Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 606

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzdatnianie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
PL
Niniejszy artykuł stanowi drugą część cyklu artykułów na temat zmian stabilności chemicznej wody podczas procesu sztucznej infiltracji. W pierwszej części zostały opisane metody oceny stabilności chemicznej i korozyjności uzdatnianej wody.
EN
This article is the second part of a series of articles on changes in the chemical stability of water during the artificial infiltration process. The first part describes the methods of assessing the chemical stability and corrosivity of the treated water.
PL
Fotokataliza jest skuteczną metodą oczyszczania wody i ścieków, umożliwiającą degradację całego spektrum zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz mikroorganizmów. Pomimo intensywnych badań nad innymi fotokatalizatorami (np. ZnO, ZnS, kompozyty półprzewodnikowo-grafenowe, MoS2, WO3 i Fe2O3), tlenek tytanu(IV) (TiO2) pozostaje najpopularniejszym fotokatalizatorem ze względu na swój niski koszt, nietoksyczność i wysoką zdolność utleniania. Co więcej, fotokatalizatory TiO2 można łatwo unieruchomić na różnych powierzchniach i zastosować do oczyszczanie wody i ścieków na dużą skalę. Obecny przegląd ma na celu zwrócenie uwagi na najnowsze osiągnięcia w zakresie fotokatalizy z głównym naciskiem na wykorzystanie nanokatalizatorów. Omówiono wykorzystanie nanofotokatalizy do degradacji takich substancji niebezpiecznych, jak związki endokrynnie czynne (pestycydy, farmaceutyki fenole i inne), barwniki, mikroorganizmy oraz metale ciężkie.
EN
Photocatalysis is an effective method for water and wastewater treatment allowing degradation of a wide spectrum of organic and inorganic pollutants and microorganisms. Despite recent research into other photo-catalysts (e.g. ZnO, ZnS, semiconductor-graphene composites, MoS2, WO3 and Fe2O3), titanium dioxide (TiO2) remains the most popular photo-catalyst due to its low cost, non-toxicity and high oxidation capacity. Moreover, TiO2 photo-catalysts can be easily immobilised on various surfaces and used for large-scale in water and wastewater treatment. The present review aims to highlight the latest developments in photo-catalysis with the main focus on application of nano-catalysts. The use of photocatalysis for the degradation of hazardous substances such as endocrine active compounds (pesticides, phenols, pharmaceuticals and others), dyes, microorganisms and heavy metals is discussed.
PL
Wysokociśnieniowe technologie membranowe, szczególnie odwróconej osmozy, mają szerokie zastosowanie w uzdatnianiu wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, do kotłów i układów chłodzenia, a przede wszystkim w technologiach recyklingu wód procesowych. Równie istotną kwestią, co dobór odpowiedniej instalacji do procesu RO, jest odpowiednia jej eksploatacja, uwzględniająca utrzymanie jakości wody zasilającej wg wymagań producenta, a także dobór przepływów, ciśnień, dobór odpowiedniego antyskalanta. W eksploatacji membran konieczna jest także ich konserwacja w okresie postoju oraz okresowa renowacja wiążąca się z chemicznym czyszczeniem membran. Działaniami tymi nie da się całkowicie wyeliminować procesów foulingu i scalingu, jednak można je znacząco spowolnić, co pozwala na długoletnią, efektywną kosztowo eksploatację z jak najniższym zużyciem energii oraz jak najwyższym procentem odzyskanej wody.
EN
High pressure membrane technologies, especially reverse osmosis, are widely used in treatment or water for purposes of drinking, boilers and cooling systems and most of all in technologies of recycling process water. The selection of an appropriate RO system for a given process is equally important as its proper operation, taking into consideration maintaining of feed water quality according to manufacturer's requirements, as well as selection of flows, pressures and suitable antiscalant. During membranes operation it is necessary to maintain them during downtime and perform periodic renovation involving chemical cleaning of membranes. Processes of fouling and scaling cannot be completely eliminated, but they can be significantly slowed down, allowing long-term, cost-effective operation while maintaining the lowest energy consumption possible and simultaneously achieving highest possible percentage of recovered water.
