Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sieci transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Omówiono rolę sieci (systemów) teletransmisyjnych (transportowych) w telekomunikacji, wpływ technologii komunikacyjnych oraz modeli OSI, TCP/IP i NGN na ewolucję sieci (systemów) transportowych oraz konwergencję systemów transportowych w sieciach następnej generacji. Podkreślono znaczenie technologii MPLS-TP i OTN we współczesnych sieciach transportowych.
EN
The role of transmission (transport) networks (systems) in telecommunications. The impact of communication technologies and OSI, TCP / IP and NGN models on the evolution of transport networks (systems). Convergence of transport systems in the next generation networks. The importance of IP / MPLS, MPLS-TP and OTN technology in modern transport networks.
PL
Transport publiczny w obrębie aglomeracji oraz terenów do niej przylegających stanowi jeden z najistotniejszych elementów zrównoważonego transportu. Bardzo istotne jest prawidłowe zorganizowanie oraz zaplanowanie sprawnej i odpornej na zakłócenia sieci transportowej. W artykule dokonano analizy strukturalnej – z wykorzystaniem teorii grafów – sieci kolejowej Kolei Mazowieckich, celem oceny jej struktury pod kątem organizacyjnym i funkcjonalnym. Sieć ta wykorzystywana jest m.in. do współrealizacji transportu zbiorowego w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz okolicznych terenów.
EN
Public transport within the urban areas and areas adjacent to it is one of the most important elements of sustainable transportation. Accordingly, it is essential to properly organizing and planning efficient and noise-robust system transport (transport network). The article presents structural analysis with the use of graph theory for the Koleje Mazowieckie railway network to assess its structure in terms of organizational and functional. The network is used, among others, to co-realization of public transport within the Warsaw agglomeration and the surrounding areas.
3
Content available Priority rules on ATN (PRT) intersections
EN
In Autonomous Transit Networks some basic elements influence the throughput: network structure, maximum velocity, number of vehicles etc. Other parameters like station structure, dynamic routing or vehicle behavior on intersections play minor role. Yet in highly congested nets, when vehicles interfere in the traffic, some subtle decisions may influence overall system ridership. We tested the impact of intersection priority rules on passenger waiting time, which measures the through-put. The dependence occurred its relevance in a crowded network.
PL
W sieciach transportowych ATN (Autonomous Transit Network) na przepustowość mają wpływ jej główne elementy jak struktura sieci, maksymalna prędkość, liczba pojazdów itd. Inne parametry jak struktura przystanków, dynamiczny wybór drogi czy zachowania pojazdów na skrzyżowaniach grają niewielką rolę. Jednak przy dużym zagęszczeniu pojazdy przeszkadzają sobie wzajemnie i pewne subtelne decyzje mogą wpłynąć na zdolność przewozową sieci. Zbadaliśmy wpływ zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach na czas oczekiwania na pojazdy, który jest miarą przepustowości. Zależność okazała się istotna w zatłoczonej sieci.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe założenie w zakresie opisu części podażowej symulacyjnego modelu transportowego, w zakresie zarówno transportu samochodowego, towarowego, jak i publicznego transportu zbiorowego. Opis odniesiono do wymogów stawianych przez najczęściej stosowany w Polsce specjalistyczny program do budowy i prowadzenia makro symulacji funkcjonowania systemów transportowych – VISUM. Omówiono zasadnicze parametry niezbędne w opisie sieci transportowych, przedstawiono listę proponowanych typów odcinków oraz ich kluczową parametryzację. Całość podsumowano wnioskami i zaleceniami.
EN
The article discusses the basic assumption in the description of the supply part of the simulated transport model, in terms of private transport, freight and public transport. The description was referenced to the requirements of the most frequently used in Poland specialized program for building and conducting a macro simulation of transport systems functioning - VISUM. The essential parameters necessary in the description of transport networks are presented, the list of proposed types of link types and their key parameters are presented. The whole was sub-summed up with conclusions and recommendations.
PL
W artykule omówiono ogólnie pojęcie centrum logistycznego wraz z elementami, które się na nie składają oraz opisano jego ewolucję na przestrzeni lat. Następnie omówione zostało miejsce, jakie zajmuje centrum logistyczne oraz jego rola jaką odgrywa w ramach działania łańcucha dostaw. Ponadto zawarto informacje dotyczące koncepcji działania centrów logistycznych w zakresie łańcucha dostaw. Celem artykułu jest scharakteryzowanie trzech centrów dystrybucji na terenie województwa łódzkiego: Panattoni Park Business Center Łódź w Łodzi, Logistic City-Piotrków Distribution Center w Piotrkowie Trybunalskim oraz SEGRO Logistics Park Stryków w Strykowie oraz analiza potencjału jaki mają centra zlokalizowane na obszarze tego województwa.
