Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 56

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cynkowanie ogniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Podstawowym zadaniem powłok cynkowych jest ochrona przed korozją podłoża stalowego lub żeliwnego, natomiast zagadnienia estetyki i cech dekoracyjnych są drugorzędne. Powłoki cynkowe wytworzone w warunkach przemysłowych mogą charakteryzować się wieloma potencjalnymi defektami wyglądu, które jednak nie mają decydującego wpływu na ochronę podłoża przed korozją. Wady powłok cynkowych wynikają z reguły z niewłaściwego przygotowania powierzchni wyrobów stalowych do cynkowania ogniowego. Wywiera to jednak pewien wpływ na ich odporność korozyjną. Celem pracy było określenie wpływu usuwania defektów powłok cynkowych na odporność korozyjną powłoki cynkowej. Badania przeprowadzono na ocynkowanych zanurzeniowo (ogniowo) próbkach stali gat. S235 z defektami powłoki cynkowej, tj. z miejscami nieocynkowanymi w wyniku użycia antyspawu, pisaka olejowego lub śladów po naklejkach. Do naprawy powłoki cynkowej użyto farby zaprawkowej na bazie cynku oraz powszechnie stosowanego w zakładach cynkowniczych korektora „cynku w sprayu”. Wykonano analizę metalograficzną celem oceny mikrostruktury powłoki cynkowej. Grubość powłoki mierzono zgodnie z normą PN-EN ISO 1463. Odporność korozyjną powłok cynkowych po naprawie oceniono na podstawie wyników testu NSS wg PN-EN ISO 9227. Praca ma charakter aplikacyjny. Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują, że użycie korektora, tzw. „cynku w sprayu” nie zapewnia dobrej odporności korozyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.
EN
The primary purpose of the galvanized coating is to protect the iron or steelwork against corrosion, while considerations related to aesthetics or decorative features should be secondary. Zinc coatings manufactured in industrial conditions may have many potential appearance defects, which, do not have a decisive impact on the protection of the substrate against corrosion. The post-galvanizing defects are usually the result of improper surface preparation of steel products before HDG (hot dip galvanizing). However, this has some influence on their corrosion resistance. The aim of the work was was to determine the effect of removing zinc coatings defects on their corrosion resistance. The tests were carried out on hot-dip galvanized samples of S235 steel with zinc coating defects, i.e. with non-galvanized places as a result of using an anti-weld, an oil marker or traces of stickers. Zinc paint and a corrector commonly used in Galvanizing Plants: „zinc spray” were used to repair the zinc coating. Metallographic analysis was performed to assess the microstructure of the zinc coatings. The coating thickness was measured in acc. with PN-EN ISO 1463. Corrosion resistance of the zinc coatings after repair was assessed on the basis of NSS test results acc. to PN-EN ISO 9227. This work is practical. The presented test results clearly indicate that the use of the „zinc spray” corrector does not provide good corrosion resistance in accordance with PN-EN ISO 1461.
PL
Często wymagane jest, aby oprócz skutecznej ochrony przed korozją konstrukcje miały także estetyczny wygląd nałożonych powłok. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne, zwłaszcza, gdy wyroby po cynkowaniu narażone są na oddziaływanie czynników atmosferycznych tj. wilgoci czy opadów deszczu. Pomimo faktu, że srebrno błyszcząca powłoka cynkowa z czasem blaknie i staje się szara po kilku miesiącach, naturalne produkty korozji cynku tzw. „biała korozja” są nieakceptowalne przez klientów finalnych. Jednym ze sposobów zabezpieczenia cynkowanych wyrobów przed pojawieniem się pierwszych produktów korozji cynku jest użycie pasywacji. Celem pracy było porównanie efektów zastosowania pasywacji chemicznej i polimerowej oraz wdrożenie najlepszego rozwiązania. Odporność korozyjną powłoki cynkowej oceniono na podstawie testu NSS wg PN-EN ISO 9227 oraz badań w warunkach terenowych (polowych). W celu oceny mikrostruktury powłoki cynkowej oraz pomiaru jej grubości wykonano analizę metalograficzną nałożonych powłok. Nie stwierdzono różnic pomiędzy pasywacją chemiczną i polimerową pod kątem odporności korozyjnej powłoki cynkowej. Z uwagi na aspekt ekonomiczny bardziej zasadnym jest wykorzystanie pasywacji chemicznej do zabezpieczania wyrobów przed tworzeniem się białej korozji.
