Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 207

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość usług
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy rezerwacji zasobów w architekturze sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie siecią z gwarancją jakości usług. W artykule porównano dwa mechanizmy rezerwacji zasobów z gwarancją jakości i podejściem typu POOL. Efektywność prezentowanych mechanizmów zweryfikowano metodą symulacji komputerowej w środowisku OMNeT++.
EN
The authors present resource reservation mechanisms in ASON/GMPLS network architecture, which fulfills the requirements of modern optical networks and allows to control the network with required quality of service. In the paper two resource reservation mechanisms with a quality guarantee and POOL approach are compared. The effectiveness of which has been verified by computer simulation in the OMNeT ++ environment.
EN
One of the factors allowing to shape safety and quality of a postal service is an opinion of its customer. In the following paper, the analysis of the impact of a customer’s perception of safety on the service quality assessment has been presented. Research results presented in the paper refer to opinions of traditional and digital customers of postal services. The presented analysis is enriched by a theoretical framework of service quality, the explanation of the concept of safety, and a complementary characteristics of traditional and digital postal services. Afterwards, safety attributes of the postal services have been proposed, explained and highlighted. Subsequently, the results presented in the paper refer to the validity of particular chosen safety attributes of postal services.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod pomiaru jakości usług. Obiektem badań są metody pomiaru jakości dedykowane przedsiębiorstwom usługowym. Do osiągnięcia założonego celu badawczego wykorzystana została krytyczna analiza literatury przedmiotu z zakresu zarządzania jakością, marketingu i geografii usług oraz analiza wybranych czasopism. Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano rozumienie i znaczenie pojęcia „jakość usług”. Druga część zawiera zestawienie wybranych metod pomiaru jakości usług, a trzecia – przedstawia zastosowania tych metod. Czwarta część dotyczy doskonalenia jakości usług. Podsumowanie artykułu stanowią wnioski z przeprowadzonych analiz.
EN
The purpose of the article is to present selected methods for measuring the quality of services. The object of research are quality measurement methods dedicated to service companies. To achieve the assumed research goal, critical analysis of the literature on the subject in the field of quality management, marketing, geography of services and selected magazines were used. The article consists of four main parts. The first section concentrates on the understanding and meaning of the term ‘service quality’. The second part contains a review of selected methods for measuring service quality, and the third part presents the use of these methods. The fourth part describes improving the quality of services. Finally, the fifth part concludes the paper.
PL
Rozwój technologii internetowych jak również spadek cen dostępnych przepustowości sprawia, że rynek usług multimedialnych rozrasta się w lawinowym tempie. Ogromną popularnością cieszą się usługi strumieniowej transmisji wideo wykorzystywane w takich aplikacjach jak wideo na żądanie (VoD), telewizja internetowa (IPTV) czy portale multimedialne (YouTube itp.). Podstawowym wyzwaniem związanych z realizacją tych usług jest możliwość zapewnienia transmisji danych multimedialnych do wielu użytkowników jednocześnie. Możliwości takie stwarza usługa transmisji multicastowej bazująca na protokole IGMP (Internet Group Management Protocol). W artykule zaprezentowano metodykę testowania jakości usługi IGMP w złożonym środowisku heterogenicznym z wykorzystaniem specjalizowanego narzędzia pomiarowego w postaci analizatora Spirent TestCenter. Przedstawiona metodyka stwarza możliwość wielokryterialnej oceny usługi IGMP w funkcji parametrów wpływających na jakość komunikacji multimedialnej.
EN
The development of Internet technologies as well as the drop in the prices of available bandwidths means that the multi-media services market is growing at an avalanche rate. Video streaming services used in such applications as video on demand (VoD), Internet TV (IPTV) or multimedia portals (YouTube etc.) are very popular. The basic challenge associated with the implementation of these services is the ability to provide multimedia data transmission to many users at the same time. Such possibilities are created by a multicast transmission service based on the Internet Group Management Protocol (IGMP). The article presents the methodology of testing the quality of IGMP service in a complex heterogeneous environment with the use of a specialized measuring tool in the form of Spirent TestCenter. The presented methodology creates the possibility of multi-criteria evaluation of the IGMP service as a function of parameters affecting the quality of multimedia communication.
