Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zagrożenia psychospołeczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the paper is to present the burnout syndrome as one of the many threats and determinants of the organizational management policy. The study also assessed the occupational burnout syndrome in the context of maintaining occupational health and safety and the relationship between these categories, which is a feedback. Design/methodology/approach: This paper provides a theoretical analysis of the burnout syndrome in the context of organizational management. Burnout is analyzed through the prism of both its causes and the mechanism of its formation and the expected health, social and economic effects. The paper uses secondary data taken from public statistics, thematic reports and scientific research. To illustrate the phenomenon, the available domestic data was used, and for comparative purposes, foreign data were also referenced. Findings: Burnout syndrome, posing a great threat to the effectiveness and efficiency of undertaken actions, should be one of the main determinants of the policy of broadly understood management in organizations. Practical implications: Psychosocial risks and work-related stress are among the key challenges in terms of occupational health and safety. The conditions and the growing phenomenon of burnout imply the need to take into account remedial measures at the organizational management level. The factors determining the development of organizations and economies, ie innovation, competitiveness, etc., indicated so far in the literature on the subject, are based on the quality of human capital and lose their effectiveness in the face of occupational burnout. The COVID-19 pandemic has exacerbated this phenomenon by weakening ties, trust contributing to the progressive corrosion of social capital. And even the best management and business development strategy will not be effective based on burned-out employees. Social implications: It is to raise awareness of the growing threat of professional burnout phenomenon and to indicate the necessity of undertaking specific preventive tasks by the management. Originality/value: This paper evaluates the professional burnout syndrome in the context of maintaining occupational health and safety and the feedback relationship between these categories. The article is addressed to employees in order to raise awareness of the threat of professional burnout, but also to managers in order to improve the work environment to protect the organization from the effects, including the costs of burnout.
PL
W rozdziale dokonano analizy potrzeby szkoleń specjalistycznych wśród pracowników służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego. Pracownicy służby zdrowia oprócz umiejętności i klasyfikacji wynikających z uprawianego zawodu powinni posiadać umiejętności, które podnoszą komfort pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o kontakt z pacjentem. Bardzo często pracownicy służby zdrowia nie posiadają tzw. umiejętności „miękkich”, które ułatwiają pracę w stresujących warunkach między samymi pracownikami, jak i pracownikami i pacjentami. Naczelna Izba Lekarska posiada w swoim pakiecie edukacyjnym różne rodzaje szkoleń. Jednak brakuje tych, które pomagałyby pracownikom służby zdrowia identyfikować zagrożenia z grupy psychospołecznych zagrożeń zawodowych i wskazywać jak sobie z nimi radzić. W rozdziale przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pracowników śląskich placówek służby zdrowia, która dotyczyła m.in. opinii respondentów na temat potrzeb szkoleń dodatkowych i specjalistycznych dla pracowników służby zdrowia.
EN
The chapter analyzes the need for specialist training among healthcare professionals - doctors, nurses, support staff. In addition to skills and classifications resulting from the profession, health professionals should have skills that improve the comfort of work, especially when it comes to contact with the patient. Very often, health care workers do not have so-called "soft" skills that facilitate working in stressful conditions between the employees themselves as well as employees and patients. The Chief Medical Chamber has in its educational package, various types of training. However, there are a lack of those that would help healthcare professionals identify risks from the group of psychosocial occupational hazards and indicate how to deal with them. The chapter presents the results of a survey conducted among employees of Silesian health care institutions, which concerned respondents' opinions on the needs of additional and specialist training for health professionals.
EN
Contemporarily, the safety of employees in the work environment is affected by many different factors. Among them, attention should be paid particularly to those that shape the psychosocial safety of employees. The aim of the article is to analyze organizational activities related to diversity management in terms of their impact on psychosocial safety of employees in the work environment. Organizational activities related to diversity management more often appear in enterprises, providing benefits from taking advantage of the various human resources. The effective diversity management is connected with building organizational culture and shaping employee relations in the area of psychosocial safety of employees in the work environment. In the first part of the article, the authors presented the issue of diversity management in relation to the psychosocial safety of employees. The second part shows the results of selected reports and studies related to diversity management in enterprises operating in Poland. Furthermore, the influence of diversity management on the psychosocial safety of employees in the work environment was demonstrated.
