Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd piorunowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych stosownie do wymagań norm z serii PN‑EN 62305. W prosty sposób wyjaśniono zjawiska i mechanizmy powstawania przepięć piorunowych oraz powodowanych przez nie zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Krótko scharakteryzowano procedurę oceny ryzyka strat piorunowych. Przedstawiono podstawowe zasady instalacji urządzeń przeciwprzepięciowych w obiektach budowlanych.
EN
The article presents the basic principles of lightning and surge protection of structures in accordance with PN-EN 62305 standard. The phenomena and mechanisms of lightning overvoltages as well as the safety hazards in structures are explained in a simple way. The procedure for assessing the risk of lightning losses has been briefly characterized. Basic principles of installation of surge protection devices in buildings are presented too.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych stosownie do wymagań norm z serii PN‑EN 62305. W prosty sposób wyjaśniono zjawiska i mechanizmy powstawania przepięć piorunowych oraz powodowanych przez nie zagrożeń bezpieczeństwa w obiektach budowlanych. Krótko scharakteryzowano procedurę oceny ryzyka strat piorunowych. Przedstawiono podstawowe zasady instalacji urządzeń przeciwprzepięciowych w obiektach budowlanych.
EN
The article presents the basic principles of lightning and surge protection of structures in accordance with PN-EN 62305 standard. The phenomena and mechanisms of lightning overvoltages as well as the safety hazards in structures are explained in a simple way. The procedure for assessing the risk of lightning losses has been briefly characterized. Basic principles of installation of surge protection devices in buildings are presented too.
3
Content available remote Własności uziemień przy prądach piorunowych
PL
Przy wymuszeniach prądami udarowymi w uziemieniu zachodzą zjawiska, które znacznie wpływają na wartość jego impedancji. Są to zjawiska falowe związane z szybkimi zmianami prądu i wpływem indukcyjności przewodów uziemienia oraz zjawisko jonizacji w gruncie, związane z przepływem dużych prądów. Wysokoczęstotliwościowe zjawiska falowe powodują wzrost impedancji wejściowej uziemienia natomiast jonizacja w gruncie wpływa na jej zmniejszenie. W artykule przedstawiono analizę właściwości uziemienia kratowego i słupowego przy przepływie prądów piorunowych.
EN
In case of impulse current excitations, phenomena occur in the grounding system that significantly affect the value of its impedance. These are wave phenomena associated with rapid fast current changes, influence of wire inductance and the phenomenon of soil ionization associated with large currents flowing into the ground. High frequency wave phenomena cause the increase of the input ground impedance, while the soil ionization contributes to the decrease of its impedance. The paper presents the analysis of mesh and vertical grounding system properties in case of lightning current flowing.
EN
The paper presents an analysis of exposure of intrusion detection system with underground radiating cable sensors to a threat caused by lightning strike. The peak values of lightning currents and overvoltages in the system components are calculated using a simplified circuit model and PSpice simulation. The results are verified by comparison to the results of a semi-analytical calculation based on a transmission-line model. Various network configurations of the intrusion detection system as well as different grounding conditions are analyzed.
PL
W pracy przedstawiono analizę narażenia udarowego w systemie ochrony obwodowej z podziemnymi kablami sensorycznymi, powodowane wyładowaniem piorunowym. Do obliczeń rozpływu prądu pioruna i przepięć w elementach systemu zastosowano uproszczony model obwodowy. Wyniki zweryfikowano wykorzystując model linii transmisyjnej. Analizowano różne konfiguracje oraz różne warunki uziemienia systemu ochrony obwodowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań skutków przepływu prądu piorunowego przez różnego rodzaju złącza odgromowe łączące elementy tworzące kompleksowy system ochrony odgromowej. Badania przeprowadzono ku przestrodze dla osób chcących „oszczędzić” podczas budowy nowego obiektu unikając wyposażenia go w stosownie dobrane urządzenia piorunochronne, które mogą stanowić źródło zapłonu atmosfery wybuchowej.