EN
It is often required that, in addition to effective protection against corrosion, the structures should also have an aesthetic appearance of the applied coatings. It is difficult, especially when products after hot dip galvanizing (HDG) are exposed to weather conditions i.e. moisture or rainfall. Despite the fact, that the silver shiny zinc coating fades with time and becomes gray after a few months, natural zinc corrosion products, so-called „white corrosion”, is unacceptable to final customers. One of the way to protect galvanized products against the appearance of the first zinc corrosion products is passivation. The aim of this work was to compare the effects of chemical and polymer passivation and to implement the best solution. The corrosion resistance of the zinc coating was evaluated on the basis of the NSS test according to PN-EN ISO 9227 and tests in field conditions. The metallographic analysis was performed by assessing the microstructure of the zinc coating and measuring its thickness. There were no differences between chemical and polymer passivation in terms of corrosion resistance of the zinc coating. Due to the economic aspect, it is more reasonable to use chemical passivation to protect products against the formation of white corrosion.
3
EN
The goal of the present paper is to examine the influence of hot-dip galvanisation process on mechanical properties of HC260LA steel (yield stress, ultimate stress and elongation) and scaffolding platforms load capacity. The galvanized welded scaffolding platforms manufactured from sheet thickness 1.25 mm were used in the tests. The experiments have shown the increase in load capacity of galvanised scaffolding platforms by 4.76 % compared to the non-galvanised ones.
PL
Celem niniejszej pracy są badania wpływu procesu cynkowania ogniowego na zmianę własności mechanicznych stali HC260LA (tj. granicy plastyczności Re, wytrzymałości na rozciąganie Rm i wydłużenia Agt) oraz nośności granicznej stalowych elementów konstrukcyjnych rusztowań. Przedmiotem badań były spawane stalowe podesty rusztowań wykonane z blachy o grubości 1,25 mm. Przeprowadzone badania nośności podestów wykonanych z blach ocynkowanych wykazały nośność wyższą o 4,76% w stosunku do podestów wykonanych z blach nieocynkowanych.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej na jakość i odporność korozyjną elementów osprzętu sieciowego cynkowanego ogniowo. Obiektem badań były łączniki główkowo – uchowe wykonane ze stali gat. 41Cr4. Po procesie cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wibrościerną w urządzeniu typu R 320 z użyciem kształtek ceremicznych typu R 8/10 oraz płynu technologicznego typu COMPoUND FC. Zastosowanie wykańczania wibracyjnego było konieczne z uwagi na poprawę walorów estetycznych wyrobów cynkowanych z odwirowaniem. Badania porównawcze przeprowadzono dla próbek bez obróbki oraz z obróbką wibrościerną. Wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507 oraz badania metalograficzne celem oceny struktury i pomiaru grubości powłoki cynkowej. Ocenę odporności korozyjnej przeprowadzono zgodnie z PN-EN ISO 9227. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowej obróbki po cynkowaniu poprawia cechy estetyczne wyrobów oraz znacząco nie wpływa na obniżenie odporności korozyjnej powłok cynkowych. Po 500 h w komorze solnej na próbce po dodatkowej obróbce obszary z korozją czerwoną są nieznacznie większe niż na próbce bez obróbki.