EN
Environmental pollution due to humankind’s often irresponsible actions has become a serious concern in the last few decades. Numerous contaminants are anthropogenically produced and are being transformed in ecological systems, which creates pollutants with unknown chemical properties and toxicity. Such chemical pathways are usually examined in the laboratory, where hours are often needed to perform proper kinetic experiments and analytical procedures. Due to increased computing power, it becomes easier to use quantum chemistry computation approaches (QCC) for predicting reaction pathways, kinetics, and regioselectivity. This review paper presents QCC for describing the oxidative degradation of contaminants by advanced oxidation processes (AOP, i.e., techniques utilizing •OH for degradation of pollutants). Regioselectivity was discussed based on the Acid Blue 129 compound. Moreover, the forecasting of the mechanism of hydroxyl radical reaction with organic pollutants and the techniques of prediction of degradation kinetics was discussed. The reactions of •OH in various aqueous systems (explicit and implicit solvation) with water matrix constituents were reviewed. For example, possible singlet oxygen formation routes in the AOP systems were proposed. Furthermore, quantum chemical computation was shown to be an excellent tool for solving the controversies present in the field of environmental chemistry, such as the Fenton reaction debate [main species were determined to be: •OH < pH = 2.2 < oxoiron(IV)]. An ongoing discussion on such processes concerning similar reactions, e.g., associated with sulphate radical-based advanced oxidation processes (SR-AOP), could, in the future, be enriched by similar means. It can be concluded that, with the rapid growth of computational power, QCC can replace most of the experimental investigations related to the pollutant’s remediation in the future; at the same time, experiments could be pushed aside for quality assessment only.
PL
W niniejszym artykule, będącym pierwszą częścią cyklu, omówiony został problem stabilności chemicznej i oceny korozyjności wody uzdatnianej. W kolejnych dwóch częściach przedstawione będą zmiany korozyjności wody na kolejnych etapach jej uzdatniania, w tym w procesie infiltracji, a także omówione zostaną metody przywracania stabilności chemicznej. Aktualność tego zagadnienia wynika z faktu, iż wody uzdatniane w wielu ZUW nie spełniają warunku chemicznej stabilności.
EN
This article, which is the first part of the series, discusses the problem of chemical stability and the assessment of the corrosivity of treated water. The next two parts will present changes in the corrosivity of water at subsequent stages of its treatment, including the infiltration process, and will also discuss methods of restoring chemical stability. The topicality of this issue results from the fact that the waters treated in many WTPs do not meet the condition of chemical stability.
PL
Skuteczność usuwania zawiesin z wody w filtrach pośpiesznych może być w niektórych warunkach niezadowalająca. Przyczyną jest zwykle niski poziom mineralizacji wody, w szczególności małe stężenie anionów wielowartościowych. Efekt oczyszczania wody w filtrach można poprawić poprzez stosowanie polielektrolitów anionowych. W pracy przeprowadzono badania nad poprawą skuteczności oczyszczania wody powierzchniowej i wody podziemnej w procesie filtracji. Badania wykonywano w skali pilotowej i technicznej. Dozowanie polielektrolitów odbywało się poprzez okresowe wprowadzanie porcji polielektrolitu do wody kierowanej do filtrów. Wielkość porcji i częstotliwość ich podawania zależała od jakości uzdatnianej wody. Średnia dawka polielektrolitu wynosiła od 0,01 do 0,05 mg/l. Szybkość przyrostu oporów filtracji była nieznacznie wyższa w porównaniu ze stratami ciśnienia w filtrach pracujących bez polielektrolitu. Dzięki zastosowaniu polielektrolitu uzyskano znaczące wydłużenie filtrocykli w przypadku oczyszczania wody powierzchniowej w procesie koagulacji powierzchniowej. Dozowanie polielektrolitu do wody umożliwiło też uzyskanie obniżenia mętności wody i stężenia żelaza w warunkach oczyszczania wody podziemnej. Stężenie monomeru akrylamidu w wodzie uzdatnionej w warunkach stosowania polielektrolitów było bardzo niskie, nie przekraczało 5% wartości dopuszczalnej dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
EN
The efficiency of removing suspended solids from water in rapid filters may be unsatisfactory in some conditions. The reason is usually a low level of water mineralization, in particular a low concentration of poly vale anions. The effect of water purification in filters can be improved using anionic polyelectrolytes. The study carried out research on improving the effectiveness of surface water and groundwater purification in filtration process. The dosing of polyelectrolytes was done by periodically introducing a portion of the polyelectrolyte into the water directed to the filters. The portion size and frequency of dosing depended on the quality of t treated water. The average dose of polyelectrolyte was from 0,01 to 0,05 mg/1. Filtration resistance increase rate was slightly higher compared to pressure losses in filters operating without polyelectrolyte. The use polyelectrolyte resulted in a significant prolongation of filter cycles for surface water purification in dirt filtration process. Dosing polyelectrolyte into water also enabled the reduction of water turbidity and iron concentration under groundwater purification conditions. The concentration of acrylamide monomer in treat water under the conditions of use of polyelectrolytes was very low, it did not exceed 5% of the limit value water intended for human consumption.
