Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  MPM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia przypadek typowego fundamentu młota matrycowego MPM 5000, którego zły stan techniczny uniemożliwiał dalszą pracę młota. Opisano rozważane możliwości przebudowy wyeksploatowanego obiektu oraz zrealizowane ostatecznie dostosowanie wnętrza skrzyni po użytkowanym w sąsiedztwie dużo mniejszym młocie matrycowym MPM 1000. Przedstawiono zalety wynikające z adaptacji typowych skrzyń fundamentowych mniejszych młotów matrycowych do umieszczania w nich znacznie większych urządzeń, co umożliwia wzrost wydajności kuźni oraz pozwala na skrócenie do minimum przerwy produkcyjnej wynikającej z przebudowy fundamentu.
EN
The article presents the case of a typical MPM 5000 matrix hammer foundation, the poor technical condition of which prevented further hammer operation. The considered possibilities of rebuilding the exploited object are described, as well as the finally completed adaptation of the inside of the box from a much smaller MPM 1000 matrix hammer used in the vicinity. The advantages of the adaptation of typical foundation boxes of smaller die hammers to accommodate much larger devices are presented, which enables an increase in the efficiency of the forge and allows to shorten the production break resulting from the reconstruction of the foundation to a minimum.
EN
Safe and health-promoting foods are foods with appropriate sensory qualities, containing functional and nutritional ingredients, but also ones that are free of toxic and potentially toxic ingredients. Taste quality, including bitter taste, can be predicted using appropriate pharmacophore techniques. Pharmacophore modeling of bitter taste activity confirms which ingredients of food products, drugs and cosmetics are more safe for consumers. An innovative technique used to predict bitter taste was the so-called multipoint pharmacophore model (MPM). The aim of the study was to show the bitter taste and differences in its intensity for a group of synthetic sweeteners such as saccharin, acesulfame and cyclamate using a multipoint pharmacophore model (MPM). Numerous reports on the bitter aftertaste of many sweeteners do not specify clearly which sweeteners have the strongest and which the weakest bitter taste. The study showed that all of the analyzed synthetic sweeteners have a bitter taste. The ability of the group of examined sweeteners to activate bitter taste receptors was confirmed by the pharmacophore representations identified for them. The variable amount of these representations for saccharin, acesulfame and cyclamate indicates that these sweeteners have different intensities of bitter taste (IBT). Pharmacophore analysis showed that acesulfame had the strongest bitter aftertaste and cyclamate had the smallest. Based on the results obtained, it can also be assumed that the affinity of the tested sweeteners for the bitter taste receptors confirms their potential toxicity, which was indicated by the IBT value. In this approach, cyclamate should be the safest for the consumer from the examined group of sweeteners. The high IBT value for acesulfame indicates that it is potentially the most dangerous flavour additive from the studied group of synthetic sweeteners.
PL
Żywność bezpieczna i o cechach prozdrowotnych, to żywność o odpowiednich walorach sensorycznych, zawierająca składniki funkcjonalne i odżywcze, ale także taka, która pozbawiona jest składników toksycznych i potencjalnie toksycznych. Jakość smakową, w tym również smak gorzki, można prognozować za pomocą odpowiednich technik farmakoforowych. Modelowanie farmakoforowe gorzkiej aktywności smakowej daje również odpowiedź jakie składniki produktów spożywczych, leków i kosmetyków są zdecydowanie bardziej bezpieczne dla konsumentów. Autorską techniką stosowaną do prognozowania smaku gorzkiego był tzw. wielopunktowy model farmakoforowy (WMF). Celem pracy było wykazanie gorzkiego smaku i różnic w jego intensywności dla grupy słodzików syntetycznych takich jak: sacharyna, acesulfam oraz cyklaminian za pomocą wielopunktowego modelu farmakoforowego (WMF). Liczne doniesienia nt. gorzkiego posmaku wielu słodzików nie precyzują jasno, które słodziki wykazują najsilniejszy, a które najsłabszy posmak goryczki. Przeprowadzone badania wykazały, że wszystkie z analizowanych słodzików syntetycznych wykazują smak gorzki. Zdolność grupy badanych słodzików do aktywacji receptorów smaku gorzkiego potwierdzają zidentyfikowane dla nich reprezentacje farmakoforowe. Zmienna ilość tych reprezentacji dla sacharyny, acesulfamu oraz cyklaminianu świadczy o tym, że słodziki te mają różną intensywność smaku gorzkiego (ISG). Analiza farmakoforowa wykazała, że najsilniejszy następczy smak gorzki ma acesulfam, a najmniejszy cyklaminian. Na podstawie uzyskanych wyników można również sądzić, że powinowactwo badanych słodzików do receptorów smaku gorzkiego potwierdza ich potencjalną toksyczność, której wymiernym wskaźnikiem jest prognozowana wartość ISG. W tym ujęciu najbezpieczniejszym dla konsumenta z badanej grupy słodzików powinien być cyklaminian. Duża wartość ISG dla acesulfamu wskazuje, że jest to potencjalnie najbardziej niebezpieczny dodatek smakowy z badanej grupy syntetycznych substancji słodzących.