EN
The article discusses the general concept of a logistics center with the elements that compose it and describes its evolution over the years. Then, discussed it was the place that occupies the center of logistics and the role it plays in the context of supply chain operations. In addition, it contains information about the operating concept of logistic centers in the supply chain. The aim of this article is to characterize the three distribution centers in the province of Lodz: Panattoni Park Business Center Lodz in Lodz, Piotrkow City- Logistic Distribution Center in Piotrkow and SEGRO Logistics Park Stryków Stryków and analysis of the potential that they have centers located in the area of the province.
PL
Dyrektywa INSPIRE [2] oraz ustawa [18] wymagają dostosowania krajowych modeli informacyjnych i baz danych w zakresie informacji geograficznej do jednolitych standardów w ramach Unii Europejskiej. Krajowe takie modele i bazy danych dotyczące sieci transportowych, w tym drogowych, kolejowych, linowych, wodnych i powietrznych, ujęte w szeregu rozporządzeń, wymagają zatem przekształcenia do odpowiednich specyfikacji danych INSPIRE. Pierwszym etapem takiego przekształcenia jest porównanie odpowiednich modeli pojęciowych w kategoriach języka modelowania UML, które jest przedmiotem niniejszego opracowania. Pożądana zgodność modeli informacyjnych INSPIRE i krajowych winna oznaczać zgodność strukturalną, tj. zrozumiałość i dostępność danych krajowych dla użytkowników zewnętrznych, nie zaś zgodność semantyczną w sensie pełnej kompatybilności danych.
EN
The EU Directive on INSPIRE [2] and the Polish law [18] require adjustment of national models and information databases for geographic information to uniform standards within the framework of the European Union. Such models and national database for transport networks, including road, rail, cable, water and air networks, included in the regulations, require transformation to the relevant specifications of INSPIRE. The first step in such a transformation is to compare the conceptual models in UML, which is the subject of this development. It would be desirable that information models INSPIRE and national ones should rather mean their structural compatibility, i.e. comprehensibility and data availability for external users, than the semantic full compatibility in the sense data content.
EN
The article presents an extended method for measuring commercial speed. The extension of the method applies to identifying acceleration while travelling. The method uses the measurement of transport parameters in the transport network using a mobile application based on Android. Extending the measurement as described in the article is a basis for more thorough analysis of the quality of transport networks, mainly in the context of public transport. The measurement can contribute to more justified division of transport tasks in terms of its balancing, optimizing distribution of bays and improved design public transport vehicles.
PL
W artykule zaprezentowano rozszerzoną metodę pomiaru prędkości komunikacyjnej. Rozszerzenie metody dotyczy identyfikacji wartości parametrów przyspieszenia w ruchu, związanych z realizowanym przemieszczeniem. W metodzie wykorzystano pomiar charakterystyk przemieszczeń w sieci transportowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnej zrealizowanej na platformie Android. Rozszerzenie pomiaru w sposób zaprezentowany w artykule stanowi podstawę do pogłębionych analiz jakości sieci transportowych w tym głownie w aspekcie transportu zbiorowego. Tego typu pomiary mogą stać się przyczynkiem do kształtowania zasadnego podziału zadań w transporcie w aspekcie jego zrównoważenia, optymalizacji rozmieszczenia zatok postojowych czy również lepszego projektowania środków transportu zbiorowego.
