Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maszyna synchroniczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono koncepcję sposobu eliminacji napięć i prądów wałowych w maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi. Metoda ta bazuje na zastosowaniu pomocniczego uzwojenia kompensującego zmienny w czasie okrężny strumień magnetyczny występujący w jarzmie obwodu elektromagnetycznego. Na podstawie pomiarów laboratoryjnych przeprowadzonych na prototypowym silniku przebadano wpływ dodatkowego uzwojenia nawiniętego w jarzmie stojana na wartości napięć i prądów wałowych.
2
Content available remote Fracture testing of energy materials for application in electrical engineering
EN
The aim of this paper is to analyse the fracture behaviour of energy materials for application in electrical engineering, and also to determine the relevant parameters that contribute to higher critical values of fracture toughness. The quality assessment of high temperature resistance steel used for pressure vessels of innovative construction of a linear oscillatory synchronous generator designed to be used in a freepiston Stirling engine was determined. For all testing of pressure vessel and the steel specimens the standard test procedures were used.
PL
Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśnieniowych innowacyjnych konstrukcji generatorów synchronicznych do beztłokowego silnika Stirlinga. W celu wykonania testów naczyń ciśnieniowych oraz próbek stali użyto standardowych procedur badawczych.
PL
Przedmiotem artykułu jest transformator obrotowy. Służy on do przekazywania energii z części nieruchomej do części wirującej. Umożliwia bezstykowy przekaz energii, dlatego może być zastosowany w maszynie synchronicznej w celu eliminacji szczotek. W artykule przeprowadzono optymalizację, która pozwoli na zaproponowanie takiej konstrukcji z wykorzystaniem do tego celu rdzeni ferrytowych. Transformator obrotowy będzie zasilany napięciem o częstotliwości rzędu kiloherców, do wykonania uzwojeń została zaproponowana lica.
EN
The following paper covers rotary transformer topic. Duty of this device is to deliver energy from stator part to rotary part. This provide contactless energy transfer. Due to it can be used in synchronous machine in accordance to eliminate brushes. In this paper was conducted optimization process which provide to propose such design with use of ferrite cores. It will be supply with square voltage with range of kHz with litz wire winding.
PL
W referacie przedstawiono przy wykorzystaniu programu Mcad, możliwości wykorzystywania prądnic synchronicznych, zwłaszcza mniejszych mocy, w agregatach prądotwórczych awaryjnego zasilania różnego rodzaju obiektów. Przedstawiono wyniki wybranych obliczeń i przeprowadzono ich analizę.
EN
The paper presents possible use of a synchronous generator, particularly of low power, in the generator sets designed as backup power to various types of equipment. Selected computation trials have been carried out with the Mcad software and subjected to analysis.
EN
Electric and hybrid vehicle drive systems are commonly equipped with Permanent Magnet Synchronous Motors, because they offer high efficiency in broad range of speed and torque, and also due to special current development techniques they can work with high speeds. The paper presents simulation results for predictive current controller used in PMSM drive system. The results were obtained for high speed operations with Maximum Torque Per Ampere (MTPA) control strategy, which allows to develop set torque value with the smallest possible currents values. Predictive current controller equations are based on IPMSM mathematical model which considers Ld and Lq inductances changes. Additionally MTPA strategy also considers inductances changes in d- and q-axis.
PL
Układy napędowe samochodów elektrycznych i hybrydowych są coraz częściej wyposażane w silniki elektryczne z magnesami trwałymi. Napędy te oferują wysoką sprawność w szerokim zakresie prędkości i momentu obrotowego, a poprzez odpowiednie sterowanie zapewniają pracę przy wysokich prędkościach obrotowych. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych predykcyjnego regulatora prądu dla silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi. Regulator pracuje przy wykorzystaniu strategii sterowania MTPA (ang. Maximum Torque Per Ampere)., która zapewnia wypracowanie odpowiedniego momentu przy możliwie najmniejszych wartościach prądów fazowych. Równania predykcyjnego regulatora prądu zostały oparte o zmodyfikowany model matematyczny silnika synchronicznego z magnesami zagnieżdżonymi uwzględniający zmienność indukcyjności Ld i Lq. Dodatkowo w równaniach opisujących działanie strategii MTPA uwzględniono zmienność indukcyjności w funkcji prądu.