EN
This paper presents the influence of the vibro-abrasive machining on the corrosion resistance of the zinc coatings. Research was focused on ball-eye links, made of steel grade 41Cr4. The vibro-abrasive machining was carried out in an R 320 device using porcelain polishing fittings type R 8/10 and technological liquid type COMPOUND FC after hot dip galvanizing. The use of vibratory finishing was necessary due to the improvement of the aesthetic qualities of centrifuged products. Comparative tests were conducted for samples without and with vibro-abrasive machining. The microhardness measurement was carried out using Vicker’s method according to standard EN ISO 6507 and metallographic tests to assess the structure and measurement of the zinc coating thickness. The assessment of corrosion resistance was carried out in accordance with EN ISO 9227. It was found that the use of additional treatment after galvanizing improves aesthetic features of products and does not significantly reduce its corrosion resistance. After 500 hours in a salt chamber on the sample after vibro-abrasive machining, the areas with red corrosion are slightly higher than on the sample without vibro-abrasive machining.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki strumieniowo--ściernej na grubość i mikrostrukturę powłoki cynkowej utworzonej na powierzchni stali po wypalaniu gazowym. Obiektem badań były łączniki przedłużające do linii elektroenergetycznych, cięte termicznie z arkusza blachy o grubości 40 mm, gat. S355J2. Łączniki po wypalaniu gazowym podzielono na trzy grupy w zależności od rodzaju dalszych operacji technologicznych tj. normalizacji, szlifowania, śrutowania śrutem staliwnym GL40 i piaskowania elektrokorundem 95A. Następnie łączniki poddano obróbce chemicznej i cynkowano ogniowo zgodnie z PN-EN 1461 w temperaturze 457oC i czasie zanurzenia 2,5min. Dla próbek pobranych z łączników na różnym etapie produkcji wykonano pomiar mikrotwardości metodą Vickersa zgodnie z PN-EN ISO 6507. W badaniach metalograficznych oceniono strukturę stali po cięciu i po zastosowaniu danej obróbki technologicznej, a także strukturę i grubość powłoki cynkowej. Wykonano analizę składu chemicznego powłoki cynkowej w wybranych mikroobszarach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że szlifowanie powierzchni po cięciu termicznym jest operacją mającą największy wpływ na osiągnięcie wymaganej grubości powłoki cynkowej na powierzchniach ciętych. Operacja piaskowania przeprowadzona po szlifowaniu zapewnia odpowiednie oczyszczenie powierzchni, co ma wpływ na grubość powłoki cynkowej. Operacja normalizacji po cięciu termicznym w porównaniu do metod mechanicznych (szlifowanie, piaskowanie) nie daje gwarancji uzyskania powłok cynkowych o największej grubości.
EN
The paper presents the results of research on the influence of abrasive blasting on the thickness and the microstructure of the zinc coating formed on the steel surface after flame-cutting. The object of the tests were extension links to power lines, thermally cut from steel grade S355J2 and 40 mm thickness. The links were divided into three groups depending on the type of technological operations, i.e. normalization, grinding, shot blasting with GL 40 steel shot and sandblasting with 95A brown fused alumina. Then, links were subjected to chemical treatment and hot-dip galvanized in accordance with EN ISO 1461 (temperature 457 ° C and dipping time 2.5 min.). The microhardness measurement was carried out using the Vickers method according to EN ISO 6507 for samples taken from links in the various production stages. The steel structure after cutting and after application of the technological processing were evaluated as well as the zinc coatings structure and thickness in metallographic tests. The analysis of the chemical composition of the zinc coating in selected micro-areas was carried out. Based on the conducted tests, it was found that grinding of the surface after thermal cutting is the operation has a significant impact on the achievement of the required zinc coating thickness on the cut surfaces. Sandblasting after grinding ensures proper cleaning of the surface, which affects the thickness of the zinc coating. In comparison to mechanical methods (grinding, sandblasting), normalization after thermal cutting does not guarantee obtaining zinc coatings with the largest thickness.