EN
This monograph is devoted to optimisation models and algorithms for designing contemporary telecommunications transport networks. The particular focus is on the conceptual framework of transport network design and on the decomposition of the design problem and the design process. The presented conceptual framework is based on an original layered model of network resources, which is consistent with the functional architecture of transport networks contained in the ITU-T standards as well as can be directly expressed using mathematical models of multicommodity flow networks. The framework introduces an abstract generic model of the transport network design problem, its decomposition with respect to network layers and States, and an abstract generic network design procedure of solving the problem. The framework encompasses the models of the physical architecture and the organisational structure of the transport network. and the model of the network planning process. The presented work introduces an original complete mathematical description of the transport network based on the multicommodity network flow model complemented with elements pertaining to the notions of layers and states. Also, an original extension of the classical necessary and sufficient conditions of the existence of a multicommodity flow to the case of multiple layers and multiple slates is described. It is shown how the basic network model can be extended and generalised to consistently tackle fundamental phenomena and mechanisms of transport network operations related to traffic routing, network resilience to failures, quality of service and equitable allocation of network resources, variations and uncertainty of traffic demands, and network evolution. Applications of the basic methods of mathematical programming that are commonly used for network design are analysed in detail. In particular, the work analyses the branch-and-bound approach, the cutting plane method, the column generation and the constraint generation techniques of mixed integer linear programming, problem decomposition methods based on Benders' decomposition and Lagrangian relaxation, and the lesicographic maximization and max-min fair optimisation methods of multiple criteria decision making, The usage of the methods is analysed by means of original studies of difficult network optimization problems such as shortest-path routing design, connection restoration design in GMPLS networks, inter-domain traffic routing optimisation, and minimisation of label usage in GMPLS networks. A particularly important theoretical element of this work is a comprehensive analysis and classification of the complexity of designing transport networks resilient to failures. Original proofs of the NP-hardness of the resilient network design are presented that pertain to all major variants of the problem, in particular, providing a final answer to a number of so-far unresolved questions.
PL
Przedmiotem pracy są modele i algorytmy projektowania współczesnych telekomunikacyjnych sieci transportowych. Szczególną uwagę poświecono kwestii modelu pojęciowego problemu projektowania sieci oraz zagadnieniom dekompozycji problemu i procesu projektowania. Zaproponowany w pracy model pojęciowy jest oparty na oryginalnym warstwowym modelu zasobów sieci transportowej, który jest zgodny z podstawową architekturą funkcjonalną sieci transportowej zawartą w standardach 1TU-T poświęconych zagadnieniom sterowania i zarządzania sieciami, a jednocześnie może być wyrażony wprost poprzez modele optymalizacyjne sieci przepływów wielotowarowych. Elementami modelu pojęciowego są również model abstrakcyjnego generycznego problemu projektowania sieci transportowej dekomponowalnego wzglądem warstw i stanów sieci oraz abstrakcyjna generyczna procedura projektowania wielowarstwowej wielostanowej sieci transportowej. Uzupełnieniem modelu pojęciowego są modele architektury fizycznej i struktury organizacyjnej sieci transportowej, oraz model procesu planowania sieci. W pracy przedstawiono oryginalny kompletny opis matematyczny sieci transportowych oparty na modelu sieci przepływów wielotowarowych, uzupełnionym o pojęcia wielowarstwowości i wielostanowości. Zaprezentowano oryginalne rozszerzenie klasycznych warunków koniecznych i dostatecznych istnienia przepływu wielotowarowego na przypadek wielu warstw i wielu stanów sieci. Pokazano jak poprzez ograniczone rozszerzenia lub uogólnienia podstawego matematycznego opisu siec: jest możliwe jednolite zamodelowanie podstawowych zjawisk i mechanizmów działania sieci transportowej, związanych w szczególności z kierowaniem ruchu, zabezpieczeniem sieci przed awariami, zapewnieniem jakości obsługi ruchu i sprawiedliwym wykorzystaniem zasobów, zmiennością i niepewnością zapotrzebowani ruchowych oraz ewolucją sieci w czasie. Praca analizuje sposoby wykorzystania najważniejszych metod programowania matematycznego, w szczególności optymalizacji dyskretnej, stosowanych w projektowaniu sieci transportowych: metod programowania liniowego całkowitoliczbowego - metody podziałów i ograniczeń, metody płaszczyzn odcinających; metod dekompozycji - metody dekompozycji Bendersa, metody relaksacji Lagrange'a; metod optymalizacji wielokryterialnej – metod maksymalizacji leksykograficznej t optymalizacji sprawiedliwej. Przedstawiono oryginalne wykorzystanie tych metod w trudnych problemach projektowania sieci, takich jak problem kierowania ruchu po najkrótszych ścieżkach, problem projektowania sieci GMPLS zabezpieczonych mechanizmem Fast Reroute, problem kierowania ruchu międzydomenowego czy problem minimalizacji liczby etykiet w sieci GMPLS. Szczególnym elementem teoretycznym pracy jest wyczerpująca analiza i klasyfikacja złożoności problemów projektowania sieci zabezpieczonych przed awariami, której wynikiem jest zbiór oryginalnych dowodów NP-zupełność i wszystkich podstawowych wariantów problemu projektowania, w szczególności w części do niedawna nierozstrzygniętych.