5
Content available Różne podejścia do modelu luk
PL
Codziennie korzystamy z różnego rodzaju usług. Przedsiębiorstwa usługowe szukają rozwiązań, jak oferować usługi jak najlepszej jakości oraz jak ta jakość oceniać. W przypadku oceny jakości usług wykorzystuje inne metody i narzędzia niż w przypadku wyrobów. Większość metod opartych jest na różnicy pomiędzy oczekiwaniami klientów oraz ich percepcją gotowej usługi. Różnica ta stanowi jedną z luk modelu jakości usług - modelu luk. Celem artykułu była zestawienie różnych wariantów najczęściej opisywanego w literaturze modelu jakości usług - modelu luk. Niniejszy artykuł stanowi opracowanie teoretyczne, a jego celem pobocznym jest zaznajomienie czytelników z podstawowymi elementami modelu luk.
EN
Every day we use various types of services. Service companies are looking for solutions on how to offer services with the best quality and how to assess this quality. When assessing the quality of services, different methods and tools than in case of products are used. Most methods are based on the difference between customers' expectations and their perception of the ready service. This difference is one of the gaps in the service quality model - the gap model. The aim of the paper was to compile various variants of the service quality model most frequently described in the literature - the gap model. This paper is a theoretical study and its secondary goal is to familiarize readers with the basic elements of the gap model.
PL
Celem artykułu jest dokonanie oceny jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem metody e-servqual. Pierwsza część opracowania zawiera analizę literatury z zakresu metody Servqual oraz powstałej na jej fundamentach metody E-Servqual- przedstawione zostały założenia tych metod, sposób ich praktycznego wykorzystania oraz zasady interpretacji wyników. Następnie w treści opracowania zawarto wyniki badań empirycznych- próbę dokonania oceny poziomu jakości cyfrowej usługi pocztowej z wykorzystaniem standardowych wymiarów metody E-Servqual.
EN
The objective of the article has been to present assessing the quality of the digital postal service using the E-Servqual method. The first part of the study contains the theoretical framework of the Servqual method and the E-Servqual method established on its foundations- the assumptions of these methods, their practical use and the rules for the interpretations of results have been presented. Afterwards, the context of the study includes the results of empirical research- an attempt to assess the quality level of the digital postal service using the standard dimensions of the E-Servqual method.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie determinantów satysfakcji w ocenie jakości usług dokonywanej przez klientów przedsiębiorstw usługowych z sektora MSP. Pierwsza część opracowania zawiera charakterystykę pojęcia satysfakcji jako czynnika oceny jakości usług. Następnie zaprezentowane zostały wyniki anonimowej ankiety konsumenckiej, przeprowadzonej na grupie stu pięćdziesięciu klientów małych firm usługowych, dotyczącej determinantów kształtowania satysfakcji, której wyniki jednoznacznie wskazały na jej dużą istotność w ocenie jakości usług, budowanej głównie w oparciu o uwarunkowania techniczne (wśród mężczyzn) oraz organizacyjne (wśród kobiet), z uwzględnieniem niezawodności i ceny usługi.
EN
The objective of the article is to present the determinants of the satisfaction of service quality in the opinion of small enterprises’ customers. The first part contains the theoretical framework of the satisfaction characteristic as a factor of service quality evaluation. Afterwards, the results of empirical research have been presented. Anonymous survey, regarding the evaluation of service satisfaction determinants, has been conducted among one hundred and fifty customers of small enterprises. The results clearly indicated high importance of satisfaction in the assessment of service quality, built mainly on the basis of technical conditions (among men) and organizational (among women), taking into account the reliability and price of the service.