PL
Utrzymywanie części liniowej infrastruktury przesyłowej w należytym stanie technicznym, zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, wymaga wykonywania szeregu czynności eksploatacyjnych. Wykorzystanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM), a w szczególności Bezkontaktowej Magnetycznej Diagnostyki jest bardzo interesującym rozwiązaniem kontroli gazociągów. Głównym zastosowaniem badań są gazociągi nietłokowalne. W przemyśle gazowniczym widoczny jest wzrost zainteresowania tego typu metodami, ze względu na jej skuteczność oraz możliwość zastosowania badań BMD bez konieczności wykonywania prac ziemnych oraz jest alternatywą dla metod prognostycznych. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania metody MPM do badania gazociągów wysokiego ciśnienia wraz z przykładami wykrytych wad.
EN
Keeping the linear part of transmission infrastructure in proper technical condition, ensure an appropriate level of safety require performing a number of exploitation activities. The use of Metal Magnetic Memory (MPM) method, mainly Non-contact Magnetometric Diagnostics (NMD) is a very interesting solution for gas pipelines testing. The method is used primarily for unpiggable gas pipelines. In the gas industry can be seen a growing interest of use such methods, due to its effectiveness and applicability of NMD tests without the need for excavations and is an alternative to predictive methods. The article present the examples of using the Metal Magnetic Memory method for the high pressure gas pipelines testing with examples of detected defects.
PL
W artykule zaprezentowano metodę Magnetycznej Pamięci Metalu (MPM) umożliwiającą wykonanie nieniszczących badań różnych obiektów technicznych, zarówno urządzeń mających znaczenie wojskowe, jak i wielkogabarytowych konstrukcji cywilnych. W pracy przedstawiono podstawy fizyczne stosowanej metody, wyniki przeprowadzonych badań oraz zalety i wady pasywnej diagnostyki magnetycznej. W artykule wykazano, że metoda MPM jest szybkim narzędziem pasywnej analizy obszarów, w których występowały bądź występują naprężenia wewnętrzne lub odkształcenia i można ją stosować, jako wstępną metodę diagnozowania obiektów technicznych. Zwrócono również uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac badawczych nad rozwojem zaprezentowanego podejścia diagnostycznego. Spodziewanym efektem tych prac będzie zwiększenie efektywności pasywnej diagnostyki magnetycznej umożliwiające jej zastosowanie w nowych obszarach aplikacyjnych.
EN
The article shows the Metal Magnetic Memory (MMM) method that allows the execution of passive non-destructive testing of various technical objects, both military devices and civilian large structures. The paper presents a physical basis of used method, the results of conducted tests and advantages and disadvantages of passive magnetic diagnostics. The article shows that the MMM method is a fast tool for the passive analysis of areas where internal stresses or deformations exist and it can be used as a preliminary method for diagnosing technical objects. It is also highlighted the need for further research work on the development of the presented diagnostic approach. The expected result of these works will increase the efficiency of passive magnetic diagnostics enabling its use in new areas of application.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań elementów eksploatowanego rurociągu procesowego instalacji Hydrokrakingu. Na pracującej instalacji wykonano badania wizualne, ultradźwiękowe (pomiar grubości), pomiary twardości oraz badania metodą MPM. Oprócz pocienień ścianki badanego elementu (kolano) stwierdzono występowanie Stref Koncentracji Naprężeń wykrytych metodą MPM. Na podstawie zebranych wyników badań podjęto próbę monitorowania stanu technicznego wytypowanego we wcześniejszych badaniach elementu najbardziej narażonego na awarię przy użyciu dostępnych metod NDT. Celem poniższej pracy jest wykazanie, że diagnostyka metodą MPM instalacji procesowych podczas ich eksploatacji stanowi alternatywę w zakresie diagnostyki i monitorowania (SHM – Structural Health Monitoring).