SK
Tento článok pojednáva o štruktúre poštovej prepravnej siete a možnostiach jej optimalizácie. Pre potreby optimalizácie poštovej prepravnej siete boli zvolené dva prístupy: optimalizácia na základe času a optimalizácia na základe vzdialenosti s využitím metód teórie grafov. V hlavnej časti článku sú porovnané oba prístupy optimalizácie a v závere zhrnuté základné postuláty vyplývajúce zo špecifík oboch prístupov.
EN
This article discusses about the structure of the transmission network and its optimization options. For the purpose of optimization of postal transport network have been chosen two approaches: optimization on base of the time and optimization on base of the distance with the use of the methods of graph theory. In the main part of the article are compares both approaches of optimization. In theconclusion are summarized the basic postulates arising from the specificities of both approaches.
EN
This paper refers to a Dynamic Traffic Assignment Problem. A consecutive dynamic model of traffic flows is formulated. Some of its dynamical properties (including existence of chaotic solutions and bifurcations) are examined in two special cases.
PL
Zapewnienie właściwego poziomu niezawodności środków transportu ma znaczący wpływ na efektywność ekonomiczną całego przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę na najważniejsze gałęzie transportu kopalnianego. Wskazują urządzenia pełniące w nich znaczącą - z punktu widzenia niezawodności systemu - rolę. Niniejszy artykuł dotyczy opisu jednej z metod oceny niezawodności, którą z powodzeniem można wykorzystać w podziemnych zakładach wydobywczych w celu obniżenia kosztów eksploatacji sieci transportowych.
EN
Ensuring an adequate level of reliability of transport means has a significant impact on the economic effectiveness of the whole project. The authors draw attention to the most important branches of mine transportation. The indicate devices which play signific - ant role in transportation - in terms of the reliability of the system. The herein presented article regards a description of one of the methods to assess the reliability, which can be successfully used in underground mines in order to reduce operating costs of the transportation network.
PL
Aktualna struktura sieci transportowej jest skutkiem długotrwałych procesów w przeszłości i jest bardzo prawdopodobne, że nie jest ona optymalna dla obecnych i przewidywanych potrzeb. Gdy wymagana jest modernizacja lub rozbudowa sieci transportowej z reguły rozpatruje się kilka konkurencyjnych projektów, natomiast struktura rozwiązania optymalnego nie jest znana. Wynika stąd potrzeba opracowania metody znajdującej optymalną sieć transportową przy danych założeniach. Dane wejściowe dla tego problemu nie mogą być zadane w postaci analitycznej, naturalne jest zatem zaproponowanie algorytmu genetycznego jako narzędzia optymalizacyjnego. Charakterystyczną właściwością algorytmu genetycznego jest niezależne wykonywanie obliczeń dla wielu podobnych do siebie obiektów, więc wprowadzenie przetwarzania równoległego istotnie zmniejsza czas potrzebny do otrzymania rozwiązania.
EN
The current transportation network structure is usually a result of historically long adaptation process and probably it is not optimal for present and future transportation needs. When a modernisation or expansion is required only a few competing designs are evaluated, but the structure of the optimal solution remains unknown. So, there is a need of introduction of a method searching for optimal transportation network structure. The input data for the optimisation problem cannot be entered in analytical form, so it is natural to propose a genetic algorithm for performing the task. A specific feature of genetic algorithm is independent executing of calculations for many similar objects, so introducing of parallel processing significantly reduces the time needed.
PL
System transportu Polski oparty pozostaje na wykorzystywaniu infrastruktury transportowej stanowiącej w przeważającej części własność państwa bądź samorządów. Stan taki powinien przekładać się na oczywiste oczekiwania w zakresie wykorzystania i kształtowania pożądanego poziomu produktywności tegoż majątku. Ocena stopnia wykorzystywania i ujawniane różnice obligują do rozpatrywania zagadnienia m.in. w zakresie możliwości technicznych infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu.
EN
The transportation system in Poland is based in major part on transport infrastructure which is owned by state or local governments. This situation should affect the expected usage and the determining of the desired productivity level of these assets. The estimation of the extent of infrastructure exploitation and exposed differences obligate to consider the problem among others in the sphere of technical possibilities of the infrastructure in particular transport branches.
