Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje produktowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper discusses analysis of the innovative activities of mining companies in the years 2016–2018 against the background of innovation active industrial enterprises. In addition, reference is made in the article to the previous findings and research in the field of the level of innovation of mining companies. Despite the fact that the mining industry belongs to traditional industries and is considered to be not very innovative, it undertakes innovation activities necessitated by the need to bring the coal-fired power generation to market competitiveness, ensure industrial safety of miners and environmental protection. In recent years, mainly process innovations have been introduced, which is due to ongoing industry-restructuring processes. Despite the risks, the industry should recognise the opportunities in the current situation and try to use them for further innovations. The main objectives of the energy sector included in the Program for the hard coal mining sector in Poland should be pursued particularly through building new knowledge and innovation intensive competitive advantages. The implementation of clearly defined directions of innovation strategy in accordance with the provisions of the documents governing the Mining of Hard Coal section in Poland will enable its later functioning, country's energy independence and competitiveness of the national economy.
PL
Artykuł prezentuje analizę działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych w latach 2016–2018 na tle aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych. Ponad to w artykule odniesiono się do wcześniejszych analiz i badań z zakresu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw górniczych. Pomimo, że branża górnicza przynależy do tradycyjnych branż przemysłu i uważana jest za mało innowacyjną to podejmuje działania innowacyjne, których konieczność wynika z potrzeby zapewnienia konkurencyjności energetyki węglowej, bezpieczeństwa pracy górników oraz ochrony środowiska. W ostatnich latach wprowadzane są głównie innowacje procesowe, co wynika z trwających nadal procesów restrukturyzacji branżowej. Pomimo istniejących zagrożeń, branża powinna zauważać szanse w obecnej sytuacji i starać się ją wykorzystać do wprowadzenia kolejnych innowacji. Konieczne staje się realizowanie głównych celów sektora energetycznego zawartych w Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce poprzez budowanie nowych przewag konkurencyjnych opartych w szczególności na wiedzy i innowacyjności. Realizacja jasno wyznaczonych kierunków strategii innowacyjnej, ujętych w dokumentach regulujących funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego w Polsce pozwoli na dalsze jego funkcjonowanie, niezależność energetyczną kraju i konkurencyjność gospodarki narodowej.
EN
The introductory part of the paper presents the key concepts related to the subject of the article. The essence of corporate innovation potential, the concepts of innovation and innovation activity are discussed. The next part of the article examines the tasks and the role of the Business and Innovation Centres in Poland as well as their quantitative development. The following part constitutes a presentation and analysis of the results of statistical surveys carried out by Statistics Poland, which show the innovation activity of Kuyavian-Pomeranian enterprises in 2015-2017, in comparison to other regions of the country.
EN
The purpose of this paper is to inspect how “transformational leadership (TL)” impacts the “knowledge management infrastructure (KMI)” and “product innovation and process innovation” separately. Furthermore, the mediating role of KMI and “perceived organization support (POS)” as moderator has also been tasted. Furthermore, the paper draws on “social exchange theory”. Data was collected through questionnaire and survey method, from individuals working in manufacturing enterprises operating in Malaysia. Respondents comprise project managers, team leaders or the leaders working in administration, accounting, operation or R&D sales department. The model was determined by using partial least squares structural equation modeling, with a total of 290 samples for detailed analysis of the measurement and structural model. The results show strong causal relation among TL, KMI and product and process innovation. To concise, transformational leadership was found as a prognosticator of KMI, product innovation and process innovation. Furthermore, the relationship between TL and innovation (product and process) mediates by KMI. The study findings assist leaders or mangers to manage infrastructure of knowledge in their organizations and drive the organizations towards success by bringing innovations in products and processes.