8
Content available Quality attributes of primary health care services
EN
Quality in primary health care is gaining a predominant role. Both public and private providers of primary health care services increasingly focus on quality issues, which allows them to gain a competitive advantage. In the article, fifty attributes determining the quality of services identified in literature are considered and evaluated in the context of primary health care services. Both technical attributes relating to the medical process itself and functional attributes resulting from patient experience as a client are studied. An analysis aiming to rank the importance of attributes was made on the basis of surveys carried out among 98 primary health care PHC managers. The research allowed for the identification of the most and the least important primary health care service attributes determining quality from the perspective of PHC managers. Functional attributes relating to patients` experience of care are being noticed as important and desired by patients. The findings resulting from this study can be practically applied at primary health care entities in order to maximise the satisfaction of patients through proper adjustment of business models.
EN
One of the ways to assess the level of contentment with the services offered by Poland’s court system is the use of tools customarily applied in organizations where quality management has been implemented. Therefore, the purpose of the article was to analyze the possibility of using a modified Servqual method to measure the quality of service as perceived by stakeholders, based on the difference between expectations about what they receive and the perception of the service actually provided. In the study described herein, the use of the method was based on 22 observations and 22 expectations presented in comparative form and classified according to the Likert scale. Herein, 5 gaps in the model and the most important expectations indicated by the stakeholders were identified. In the conducted study, the most important expectations that users pointed out were: providing stakeholders with personalized attention when providing the service; the neat appearance of employees; convenient office hours; behavior of court staff that inspires stakeholders’ trust; high competence in answering questions and the opportunity to conduct consultations; visual attractiveness and modernity in furnishing rooms and equipment; personalized care and a friendly atmosphere; security and certainty of the effects received (documents forwarded, consultations, rulings issued by a judge etc.) and confidentiality.
EN
When using various types of services, the customer may experience positive or negative situations, incidents. These incidents may affect the customer's satisfaction or dissatisfaction. Therefore, these incidents can be a source of very valuable information for the enterprise about the quality of the services it offers. The problem, however, is their analysis, because such incidents can affect different aspects of the service, but also, as mentioned earlier, can have a positive or negative impact on customer satisfaction. The Critical Incident Technique (CIT), often mentioned in the literature, can be used for such an analysis. With this method, it is possible to isolate situations that are typical of the negative and positive feelings of the customers, as well as to determine the frequency of their occurrence. The purpose of the papers was to analyze the quality of services offered by the chosen catering enterprise with use of CIT. The research took form of a direct interview with customers after delivery of the chosen service. Data obtained on this basis was analyzed: all incidents were first divided into groups and categories as well as positive and negative incidents, and then statistics for individual categories were presented. This research allowed to indicate the strengths and weaknesses of the research service, but at the same time to indicate the areas of potential improvement.
PL
Transmisja wideo generuje w Internecie znaczący ruch. Jest ona stosowana zarówno w usługach czasu rzeczywistego jak i w usługach streamingowych, w których czas rzeczywisty nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Internet jest zawodną platformą transportową. To może powodować obniżenie jakości usług. Aby wyjść temu naprzeciw, potrzebne są odpowiednio dobrane techniki transportowe dla strumieni wideo. Najczęściej używane są obecnie: MPEG2-TS i MPEG-DASH. Niniejsza praca zawiera wyniki badań oceniających wydajność obu tych technik transportowych w środowisku IP w powiązaniu z najnowszymi kodekami wideo, tj. H.265 i VP9.
EN
Video applications generate considerable traffic in the Internet. The video service is used for both real-time services and streaming services where time does not play primary role. The Internet is an unreliable transport platform. It can cause deterioration in quality of service. Excellently tuned transport techniques are needed to counter this. Currently, MPEG2-TS and MPEG-DASH are two such techniques. This paper contains analysis results that prove the capabilities of both transport techniques when used in conjunction with modern video codecs, namely H.265 and VP9.
EN
To improve the reputation and customer loyalty, a benchmarking analysis is being carried out, which influences the perception of the service quality for banks. With the expansion of competitive interactions, the results can serve as a strategic tool to gain competitive advantage and customer satisfaction. Banks reveal the expectations and expectations of customers regarding the quality of selected services. The process creates and expands its reputation and builds customer loyalty. This research aims to compare the perception of the quality of four leading banks with logical comparisons.