14
Content available remote Characteristics of logistic balance in transport networks
EN
The report presents issues of logistic balance in transport networks. The analysis of functioning of these networks constitutes one of the major factors influencing the costs of transport by delivering goods and energy products to the ultimate receivers. It is also crucial for taking the right decisions. Such analysis can be made with usage of logistic method or based on calculations of mathematical description of the network. Regardless of the method chosen, the analysis enables to choose the optimal solution that leads to increased efficiency of the transport networks. The methodology described in the article was designed for energy distribution network. The starting point is the scheme of the 110 kV network with indication of supply points (points of energy purchase of the company) and points of distribution (points of sale to the ultimate receiver). It was assumed that external supply points are located by intersections of the supply line and the contour of the distribution company area. The points of internal supply constitute the stations of the highest voltage - their location describe co-ordinates from the scheme. Additional data related to the distribution company include energy supplied to the point s of purchase and sale and co-ordinates of points of energy collection. Apart from that the analysis referring to the networks of the lower voltage has been presented that depicts recording of the networks in raster and vector forms. The ultimate objective of the presented research is to develop the complex methodology for implementation of efficient operation of various transport systems in the country's economy.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia poszukiwania zrównoważenia logistycznego w sieciach transportowych. Analizy funkcjonowania tych sieci to jeden z najbardziej ważnych czynników dotyczących poziomu kosztów transportowych przy dostarczaniu towarów lub czynników energetycznych do odbiorcy. Jest to niezbędne także dla podejmowania właściwych decyzji. Takie oszacowanie może być wykonane za pomocą logistycznej metody, albo za pomocą obliczeń opartych o matematyczny zapis sieci. Bez względu na zastosowaną metodę analizy dostarczają podstawy do tworzenia optymalnego rozwiązania, pozwalającego na podnoszenie sprawności sieci transportowych, niezależnie jaki charakter ma rozpatrywany przesył. Proponowana w artykule metodologia została opracowana w odniesieniu do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej. Punktem wyjścia do analiz jest geograficzny schemat sieci 110 kV z zaznaczeniem punktów zasilania (punkt zakupu energii przez spółkę), punktów dystrybucji - odbioru (punkt sprzedaży energii końcowemu odbiorcy.) Przyjęto, że zewnętrzne punkty zasilania są umieszczone przy punktach przecięcia linii zasilającej z konturem obszaru spółki dystrybucji. Punkty wewnętrznego zasilania to stacje najwyższych napięć, dla nich lokalizację określają współrzędna położenia tych stacji na schemacie. Dodatkowe dane dotyczące spółki dystrybucyjnej obejmują energię dostarczoną do punktów zakupu i sprzedaży oraz współrzędne punktów odbioru energii elektrycznej. Ponadto zaprezentowano analizy odnoszące się do sieci niższych napięć, pokazując zapis tych sieci w formie rastrowej i wektorowej. Celem ostatecznym prezentowanych badań jest wypracowanie kompleksowej metodologii wdrażania innowacyjnej efektywności pracy różnorodnych systemów transportowych w gospodarce państwa.
EN
The TEN-T (Trans-European Transport Network) is main an element of economic competitiveness as supports development of the transport services market. At the same time the TEN-T is the important factor of the balanced and sustainable development of the European Union, consolidating its economic and social unity. For success achievement on this way is required of implementation and adaptation of innovative changes in modal networks, vehicles and its systems of service. It is connected by that combined railways/road transport widely used in XX century is currently struggling with high external costs along the main traffic corridors of the TEN-T, including costs of ecosecurity, environment renewal, congestion consequences and refund of traffic accidents charges. Experience of some EU Member States has shown that innovative approaches to the organisation of inland navigation as an essential element of the transport network could help to solve these problems. For this purpose, first of all, the interconnected coordination between various vehicles is required for interoperability of different transport modes, and secondly to focus decision-makers' attention on effective creation of intermodal chains.
