Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 125

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  napowietrzanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Purpose: The purpose of the study is to estimate the aeration efficiency (E20) of Labyrinth weir using artificial intelligent (AI)-based models. Design/methodology/approach: The aeration efficiency (E20) was collected by using the nine models of Labyrinth weir with different shapes and dimensions. A total of 180 observations were used out of which 126 used to train the AI-based models and the remaining used to test the model. This observation consists of input variables such as Fraud number (Fr), Reynolds number (Re), numbers of keys (N), the ratio of head to the width of the channel (H/W), the ratio of crest length to width of the channel (L/W), the ratio of drop height to width of the channel (D/W) and shape factor (SF) and E20 as the output variables. The AI-based models used were Fuzzy Logic, multi-linear regression (MLR), adaptive neuro fuzzy interface system (ANFIS), and artificial neural network (ANN). Findings: The main findings of this investigation are that ANN is the best AI-based model that can estimate the E20 accurately than MLR, ANFIS, and Fuzzy Logic. Sensitivity analysis depicts that drop height at labyrinth weir is the essential factors for the estimation of E20; further, parametric studies have also been performed. Research limitations/implications: The proposed AI-based models can be used in the estimation of E20 with different shapes of labyrinth weir but still it needs improvement for the different dimensions. Practical implications: The best AI-based model can be used to calculate the E20 with the different values of input variables. Originality/value: There are no such AI-based models such as ANN, ANFIS, and Fuzzy Logic, available in the literature which can estimate the values of E20 accurately.
EN
In this study, local scour occurring downstream from a nozzle with and without plates formed in cohesionless materials was investigated experimentally. The experiments were performed to determine scour geometry, maximum scour depth, and the efect of aeration on scour for water jets impinged obliquely into the downstream pool. Dimensionless variables afecting the scour were determined as densimetric Froude number, dimensionless impingement length, and the ratio of densimetric Froude number to dimensionless impingement length. Experiments were conducted for three nozzle diameters with plates, three nozzle diameters without plates, two diferent impingement lengths, and three diferent exit velocities. The results of the experiments showed that the use of the plates in the nozzle, jet impact velocity, jet shape, jet expansion, jet impingement length, and air entrainment rate were critical parameters for scour geometry. As a result, it was found that the jets from a nozzle with plates entrained more air bubbles into the impingement pool than jets from nozzles without plates, thereby decreasing maximum scour depth by spreading the scour over a larger area. This was evident by increasing the impingement length. In addition, scour equations were obtained to determine maximum scour depth, ridge height, and scour hole length from experimental data.
EN
The EST system – emission-free sewage transport is one of many methods used to counteract and limit the formation of hydrogen sulfide in the sewage system. EST method is the environment and human friendly, and effective at the same time. This solution applies aeration and flushing of pressure pipelines using compressed air with closed vent valves. The paper presents the results of field tests of the EST system, which also verified previous laboratory tests carried out in a broader range. The tests were carried out on two different delivery pipelines (Object-1, Object-2), consisting of several kilometers long sections Pump Station – Expansion well with hydrogen sulfide concentration measurement. The results show that the EST system is an effective solution for controlling hydrogen sulfide in a pressure sewage system. The application of the EST system caused an immediate decrease in H2S concentration under 50 ppm. The measurements were taken in the expansion well, where short-term outbursts of large loads of hydrogen sulfide were observed during sewage pumping. Purges carried out 1-2 times a day, caused a decrease in instantaneous gas load (from the average level of 758 mg H2S/pump cycle at Object-1 to 15 mg H2S/cycle and from 3 914 to 322 mg H2S/cycle at Object-2). Results of field studies have also shown that individual optimization of the EST system operation for a selected section of the pressure sewage system (length of the aeration cycle and its frequency during the day), may control the concentration of H2S. The EST system, reducing the concentration of H2S by over 90%, ensures the safety of sewage system operation and decreases its impact on the surrounding environment.