6
Content available remote Multicriteria diagnosis of synchronous machine using the welch method
EN
This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machines. Using current signature analysis, it is demonstrated how by using low cost equipment, it is possible to detect the fault by monitoring the currents. The process of detection is totally optimized, and the processing time is enough to identify the fault before the total machine damage. Using the spectrum of the healthy machine as a reference, the followed methodology allows the timely and reliable detection of faults.
PL
W niniejszym artykule opisano metodę wykrywania wewnętrznych uszkodzeń w uzwojeniach stojana i wirnika maszyny synchronicznej. Przedstawiono sposób zastosowania analizy widmowej monitorowanych prądów do wydzielenia sygnałów o uszkodzeniu. Proces wykrywania jest zoptymalizowany i umożliwia wykrycie uszkodzenia maszyny przed jej zniszczeniem. Wzorcem odniesienia jest widmo prądów maszyny nieuszkodzonej. Zastosowana metodologia zapewnia terminowe i niezawodne wykrywanie błędów.
EN
This paper deals with the comparison between single-layer and double-layer concentrated windings in an axial flux permanent magnet synchronous machine. The results are obtained using finite element method and present the differences in back electromotive force, cogging torque, detent force and static torque for both winding topologies.
PL
W artykule przedstawiono porównanie między pojedyńczo- i podwójnie-warstwowymi uzwojeniami koncentrycznymi maszynach synchronicznych z magnesami trwałymi i strumieniem osiowym. Do tego porównania wykorzystano metodę elementów skończonych, a wyniki analizy prezentują różnice we wstecznej sile elektromotorycznej, momentach pulsacyjnych, sile zaczepu i momencie statycznym dla obu topologii uzwojenia.
8
Content available remote Model obwodowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym. Zaprezentowano prosty model obwodowy uwzględniający charakterystyki magnesowania ferromagnetycznych elementów obwodu magnetycznego. Na podstawie tego modelu można wyznaczyć wieloparametryczne zależności napięcia indukowanego od przepływu cewki wzbudzającej. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ dodatkowych jarzm stojana i wirnika na kształt tych funkcji. W wyniku analizy wyznaczonych współzależności wskazano na efektywny zakres regulacji napięcia indukowanego maszyny.
EN
This paper presents construction of the unipolar hybrid excitation synchronous machine. The magnetic equivalent circuit model including nonlinear magnetization curves is described. This model was used to calculate multiparameter electromotive force characteristic. The influence of additional rotor and stator yokes on this characteristic was analyzed. As a result of analysis obtained data was indicated on the effective range of the electromotive force control in this machine.
9
Content available remote Steady-state analysis of synchronous machines loaded by an angle depended torque
PL
Reakcja maszyny synchronicznej na moment obciążenia zależny od kąta obrotu jest ważna dla napędów tłokowych. W celu jej określenia należy równania elektryczne maszyny rozwiązywać łącznie z równaniem ruchu, co prowadzi do nieliniowego układu równań różniczkowych. Najczęściej do ich rozwiązywania stosuje się procedury numeryczne, a stan ustalony otrzymuje się po zaniku procesów przejściowych. W pracy, do wyznaczenia takiego stanu ustalonego zastosowano metodę bilansu harmonicznych. Wówczas rozwiązanie przewiduje się w postaci szeregu Fouriera. Bilans harmonicznych prowadzi do nieskończenie wielu nieliniowych równań algebraicznych wiążących współczynniki Fouriera tych szeregów. W celu rozwiązania tego układu, ograniczonego do wymiarów skończonych, użyto algorytmu NewtonaRaphsona. W rezultacie obliczono bezpośrednio widma prądów maszyny oraz widma zmienności kąta mocy i wahań prędkości obrotowej.