EN
The article presents the results of the effects of the lightning current flow through all kinds of lighting connectors. The study was conducted as a warning for people who want to „save” during the construction of the new facility construction equipment avoiding it appropriately set the lightning protection system. Those connectors can initiate an explosion in pote ntially explosive atmospheres.
6
Content available remote Udary przepięciowe w obwodach elektroenergetycznych niskiego napięcia
PL
Opisano przebiegi i parametry przepięć występujących w obwodach zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia. Dokonano przeglądu znormalizowanych impulsów, który oparto głównie na normach IEEE oraz IEC. Przedstawiono główne podobieństwa i różnice koncepcji dotyczących klasyfikacji źródeł narażeń, miejsc narażeń oraz środków ochrony przed przepięciami.
EN
Waveforms and parameters of surges occurring in the low voltage power circuits are described. A review of standardized pulses is done, which is based primarily on the IEEE and IEC standards. The main similarities and differences in concepts regarding the classification of threat sources, places of occurrence, and measures for protection against surges are presented.
7
Content available remote Propagacja piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego nad ziemią
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej rozchodzącej się wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji piorunowego pola elektromagnetycznego nad ziemią. Przedstawiono podstawowe funkcje służące do wyznaczania składowych pola w dziedzinie częstotliwości dla ziemi traktowanej, jako idealnie przewodząca (odbijająca pole). Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego nad ziemią stratną zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania. Wyniki uzyskane dla przypadku, kiedy ziemia została potraktowana, jako idealnie odbijająca promieniowane porównane zostały do tych z uwzględnieniem poprawek. Obliczeń dokonano dla wybranych parametrów geometrycznych i środowiskowych i dla kilku odległości od kanału wyładowania atmosferycznego. Wyniki analizy zilustrowano na wykresach w postaci charakterystyk czasowych obliczonych sygnałów wyznaczonych za pomocą odwrotnego przekształcenia Fouriera IFFT. W pracy nawiązano także do problemów pojawiających się podczas stosowania pary przekształceń FFT-IFFT dlatego też do obliczań zastosowano zmodyfikowany kształt wejściowego impulsu poddawanego przekształceniu FFT.
EN
The paper presents results the analysis of the propagation of the electromagnetic field of lightning above ground. Calculation was done using a model of the cylindrical wave propagating around the discharge channel. The paper describes also the mathematical basis for modeling the phenomenon of lightning electromagnetic field propagation above the ground. The basic functions for determining the field components in the frequency domain for the perfectly conducting ground (reflecting field) was shown. The horizontal component of the electric field above the lossy ground was compared with Cooray-Rubinstein and Rubinstein approaches. A comparison of the results of the electric field intensity for selected parameters of lossy ground and at various distances from the discharge channel was presented. The results obtained for the case when the soil has been treated as a perfectly reflecting field was compared to those of the approaches. Calculations were performed for selected geometric and environmental parameters and for a few distances from the lightning channel. Results of the analysis are shown on the graphs as calculated time domain characteristics of signals used with the inverse Fourier Transformation IFFT. The study also related to problems when using a pair of transformations FFT-IFFT. Therefore, the calculations were performed using a modified form of the input lightning current pulse subjected to FFT transformation.
8
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań poligonowych oraz symulacyjnych, rozpływu składowej długotrwałej prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym, kablowej linii zasilającej i instalacji elektrycznej budynku jednorodzinnego. Badania przeprowadzono w 2014 roku na poligonie badawczym Politechniki Rzeszowskiej w miejscowości Huta Poręby. Rozpływ prądu w poszczególnych elementach badanego obiektu mierzono i rejestrowano za pomocą wielotorowego elektrooptycznego układu pomiarowego. Dla weryfikacji wyników pomiarów, przeprowadzono badania symulacyjne rozpływu prądu udarowego w elementach obiektu zamodelowanego w programie ATP-EMTP. Parametry schematu zastępczego urządzenia piorunochronnego badanego obiektu, w tym poziomych i pionowych uziomów , wyznaczono na podstawie ich wymiarów geometrycznych oraz wartości rezystywności gruntu. Wyniki badań komputerowych wykazały dobrą zgodność z rejestracjami eksperymentalnymi. Różnice wynikają głównie z przyjętych założeń upraszczających w modelu układu i generatora.
