończenie przedstawiono wnioski płynące z przeprowadzonych obliczeń.
EN
The paper presents results of the analysis of possibility of cooperation of the photovoltaic system with the selected air conditioning unit. This kind of solution is one of the possibilities of use of solar energy for cooling. The calculations related to air conditioning systems have been made for existing single family house. Based on the heat balance of building, the demand for cooling in the following hours of the year has been estimated. Heat loss through the walls and solar radiation gains have influence on cooling and heating demand. In a next step, an air conditioner has been selected. It should be able to provide the necessary cooling power. On the base of considering parameters of the air conditioner, the electricity demand has been determined. The size of the photovoltaic installation has been selected to match the set values of maximum energy consumption. The calculated energy gains of the photovoltaic system have been compared with the energy required to drive the air conditioner. The solar isotropic model has been used to calculate the electricity generated by the photovoltaic generator. Irradiation data have been taken from the website of the Ministry of Infrastructure and Construction. At the end the conclusions of calculations have been summarized.
PL
Sorpcyjno-wyparne systemy chłodzenia DEC (ang. desiccant evaporation cooling) stanowią alternatywę dla klasycznych systemów klimatyzacji wykorzystujących sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Stosowanie systemów DEC pozwala na obniżenie zużycia energii elektrycznej przez systemy klimatyzacyjne nie pogorszając przy tym jakości powietrza dostarczanego do pomieszczeń. Nie wykorzystują przy tym „freonowych” czynników chłodniczych, dzięki czemu nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W technologii DEC powietrze chłodzone jest poprzez odparowanie wody, aby zwiększyć efekt chłodzenia powietrze wstępnie jest osuszone przy zastosowaniu stałych, bądź ciekłych sorbentów. Do regeneracji sorbentów, wymagają dostarczenia ciepła o temperaturze w zakresie 50 – 100˚C. Ze względu na możliwość wykorzystania odpadowych i odnawialnych źródeł ciepła technologia DEC stanowi interesujące rozwiązanie. W artykule opisano zasadę działania systemu DEC, oraz przedstawiono wyniki obliczeń dla systemu pracującego w warunkach letnich w klimacie umiarkowanym. Obliczenia wykonane zostały przy założeniu temperatury powietrza zewnętrznego równej 27°C, wilgotność względną przyjmowano z przedziału 45 – 80% zmieniając tę wartość co 5%. Do analizy przyjęto stałe zyski ciepła jawnego i utajonego wewnątrz przestrzeni klimatyzowanej, które wynoszą odpowiednio 15 kW i 3 kW. Strumień powietrza wentylacyjnego przyjęto na poziomie 1000 __⁄ℎ. Wyniki obliczeń pokazują, że w zakresie wilgotności względnej powietrza zewnętrznego poniżej 60 % systemy DEC są w stanie zapewnić odpowiednią jakość powietrza wentylacyjnego, oraz odebrać zyski ciepła i wilgoci z pomieszczeń klimatyzowanych. Wybrany sorbent, do regeneracji wymaga dostarczenia strumienia ciepła o temperaturze około 70°C, w ilości trzykrotnie większej w stosunku do strumienia ciepła jaki jest do odebrania z pomieszczeń.
EN
Desiccant evaporation cooling systems (DEC) are an alternative to conventional vaporcompression cooling units. The use of DEC systems reduces the electricity consumption of air conditioning systems and do not deteriorating the quality of supplied air at the same time. They do not use refrigerants, so do not have a negative impact on the environment. In DEC technology cooling effect is achived by evaporation of water. To increase the cooling effect first the air is dehumidified by a solid or liquid sorbent. Regeneration of sorbents requires the input of heat at a temperature in the range of 50 - 100 ° C. Due to the possibility of using waste, or renewable heat the DEC technology is an interesting solution. This paper describes the principle of operation of the DEC, and showing the influence of some operating parameters for a system efficiency. Calculations were made with the assumption of an outdoor air temperature at the 27 ° C, relative humidity was taken between 45 - 80% by changing the value by 5%. For the analysis a sensible and latent heat gains inside the conditioned space were assumed, respectively 15 kW and 3 kW. Ventilation air flow is assumed to be 1000 __/ℎ. The calculation results show that for the relative humidity of the outside air below 60% DEC systems are able to ensure the required quality of ventilation air, and take of the heat and moisture gains from the air-conditioned space. The selected sorbent regeneration requires the heat flux at a temperature of about 70 ° C, in an amount three times as compared to the heat flow taken from the air conditioned space.