PL
Wśród wielu stosowanych metod przeciwdziałania i ograniczenia powstawania siarkowodoru, jedną z bardziej przyjaznych zarówno dla środowiska, jak i człowieka, a jednocześnie skuteczną jest system BTS – bezemisyjnego transportu ścieków. Rozwiązanie to bazuje na napowietrzaniu oraz płukaniu rurociągów tłocznych sprężonym powietrzem przy zamkniętych zaworach odpowietrzających. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki testów terenowych systemu BTS, które były jednocześnie weryfikacją przeprowadzonych wcześniej w szerszym zakresie badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzano na dwóch różnych rurociągach tłocznych (Obiekt-1, Obiekt-2), obejmujących kilkukilometrowe odcinki Pompownia – Studnia rozprężna z pomiarem stężenia siarkowodoru. Uzyskane wyniki wykazały, że system BTS jest skutecznym rozwiązaniem kontroli siarkowodoru w kanalizacji ciśnieniowej. Bezpośrednio po jego zastosowaniu stężenie H2S obniżało się do wartości <50 ppm. Pomiary wykonywane były w studni rozprężnej, w której to obserwowano chwilowe wyrzuty dużych ładunków siarkowodoru podczas pompowania ścieków. Przeprowadzone przedmuchy płuczące rurociągu w cyklu 1-2 razy na dobę pozwoliły na obniżenie chwilowego ładunku gazu z poziomu średniego 758 mg H2S/cykl pompowy dla Obiektu-1 do 15 mg H2S/cykl oraz z 3914 do 322 mg H2S/cykl dla Obiektu-2. Badania terenowe wykazały, że w oparciu o indywidualną optymalizację pracy systemu BTS dla wybranego odcinka sieci kanalizacji tłocznej, w zakresie długości cyklu napowietrzania oraz jego częstotliwości w ciągu doby można uzyskać kontrolę stężenia siarkowodoru zapewniając bezpieczeństwo w zakresie eksploatacji kanalizacji oraz oddziaływania na otaczające środowisko, zmniejszając stężenie gazu o ponad 90%.
PL
Na początku roku 2017 na Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej wykonano modernizację systemu sterowania napowietrzaniem reaktorów biologicznych. Jak sprawdza się to rozwiązanie po trzech latach eksploatacji?
PL
Przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów na temat możliwości zwiększenia efektywności systemu oddymiania klatki schodowej przy zastosowaniu nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności (analiza możliwych zdarzeń i kryteriów projektowych). Przedstawiono efekty zastosowania, obliczonego zgodnie z wytycznymi [1] nawiewu mechanicznego o zmiennej wydajności w instalacjach oddymiania klatek schodowych. Wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy: Wytyczne W-0003:2016: Systemy oddymiania klatek schodowych, jako pierwsze w kraju opracowanie opisuje podstawę projektową dla tego typu systemów. Problem z dostarczeniem powietrza kompensacyjnego pojawiał się zazwyczaj w przypadku klatek bez bezpośredniego dostępu do przestrzeni atmosfery zewnętrznej na poziomie wyjścia z budynku. Poszukiwano więc skutecznego rozwiązania tego problemu w przypadku klatek schodowych, co do których nie można było wprost zastosować zaleceń normy PN-B-02877-4:2001 [6]. Rozwiązanie to miało polegać na oddymianiu takich klatek schodowych przy wykorzystaniu nawiewu mechanicznego jako doprowadzenia powietrza kompensacyjnego. Temat był istotny, ponieważ opisany problem dotyczył najczęściej budynków wznoszonych w Polsce, czyli takich które stanowią kategorię zagrożenia ludzi ZL4. Kontrowersje dotyczą głównie wyznaczenia wystarczającej wydajności nawiewu mechanicznego na klatkę schodową oraz sposobu jej regulacji (nawiew o wydajności stałej lub regulowanej). W artykule przedstawiono przykładową analizę skutków działania różnych wariantów nawiewu kompensacyjnego w typowej klatce schodowej na skuteczność oddymiania i poprawę warunków ewakuacji. Ponadto przedstawiono wyniki badań oraz wnioski autorów dotyczące systemów oddymiania klatek schodowych, sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz CFD oraz prób działania instalacji z wykorzystaniem gorącego dymu. Przeprowadzone analizy i testy wskazują, że nawiew zlokalizowany na dole klatki schodowej jest skutecznym sposobem zabezpieczenia klatek schodowych, które nie mają dostępu do grawitacyjnie doprowadzanego powietrza kompensacyjnego. Różne podejścia do kwestii wartości wydajności nawiewu mechanicznego oraz zmienności tej wydajności względem warunków panujących w przestrzeni klatki schodowej, wpływają na zwiększenie lub zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa samego systemu w różnych możliwych zdarzeniach mogących wystąpić podczas ewakuacji i/lub akcji ratowniczo-gaśniczej.