EN
Work in a special school as a supportive teacher of disabled children requires experience and mental resilience. The supportive teacher is exposed to a whole range of difficult behaviors of the child (i.e. psychosocial risks), including aggression, which brings many other threats with a dangerous nature (accidental). In this paper the results of research conducted among supportive teachers from one of the Polish special schools have been presented. The research contains the identification of psychosocial risks and, as a consequence, indications of ailments observed by the supportive teachers. The results of the conducted survey concern the type of threats with particular emphasis on psychosocial risks, as well as preventive activities that minimize the effects of these threats. In addition, the respondents indicated the extent of professional work on private and family life. The research tool used in this study is a questionnaire divided into three parts: hazard identification, assessment of psychosocial risks and potential effects of their occurrence, and subjective assessment of the impact of professional work on private life.
EN
Work in uniformed services carries a high risk of losing health and even life. The occupational activities undertaken are related to exposure to factors belonging to the group of dangerous (accident) hazards. The work of uniformed services is also a work of high psychosocial risk. It can be said that the stress at work of firefighters or policemen is an everyday reality, which they deal with in different ways. This paper deals with the analysis of occupational stress at work of uniformed services on the example of employees of the State Fire Service. To analyze and assess occupational stress the European Foundation checklist for the Improvement of Working and Living Conditions has been used.
PL
W artykule zaprezentowano przebieg i wyniki badań dotyczących oceny obciążenia pracą na stanowiskach doradcy klienta call center. Przeprowadzono je w dwóch przedsiębiorstwach obsługujących infolinie dwóch operatorów usług telekomunikacyjnych w Polsce. Zdiagnozowano problemy w zakresie warunków i organizacji pracy oraz narażenie na czynniki uciążliwe i ryzyko psychospołeczne. Dokonano tego z użyciem kwestionariusza. Zbadano też w jakich obszarach nie są spełnione minimalne wymagania prawne, które mogą zwiększać obciążenie związane z pracą. Użyto do tego celu listy kontrolnej. Wyniki, które uzyskano, są ze sobą zbieżne i pozwoliły na charakterystykę obciążenia związanego z pracą na stanowisku doradcy klienta call center, dzięki czemu możliwe było zaproponowanie działań profilaktycznych.
EN
In this article we present the process and results of the research on workload assessment of the customer consultant in call center. The study was conducted in two enterprises, which are responsible for operating helplines of two telecommunications companies. The problems of working conditions and organisation of work as well as the risks of potentially harmful factors and psychosocial burdens were diagnosed. The diagnosis was based on the questionnaire study. Furthermore, we have researched areas, in which legal regulations are not implemented, which may potentially increase the workload. In order to do this the checklist was applied. The research results coincide with each other and let us characterise the workload of the call center customer consultant's workstand and formulate the proposals of preventive action.
7
PL
Problematyka zagrożeń psychospołecznych stanowi jeden z najbardziej aktualnych obszarów badań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracujących. W artykule przedstawione są badania dotyczące skali stresu zawodowego i jego związków z funkcjonowaniem zawodowym i zdrowiem pracowników, realizowane w grupie 7263 pracowników z 15 branż gospodarki, z zastosowaniem Skali Ryzyka Psychospołecznego. Wyniki wykazały, że pracownicy zdecydowanie częściej i silniej stresują się cechami związanymi ze sposobem zorganizowania pracy i jakością relacji międzyludzkich (czyli czynnikami należącymi do kontekstu pracy, czyli tzw. czynnikami miękkimi) niż tym, jakie zadania (rodzaj pracy) muszą wykonywać. Wykazano również, że środowisko pracy, które charakteryzuje się wyższym poziomem stresogenności, generuje większą absencję zatrudnionych, większą fluktuację kadr, gorsze wskaźniki stanu zdrowia i poziomu zdolności do pracy zatrudnionych, ich słabsze zaangażowanie w pracę oraz niższy poziom satysfakcji zawodowej.
EN
Psychosocial risk is one of the most current areas of research in the field of occupational health and safety. The article presents research on the scale of occupational stress and its relation to the professional functioning and health of workers. The studied subjects included 7623 employees employed in 15 sectors of the Polish economy. The Psychosocial Risk Scale was used as the research tool. The results showed that the context of work (for example work organization, and quality of interpersonal relationships) generated a higher level of occupational stress. It was also shown that the higher level of stress was connected with higher absenteeism, increased staff turnover, worse indicators of health status and ability to work of employees, their lower work engagement, and lower level of job satisfaction.
PL
Zagrożenia związane ze stresem w pracy zawodowej należą do najbardziej ważnych wyzwań bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) XXI wieku. Wynikają one ze złej organizacji pracy, złego zarządzania pracą oraz jej planowania. Zagrożenia te mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych, psychicznych, a nawet fizycznych, których przykładem mogą być wypalenie zawodowe oraz depresja. Ponieważ stresu oraz zagrożeń psychospołecznych nie traktuje się już jako wad osobowych pracowników, lecz jako problem organizacyjny, to uznaje się, iż należy Zajmować się nimi, jak każdym innym zagrożeniem BHP. Stąd rodzi się potrzeba podjęcia skutecznych działań przeciwko zagrożeniom psychospołecznym wpływającym na jakość życia pracownika. Ponadto w publikacji tej wskazuje się na badania dotyczące wpływu stresu pracownika na wypadki przy pracy.