PL
W pracy wykonano analizę techniczno-ekonomiczną zastosowania trójrurowego systemu VRV w przeszklonym biurowcu. Powyższe opracowanie składa się z dwóch etapów. W pierwszej części wykazane zostały różnice w zużyciu energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia przez budynek w przypadku zastosowania dwu- i trójrurowego systemu VRV. W drugiej części analizy pokazane zostały korzyści finansowe zastosowania systemu trójprzewodowego, które związane są z eksploatacją instalacji klimatyzacji. Instalacje trójrurowe są na poziomie inwestycyjnym droższe jednak ich eksploatacja jest tańsza.
EN
In this paper, there is shown a technical and economic analysis of use of tri-pipe VRV system in a glass office building. This research consists of two stages. In the first part were recognized differences in energy consumption for heating and cooling the building in case of using two- and tri-pipes VRV system. In the second part of the analysis are shown financial benefits to the use of three-pipe system, which are related to the operation of the air conditioning system. Tri-pipe systems are more expensive in CAPEX part but cheaper in OPEX than two-pipe systems.
EN
In the paper the results of metallographic examination of welded joints for car air-conditioning unit are presented. The European directives 2006/40/EC on the greenhouse gasses elimination demand to stop using traditional refrigerant and to change it to R744 medium in air conditioning installation. The R744 (CO2) refrigerant is environmental friendly medium if compared with standard solution such as R12, R134a or R1234yf and safer for passengers than R1234yf. The non-standard thermodynamic parameters of the R744 which translate into high pressure and high temperature require specific material to develop the shape and to specify the technology of manufacturing for the particular elements of the conduits and moreover the technologies of joining for the whole structure, which would meet the exploitation requirements of the new unit. To produce the test welded joints of stainless steels three different joining technologies were applied: laser welding, plasma welding as well as high speed friction welding. The results indicated that laser and plasma technologies guaranty the proper quality of welded joints and can be used for the air conditioning application in automotive industry.
PL
W pracy przedstawiono analizę wyników badań mikroskopowych połączeń spawanych stosowanych w samochodowych systemach klimatyzacji. Europejska dyrektywa 2006/40/WE dotycząca gazów cieplarnianych wymaga ograniczenia dotychczas używanych tradycyjnych czynników chłodniczych. Zaleca stosowanie czynnika R744 w instalacjach klimatyzacji. Nowy czynnik chłodniczy R744 (CO2) jest mniej niebezpieczny dla środowiska i bezpieczniejszy dla pasażerów w porównaniu z tradycyjnymi, m.in.: R12, R134a lub R1234yf niż R1234yf. Niestandardowe parametry termodynamiczne eksploatacji czynnika R744 - duże ciśnienie i wysoka temperatura wymagają wprowadzenia nowych materiałów, zmiany konstrukcji samych systemów i opracowania technologii poszczególnych jej elementów - przewodów. Również opracowania technologii łączenia elementów instalacji całej konstrukcji, spełniającej wymagania eksploatacyjne nowego systemu klimatyzacji. Próbne połączenia spawane elementów ze stali nierdzewnej wykonano z zastosowaniem trzech technologii: spawanie laserowe i mikroplazmowe oraz zgrzewanie tarciowe. Analiza wyników prowadzonych badań wykazała, że technologie laserowe i mikroplazmowe gwarantują odpowiednią jakość połączeń spawanych. Mogą być stosowane w systemach klimatyzacji w przemyśle motoryzacyjnym.
PL
W artykule porównano cztery znane metody obliczeniowe dotyczące wyznaczania zysków ciepła od oświetlenia elektrycznego dla pomieszczeń użyteczności publicznej, które nie są wykorzystywane w sposób ciągły. Na potrzeby analizy przyjęto, że pomieszczenie nie ma oświetlenia naturalnego. Porównano wyniki wartości zysków ciepła uzyskiwanych dla poszczególnych metod w zależności od zastosowanego rodzaju oświetlenia. Analizie poddano typowe oświetlenie żarowe, halogenowe, świetlówkowe oraz typu LED. Dla przykładowego pomieszczenia obliczono zyski ciepła od oświetlenia elektrycznego oraz bilans ciepła jawnego a następnie wyznaczono wymagany dla pomieszczenia strumień powietrza wentylującego. Wyniki obliczeń przedstawiono na odpowiednich rysunkach. Omówiono metody obliczeniowe oraz ich wpływ na końcowe wyniki dotyczące strumienia powietrza wentylującego.