EN
The first controlled experimental study of lightning continuous current distribution in the lightning protection system supplied with the electrical system was conducted in 2014 at the open site in Huta Poręby, Poland. The measurement results show that the surge current distribution depends on the individual grounding resistance, as well as, the length of the circuit. This relationship is clear in the case of large differences between the values of grounding resistance. For slight differences in these values, that is of the order of several percent, a stronger influence on the current distribution have a reactance of the lightning protection system. The obtained results were compared to those obtained during previous tests conducted in Florida and Huta Poręby regarding of the distribution of lightning return stroke currents. It turns out that the relationship of amplitudes of the currents in the individual parts of the lightning protection system with respect to the relationship between the grounding resistances are very similar. However, the continuous current components have the same shape in the different conductors of lightning protection system, differently than in the case of return stroke components. It means that the impact of frequency dependent grounding impedance on the shape of continuous current components is much smaller than in the case of much faster return stroke components. The effectiveness of lightning continuous current dissipation to the ground locally is a few percent larger than for return stroke currents. The obtained valuable measurements provide an incentive for further experimental and computational research in order to better know the most important conditions affecting the distribution of continuous current in the lightning protection system.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad stratną ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Do wyznaczenia składowej natężenia pola elektrycznego zastosowano poprawki Rubinstein oraz Cooray-Rubinstein. Dokonano porównania uzyskanych wyników natężenia pola elektrycznego dla wybranych parametrów stratnej ziemi i różnych odległości od kanału wyładowania.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during calculations. This paper describes the mathematical basis for modeling the phenomenon of propagation of the field above the ground. To determine the component of the electric field applied Rubinstein and CoorayRubinstein approach. Comparison of the results obtained for the selected parameters of lossy ground and for different distances from the point of striking is presented.
EN
In this paper we have presented an analysis of the functionality of the new lightning research station to be installed at Rzeszow University of Technology for determining the parameters of the lightning electromagnetic field and the current flowing in the lightning channel. The instrumentation and data analysis process of the slow and fast electric field components measured during thunderstorm condition along with the fast video simultaneous recordings are also described. Some current and prospective capabilities of the experimental setup and dedicated software tools are considered. This modern lightning station is developed at the University of Technology in the cooperation with the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, and the Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, where the electric field sensors have been constructed.
PL
W niniejszym artykule dokonano analizy funkcjonalności nowej stacji do badania wyładowań piorunowych pod kątem wyznaczania parametrów piorunowego pola elektromagnetycznego i prądu płynącego w kanale wyładowania atmosferycznego. Przedstawiono oprzyrządowanie oraz proces analizy danych wolnozmiennego i szybkozmiennego pola elektrycznego mierzonego w warunkach burzowych oraz jednoczesnych rejestracji fotograficznych rozwoju czasowego kanału wyładowania wykonanych za pomocą szybkiej kamery wideo. Opisano aktualne i przyszłe możliwości układu pomiarowego i dedykowanych narzędzi programowych. Stacja wyładowań atmosferycznych jest rozwijana w Politechnice Rzeszowskiej wspólnie z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Anteny do rejestracji pola elektrycznego skonstruowano w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej.
11
Content available remote Tajemnicze ograniczniki przepięć typów B + C lub B + C + D
PL
Przeznaczeniem urządzeń do ograniczania przepięć SPD (ang. Surge Protective Device) jest ochrona instalacji i urządzeń przed działaniem przepięć atmosferycznych indukowanych, przepięć wewnętrznych oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem cząstkowego prądu piorunowego. Od kilku lat projektanci i wykonawcy instalacji elektrycznych napotykają w katalogach firm ograniczniki typów B+C B+C+D lub klas I+II, I+II+III. Początkowo stosowanie takich wyrobów i oznaczeń, można było uzasadnić wymogami norm niemieckich i brakiem norm krajowych. Obecnie jest to sprzeczne z ustaleniami norm, a stosowanie takich oznaczeń może być świadomie lub nieświadomie wykorzystywane do tworzenia mitu ograniczników, które są w stanie zapewnić ochronę tworzoną dotychczas przez wielostopniowe systemy SPD. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące właściwości ochronnych SPD, zasad ich doboru i stosowania.