PL
TEN-T jest jednym z głównych elementów wspierających rozwój rynku usług transportowych, zapewniając konkurencyjność ekonomiki UE. Jednocześnie TEN- T jest istotnym czynnikiem zrównoważonego i stałego rozwoju Unii Europejskiej, umacnia jej jedność ekonomiczną oraz socjalną. W celu pełnego wykorzystania potencjału TEN- T konieczne jest wdrożenie oraz rozpowszechnienie rozwiązań innowacyjnych w rozmaitych systemach transportowych. Konieczność ta jest związana z tym, że kombinowany transport kolejowodrogowy, który nadal pozostaje najwięcej wykorzystywanym w przewozach głównymi korytarzami transportowymi, w czasach dzisiejszych zmaga się z dużymi kosztami zewnętrznymi, w tym z kosztami związanymi z ochroną środowiska, jego renowacją, kosztami kongestii oraz kosztami powypadkowymi. Doświadczenie niektórych krajów - członków UE, pokazuje, że wykorzystanie innowacyjnych podejść przy organizacji żeglugi śródlądowej jako istotnego elementu sieci transportowej mogą w znacznym stopniu wpłynąć na skuteczne rozwiązanie tych problemów. Dlatego, po pierwsze, trzeba będzie podjąć działania w kierunku polepszenia koordynacji pomiędzy różnymi gałęziami transportu w celu osiągnięcia jakościowego współdziałania rozmaitych sposobów przewozu, a po drugie, skierować uwagę decydentów na efektywne kreowanie intermodalnych łańcuchów transportowych.
PL
Omówiono podstawowe zagadnienia uogólnionej wieloprotokołowej komutacji etykietowej (GMPLS). Przedstawiono jej architekturę, mechanizmy rutingu oraz sygnalizacji. Opisano także rolę, jaką odgrywa w koncepcji sieci optycznej ASON oraz jej implementacji zaproponowanej przez OIF.
EN
Basic issues regarding generalized multiprotocol label switching (GMPLS), its architecture as well as signaling and routing mechanisms are presented. The role of this concept and related protocols in ASON and its implementation proposed by OIF are presented.
17
EN
The article presents a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, witch gives a good estimation of the network bottlenecks; and in the next steps the bottlenecks are removed in order to deal with the most serious bottlenecks. It is proved that such method of network optimisation is proper only. So, the network optimisation is, as a matter of fact, the conditiona1 network capacity problem and this is the traffic theory problem onIy !
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowa6 od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, oparta na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowa6, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej. Wykazano, że tylko taka optymalizacja sieci transportowych jest możliwa.
18
Content available remote Delay functions and freedom functions
EN
The article is presenting a new approach to methods for transportation network optimisation that are based on dependency between intersection capacity and traffic assignment. The proposed method is a deep analysis of the conditional capacities, which gives a good estimation of the network bottlenecks; and in the next steps the bottlenecks are removed in order to de al with the most serious bottlenecks. It is proved that such method of network optimisation is proper only. So, the network optimisation is, as a matter of fact, the conditional network capacity problem and this is the traffic theory problem only!
PL
W artykule zaprezentowano nową metodę optymalizacji sieci transportowych opartą na zależności przepustowości skrzyżowań od organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Proponowana metoda, bazująca na głębokiej analizie warunkowych przepustowości skrzyżowań, polega na usuwaniu wąskich gardeł sieci transportowej. Wykazano, że tylko taka optymalizacja sieci transportowych jest możliwa.
PL
Stosowane powszechnie w planowaniu rozwoju systemów transportowych modele rozkładu ruchu w sieci najczęściej nie uwzględniają wpływu zjawiska zatłoczenia na zmiany zachowań transportowych mieszkańców. Zmiany te przejawiają się w rezygnacji z podróży w godzinach szczytowych, ograniczeniu długości podróży lub wyborze alternatywnego środka transportu. W efekcie przedstawiono charakterystykę metod rozkładu ruchu, które pozwalają na modelowanie zmienności zachowań transportowych w miastach. Przedstawiono ponadto wyniki analiz z zastosowaniem elastycznego rozkładu ruchu.
EN
Impact of congestion on changes in in travellers behaviour (decision on not to make trip, to reduce trip length or choose alternative mode) is not included in traditional transport systems planning models. The paper concerns description of traffic assignment models with variable transport demand in large, medium-sized and small tows. The results of elastic assignment analysis are presented as well.
PL
Rozważono systemy komutacji optycznej. Pokazano zastosowanie systemów komutacyjnych w optycznej sieci transportowej. Zaprezentowano podstawowe techniki optycznej komutacji pakietów oraz architektury systemów komutacyjnych. Omówiono realizacje buforów optycznych i przykładowe struktury pól komutacyjnych dla optycznej komutacji pakietów z zastosowaniem buforów. Rozważono także struktury przełącznic optycznych stosowanych w optycznej sieci transportowej.
EN
This article considers optical packet switching networks. Switching systems application in optical transport network has been shown. Basic techniques of optical packet switching and architectures of switching systems have been depicted. Frameworks of optical buffers and their application in possible optical switching network scenarios have been discussed. Optical cross-connect systems implemented in optical transport networks have been also considered.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.