EN
Paper compares four known calculation methods applied to electrical lighting heat load estimation for public use, non permanently occupied rooms. For the needs of analysis it was adopted that the rooms have no natural source of light. Paper compares results of heat load value given by particular calculation methods depending on electric light system. Analysis was carried out for incandescent, halogen, fluorescent tubes and LED lighting systems. Example room was examinated against electrical lighting heat load, sensible heat balance and finally, required ventilation air volume. Calculation results are given in appropriate pictures. Paper discusses calculation methods and their influence on final results regarding ventilation air volumes.
PL
W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczeń gazowych w pomieszczeniu na stężenie tego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu, w zależności od różnych systemów wentylacji. Dla systemów tych (z recyrkulacją i bez recyrkulacji powietrza) przedstawiono zależności matematyczne pozwalające modelować stężenie danego zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym w funkcji czasu. Rozważono sytuację gdy modelowane zanieczyszczenie jest obecne w powietrzu zewnętrznym i w przypadku jego braku. W badaniach uwzględniono również możliwość częściowego usuwania zanieczyszczenia z powietrza recyrkulacyjnego. Wyniki obliczeń dla poszczególnych przypadków przedstawiono w formie wykresów. Omówione procedury określania zmiany imisji zanieczyszczeń gazowych w powietrzu wewnętrznym pozwalają na modelowanie parametrów powietrza wentylacyjnego w funkcji czasu przy uwzględnieniu znanej emisji zanieczyszczeń.
EN
In this article, influence of inner source of gaseous pollutants in the room on theirs concentration in the inner air in the function of time, for different air-conditioning systems is presented. For these systems (with recirculation and without recirculation), a mathematical dependent, modelling the concentration of specified pollutant in the inner air in the function of time, is described. The situation, when modelled pollution is in the inner air and in the example of its deficiency, is considered. In the research, authors taken into account a partial disposal of pollutants from recirculated air. The results are presented in form of diagrams. Discussed procedures of pollutant immision change in the inner air allow to model of air-ventilation in the function of time including known emission.
PL
Jednym z nowych rozwiązań w technice obróbki powietrza dla potrzeb klimatyzacji jest sorpcyjno-wyparny system chłodzenia DEC. W artykule opisana została zasada działania sorpcyjno-wyparnego systemu klimatyzacji oraz zaprezentowano różne konfiguracje, w jakich można wykonać centralę klimatyzacyjną opartą na zasadzie chłodzenia sorpcyjno-wyparnego, w zależności od warunków klimatycznych w jakich system ma być stosowany. Dla każdej konfiguracji przedstawiono na wykresie Molliera, jak zmieniają się parametry powietrza wentylacyjnego w poszczególnych elementach centrali.
EN
One of the innovations m technology of air treatment for air conditioning is Desiccant Evaporative Cooling system DEC. The article describes the operation principle of desiccant evaporative cooling system also presents the various configurations in which the air conditioning central unite can be built depending on the climate conditions in which the system is to be used. For each configuration the air treatment in each component of air handling unit is shown in the Mollier diagram.
PL
W pracy przedstawiono przykłady zastosowań chłodzenia wyparnego. Z literatury zaczerpnięto znane realizacje instalacji wykorzystujących chłodzenie wyparne. Przedstawiono koncepcję urządzenia opartą na wykorzystaniu istniejącego na rynku wymiennika do chłodzenia wyparnego powietrza. Porównano pracą instalacji w różnych strefach klimatycznych. Odniesiono metodę wyparną do klasycznej, sprężarkowej, ukazując jakie korzyści finansowe może nieść za sobą wybór alternatywnej metody chłodzenia powietrza.
EN
The following paper presents examples of evaporative cooling applications. Known examples of such implementations have been collected from literature. The paper also includes a device concept, based on the use of the commercially available evaporative air cooling heat exchanger. A comparison of plant operation in different climatic zones has also been involved. The evaporative method has been confronted with the conventional, compressor-based one, showing financial benefits of choosing the alternative air cooling method.
PL
W pracy przedstawiono podstawy termodynamiczne chłodzenia wyparnego. Omówiono cztery sposoby realizacji takiego procesu, tj. poprzez chłodzenie bezpośrednie, pośrednie, metodę hybrydową (pośrednią/bezpośrednią) oraz metodą mieszaną, która łączy chłodzenie wyparne z tradycyjnymi metodami sprężarkowymi. Przedstawiono rozważania związane z zapotrzebowaniem na wodę dla poszczególnych rodzajów chłodzenia, jak również oszacowano skutki ekologiczne zastosowania urządzeń wyparnych, wykazując w ten sposób korzystne efekty środowiskowe wynikające z zastosowania tego rozwiązania.