PL
Wśród wielu czynników determinujących zachowania i potrzeby konsumentów wymienia się wiek oraz płeć. Poznanie preferencji konsumentów z uwzględnieniem powyższych kryteriów wydaje się być istotnym zadaniem przedsiębiorstw, które mają na uwadze różnorodność demograficzną swoich klientów. Szczególne znaczenie przypisuje się kryterium, jakim jest wiek, gdyż udział starszych podróżnych w transporcie lotniczym szybko rośnie. Dane Banku Światowego wskazują, że w ciągu najbliższych pięciu lat linie lotnicze będą obsługiwać coraz większą liczbę osób starszych. W latach 2016-2021 na świecie będzie o 2% mniej osób w wieku od 20 do 24 lat. Istotnej zmianie uległa także pozycja kobiet w społeczeństwie. Są one lepiej wykształcone, a wraz z lepszym wykształceniem rosną ich aspiracje zawodowe, na które bardzo często wpływa tzw. ideologia równouprawnienia. Celem badania jest pokazanie, w jakim stopniu płeć oraz wiek decyduje o ocenie jakości usług realizowanych na pokładach samolotów. Badaniom poddano 500 pasażerów PLL LOT, w tym: 236 kobiet i 264 mężczyzn. Struktura wiekowa odnosi się natomiast do podziału badanych pasażerów na dwie grupy: do 45 roku życia i od 46 roku. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankietowy, natomiast do analizy danych wykorzystano test Manna-Whitneya. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów to mężczyźni (kryterium płci) i osoby do 45 roku życia (kryterium wieku) znacznie gorzej oceniają jakość usług realizowanych na pokładach samolotów. Uzyskane dane niewątpliwie poszerzają wiedzę w zakresie zarówno preferencji, jak i oceny jakości usług świadczonych na pokładach samolotów.
EN
Age and gender are listed among many factors determining the behavior and needs of consumers. Understanding consumer preferences, with the above criteria in mind, seems to be an important task for enterprises which take into account the demographic diversity of their customers. Of particular importance are age criteria, as the share of older air travellers is growing rapidly. World Bank data show that airlines will be serving an increasing number of older people over the next five years. Between 2016 and 2021, there will be 2% fewer people between the ages of 20 and 24 in the world. The position of women in society has also significantly changed, as they are better educated and with their better education, their professional aspirations increase, which are very often influenced by the so-called ideology of equality. The aim of the research is to show to what extent gender and age determine the quality assessment of services provided on board aircraft. The research involved 500 passengers of LOT Polish Airlines, including 236 women and 264 men. While the age structure refers to the division of the surveyed passengers into two groups: under the age of 45 and over the age of 46. The research tool was a questionnaire prepared in two language versions: Polish and English. The Mann-Whitney test was used for data analysis. It was found that in the surveyed group of respondents it was the men (gender criterion) and people under the age of 45 (age criterion) who assessed the quality of services performed on board aircraft much worse. The obtained data undoubtedly broaden knowledge in terms of both preferences and the quality assessment of services provided on board aircraft.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu: (1) identyfikację metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji i integracji metod stosowanych do oceny jakości usług gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem metody DINESERV oraz modelu Kano). Zaproponowane rozwiązanie teoretyczne może być wykorzystane do dokonania pomiaru jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz do poznania wpływu atrybutów usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów.
EN
This article aims to: (1) identify the methods used to measure and assess the quality of services provided by people with disabilities, (2) develop a benchmark for measuring the quality of catering services and (3) design a Kano questionnaire for measuring the quality of catering services. The paper presents a proposal for the modification and integration of methods used to assess the quality of catering services (with particular emphasis on the DINESERV method and the Kano model). The proposed theoretical solution can be applied to measure the quality of catering services provided by people with disabilities and to learn about the impact of the gastronomic service attributes on the quality perceived by customers.