EN
The purpose of this paper is to describe the results of studies performed by the authors about the possibility of increasing effectiveness of smoke extraction from staircases by using mechanical supply with variable volume. Analyzes of possible consequences. The article ilustrate the effects of using mechanical air supply with variable volume calculated according to guidelines [1] issued by Scientific and Research Centre for Fire Protection. National Research Institute: Guidelines W-0003:2016: Smoke extraction systems for staircases – this is the first one which describes design method for this kind of systems. The Problem with supplyng fresh air to staircases happens mainly for staircases without any connection to external atmosphere on the level of entering the building. There was a need to implement a new solution for staircases where recommendations of PN-B-02877-4:2001[6] cannot be used. The idea was to use mechanical supply as compensation. The problem was very important because it concerned most of buildings built in Poland which was the ZL4 category of danger for dwellers. The Controversies are mainly about how the volume of the mechanical supply should be calculated and how it should be controlled (the volume of mechanical supply can be constant or variable). The Article introduces an example of possible consequences and effectiveness of using different volumes of air supply for typical staircase and for the effectiveness smoke extraction and improvement of conditions for evacuation. In this paper are introduced the results of tests and the other conclusions about smoke extraction systems which are described the conducted CFD analyses and hot smoke tests. Conducted analyzes and tests shows that supply located in the bottom of any staircase is a good alternative for security of staircases that are not connected to external atmosphere and doesn’t have gravity compensation. Different approaches to the volume of air supplyand the controlling this volume depending on the conditions in staircases influence the safety of the system in many happens that may occur during evacuation and/or fire brigade action.
PL
Przeżywalność dziesięciu poddanych badaniom szczepów z rodzaju Lactobacillus zależała w różnym stopniu od zastosowanych czynników technologicznych. Proces fermentacji wpływał pozytywnie zarówno na przeżywalność wszystkich badanych szczepów, jak i na liczbę komórek bakterii. Czas chłodniczego przechowywania nie wpływał na przeżywalność tylko jednego badanego szczepu. W przypadku czterech szczepów nie stwierdzono żadnej zależności między przeżywalnością i napowietrzeniem. Cztery szczepy dobrze znosiły warunki napowietrzenia środowiska. W przypadku jednego szczepu zaobserwowano lepszy wzrost w warunkach środowiska nienapowietrzonego. W przypadku jednego szczepu napowietrzanie miało różny wpływ na przeżywalność w zależności od przeprowadzenia lub nieprzeprowadzenia fermentacji. W przypadku prób fermentowanych napowietrzanie miało pozytywny wpływ na przeżywalność, a prób niefermentowanych – już nie. W przypadku większości szczepów wpływ na przeżywalność miały co najmniej dwa z trzech badanych czynników.