EN
The purpose of SPD (Surge Protective Device) is to protect electric power systems and equipment against lightning induced surges, switching surges in power system and direct influence of lightning current. For several years, designers and installers have been offered in cataloques SPD types B + C, B + C + D, or class I + II, I + II + III. Initially the use of these products and symbols can be justified requirements of German standards and absence of national standards. Currently it is not in compliance with the standards. This article presents the basic information on the overvoltage protective properties of the SPD, their tasks, places of installation and the required range of research.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy propagacji pola elektromagnetycznego nad ziemią. W obliczeniach zastosowano model fali cylindrycznej propagującej wokół kanału wyładowania. Jako model prądu u podstawy kanału wyładowania zastosowano przebieg zaproponowany przez Nucci, natomiast jako model propagacji fali prądowej wzdłuż kanału wyładowania model MTLE uwzględniający stopniowe tłumienie prądu w kanale. Opisano matematyczne podstawy modelowania zjawiska propagacji pola nad ziemią. Dokonano porównania uzyskanych wyników dla wybranych parametrów geometrycznych kanału wyładowania i różnych odległości, przy których wyznaczone zostało pole.
EN
The paper presents the mathematical basis of electromagnetic field modeling above lossy ground and the obtained results of the propagation electromagnetic field analysis. A model of cylindrical wave propagating around a lightning return-stroke channel is used during computer calculations, and as a lightning return-stroke current the model called as MTLE. The channel-base current is approximated function proposed by Nucci. Finally, a compression between obtained results for selected geometrical parameters of lightning channel and for different distances from the striking point is presented.
13
Content available remote Lightning currents in low-voltage power systems
EN
Correctness estimation of lightning protection solutions require definition of lightning current distribution in conductive installations entering the structure during direct strike to lightning protection system of this structure. It concerns particularly this part of lightning current, which flows in electric installation. Information about this current gives the possibility to estimate the levels of overvoltages on the equipment’s ports and appropriate choose of surge protective devices. The calculations of this current in low-voltage power systems connected to different types of structures calculations were performed based on the circuit theory approach.
XX
Poprawny dobór rozwiązań ochrony odgromowej wymaga posiadania informacji o podziale prądu piorunowego w przewodzących instalacjach dochodzących do obiektu podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne. Szczególnie istotne jest określenie prądów udarowych występujących w instalacji elektrycznej. Wykorzystując metody obwodowe wyznaczono prądy wpływające do przewodów instalacji elektrycznych kilku różnych typów obiektów budowlanych.
PL
Do przeprowadzenia oceny zagrożenia piorunowego ludzi i urządzeń wewnątrz obiektów budowlanych oraz dobrania odpowiednich systemów ograniczania występujących zagrożeń niezbędne są informacje o podziale prądu piorunowego podczas bezpośredniego wyładowania w urządzenie piorunochronne obiektu. Prąd piorunowy rozpływa się początkowo w urządzeniu piorunochronnym, a następnie wpływa do systemu uziomowego oraz do instalacji elektrycznej, linii telefonicznych, rur kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Zalecane jest przyjmowanie równomiernego rozpływu prądu piorunowego pomiędzy system uziomowy a instalacje przewodzące dochodzące do budynku.