EN
In the paper presented have been thermodynamic foundations of evaporative cooling. There have been discussed four ways of realization of such process, i.e. by direct cooling, indirect cooling, hybrid method (direct/indirect) and the mixed method, which combines evaporative cooling with traditional compressor-based systems. There have been also presented considerations related to demand for water for specific evaporative systems as well as the ecological consequences of application of such systems have been pointed out proving the positive environmental effects stemming from use of these systems.
PL
Podczas pracy spalarni odpadów, przede wszystkim w okresie letnim, występują okresowe nadwyżki ciepła. Interesująca wydaje się propozycja ich zagospodarowania do produkcji „chłodu”. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie bromo-litowego urządzenia chłodniczego do oziębiania wody lub innego nośnika ciepła. Przygotowana woda lodowa może zostać wykorzystana w klimatyzacji lub w procesach technologicznych wymagających chłodzenia.
EN
During work of incinerating plant one deals with periodical surplus of thermal energy first of all in summer period. It seems that interesting proposal can be connected with theirs utilization to production of “coolness”. This paper is devoted to presentation of bromine-lithium refrigeration system appropriated to cooling of water. Like this prepared ice water can be used as cooling medium in air-conditioning or in manufacturing processes.
PL
W pracy przedstawiono i zbadano metody regulacji temperatury powietrza przepływającego przez kanał wentylacyjny. Regulację przebadano w trzech trybach; proporcjonalnym (P), proporcjonalno-różniczkującym (PD) oraz pmporcjonalno-całkująco-różniczkujqcym (PID). W tym celu zostało zbudowane stanowisko badawcze oraz napisana aplikacja w środowisku Visual Basic. Dla każdego trybu regulacji została wyznaczona charakterystyka procy oraz zostały przeprowadzone badania eksperymentalne. We wstąpię została zwięźle opisana rola automatyki we współczesnych systemach klimatyzacji, wentylacji oraz w instalacjach chłodniczych. Wymienione zostały tryby sterowania, które zostały porównane pod kątem dokładności utrzymywania zadanej temperatury, stabilności pracy oraz szybkości reakcji. 5q to najważniejsze kryteria stawiane układom regulacji. Badania wykazały, że najszybciej stan ustalony udało się osiągnąć pracując w trybie PD, natomiast tryb PID umożliwiał najlepszą dokładność sterowania. Warto zwrócić uwagę, że we wszystkich trzech przypadkach udało się uzyskać dokładność regulacji poniżej 1 K, co w praktyce oznacza, że różnice nie będą odczuwalne dla większość ludzi.
EN
The paper presents and tested methods of temperature controlairpassing through a ventilation duet. The adjustment examined in three control modes: proportional (P), proportional-derivative (PD) and the proportional-integral-derivative term (PID). For this purpose, it was built an test apparatus and application written in Visual Basic. For each control modę it has been designated the characteristics of work and experimental studies have been conducted. In the introduction it was succinct/y described the role of automation in modern air conditioning systems, ventilation and cooling installations. These are control modes that have been compared in terms of the accuracy of maintaining the desired temperature, the stable operation and speed of the reaction. These are the most important criteria of control systems of regulation. Studies have shown that the fastest steady state was achieved by working in PD mode, while the PID give the best control accuracy. It is worth noting that in all three cases we managed to get control accuracy below 1 K, which in practice means that the difference will not be noticeable to mostpeople.
PL
W kopalniach węgla kamiennego istotne znaczenie ma zastosowanie nowoczesnych urządzeń typu klimatyzacyjnych i odpylających, zapewniających komfort pracy. Klimatyzacja w kopalniach, aby mogła spełniać swoją funkcję, musi być odpowiednio zaprojektowana tak aby nie stanowiła zagrożenia dla pracy górników. Najczęściej stosowane są scentralizowane systemy chłodzenia coraz częściej projektowane zgodnie z ustaleniami automatyki, dzięki której możliwa jest bezawaryjna praca z ograniczonym udziałem człowieka. Obok temperatury, innym istotnym zagrożeniem środowiska pracy w górnictwie jest zapylenie powietrza. W polskich kopalniach stosuję się głównie odpylacze suche i mokre. Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych zagadnień związanych z urządzeniami klimatyzacyjnymi i odpylającymi w kopalniach węgla kamiennego, tj. badania rynku produkcji urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających, ocena zagrożenia klimatycznego. W artykule przedstawiono również badania własne przeprowadzone w formie kwestionariusza ankiety na temat oceny możliwości transferu wiedzy na temat nowoczesnych urządzeń chłodniczych i odpylających.