EN
The survivability of ten examined strains of the Lactobacillus genus was dependent, to a great extent, on the technological factors. The fermentation process affected positively both the survivability of all strains and the number of bacterial cells. Refrigeration storage time did not affect the survivability of only one strain. In the case of four strains, no relationship between the survivability and aeration was found. For four strains aeration of the environment had a positive effect. In the case of one strain,a better growth was observed under non-aerated conditions. For one strain aeration had different effects on survivability depending on whether or not the fermentation had been carried out. For fermented samples, aeration had a positive effect on survivability, and for non-fermented samples – no longer. The majority of strains wereaffected by at least two of the three factors studied.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest skomplikowanym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad optymalizacją procesów biologicznych, pozwalającą redukować koszty, np. zużycie energii. W artykule opracowano model decyzyjny, a następnie rozwiązano zadanie optymalizacji - wyznaczenia optymalnej wartości zadanej stężenia tlenu. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki optymalizacji dla oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
A biological wastewater treatment plant is a complex control system. One of the important and costly processes is the aeration of wastewater. The correct of the process has a decisive influence on the degree of sewage treatment and the operating costs of the treatment plant. Therefore, research works are being carried out on optimisation of biological processes, allowing to reduce costs, e.g. energy consumption. In the paper, a decision model was developed and then the task of optimization - determining the optimal set point of dissolved oxygen was solved. In the simulation studies the optimization results for wastewater treatment plant type SBR were presented.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem przemysłowym. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Z procesem tym związana jest respiracja, czyli szybkość zużywania tlenu przez bakterie oczyszczające ścieki. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, decydujący o efektywności oczyszczania ścieków. Niestety koszt zakupu urządzeń do pomiaru respiracji - respirometrów jest bardzo wysoki i w oczyszczalniach ścieków nie są one instalowane. W artykule dokonano estymacji respiracji, w oparciu o pomiar stężenia tlenu w biologicznej oczyszczalni typu wsadowego. W tym celu wykorzystano rozszerzony filtr Kalmana. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki estymacji respiracji dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear, industrial system. One of the significant and costly process taking place there is aeration of wastewater. This process involves the respiration - the rate of oxygen consumption by the bacteria. It is one of the most important parameter deciding on the efficiency of wastewater treatment. Unfortunately, the cost of buying respiratory equipment - respirometers is very high and in wastewater treatment plants they are not installed. The paper presents estimation of respiration based on the measurement of dissolved oxygen. For this purpose, the extended Kalman filter is used. Simulation results for the biological wastewater treatment plant type SBR are presented.
9
Content available remote The efficiency of the aeration process in airlift reactors with moving beds
EN
The current work consisted of performing tests on the prototype airlift reactor, examining the efficiency of oxygenation in an airlift reactor equipped with an airlift pump and an additional nozzle to aerate and mix water in the tank. In particular, the objective was to find the optimal submergence of the nozzle which would allow achieving the best possible oxygenation of water with adequate lift efficiency. The testing was performed in two series: with a tank fully filled with water; with a tank filled with 80% water and 20% moving bed. The use of a moving bed with a high specific surface area significantly improved aeration conditions and decreased mixture flow velocity thus causing an increase of gas and liquid contact time. The research has shown the effect of nozzle position on the aeration and circulation conditions in the reactor.
PL
Praca polegała na wykonaniu serii doświadczeń na modelu fizycznym prototypowego reaktora barbotażowego. Badano skuteczność natleniania wody w reaktorze barbotażowym wyposażonym w podnośnik powietrzny, zaopatrzony w dodatkowy króciec napowietrzający i powodujący cyrkulację cieczy w zbiorniku. Celem było znalezienie optymalnego zagłębienia króćca, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak najlepszego natlenienia cieczy przy odpowiedniej wydajności podnośnika. Badania wykonano w dwóch seriach: dla zbiornika napełnionego wyłącznie wodą i dla zbiornika wypełnionego w 20% objętości złożem ruchomym. Zastosowanie złoża o dużej powierzchni właściwej znacznie poprawiło warunki napowietrzania, zmniejszyło prędkość cyrkulacji mieszaniny, co pozwoliło zwiększyć czas kontaktu cieczy i gazu. Badania wykazały wpływ położenia króćca na warunki tlenowe i cyrkulację mieszaniny w reaktorze.