PL
Referat przedstawia sposób prowadzenia badań porównania efektywności działania koagulantów stosowanych i testowanych do prowadzenia koagulacji na ujęciu wody powierzchniowej Straszyn, zaopatrującym w wodę pitną miasto Gdańsk. W referacie przedstawione zostały główne przyczyny wprowadzanych zmian i cele do których dąży się w trakcie realizacji poszukiwań i testów. Omówiono również efekty badań oraz ich wpływ na dalsze przedsięwzięcia w dziedzinie optymalizacji procesu ukierunkowanego na usuwanie materii organicznej z uzdatnianej wody.
EN
The paper presents a method of conducting research comparing the effectiveness of coagulants used and tested to coagulate on the surface water intake of Straszyn, supplying drinking water to the city of Gdańsk. The paper presents the main reasons for the changes introduced and the goals pursued during the search and testing. The effects of research and their impact on further projects in the field of process optimization focused on removing organic matter from treated water were also discussed.
PL
Nano-adsorbenty ze względu na swoją wielkość i wysoki stosunek powierzchni do objętości wykazują unikalne właściwości w porównaniu z konwencjonalnymi sorbentami, a w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zyskały duże zainteresowanie środowiska naukowego. Duża powierzchnia właściwa czyni nano-adsorbenty skutecznym narzędziem do oczyszczania wody i ścieków. W niniejszym przeglądzie podjęto próbę zaprezentowania możliwości zastosowania różnych typów nano-materiałów, takich jak metale i tlenki metali, nanorurki węglowe i grafen oraz różne nano-kompozyty polimerowe jako adsorbenty do usuwania metali ciężkich i anionów oraz substancji organicznych ze środowiska wodnego. Funkcjonalizacja nano-materiałów poprzez modyfikację chemiczną często zmienia charakter powierzchni nano-adsorbentów i znacznie poprawia zdolności adsorpcyjne.
EN
Nanomaterial adsorbents due to their size and high surface area to volume ratio exhibit unique properties in comparison with conventional ones and have gained significant attention of the scientific community in the last few decades. Large surface area makes nanomaterial adsorbents an effective tool for water and wastewater treatment. In this review, an attempt to the applicability of different types of nanomaterials, such as metals and metal oxides, carbon nanotubes and graphene, and various polymeric nanocomposites as adsorbents for removal of various heavy metals and organics from water environment is made. Functionalization by chemical modification often changes character of nanoadsorbents surface, and significantly improves adsorption abilities.
PL
Obserwuje się wprowadzenie nowych i obiecujących nanomateriałów do wytwarzania nowej generacji membran o zaawansowanych właściwościach antyfoulingowych i antyskalingowych. Membrany wykonane z tych materiałów pozwalają uzyskać znacznie wyższe strumienie wody/permeatu niż cienkowarstwowe membrany kompozytowe stosowane obecnie w procesach separacji membranowej. Nanomateriały, które są najczęściej stosowane do modyfikacji membran to: krzemionka, zeolity, metale (Ag, Zr i Ti) i tlenki metali (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), oraz materiały węglopochodne, tj. nanorurki węglowe (CNT) i materiały na bazie grafenu. W artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy i wyzwania związane z przygotowaniem membran wykonanych z nanomateriałów. Nowatorskie membrany kompozytowe można podzielić na dwie kategorie: (I) membrany wykonane wyłącznie z nanomateriałów, znane również jako membrany wolnostojące oraz (II) membrany polimerowo-ceramiczne modyfikowane nanomateriałami. Omówiono perspektywę rozwoju membran opartych na nanomateriałach w odniesieniu do efektywności oraz powiększenia skali.