EN
Steady-state response of a synchronous machine to the torque with angle depended pulsating component is important for the piston type drives. To find such response, electrical equations have to be solved together with the equation of motion, what leads to nonlinear differential equation set. The numerical integration is often used, and steady-states are obtained when transients disappear. In this paper the method of harmonic balance is used for determining such steady-states. The solution is predicted in the form of the Fourier series, and harmonic balance method leads to an infinite set of nonlinear algebraic equations for coefficients of that series. The Newton–Raphson scheme is used to solve these equations when limited to the finite dimensions. As a result the Fourier spectra of all machine currents, as well as of the rotor speed and variation of the power angle, are directly determined.
EN
The paper presents design of fractional-slot permanent magnet synchronous motors with concentrated windings and interior permanent magnets. Inner PM rotor machines with 12 slot/8 poles and 12 slot/10 poles were investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the performance of each motor. It is shown that the maximal torque capability and the flux-weakening performance of the particular machine are strongly dependent on the stator slot number/rotor pole number combination, rotor barrier design and on the quality of used PM material.
PL
W artykule przedstawiono projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (IPMSM) o uzwojeniu ułamkowo-żłobkowym. Badaniom poddano maszyny PMSM o stosunku żłobki/bieguny 12/8 oraz 12/10. Zastosowano analizę metodą elementów skończonych. Wykazano, że maksymalny moment mechaniczny oraz osłabianie strumienia są silnie zależne od stosunku ilości żłobków stojana do liczby par biegunów wirnika oraz jakości materiałów.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych maszyny synchronicznej z wirnikiem wewnętrznym z magnesami trwałymi i pakietowanym stojanem, sterowanej regulatorem histerezowym. Wyznaczono przebiegi prądów fazowych, momentu elektromagnetycznego oraz prędkości obrotowej podczas rozruchu i pracy ustalonej maszyny. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania metody elementów skończonych i metod obwodowych w procesie syntezy regulatorów prądu.
EN
This paper presents simulation results of a permanent magnet synchronous motor with interior rotor which is controlled by the hysteresis current controller. Phase currents, electromagnetic torque and rotor angular speed have been determined. Simulation results aim on usefulness of finite element method and circuit method for current controllers design process.
PL
W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych dedykowanej do napędu samochodów, a także sformułowano równania matematyczne opisujące zachowanie maszyny w układzie współrzędnych rzeczywistych trójfazowych oraz w układzie współrzędnych kartezjańskich związanych z wirnikiem. Przeanalizowano zjawiska dynamiczne zachodzące w rozważanej maszynie dla różnych wartości jej parametrów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstania bifurkacji i stanów chaotycznych.
EN
This paper presents a machine topology used in drives for electro-mobiles, in which the flux control is enabled. Mathematical equations describing behavior of the proposed machine have been defined both in real three phase co-ordinates and in Cartesian co-ordinates systems. The dynamic phenomena occurring in the machine for different values of its parameters, with particular reference to the possibility of bifurcation and chaotic states have been analyzed.
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania indukcyjności własnych uzwojeń fazowych oraz indukcyjności w osi d i q maszyny synchronicznej z magnesami zagnieżdżonymi z wykorzystaniem pakietu obliczeniowego Maxwell 2D. Wybrane wyniki badań polowych porównano z wynikami otrzymanymi z modelu obwodowego maszyny. W badaniach tych uwzględniono wpływ wartości prądu stojana na parametry modelu obwodowego, których wyniki stanowią istotne dane wejściowe dla dalszej analizy pracy maszyn z magnesami trwałymi.