EN
The paper presents the programme of research aimed at finding a recipe for high strength self-compacting and freeze-thaw resistant concrete. The programme included batching five concrete mixtures with varied W/B ratios (0.28-0.36) and various contents of GGBS relative to the mass of cement (0-30% m.c.). The influence of W/B ratio and GGBS content on the strength, water absorption and freeze-thaw resistance of concrete was analysed. Since the combined action of various factors, i.e., a simultaneous use of superplasticizer, air entraining agent and slag, can impede the achievement of the air pore structure with desired parameters, an innovative method of concrete mixture air entrainment was applied. The method involves introducing into the mixture solid particles (microspheres) with specified sizes that remain unchanged and stable over time. It follows from the results that it is possible to design and produce high strength, self-compacting and freeze-thaw resistant concrete with the use of locally available materials.
PL
W artykule przedstawiono program badań, którego celem było opracowanie receptury dla betonu wysokiej wytrzymałości charakteryzującego się samozagęszczalnością i mrozoodpornością. Program badań obejmował wykonanie pięciu betonów o zmiennym stosunku W/S (0.28-0.36) i z różną zawartością żużla w spoiwie w stosunku do masy cementu (0-30% m.c.). Analizowano wpływ stosunku W/S oraz zawartości żużla (GGBS) na wytrzymałość, nasiąkliwość i mrozoodporność betonów. Kombinacja różnych czynników, tj. jednoczesne stosowanie domieszki superplastyfikatora, napowietrzającej i żużla, często powoduje problemy z uzyskaniem pożądanych parametrów struktury porów powietrznych. Dlatego też zastosowano innowacyjną metodę napowietrzania mieszanki betonowej polegającą na wprowadzeniu stałych cząstek (mikrosfer) o określonych wymiarach, które nie zmieniają swoich wymiarów i są stabilne w czasie. Z przeprowadzonych badań wynika, że stosując lokalnie dostępne materiały, możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie betonu o wysokiej wytrzymałości, charakteryzującego się samozagęszczalnością i odpornego na działanie mrozu.
EN
The off-gas method is one of two primary aeration efficiency examination methods. In off-gas method, exhaust air from aeration tank is collected by a floating hood and conveyed to a measurement module. In this part of the installation, gas flow is measured, collected air is dried, stripped of CO2 and subsequently oxygen concentration is measured. The hood area is usually few square meters or even less and is a very small part of the aeration tank area. The main advantage of the off-gas method is that it offers measurement without disturbances to reactor routine work, which are necessary in the case of alternative, absorption method. Thereby, the off-gas method can be used in any circumstances and is free from uncertainty about the influence of reactor disturbances on the obtained results. However, a question remains about the number of measurement points required to obtain representative results for the whole reactor. According to The Environmental Protection Agency (EPA) guidelines, coverage of 2% of the tank area is sufficient, but this number seems insufficient. This article presents an analysis of the influence of tank coverage on the obtained oxygen transfer efficiency values. The presented analysis is based on real data.
PL
Pomiary off-gas są jedną z dwóch dostępnych metod określenia stopnia wykorzystania tlenu w systemach napowietrzania oczyszczalni ścieków. Największą zaletą prezentowanej metody jest możliwość prowadzenia pomiarów w warunkach procesowych bez ingerencji w funkcjonowanie układu oczyszczania ścieków. Na podstawie danych zebranych podczas pomiarów wykonanych na jednej z komunalnych oczyszczalni ścieków w Polsce przeprowadzono analizę wpływu ilości punktów pomiarowych na uzyskiwane wartości stopnia wykorzystania tlenu. Analizę przeprowadzono, wykorzystując wyniki uzyskane z pomiarów zapewniających dużo wyższe pokrycie powierzchni reaktora (odpowiednio 12 i 8,8%) względem wytycznych literaturowych mówiących o 2% stopniu pokrycia reaktora.