PL
Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób „przywództwo transformacyjne (TL)” wpływa na „infrastrukturę zarządzania wiedzą (KMI)” oraz „innowacje produktowe i innowacje procesowe” oddzielnie. Ponadto zasmakowano mediacyjnej roli KMI i „postrzeganego wsparcia organizacji (POS)” jako moderatora. Ponadto w artykule wykorzystano „teorię wymiany społecznej”. Dane zebrano za pomocą kwestionariusza i metody ankietowej wśród osób pracujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych działających w Malezji. Respondenci to kierownicy projektów, kierownicy zespołów lub liderzy pracujący w dziale administracji, księgowości, operacji lub sprzedaży i badań i rozwoju. Model został określony przy użyciu częściowego modelowania równań strukturalnych metodą najmniejszych kwadratów, w sumie 290 próbek do szczegółowej analizy modelu pomiarowego i strukturalnego. Wyniki pokazują silny związek przyczynowy między TL, KMI a innowacjami produktowymi i procesowymi. Podsumowując, transformacyjne przywództwo zostało znalezione jako prognostyk KMI, innowacji produktowych i innowacji procesowych. Ponadto związek między TL a innowacją (produktem i procesem) pośredniczy w KMI. Przedstawione wyniki badania pomagają liderom lub menedżerom w zarządzaniu infrastrukturą wiedzy w ich organizacjach i poprowadzą organizacje do sukcesu, wprowadzając innowacje w produktach i procesach.
EN
The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process of creating and implementing innovation is influenced both by the innovative potential of the enterprise itself as well as by the external environment in which the entity operates. Thus, the aim of the article is to indicate the most important trends observed in the TSL industry, which influence the development of the main groups of innovations (product and process) in the activities of logistics services enterprises.
PL
Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces tworzenia jak i wdrażania innowacji wpływ ma zarówno potencjał innowacyjny samego przedsiębiorstwa jak również otoczenie zewnętrzne, w którym funkcjonuje podmiot. Stąd celem artykułu jest wskazanie naj-ważniejszych trendów obserwowanych w branży TSL, które wpływają na rozwój głównych grup innowacji (produktowych i procesowych) w działalności przedsiębiorstw usług logistycznych.
PL
Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależność miedzy elementami mikrootoczenia a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mikrootoczenie opisano za pomocą pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera. Aktywność innowacyjną utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 250 MŚP. Weryfikacji hipotez dokonano w oparciu o korelacje. Wyniki wskazują na istnienie pozytywnej, lecz słabej, zależność między konkurencją w sektorze oraz aktywnością innowacyjną dostawców a aktywnością innowacyjną MŚP.
EN
The aim of these considerations is to examine the relationship between the elements of micro environment and the innovation activities of Polish small and mediumsized enterprises (SMEs). Micro environment is described by the Porter’s Five Forces Framework. Innovation activity was identified as the introduction of product, process, organizational and marketing innovations. The research was carried out on a representative sample of 250 SMEs. Verification of the hypotheses was made by correlation analyzes. The results indicate the existence of a positive, but weak, dependence between competition in the sector and supplier’s innovative activity and innovative activity of SMEs.
PL
Kluczowym celem opracowania jest wskazanie konieczności opracowania i wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa koncepcji CSR opartej na rozwiązaniach systemowych zapewniających wielopoziomową integracje trwałego i zrównoważonego rozwoju z wielowymiarową odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Na przykładzie liderów przemysłu piwowarskiego wykazano, że taki sposób postępowania, pozwala kreować odpowiedzialną strukturę oferty rynkowej, która przekłada się na wartość dla firmy i wartość dla społeczeństwa. Analizę oparto m.in. na materiałach branżowych, raportach przedsiębiorstw oraz wynikach własnych badań ankietowych.
EN
The key objective of the study is to indicate the need to develop and implement a CSR concept in the company's operation based on system solutions that ensure multilevel integration of sustainable and sustainable development with multidimensional and multi-level corporate responsibility. On the example of leaders in the brewing industry, it has been shown that this way of proceeding allows creating a responsible structure of the market offer that creates value for the company and society. The analysis was based, among others on industry materials, company reports and the results of own surveys.
EN
The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by employees of the Department of Marketing and Regional Development of UTP in Bydgoszcz. The following publication constitutes also a result of surveys concerning innovation activities of industrial and service enterprises in the years 2012-2014 conducted in 2015 by the Central Statistical Office.