15
Content available remote Symulacyjne badania zagrożeń piorunowych systemów elektronicznych
PL
Do przybliżonej oceny zagrożenia piorunowego systemów elektronicznych najczęściej wykorzystuje się wyniki badań, podczas których do instalacji piorunochronnej lub przewodzących elementów konstrukcyjnych wprowadzane są prądy udarowe symulujące prądy piorunowe wpływające do obiektu. Taki kierunek badań symulacyjnych, połączony z wykorzystywaniem otrzymanych wyników do tworzenia modeli matematycznych zjawisk zachodzących podczas wyładowań piorunowych, przyjęto w Politechnice Białostockiej. W artykule przedstawiono zasady takich badań, wady i zalety metod pomiarowych oraz uwagi praktyczne ułatwiające ich zastosowanie.
EN
This paper presents an overview on different research methods of lightning risk of electronic systems. In one of these methods surge current and voltage generators are used to force surge currents flow in conductive elements of structures. These currents generated overvoltages in wires and cables of electronic and electric systems. Some example results for large buildings, base stations of mobile communication system and high-voltage substations are presented.
PL
Obecnie coraz częściej podstawowym zadaniem ochrony odgromowej jest zapewnienie bezawaryjnego działania systemów elektrycznych i elektronicznych. Ograniczenie zagrożeń piorunowych do bezpiecznych poziomów wymaga koordynacji działań w dziedzinie ochrony odgromowej obiektów budowlanych, ochrony przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym oraz uwzględnienia podstawowych zasad kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
At present more and more often the assurance of failure-free operation of electric and electronic systems is basic task of lightning protection system. Limiting the lightning risks to safe levels require the co-ordination in the fields of lightning protection of structure and protections against lightning electromagnetic pulse as well as take into account the basic rules of electromagnetic compatibility.
18
Content available remote Zagrożenie piorunowe sieci elektroenergetycznej zasilającej stacje bazowe GSM
PL
Bezpośrednie wyładowanie piorunowe w wieżę stacji bazowej GSM jest jedną z przyczyn uszkodzeń urządzeń elektronicznych pracujących w stacji. W takim przypadku część prądu piorunowego wpływa do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia. Prąd ten może spowodować zniszczenie transformatora zasilającego stację oraz uszkodzenie innych urządzeń przyłączonych do tej samej sieci. W artykule przedstawiono wyniki badań terenowych oraz analiz teoretycznych zagrożenia piorunowego sieci elektroenergetycznych zasilających stacje bazowe.
EN
During direct lightning strike to the tower of a GSM base station a part of lightning current flows to the low-voltage power distribution system and can cause destruction of transformer supplying the station and damages of equipment connected to this system. Basic information about the current in power system obtains from calculations and simulation measurements in real stations are presented in this paper.
19
Content available remote Podział prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych obiektów budowlanych
PL
W artykule przedstawiono wyniki modelowych badań laboratoryjnych oraz wyniki obliczeń rozpływu prądu piorunowego w urządzeniach piorunochronnych oraz elementach konstrukcyjnych obiektów budowlanych. Szczególną uwagę zwrócono na podział prądów udarowych w ustrojach konstrukcyjnych rozległych hal przemysłowych i handlowych.
EN
The article presents the results of measurements on laboratory models and numerical calculations of lightning current distributions in lightning protection systems and construction elements of structures. Particular attention was pay to lightning current distributions in construction elements of large industrial and trade halls.
PL
Artykuł jest poświęcony rozpływowi prądu piorunowego w konstrukcji szkieletowej budynków oraz analizie rozkładu magnetycznego potencjału wektorowego wewnątrz budynków. Źródło magnetycznego potencjału wektorowego stanowi prąd wyładowania piorunowego rozpływający się w konstrukcji, pełniącej funkcję elementów ochrony odgromowej (LPS). Rozpatrywano bezpośrednie wyładowania w narożnik budynku.
EN
This paper is dealing with lightning current flow distribution in a steel frame of a building construction structure and analysis of vector magnetic potential distribution into this building structure. As a source of vector magnetic potential the lightning impulse current flowing in the steel construction of the building was considered. This steel construction is on element of lightning protection system of the building. A direct lightning stoke at a corner of the building was assumed in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.