EN
In hard coal mines great importance has use of modern air-conditioners as well as dedusters, that assuring comfort of work. Air-conditioners in mines, in order to grant functionality, it must be designed properly so that it did not present threat for work of miners. Most often centralized systems of cooling are used. More frequently are designed automatic systems securing work without emergency for operators’. Beside temperature, there is other important threat of working environment in mining industry, it is ambient air quality. In polish mines mainly dry and wet dedusters are in use. The aim of this paper is to present recent aspects connected to air conditioning and dedusting devices, among them are research of market of producers and assessment of working climate. In the paper are presented results of research carried with use of questionnaire related to workers knowledge about modern air conditioners and dedusters.
PL
W artykule przedstawiono możliwości stosowania czynnika chłodniczego w postaci ditlenku węgla, który w chłodnictwie określany jest wg standardu ASHRAE jako R-744. Przedstawiono główne korzyści idące za wykorzystaniem tego czynnika w układach do produkcji energii chłodniczej w samochodach transportu indywidualnego jak również w transporcie handlowym. Nie bez znaczenia jest zmniejszone oddziaływanie ditlenku węgla z atmosferą, co szczególnie obciąża środowisko w razie rozszczelnienia układu chłodzenia. Stosowany nadkrytyczny obieg chłodniczy jest zasadniczym czynnikiem odróżniającym R-744 od obiegów z syntetycznymi czynnikami chłodniczymi, co wpływa na zmiany w budowie układu i brak skraplacza w sprężarkowym obiegu Lindego. W miejsce skraplacza pojawia się ochładzacz gorącego gazu. Trudności w stosowaniu tego czynnika obiegowego objawiają się szczególnie w postaci bardzo wysokich ciśnień w układzie i trudności z zapewnieniem szczelności układu, zwłaszcza w systemach mobilnych. Nie stanowi to jednak problemu dalszym rozwoju technologii chłodzenia w transporcie, ponieważ tego typu rozwiązania są szeroko stosowane w technice chłodniczej w przemyśle.
EN
The paper presents thepossibility of carbon dioxideapplication, which refrigerantis determinedaccording to the ASHRAEstandardasR-744. The main benefitsreachingforthe useof this refrigerantin systems forice water production and car air-conditioning have been presented inscale for individual vehicles and as well asin the trade transport.It is significantreduced impactof carbon dioxideto theatmosphere, which is particularly harmful to the environmentin the circumstance ofleakage from cooling system.Usedsupercriticalrefrigerant circuitis a keyfactor distinguishingcircuits of R-744 from the others syntheticrefrigerants, resulting in changes in the structureof the system andabsence of condenser in Linde compressorcycle. In place ofthe condenserappears the hot gascooler. Difficultiesin the useof thecirculating mediumR-744 is particularlymanifestin the form ofvery high pressuresin the systemand the difficultyofensuring theintegrityof the system,especially inmobile systems.This is not aproblemthe further development ofcooling technologyin transport,becausethese solutionsare widely usedin industry refrigeration.
PL
Artykuł przedstawia analizę pracy układu klimatyzacji z chłodniczym obiegiem strumienicowym oraz kolektorem słonecznym, jako obiegiem napędowym. Jako czynnik roboczy w prezentowanym urządzeniu zastosowano n-pentan (R601). Na podstawie modelu matematycznego określono sprawność solarnego obiegu napędowego rozważanego urządzenia w ustalonym stanie pracy. Analizę wykonano dla szerokiego zakresu temperatury wrzenia czynnika Tg (do 180 C). Uzyskane wyniki pokazują, iż sprawność pracy solarnej wytwornicy pary wzrasta wraz ze spadkiem temperatury Tg, a jej maksymalna wartość wynosi η =0,85. Otrzymane wyniki zestawiono z pracą ubiegu chłodniczego celem określenia całkowitej efektywności pracy solarnego klimatyzatora strumienicowego (COPo). Dla założonych warunków pracy uzyskano maksymalną wartość całkowitej efektywności chłodniczej równą 0,76.
EN
This study presents the work analysis of the ejector, airconditioning cycle with solar collector as a driving part. The analyses were carried out using n-pentane (R601) as a refrigerant. On the basis of computational model of a solar collector the efficiency of the driving circuit was determined. The analysis was performed for a wide range of primary vapor temperature. The maximum value of η obtained during the tests was 0.851. Received results were summarized with ejector’s cycle COP to obtain the overall coefficient of performance of solar-powered, ejector air-conditioner. For the assumed operating conditions the maximum value of the COPo for presented solar-assisted cooling device equal to 0.76 was achieved.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.