EN
In the paper a method for FEM calculation of self-inductances and d,q axis inductances determination is presented for Interior Permanent Magnet Synchronous Motors. FEM simulation results are compared with circuit model simulation results. In the research there is considered influence of magnetic saturation on circuit model parameters. It is a basis for further analysis of PM synchronous machine work.
PL
W artykule przedstawiono odwzorowanie indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie indukcyjności własnych dokonano w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika na podstawie obliczonego rozkładu strumienia magnetycznego skojarzonego z dyskretnie rozłożonym uzwojeniem pasowym stojana oraz ze skupionym uzwojeniem wzbudzenia (przy uwzględnieniu rzeczywistej niesymetrii obwodu magnetycznego). Obliczenia rozkładu indukcyjności przeprowadzono za pomocą niekomercyjnego programu FEMM na podstawie danych konstrukcyjnych otrzymanych od producenta generatorów synchronicznych stosowanych w agregatach prądotwórczych.
EN
The article concerns the representation of the self inductances of the stator and field windings in circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle on the basis of the calculated the magnetic flux distribution associated with discretely distributed stator windings and the concentrated field winding (with taking into account the real asymmetry of the magnetic circuit). Calculation of the inductance distribution were carried out using noncommercial software FEMM on the basis of the real construction data received from a manufacturer of synchronous generators that are used in generator sets.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań obliczeniowych MES maszyny synchronicznej z hybrydowym wzbudzeniem i przełączalnym strumieniem (HEFSSM). Badania obejmowały ustalenie zasady generacji momentu elektromagnetycznego w maszynie i opracowanie zasady sterowania prądowego silnika. Obliczenia MES przeprowadzono w 2 wariantach: dla maszyny bez magnesów trwałych i z liniową charakterystyką magnesowania żelaza oraz dla maszyny z magnesami i z nieliniową charakterystyką magnesowania żelaza.
EN
The article presents the results of FEM calculation of Hybryd Excitation Flux Switching Synchronous Machine (HEFSSM). The study included establishing rules for generation of electromagnetic torque in the machine and the development of the motor control rules. FEM calculations were carried out in two variants: for a machine without permanent magnets and linear magnetization characteristics of iron and for machine with magnets and a nonlinear magnetization characteristics of iron.
EN
Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance generator with dual stator windings and the same anisotropic rotor with flux barrier are presented.
PL
W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały dwa projekty synchronicznego, reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotropowym wirnikiem z przegrodami strumieniowymi. (Projekt synchronicznego reluktancyjnego generatora z podwójnym uzwojeniem stojana i wirnikem anizotropowym z przegrodami strumieniowymi).
EN
This paper presents the analysis of rotor disc thickness in coreless stator axial flux permanent magnet synchronous machine (AFPMSM) with double external rotor and internal stator. An important advantage of these types of machines is that rotors can be implemented by using massive ordinary construction steel. Due to the high possibility of large weight of AFPMSMs there is a tendency to implement as lightweight design as possible. In this work, the influence of rotor disk thickness on AFPMSM characteristics is investigated.
PL
Artykuł prezentuje analizę grubości dysku wirnikowego w maszynie synchronicznej ze strumieniem osowym i magnesem trwałymz podwójnym zewnętrznym wirnikiem i pojedynczym wewnętrznym stojanem. Ważną korzu=yścią stosowania tego typu maszyn jest to, że wirniki mogą być implementowane za pomocą masywnej stali konstrukcyjnej. Dużej możliwości osiągnięcia dużej wagi w tych maszynach, istnieje tendencja do omplementowania tak lekkich materiałów jak to tylko możliwe. (Analiza grubości dysku wirnikowego w maszynie synchronicznej ze strumieniem osiowym i magnesem trwałym).