PL
Przedmiotem rozważań przedstawionych w niniejszym artykule jest energochłonność systemów napowietrzania w procesie osadu czynnego. Badania dotyczące energochłonności miejskich oczyszczalni ścieków, jednoznacznie wskazały system napowietrzania jako główny odbiornik energii elektrycznej. W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oczyszczalni ścieków obsługujących różne ilości mieszkańców. Wykonano analizę zapotrzebowania na tlen oraz sprężone powietrze, w zależności od wysokości oraz wymaganego stężenia tlenu w komorze osadu czynnego. Omówione zostały urządzenia służące do natleniania komór z osadem czynnym, skupiając się głównie na energochłonności napowietrzania drobnopęcherzykowego. Obliczone zapotrzebowanie na sprężone powietrze posłużyło do wykonania analizy energetycznej dmuchaw dostarczających powietrze, opartej o moc zainstalowaną urządzeń. Zostały również wyznaczone wskaźniki jednostkowego zużycia energii elektrycznej, zależne od określonego efektu użytkowego.
EN
The subject of the considerations presented in this article is the energy consumption of aeration systems in the activated sludge process. Study on the energy consumption of urban sewage treatment plants has clearly indicated the aeration system is the main electricity receiver. The article discuss sewage treatment plants serving different number of inhabitants. According to height and required oxygen concentration in the activated sludge chamber analysis of oxygen and compressed air demand was performed. Discuss about devices used for aeration of the activated sludge was performed, focusing mainly on the energy absorption of fine-bubble aeration. Calculated demand for compressed air was used to perform analysis of energy efficiency of the air blowers based on device installed power. Indicators of individual consumption of electricity, depending on the particular utility effect, have also been set.
EN
One of the problems with iron removal from groundwater is organic matter. The article presents the experiments involved groundwater samples with a high concentration of total iron - amounting to 7.20 mgFe/dm 3 and an increased amount of organic substances (TOC from 5.50 to 7.50 mgC/dm3). The water samples examined differed in terms of the value of the ratio of the TOC concentration and the concentration of total iron (D). It was concluded that with increase in the coexistence ratio of organic substances and total iron in water (D = [TOC]/[Fetot]), efficiency of Fe(II) to Fe(III) oxidization with dissolved oxygen decreased, while the oxidation time was increasing. This rule was not demonstrated for potassium manganate (VII) when used as an oxidizing agent. The application of potassium manganate (VII) for oxidation of Fe(II) ions produced the better results in terms of total iron concentration reduction in the sedimentation process than the oxidation with dissolved oxygen.
PL
Przedmiotem badań była woda podziemna charakteryzująca się wysokim stężeniem żelaza ogólnego do 7,20 mgFe/dm3 oraz podwyższoną zawartością substancji organicznych (OWO od 5,50 do 7,50 mgC/dm3 ). Badane próbki wody różniły się wartością ilorazu stężenia OWO do stężenia żelaza ogólnego (D), udziałem stężenia Fe(II) w stężeniu Feog (C), a jej mętność i intensywność barwy wskazywały na obecność koloidalnych oraz rozpuszczonych połączeń żelaza ze związkami organicznymi. Celem badań było określenie wpływu stężenia substancji organicznych w wodzie podziemnej na skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym w wodzie lub manganianem (VII) potasu, a także na skuteczność usuwania związków żelaza w procesie sedymentacji. Wykazano, że wraz ze wzrostem wartości współczynnika współwystępowania substancji organicznych i żelaza ogólnego w wodzie surowej (D) zmniejszała się skuteczność utleniania Fe(II) do Fe(III) tlenem rozpuszczonym. W próbkach wody, w których do utleniania Fe(II) stosowano manganian (VII) potasu nie stwierdzono wpływu wartości współczynnika D na skuteczność utlenienia Fe(II) do Fe(III). Zastosowanie manganianu (VII) potasu jako utleniacza zapewniło większą skuteczność usuwania związków żelaza z wody podziemnej w procesie sedymentacji niż napowietrzanie.