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek stalowych na rozciąganie z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu (MPM) i mierników magnetometrycznych koncentracji naprężeń, badania przeprowadzono na zrywarce MWK-МV0-51 (Laboratorium ISD DUNAFERR, Budapeszt). Przedstawiono możliwości metody MPM przy określaniu charakterystyk mechanicznych próbek metalu (granicy proporcjonalności, granicy plastyczności i granicy wytrzymałości na poziomie fizycznym).
PL
W niniejszym referacie autorzy podjęli próbę wykorzystania nowego układu firmy ARM oraz skanera 3D do budowy układu diagnostycznego. Ze względu na posiadane laboratorium badania były wykonywane na przekładniach walcowych. Model 3D otrzymany z badań diagnostycznych porównano z wzorcem. Analiza wyników prowadzona była przy wykorzystaniu systemu Inventor oraz Catia. Ponadto podjęto próbę zastosowania metody magnetycznej pamięci materiału do oceny stanu powierzchni.
EN
The paper presents an attempt at using ARM units and 3D scanner to build a diagnostic model. The studies were performed on cylindrical gears due to the existing laboratory conditions. As shown in [1, 2, 3], possible damages which may occur during the element cooperation are fatigue crack propagation, pitting, scoring, etc. As long as the break and scoring immediately exclude the machine from further work at once, its further use will depend on the assessment of pitting. What should be taken into account is the fact that the main aim is to obtain a digital/numerical surface model of the real object as close to the original one as possible. This was achieved by scanning the product surface. The next step resulted in obtaining a discrete object representation in the form of a point cloud (Fig. 3a). By connecting the points with lines, the triangle mesh commonly referred to as a polygonal surface was obtained (Fig. 3b). The method is laden with errors resulting mainly from the measurement precision and adjustment correctness. The wheel model obtained is compared with the model generated by means of the own processor [4]. The material magnetic memory method is used as a new tool for fast diagnosis of machine elements. The method is widely used in industry, e.g. thermal-electric industry. The authors made an attempt at applying the method to determining the surface condition of the cooperating toothed wheels.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań Metodą Pamięci Magnetycznej Metalu rozciąganych próbek stalowych, poddanych uprzednio obróbkom cieplnym i chemicznym.
EN
The results of tests carried out by the metal magnetic memory method against the being stretched steel samples after the thermal and chemical treatment are presented in the paper.
PL
W artykule przedstawiono Metodę Magnetycznej Pamięci Metalu w zastosowaniu do wykrywania wad materiałowych, wytworzonych metodą wodorowania, mogących mieć negatywny wpływ na przydatność eksploatacyjną urządzeń oraz wyniki badań probek stalowych poddanych różnorodnym obróbkom cieplnym.
EN
A metal magnetic memory method used for the detection of material defects caused by the hydriding process with a potential negative impact on the functionality of parts is presented in the paper both with some results of tests on the steel samples after different thermal processing.
PL
W pracy podejmuje się próbę zdefiniowania ograniczeń zawężających liczbę projektów możliwych do współbieżnej realizacji. Przedstawiona została alternatywna metoda zapisu zajętości zasobów. Kolejność analizowania ograniczeń limitujących liczbę projektów przeprowadzona jest na podstawie Teorii Ograniczeń, według której wskaźnik priorytetu definiuje kolejność realizacji czynności zarówno na zasobie krytycznym określonym mianem bębna, jak i na pozostałych zasobach.
EN
The paper deals with the problem of defining constraints limiting the number of projects that can be curried out concurrently. An alternative method of describing occupancy of resources was presented. Sequence of analysing constraints limiting the number of running project is based on Theory of Constrains. According to this philosophy the priority rule defined the order of project execution both on the critical resource called drum resource, and on other resources.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.