PL
Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego przez pracowników Katedry Marketingu i Rozwoju Regionalnego UTP w Bydgoszczy oraz dane GUS dotyczące aktywności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw usługowych w latach 2014-2016.
PL
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych regionach świata, których charakterystykę w ujęciu porównawczym przedstawiono w niniejszym artykule. Głównym celem artykułu jest określenie, na ile nasilenie występowania tego typu trendów cechuje uniwersalność, a na ile odmienność wynikająca choćby z uwarunkowań ekonomicznych czy kulturowych. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez XTC World Innovation Panorama [12]. Stwierdzono, że intensywność występowania analizowanych trendów cechuje znaczne podobieństwo, aczkolwiek można dostrzec pewne różnice, które wynikają z ich relatywnej ważności w zależności od regionu. Wskazano również, które z tych trendów mogą zyskiwać na znaczeniu pod wpływem ewolucji preferencji konsumentów.
EN
Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparative manner, can be useful in this regard. The main goal of the article is examine to what extent intensity of occurrence of such trends in different world regions is universal, and to what extent specific, at least because of economic and cultural determinants. The analysis was based on data provided by the XTC World Innovation Panorama [12]. It was found that intensity of occurrence of the analyzed trends is quite similar; however, certain differences can be noticed regarding their relative importance depending on the region. It was also pointed out which of those trends may gain importance due to an evolution of consumer preferences.
PL
W artykule przedstawiono znaczenie i aktualny stan przemysłu stoczniowego w UE, w tym Polski. Scharakteryzowano mocne i słabe strony polskiego budownictwa okrętowego oraz wskazano na kluczowe czynniki sukcesu stoczni europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji produktowych wdrożonych w ostatnich latach przez polskie stocznie.
PL
W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statutowych. W tym zakresie skoncentrowano się na czterech głównych zadaniach, które w opinii autorów stanowią podstawę i przedmiot metodologii i metodyki badań procesów TA. Następnie podjęto próbę nakreślenia tych zadań w świetle aspektów ekonomicznych, środowiskowych, medycznych i technicznych. Podsumowanie zawiera kierunkowe propozycje dotyczące dalszych prac w omawianym obszarze.
EN
In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In this problematic regard reported the reported research project has focused on four main tasks which in the opinion of the authors are key elements of the methodology and methodic of TA processes. The summary of the paper contains some proposals for further research in this area.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1618--1625, CD2
PL
W przypadku produktów zaawansowanych technicznie dominującym źródłem najbardziej innowacyjnej wiedzy jest najczęściej sam producent oraz strategiczni dostawcy komponentów. Kooperacja producenta z kluczowymi dostawcami, a także innymi podmiotami (w tym konsumentami) w procesie kształtowania innowacji produktowych odbywa się przeważnie w obrębie stworzonej przez niego międzynarodowej sieci biznesu (innowacji). Konsumenci są w tym procesie zazwyczaj tylko informatorami dostarczającymi wiedzy szczegółowej (a więc trudnej do sformalizowania) i/lub współtwórcami rozwiązań mniej istotnych (pobocznych) składników produktu.
EN
So far the predominant source of the most innovative knowledge in the case of high-tech products is mostly the same manufacturer and its strategic suppliers of components (who independently design or codesign with manufacturer pioneering technical solutions that determine a innovation level of the final good). Cooperation between the manufacturer and key suppliers, as well as other stakeholders (including consumers) in the new product development process usually takes place within the international business (innovation) network formed by the manufacturer. Ordinarily, in that process consumers are just informers providing a detailed knowledge (therefore difficult to formalize) and/or co-creators of less important (secondary) solutions of product components.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1039--1045, CD2
PL
W pracy przedstawiano przydatność wykorzystania wyników badań konsumenckich w opracowaniu propozycji innowacyjnych rozwiązań na przykładzie zrealizowanych przez autorkę staży naukowych w przedsiębiorstwach z branż piekarniczej oraz gastronomicznej. Celem projektów stażowych było przygotowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań według klasyfikacji OSLO Manual. Wyniki badań zrealizowane w ramach stażu pozwoliły na opracowanie zgodnie z opinią konsumentów modeli dań kuchni wegańskiej (przedsiębiorstwo z branży gastronomicznej) oraz pieczywa bezglutenowego (przedsiębiorstwo z branży piekarniczej). Ustalono szereg korzyści, które stanową bazę pozwalającą na budowę przewagi konkurencyjnej, wśród nich: strategiczne - know-how, rynkowe, organizacyjne, motywacyjne oraz techniczno-technologiczne. Zrealizowane przez autorkę stażowe naukowe wskazują na potrzebę i możliwości łączenia metrologii konsumenckiej z metrologią techniczną.