EN
Threats associated with stress at work are among the most important challenges of Safety and Health at work of the twenty-first century. They result from the wrong work organization, poor management and planning of the work. These threats may lead to negative social, psychological, and even physical, an example of which can be burnout and depression. Because of stress and psychosocial risks no longer treated as employees' personal flaws, but as an organizational problem, it is considered that it's necessary to deal with them as any other threat to Safety and Health at work. Hence the need to take effective action against psychosocial risks affecting the quality of life of the employee. In addition, in this publication are showed the studies about impact of stress on employee accidents.
PL
Zagrożenia psychospołeczne związane są bezpośrednio z doświadczaniem stresu wiążącego się z pracą. Stres zawodowy stanowi możliwą reakcję człowieka w sytuacji, gdy stawiane mu w pracy wymagania i presja nie odpowiadają jego wiedzy i umiejętnościom oraz stanowią wyzwanie dla jego zdolności radzenia sobie w danej sytuacji zawodowej (WHO 2003).
PL
Zagrożenia, jakie towarzyszą pracownikom magazynu, należą do poważnych i mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracujących. Niestety, wśród przyczyn wypadków przy pracy w magazynie bardzo często wymienia się: brawurę, lekkomyślność, brak koncentracji uwagi, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy w magazynach, a co za tym idzie zmniejszenia liczby wypadków przy pracy, niezbędna jest nie tylko realizacja wymagań odnoszących się do ogólnych zasad bezpiecznego magazynowania towarów, ale holistyczne, proaktywne podejście do problemów bezpieczeństwa. Obejmować ono powinno nie tylko obszar zagadnień technicznych, ale także ryzyko psychospołeczne - prawidłową organizację pracy przy uwzględnieniu słabości, wynikających z czynnika ludzkiego.
EN
The risks that accompany warehouse staff, are serious and can lead to hazardous events, endangering the health and lives of workers. Unfortunately, the most common causes of accidents at work in the warehouse are: recklessness, lack of concentration, and disregard for basic safety rules. In order to ensure safety in storage and thus reduce the number of accidents at work, it is necessary to the implement not only requirements relating to the general principles of safe storage of goods, but also a holistic, proactive approach to safety issues. It should concern not only the area of technical issues, but also psychosocial risks - the proper organization of work including human factor weaknesses.
PL
Ocena ryzyka zawodowego umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy we wszystkich jej aspektach. Stanowisko pracownika działu obsługi klienta uważane jest za bardzo stresujące. W mikroprzedsiębiorstwach, stanowiących 94,7% liczby wszystkich podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), wytwarzających ok. 29,8% PKB i zatrudniających prawie 39% pracujących problem ten jest traktowany marginalnie.
EN
Occupational risk assessment makes it possible to take appropriate measures to ensure safe and healthy working conditions. A customer service job is considered to be very stressful. Micro-companies, which account for 94.7% of all enterprises registered in the REGON system, generating approximately 29.8% of GDP and employ nearly 39% of employees, do usually not treat this problem very seriously.
PL
Zagrożenia psychospołeczne, nagminnie niedostrzegane przez obie strony stosunku pracy, według różnych źródeł są główną przyczyną od 60 do 80 % wypadków przy pracy. Szczegółowa analiza środowiska pracy uwzględniająca poza czynnikami fizykochemicznymi, czynniki psychofizjologiczne oraz obejmująca wszystkie aspekty pracy ocena ryzyka zawodowego stanowią solidną podstawę właściwego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań własnych dotyczące oceny poziomu odczuwanego stresu przez pracowników działu obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwie. W dalszej części zidentyfikowano zagrażające dobrostanowi pracowników sensory stanowiące podstawę oceny ryzyka zawodowego. W uwagach końcowych wskazano kierunek dalszych badań.
EN
Psychosocial threats, repeatedly not-noticed by both parties of the employment relationship, according to various sources are a main cause of 60 to 80 % of accidents at work. A detailed analysis of the working environment taking into account apart from physicochemical factors, psychosocial factors, and risk assessment covering all work aspects provide a solid basis for proper management of occupational health and safety. The article presents the results of the research of the level of stress perceived by employees in customer service department in a small company (less then 10 employees). Hereinafter stress factors threatening the welfare of employees constituting the basis of the risk assessment were identified. Direction of further research was indicated in closing remarks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.