EN
The introduction of novel and promising nano-materials for development of next generation of membranes of advanced antifouling and anti-scaling properties as well as for disinfection and photo-catalysis, have been observed. Membranes made of these materials enable to obtain significantly higher water/permeate fluxes than thin film composite membranes currently used in membrane separation processes. Nano-materials, which are the most often applied for membrane modifications are: silica, zeolites, metals (Ag, Zr and Ti) and metal oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, Al2O3), and carbon-based materials, i.e. carbon nanotubes (CNT) and graphene based materials. In the paper, the state of the art in progress and challenges related to preparation of membranes made of nano-materials is presented. Novel composite membranes can be divided into two categories: (I) membranes made of only from nano-materials also known as freestanding membranes and (II) polymeric/ceramic membranes modified with nano-materials. The future prospect of membranes based on nano-materials in regard to the final separation efficiency and commercial scaling up has been discussed.
EN
The paper investigates whether time and doses of powder activated carbon (PAC) effect adsorption rates of organic contaminants from water and proposes a new model of volume adsorption. Depending on the nature of the organic compounds present in water, a general description of the adsorption process may require a linear combination of adsorption models running at different rates and at different parameters of adsorption isotherms. The model showed a good fit with the measured data and could be used in designing adsorption units at water or wastewater treatment plants. The proposed set of model equations enables to predict the effects of PAC adsorption in both plug flow reactors and homogeneous reactors.
PL
Artykuł bada, w jaki sposób czas i dawki proszku węgla aktywnego (PAC) wpływają na szybkość adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z wody, i proponuje nowy model adsorpcji objętościowej. W zależności od charakteru związków organicznych obecnych w wodzie ogólny opis procesu adsorpcji może wymagać liniowej kombinacji modeli adsorpcji działających z różnymi prędkościami i przy różnych parametrach izoterm adsorpcji. Model, na którym przeprowadzono badania, wpasował się w przykładowe dane, więc można go wykorzystać do projektowania jednostek adsorpcyjnych w oczyszczalniach wody lub ścieków. Proponowany zestaw równań modelowych pozwala przewidzieć skutki adsorpcji PAC zarówno w reaktorach z przepływem tłokowym, jak i reaktorach homogenicznych.
PL
Według prognoz do 2030 roku na świecie nastąpi ograniczenie dostępności wody i będzie wynosiło ok. 40%, natomiast 50% populacji Ziemi pozostanie bez bezpośredniego dostępu do wody pitnej. Dlatego należy podejmować starania mające na celu skuteczniejsze uzdatnianie i większy odzysk wody z możliwych i dostępnych źródeł, często nazywanych potocznie źródłami niekonwencjonalnymi. W artykule przedstawiono dwie metody, które z powodzeniem mogą znaleźć zastosowanie w gospodarce wodą w zakładach przemysłu spożywczego. Pierwszą z nich jest osmoza bezpośrednia (FO), którą można zakwalifikować do membranowych technik rozdziału wykorzystujących istnienie siły napędowej pomiędzy stronami połprzepuszczalnej membrany. Drugą techniką pozwalającą na odsalanie wody jest pojemnościowa dejonizacja (CDI), w której wykorzystano działanie prądu stałego o niskim napięciu na przepływający między elektrodami płyn. Nowe metody oczyszczania wody zapewniają możliwości pozyskiwania tańszej wody zakładom przetwórstwa żywności.
EN
According to forecasts, until 2030 in the world water availability will have limited and it will be compared to about 40%, while 50% of the Earth’s population will remain without access to drinking water. Therefore, efforts should be made to improve water treatment and recovery from possible and available sources, often colloquially called unconventional sources. In this article two methods that can be successfully used in water management in food-processing plants are present. The first is forward osmosis (FO), which can be classified as membrane separation techniques using the existence of a driving force between the sides of the semi-permeable membrane. The second technique which allows water desalination is capacitive deionization (CDI), which uses the effect of low voltage direct on the fluid flowing between the electrodes. New methods of water purification provide the possibility of obtaining cheaper water for food-processing plants.
15
Content available remote Kondycjonowanie osadów ściekowych osadami z uzdatniania wody
PL
Badano możliwości wykorzystania osadów z uzdatniania wody w procesie przeróbki osadów ściekowych. W skali laboratoryjnej prze¬ prowadzono badania nad wpływem osadów zawierających koagulant glinowy na proces odwadniania osadów ściekowych. Sprawdzono wpływ dawek osadów z uzdatniania wody wymieszanych sposobem objętościowym oraz względem zawartości suchej masy organicznej. Stwierdzono zwiększenie skuteczności odwadniania przy zastosowaniu objętościowego sposobu mieszania. Nieznaczny wpływ osadów z uzdatniania wody na właściwości filtracyjne osadów ściekowych zaobserwowano dla próbek zmieszanych w zależności od zawartości suchej masy organicznej. Im większy był udział osadów z uzdatniania wody w mieszaninie osadów ściekowych, tym parametry odwadnialności były korzystniejsze.