PL
Głównym problemem opracowania była ocena stopnia satysfakcji klienta indywidualnego z nabycia umowy ubezpieczenia majątkowego. Dążąc do realizacji przyjętego problemu badawczego, zastosowano metodę badania jakości usługi – Wskaźnik Satysfakcji Klienta (CSI). Głównym narzędziem pomiarowym, który zastosowano, był kwestionariusz ankietowy. Badaniem objęto 634 losowo wybranych klientów zamieszkujących w województwie małopolskim, w latach 2013, 2015 i 2017. Otrzymane wyniki pozwoliły na przeprowadzenie szczegółowej analizy związanej z poziomem jakości usługi. Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wcześniej prowadzonych i publikowanych badań.
EN
Thus, the main problem of the paper is the evaluation of the satisfaction with property insurance agreement of an individual customer. In order to realize the adopted research problem, the author used a method to research quality service, i.e. CSI Customer Satisfaction Index. A questionnaire was used as the main measurement tool. This method allows us to establish the level of customer satisfaction and to obtain many important hints as to the trends in changes in the activity of property insurance institutions. The results obtained made it possible to conduct an in-depth analysis of service quality. This paper is a continuation of earlier conducted and published studies.
PL
Jednym z podstawowych działań realizowanych na rynku TSL jest usługa transportowa, która pełni bardzo ważną rolę w całej gospodarce. Umożliwia bowiem sprawne i efektywne funkcjonowanie wszystkich jej działów. Dlatego zasadne staje się zapewnienie odpowiedniej jakości usług transportowych, definiowanej jako spełnienie przez przewoźnika określonych wymagań i potrzeb klientów (pasażerów). Spośród szerokiej gamy narzędzi i instrumentów badawczych, wykorzystywanych do oceny poziomu jakości usług, warto zwrócić uwagę na koncepcję SERVQUAL, która jest ciągle doskonalona. Aktualnie nie ma zgodności co do liczby, nazw i charakterystyki poszczególnych wymiarów, na których opiera się idea SERVQUAL. W pracy przedstawiono kilka wybranych koncepcji, a w konsekwencji efektów badań realizowanych przez różnych autorów za pośrednictwem metody SERVQUAL. Celem artykułu jest określenie roli i możliwości zastosowania metody SERVQUAL przy badaniu jakości usług transportowych, która jest najczęściej wykorzystywana w przypadku oceny usług niematerialnych, nietrwałych i różnorodnych.
EN
One of the basic activities carried out on the TSL market is a transport service that plays a very important role in the entire economy. It enables efficient and effective functioning of all its departments. Therefore, it is reasonable to provide the appropriate quality of transport services, defined as meeting the specific requirements and needs of customers (passengers) by the carrier. Among the wide range of tools and research instruments used to assess the level of service quality, it is worth paying attention to the concept of SERVQUAL, which is constantly being improved. Currently there is no agreement as to the number, names and characteristics of individual dimensions on which the idea of SERVQUAL is based. The work presents several selected concepts, and consequently the effects of research carried out by various authors through the SERVQUAL method. The aim of the article is to determine the role and the possibility of using the SERVQUAL method when examining the quality of transport services, which is most often used in the assessment of intangible, nondurable and diverse services.
EN
Corporate brand identity brings businesses within the marketplace into the limelight by making the organisations appealing to investors, stimulating the distinctiveness of the services and products from other competitors, and ensuring continuous relevance in the corporate world. As a result, many organisations strive for a distinct and identifiable identity. This study investigates the effects of corporate brand identity on service quality in selected higher educational institutions. It explores the possible effects of online marketing on service quality and determines the influence of corporate visual identity on brand performance. A federal and a private university in Nigeria have been selected for this study and 356 copies of questionnaire are administered randomly to members of faculty and staff of these universities. 334 copies of the questionnaire are valid at 93.82% response rate, and these are used for the analysis. The findings indicate that the top management of organisations should ensure the adoption of corporate brand identity management for resilience in their performance.