EN
Research-related fatigue tests at one stress level involved the simultaneous bending and torsion of elements made of steel C45, subjected to various surfacing methods and various post-surface heat treatment as well as having surfaced layers of various thicknesses. Fractures obtained in fatigue tests were subjected to visual and scanning microscopy-based analysis. The article presents the results of the above-named analysis and related concluding remarks.
PL
Badaniom zmęczeniowym na jednym poziomie naprężenia, przy równoczesnym zginaniu i skręcaniu, poddano elementy ze stali C45 napawane różnymi metodami, o różnej grubości warstwy napawanej i różnej obróbce cieplnej po napawaniu. Uzyskane z badań zmęczeniowych przełomy poddano analizie za pomocą obserwacji wzrokowej i mikroskopu skaningowego. W opracowaniu zamieszczono wyniki tej analizy oraz sformułowane na jej podstawie wnioski.
EN
The elaboration presents a method of testing the foam index and the associated research problems. Current issues concerning the impact selection of materials on the obtained results were broached. Tests of the foam index conducted in- house were described and results were analyzed. An assessment was made on the basis of the results and the usefulness of the method in terms of testing the compatibility of cement – superplasticizer – aerating admixture system was determined.
PL
W artykule opisano wpływ wybranych parametrów na opory przepływu powietrza podczas kompostowania oraz związane z tym zagadnienie projektowania instalacji napowietrzającej. Omówiono kwestię doboru parametrów hydraulicznych wentylatora wymuszającego przepływ powietrza przez warstwę kompostu. Dobierając wentylator należy wziąć pod uwagę maksymalną wydajność urządzenia oraz jednostkowe straty ciśnienia, które zależą od oporów przepływu powietrza przez bioreaktor. Wydajność wentylatora zależy bezpośrednio od zapotrzebowania biomasy na tlen, które w zależności od czasu trwania procesu może zmieniać się w zakresie od 2,6÷52,0 mg O2 · g-1 s.o. · h-1. W konsekwencji, zmianą powinien również podlegać wydatek wentylatora, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania tlenu. Analizę współpracy wentylatora z instalacją przeprowadzono pod kątem wpływu wybranych parametrów procesowych, tj.: obciążenia hydraulicznego, wilgotności i porowatości złoża, które w największym stopniu oddziaływują na straty ciśnienia podczas przepływu powietrza przez warstwę kompostu.
EN
The article describes the influence of selected parameters on the air flow resistance during composting and the related issue of aeration system design. The issue of selection of the hydraulic parameters of the fan forcing air flow through the layer of compost was discussed. Choosing the fan should consider maximum efficiency and pressure loss which depend on the resistance of air flow through the bioreactor. The fan efficiency is directly dependent on the biomass oxygen demand which depending on the duration of the process and can vary in the range of 2.6÷52.0 mg O2 · g-1 o.m. · h-1. Consequently, the change should also be subject to expense fan, tailored to the current needs oxygen. The analysis of co-operation with the fan installation was carried out in terms of the influence of selected process parameters, such as: hydraulic load, humidity and porosity of the compost. This parameters have the greatest effect on the pressure loss during air flow through the layer of compost.
PL
Biologiczna oczyszczalnia ścieków jest złożonym nieliniowym systemem sterowania. Jednym z istotnych i kosztownych procesów tam zachodzących jest napowietrzanie ścieków. Prawidłowy jego przebieg ma decydujący wpływ na stopień oczyszczenia ścieków i koszty operacyjne pracy oczyszczalni. W związku z tym prowadzone są prace badawcze nad nowymi strukturami i algorytmami sterowania. Powinny się one odznaczać wysoką efektywnością i niewielkim zapotrzebowaniem na energię elektryczną. W artykule zaprojektowano nowy adaptacyjny układ sterowania stężeniem tlenu uwzględniający instalację napowietrzającą jako system dostarczający powietrze do oczyszczalni ścieków. W badaniach symulacyjnych przedstawiono wyniki sterowania dla biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR.