EN
Water treatment sludge was added to the sewage sludge to improve its processability under lab. conditions. An increase in dewatering efficiency by using a volumetric mixing method was obsd.
16
Content available remote Electric spark method of purification of galvanic waste waters
EN
The purification of multicomponent galvanic waste water by the electric-spark method using metal loading (Fe, Al) and low-voltage (up to 1000 V) equipment have been carried out.
PL
Przeprowadzono oczyszczanie wieloskładnikowych ścieków galwanicznych metodą iskry elektrycznej za pomocą urządzeń do ładowania metali (Fe, Al) i niskonapięciowych (do 1000 V).
PL
Woda z wodociągu pod względem bakteriologicznym oraz chemicznym musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia. Zakłady wodociągowe mają obowiązek stale kontrolować jakość dostarczanej wody. Wyniki badań zamieszczone na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach potwierdzają dobrą jakość wody w Gliwicach. Jednak zanim woda znajdzie się w naszym kranie, przechodzi drogę wodociągami. Gdy na zamieszkiwanym przez nas osiedlu znajdują się stare rury albo mieszkamy w domu, w którym rury nie były wymieniane przez wiele lat, w wodzie mogą pojawiać się szkodliwe związki. Ponadto woda wodociągowa może odznaczać się dużą twardością. Jest to najczęstsza przyczyna powstawiania kamienia, który dodatkowo znacznie obniża smak wody z kranu. Aby poprawić jakość wody wodociągowej, konsumenci stosują urządzenia filtrujące wodę z kranu lub kupują wodę butelkowaną. W artykule przedstawiono badanie ankietowe techniką wyboru przypadkowego na wybranej grupie 200 mieszkańców w średnim wieku w mieście Gliwice w czerwcu 2019 roku. Głównym celem pracy było przedstawienie opinii mieszkańców na temat oczekiwań związanych z poprawą jakości wody z kranu.
EN
In terms of bacteriology and chemistry, the tap water must meet the requirements for drinking water. Water utilities (waterworks) are required to constantly monitor the quality of supplied water. Test results posted on Department of Waterworks and Sewerage in Gliwice website confirm good water quality in Gliwice. However, before the water reaches our tap, it goes through the waterworks. When old pipes are found in the housing estate we live in or we live in a house where pipes have not been changed for many years, harmful compounds may appear in the water. In addition, tap water can be characterized by high hardness. This is the most common cause of stone formation, which further significantly reduces the tap water taste. To improve the quality of tap water, consumers use tap water filtering devices or buy bottled water. This article presents a survey using a random selection technique on a selected group of 200 middle-aged residents in the city of Gliwice in June 2019. The main goal was to present residents' opinions on the need to improve tap water quality.
PL
Wprowadzanie innowacji do sieci ciepłowniczych i elektrowni jest jednym z celów nie tylko Unii Europejskiej w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, ale także wielu innych państw na świecie. Woda o właściwych parametrach stanowi gwarancję dłuższego cyklu życia istotnych elementów sieci ciepłowniczej, takich jak przewody rurowe, kotły, czy wymienniki ciepła, co ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, a z drugiej strony optymalizuje koszty i gwarantuje szybki zwrot inwestycji.
PL
Stabilność biologiczna wody pitnej to w efekcie zapewnienie konsumentom wody pitnej o tej samej jakości, co produkowana w stacji uzdatniania. Możliwy jest tu jednak niekontrolowany wzrost bakterii podczas dystrybucji wody w wodociągach i instalacjach wodnych, co w efekcie wpływa na znaczne obniżenie standardów mikrobiologicznych, chemicznych oraz organoleptycznych.
PL
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. od wielu lat modernizują zarówno układ technologiczny procesu uzdatniania wody, jak również poszczególne obiekty wchodzące w skład Stacji Uzdatniania Wody. Efektem tych prac jest uzyskanie wysokiej jakości wody wodociągowej.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.