PL
Tożsamość marki korporacyjnej stawia firmy na rynku w centrum uwagi, czyniąc organizacje atrakcyjnymi dla inwestorów, stymulując wyróżniające się usługi i produkty od innych konkurentów oraz zapewniając ciągłe znaczenie w świecie korporacyjnym. W rezultacie wiele organizacji dąży do wyraźnej i możliwej do zidentyfikowania tożsamości. Niniejsze badanie bada wpływ tożsamości marki korporacyjnej na jakość usług w wybranych szkołach wyższych. Bada możliwy wpływ marketingu internetowego na jakość usług i określa wpływ tożsamości wizualnej firmy na wyniki marki. Do tego badania wybrano federalny i prywatny uniwersytet w Nigerii, a 356 kopii kwestionariusza jest losowo podawanych członkom wykładowców i pracownikom tych uniwersytetów. 334 egzemplarze kwestionariusza są ważne przy wskaźniku odpowiedzi 93,82% i są one wykorzystywane do analizy. Ustalenia wskazują, że najwyższe kierownictwo organizacji powinno zapewnić przyjęcie zarządzania tożsamością marki korporacyjnej w celu zapewnienia odporności ich wyników.
PL
Porty w Gdyni, Gdańsku oraz Szczecinie i Świnoujściu osiągnęły łącznie w 2018 roku rekordowy wynik przeładunkowy, czyli ponad 100 mln ton. Rok ten był również rekordowy w historii Portu Gdynia, gdzie ogółem przeładowano ponad 23 mln ton.
EN
Background: The inspiration to undertake research in the field of logistics customer service was formed by the strong relationship between service performance and customer satisfaction, observed within a study of the needs of logistics service providers' (LSPs) customers. The paper aims to understand which elements of service performance are important to customers purchasing logistics services in Poland and are worth investing in by LSPs. Methods: The study was conducted among 112 production and trade enterprises - customers of LSPs selected in a targeted manner. A questionnaire method was used. Based on the respondents' answers, a model was built in the form of a classification tree with customer satisfaction as a response variable and features of service performance as predictors. Results: The results show that two main characteristics affect customer satisfaction levels, namely logistics costs and shorter delivery times. According to the respondents, improving the level of customer service and increasing flexibility turned out to be less significant. However, the discriminant analysis has shown that high satisfaction with logistics outsourcing can also be achieved with the assumption of longer delivery. Conclusions: In order to stand out in the logistics services market, LSPs should not only invest in reducing costs and improving service times, but also in factors that will cause above-average customer satisfaction, like improved operational flexibility and service levels, including pro-environmental activities.
PL
Wstęp: Inspiracją do podjęcia badań z zakresu logistycznej obsługi klienta była silna relacja między performance'm obsługi a satysfakcją klienta, którą zaobserwowano w badaniu klientów operatorów logistycznych. Autorzy chcieli bliżej poznać, które elementy performance'u obsługi są istotne dla klientów nabywających usługi logistyczne w Polsce i jak te elementy wpływają na poziom satysfakcji klientów z usług logistycznych. Badanie miało na celu wskazanie operatorom logistycznym, w które elementy performance'u obsługi warto inwestować. Metody: Badanie zostało przeprowadzone wśród 112 przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych - klientów LSPs dobranych w sposób celowy. Wykorzystano metodę kwestionariusza ankietowego. W oparciu o odpowiedzi respondentów zbudowano model w postaci drzewa klasyfikacyjnego z satysfakcją klienta w charakterze zmiennej objaśnianej oraz cechami performance'u obsługi w roli zmiennych objaśniających. Wyniki: Wyniki pokazują, iż o poziomie satysfakcji klienta decydują głównie dwie cechy, tj. niższe koszty logistyczne oraz krótsze czasy dostaw. Mniej istotne, wg respondentów, okazały się poprawa poziomu obsługi klienta oraz wzrost elastyczności. Jednak analiza dyskryminacyjna pozwoliła zauważyć, że wysoką satysfakcję z logistycznej obsługi klienta można również osiągnąć przy założeniu dłuższych czasów dostaw. Wnioski: Chcąc wyróżnić się na rynku usług logistycznych, LSP powinien inwestować nie tylko w obniżkę kosztów i poprawę czasu obsługi, ale również w czynniki, które spowodują ponadprzeciętną satysfakcję klienta, tj. poprawę elastyczności działania i poziomu obsługi, w tym działania proekologiczne.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.