EN
Biological wastewater treatment plant is a complex, nonlinear control system. One of the most important and expensive processes conducted is aeration. It’s valid flow has a deciding impact on the level of wastewater purification. Therefore a number of research are carried out to develop new control structures and algorithms. They should be characterized by high efficiency and low energy consumption. In the paper a novel adaptive control strategy of dissolved oxygen is employed. It considers aeration system as a source of the oxygen to the plant. Simulation tests presents control results for the biological wastewater treatment plant type SBR.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z racjonalną gospodarką odchodów zwierzęcych podczas magazynowania oraz nawozowego wykorzystania naturalnych surowców zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Działania związane z właściwym zarządzaniem nawozami naturalnymi mają na celu przede wszystkim ochronę przed niekontrolowanymi emisjami gazowymi oraz skażeniem gleb i wód. Podjęty temat jest istotny nie tylko z punktu widzenia produkcji zwierzęcej, ale także ochrony środowiska naturalnego. Celem pracy było przedstawienie i porównanie technicznych i technologicznych rozwiązań magazynowania nawozów naturalnych. W niniejszej pracy wskazano również alternatywne do magazynowania technologie zagospodarowania gnojowicy i obornika, które przyczyniają się do neutralizowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.
EN
The paper presents Issues related to the rational management of animal manure during storage and fertilization in accordance with law In Poland. Activities related to the proper management of natural fertilizers are primarily oriented to protect against uncontrolled gas emissions and contamination of soil and water. Discussed topic is important not only from the point of view of animal production but also for environmental protection. The aim of the study was to introduce and compare the technical and technological solutions for storage of natural fertilizers. Moreover the paper also showed alternative storage technologies for slurry and manure, which contributes to neutralization of their impact on the environment.
EN
This paper presents a fluid-structure interaction simulation applicable for evaluating and optimizing hydraulic valve designs. A special emphasis is placed on shim stack valve commonly used in automotive and railway shock absorbers. For simplicity, the problem was effectively reduced to a two-dimensional (2D) problem. This was accomplished by introducing section-lines along which the pressure profile was computed to find and evaluate the global minimum. The global minimum was then treated as the design ranking measure. This ranking function provided a means to choose an optimal design from a set of available design variants. In the presented results, the ranking is problem-specific as it identifies and localizes low pressure zones that are the root causes of both aeration and cavitation effects. The damping force performance was experimentally evaluated for both the baseline and optimized valve design using a shock absorber level test on a servo-hydraulic test rig.
EN
In this paper we discuss the test results for concretes containing various amounts of ggbs as compared to concretes made with Portland cement. The main objective of these tests is to evaluate the influence of varying air content in such mixtures on the structure and frost resistance of concrete. The authors suggest that the approach presented here allows for a safe design of concrete mixtures in terms of their frost resistance. The results indicate that concrete can be resistant to surface scaling even at the W/C ratio markedly higher than 0.45. Increased addition of ggbs leads to a decrease in concrete resistance to surface scaling. Proper air entrainment is the fundamental factor for frost-resistant concrete, and the air void system has to be assessed (micropore content A300, spacing factor L ). The addition of ggbs increases pore diameters, thus, to obtain the appropriate air pore spacing factor, micropore quantities introduced have to be increased.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań betonów z różną zawartością żużla w stosunku do betonów wykonanych z cementem portlandzkim. Celem badań była także ocena w jaki sposób zróżnicowana ilość powietrza w takich mieszankach (wahania ilości powietrza w mieszance) wpływa na strukturę porów powietrznych i mrozoodporność betonu. Zdaniem autorów takie podejścia pozwala na bezpieczne projektowanie betonów z punktu widzenia ich mrozoodporności.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.