PL
Analiza ustalonej odpowiedzi maszyny synchronicznej na pulsacje momentu zależne od kąta położenia wirnika ma duże znaczenie praktyczne, z uwagi na napędy tłokowe. W pracy wykorzystano metodę bilansu harmonicznych do wyznaczania stanu ustalonego w maszynie synchronicznej przy wymuszeniu momentem mechanicznym zawierającym okresową składową przemienną będącą funkcją kąta obrotu. Amplitudę kołysań mechanicznych, jak i prądy maszyny obciążonej takim momentem wyznaczano dotychczas najczęściej poprzez całkowanie numerycznie równań dynamiki maszyny i współpracującego z nią układu mechanicznego. Wymagało to "przechodzenia" w trakcie obliczeń każdorazowo przez stan nieustalony, wywołany pojawieniem się składowej okresowej. Zastosowana w pracy metoda pozwala bezpośrednio przewidzieć harmoniczne całek szczególnych układu nieliniowych równań różniczkowych opisujących maszynę synchroniczną pod warunkiem, że maszyna zachowa prędkość synchroniczną oraz że znany jest przebieg okresowo zmiennego momentu mechanicznego. W wyniku zostaną określone widma Fouriera prądów stojana i wzbudzenia oraz klatek, a także widmo Fouriera wahań kąta mocy i prędkości obrotowej.
EN
This paper presents an algorithm for direct determination of steady-state solutions of synchronous machine equations when some perturbations occur in a mechanical load and bound up with angle of rotation. Algorithm allows to determine directly, precisely and clearly the Fourier spectra of machine currents and angular velocity. Exemplary computations are done for a synchronous motor running synchronously and loaded by a mechanical torque with a periodic ac component.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych pewnej maszyny z magnesami trwałymi umocowanymi na wirniku z zewnętrznym pakietowanym stojanem o konstrukcji konwencjonalnej, sterowanej regulatorem histerezowym. Celem przeprowadzonych badań była analiza możliwości wykorzystania modelu polowo-obwodowego maszyny do poprawienia jakości regulacji. Na podstawie badań symulacyjnych wykorzystujących metodę elementów skończonych wyznaczono przebieg prądów, prędkości obrotowej i momentu elektromagnetycznego i porównano je z wynikami metody obwodowej. Na podstawie uzyskanych wyników sformułowano wnioski dotyczące możliwości wykorzystania metody elementów skończonych i metod obwodowych w procesie syntezy regulatorów prądu.
EN
The paper presents results of simulations of a synchronous motor with PM mounted on a rotor controlled with hysteresis current controller. The aim of the research was to show the possibility of using field-circuit analysis for increasing control quality. Based on a 2D simulations using Finite Element Method and control circuit designed in Simplorer, speed, current and torque signals were calculated and the results were compared with circuit analysis carried out in Matlab/Simulink.
PL
W artykule przedstawiono algorytm wykorzystujący metodę bilansu harmonicznych do znajdowania rozwiązania stanu ustalonego w maszynie synchronicznej pobudzanej momentem mechanicznym z okresową składową przemienną zależną od kąta obrotu wirnika. Problem jest skomplikowany, gdyż obecność składnika okresowego prowadzi do zagadnień nieliniowych. Opisana procedura pozwala na bezpośrednie wyznaczanie widm Fouriera najważniejszych wielkości opisujących maszynę synchroniczną. Przykładowe obliczenia wykonano dla silnika synchronicznego pracującego w stanie ustalonego synchronizmu i obciążonego momentem mechanicznym okresowo zmiennym o zadanym przebiegu.
EN
This paper presents an algorithm that uses the harmonic balance method for finding the steady-state solution in the moment of excited synchronous machine with periodic mechanical component of the alternating depending on the angle of rotation of the rotor. The problem is complicated because the presence of periodic component leads to problems of nonlinear. This procedure allows the direct determination of the Fourier spectra of the most important volumes describing the synchronous machine. Sample calculations were performed for a synchronous motor operating in the state of synchronism and fixed mechanical load torque varying periodicaly at a specifed course.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.