EN
The usefulness of consumer research based on innovative solutions' suggestions on the example of training projects realized by the author in the bakery and gastronomic industries was presented in this article. The aim of the training projects was to prepare the suggestions of innovative solutions, according to OSLO Manual classification. The results of the study conducted during the training allowed for describing the models of vegan cuisine, according to the consumers' opinions (gastronomic business) as well as gluten-free bakery products (bakery business). A range of benefits was established and formed the basis allowing for creating the competitive advantage, including: strategic know-how, market, organizational, motivational and technicallytechnological. The training projects realized by the author indicate to the need and possibility of combining the consumer and technical metrology.
PL
Artykuł stanowi głos w dyskusji nad postawami konsumentów wobec innowacji produktowych. Analizując wyniki badań na próbie 410 konsumentów aktywnych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych stwierdzono w większości pozytywne postawy respondentów wobec tego zjawiska. Blisko 2/3 badanych przyznaje, że lubi innowacyjne produkty i kojarzy je z postępem, nowością i lepszą jakością. Mimo to, tylko 1/3 badanych zadeklarowała ich nabycie w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zwolenników innowacji produktowych częściej spotkać można wśród kobiet, niż wśród mężczyzn oraz wśród osób młodych (18-24 lat) niż starszych (40 lat i więcej).
EN
The article is a voice in discussion about consumers’ attitudes towards product innovations. The analysis of research results conducted on 410 consumers says, that most of respondents have positive attitude to this phenomenon. Nearly 2/3 of respondents admit, that they like innovative products and associate them with progress, novelty and better quality. Even so, only 1/3 of respondents declare buying them in next 6 months. Followers of products innovations can be more often found among women than men and among young people (18-24 years) than older (40 years and more).
PL
Działania w obrębie innowacji produktowych dokonywane przez producentów żywności często nie są podyktowane wyłącznie względami technologicznymi czy ekonomicznymi. Zmiany społeczne oraz idące za nimi zmiany w postrzeganiu konsumenta jako odbiorcy informacji o żywności, to podstawowe czynniki zmian legislacyjnych w sferze komunikacji z konsumentem, które z kolei wymuszają wprowadzanie pewnych modyfikacji produktowych. W nawiązaniu do powyższego niniejsze opracowanie poświęcone zostało kompleksowemu spojrzeniu na problem komunikacji w relacji: producent – konsument w dobie wzrostu zainteresowania innowacyjnymi rozwiązaniami produktowymi, a tym samym opakowaniowymi.
EN
Activities undertaken by food producers within the product innovations are often dictated not only by technological or economic aspects. Social changes and changes in the perception of consumers as recipients of food information are key factors of legislative changes in the sphere of communication with the consumer, which force to introduce some modifications of products. With reference to the above, this study presents a comprehensive look at the communication issues in relations producer - consumer in an era of increasing interest in the innovative product solutions, and the same packaging.
EN
The publication focuses on the presentation of analysis about lean selected lean management tools and innovations. We selected seven main tools of lean management and compare it’s effects from various innovations point of view.
PL
Publikacja koncentruje się na prezentacji analiz w zakresie relacji pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacyjnością. Przedstawiono w niej siedem najistotniejszych narzędzi innowacyjności i dokonano analizy wpływu ich zastosowania na poszczególne rodzaje innowacji.
PL
W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem definiowania innowacji ekologicznych. Następnie przedstawiono istotę innowacji w ujęciu szerokim i wąskim, cechy innowacji ekologicznych oraz obowiązujący ich podział na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Opisano wybrane przedsięwzięcia przedsiębiorstw górniczych, których efektem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Większość przedstawionych, planowanych i realizowanych przedsięwzięć może być pod pewnymi warunkami kwalifikowana jako innowacje ekologiczne o charakterze procesowym lub produktowym.
EN
The article reviews the literature for defining of an ecological innovation. Then the essence of innovation in terms of broad and narrow perspective was presented and their currently effective division into: a product, process, organizational and marketing ones. Selected projects of mining companies were described, the effect of which consists in reduction of the negative impact on the environment. Most of the presented, planned and ongoing projects can be classified, under certain conditions, as ecologically innovative ones of a process or a product character.
17
Content available remote Możliwości stosowania innowacji w przedsiębiorstwie
PL
Wychodząc z założenia, że innowacyjność i procesy innowacyjne mają znaczenie priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości i rodzaju realizowanych procesów), w artykule wskazano i poddano analizie główne czynniki innowacyjności w procesie przygotowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem fazy projektowania produktu i procesu jego wytwarzania w przedsiębiorstwie przemysłowym.
EN
Making the assumption that innovation is of prime importance to each enterprises (regardless of their size and type of processes) the article presents an analysis and main innovative factors of the production process, particularly product design and manufacturing into enterprises.
18
Content available Innowacyjność polskiego sektora MSP
PL
Innowacyjność polskiego sektora MSP nabrała szczególnego znaczenia po przystąpienia Polski do UE. Polscy przedsiębiorcy podejmują działania innowacyjne głównie z myślą o utrzymaniu swojej pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku unijnym. Innowacyjność można rozpatrywać w różnych aspektach, jednak zaprezentowane w poniższym artykule badania przedstawiają innowacje w ujęciu procesowym i produktowym.
EN
Innovation became especially important for Polish SME sector after Poland's accession to the EU. Polish entrepreneurs make innovation decisions thinking mainly about how to keep their competitive position in the common EU market. Innovation can be viewed from many aspects, however the research presented in the following paper depict the innovation from a processing and a product view.
PL
Artykuł prezentuje główne kierunki innowacyjnych działań na rynku dodatków smakowych w Polsce. Przedstawiono atrakcyjność sektora i analizę innowacji jako źródła korzyści wypływających z konkurencyjności. Jest wiele powodów, dla których warto podjąć ten temat, a szczególnie zwiększająca się rola dodatków smakowych w produkcji żywności nowej generacji, zwłaszcza wygodnej i funkcjonalnej.
EN
The paper presents main tendencies in innovation activity on the flavor supplements market in Poland. Attractiveness of sector and analysis of innovations as a source of competitive advantage are presented. There are a lot of reasons to undertake this subject because of the increasing role of flavor supplements in production of new generation food, especially in convenient and functional products.
PL
Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu głównych rodzajów innowacji produktowych i opakowaniowych. Za produkt innowacyjny przyjęto nowy produkt, który w sposób istotny różni się od innych nową techniką produkcji lub nowym sposobem pozycjonowania. W artykule przedstawiono przykłady produktów innowacyjnych w kategorii żywności wzbogacanej w witaminy, składniki mineralne, błonnik, dodatki funkcjonalne, żywności probiotycznej, a także żywności niskoenergetycznej. W końcowej części opracowania przedstawiono wybrane aspekty innowacji opakowaniowych.
EN
The main purpose of this study was checking main kinds of products and packaging innovation. The innovative product was described as a new product which in the essential way differs from other, the new technique of the production or the new way of positioning. Into article examples of innovative products were introduced in the category of the food with additional contents of vitamins, mineral elements, fibre, functional additions, probiotic foods, as well as of low-energy food. In the final part of study chosen aspects of packaging innovations were introduced.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.