PL
W artykule przedstawiono mało znany w kraju sposób zabezpieczania przed korozją stalowego zbrojenia konstrukcji betonowych metodą cynkowania ogniowego. Na wstępnie omówiono mechanizm ochrony antykorozyjnej powierzchni stalowych prętów w środowisku cieczy porowej betonu przez powłokę cynkową. Następnie w zarysie opisano technologię cynkowania ogniowego w odniesieniu do prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę na korzystny wpływ powłoki cynkowej na przyczepność zbrojenia do betonu. Opisano mechanizm degradacji powłoki spowodowany oddziaływaniem wysokoalkalicznej cieczy porowej, a także wnikaniem chlorków i dwutlenku węgla w porowatą strukturę betonu.
EN
The article presents the method of corrosion protection of steel reinforcement of concrete structures by hot dip galvanizing, which is not well-known in Poland. The mechanism of protection against corrosion of steel rebars surface in the concrete pore liquid environment by zinc coating is discussed in the preliminary part. Then the hot dip galvanizing technology for reinforcing bars is outlined. Attention was drawn to the positive influence of zinc coating on the adhesion of reinforcement to concrete. The mechanism of coating degradation caused by the action of high alkaline pore liquid, as well as penetration of chlorides and carbon dioxide into porous concrete structure was described.
PL
Celem badań była ocena grubości powłoki cynkowej na pierścieniu ochronnym do napowietrznych linii energetycznych. Pomiar grubości powłoki cynkowej został wykonany na różnych częściach obiektu, tj. kabłąku i obręczy. Ocenie poddano również obszar spoiny powstałej z przetopienia materiału rodzimego, stali S235JRH i dwóch gatunków drutów spawalniczych (G3Si1 i G2Si1). Pomiar grubości zrealizowano metodą magnetyczną (zgodnie z PN-EN ISO 2178) oraz przy użyciu mikroskopu (zgodnie z PN-EN ISO 1463). Obserwowano budowę strukturalną i zbadano skład chemiczny otrzymanych powłok cynkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono zróżnicowanie grubości powłok cynkowych na poszczególnych częściach pierścienia tj. kabłąku, obręczy i spoinie. Zgodnie z zastosowaną technologią, nie można wpłynąć na eliminację zróżnicowania grubości powłoki na kabłąku i obręczy. Można natomiast całkowicie wyeliminować problem dotyczący uwidocznienia spoiny po cynkowaniu. Ma to szczególne znaczenie dla odbioru końcowego wyprodukowanych wyrobów.
XX
The evaluation of the zinc coating thickness on the grading ring was the aim of the tests. The measurement of the zinc coating thickness was done on the different parts of the object: ring rod and ring. The weld area formed by melting the base material, S235JRH steel and different kind of welding wires (G3Si1 and G2Si) was examined as well. Measurements of the zinc coating thickness were performed by the magnetic (acc. to ISO 2178) and microscopic methods (acc. to ISO 1463). The structure was observed and the chemical composition of the obtained coatings was performed. Based on the performed tests, it was confirmed that zinc coatings formed on individual parts of the grading ring, i.e. ring rod, ring and weld, were different. According to the technology used, it is not possible to eliminate different zinc coating thickness on the ring rod and ring. However, the problem concerning to the visibility of the weld after hot-dip galvanizing may be completely eliminated. This is particularly the case for the final acceptance of the manufactured products.
8
Content available remote Cynkowanie ogniowe wysokowytrzymałych blach stalowych dla motoryzacji
PL
Blachy stalowe dla motoryzacji stosowane są w większości jako blachy pokrywane powłokami cynkowymi. Wynika to z relatywnie małej odporności korozyjnej stali niestopowych oraz niskostopowych. Stosowane powłoki ogniowe lub galwaniczne zabezpieczone dodatkowo warstwą lakieru umożliwiają zazwyczaj eksploatację samochodu przez kilkanaście lat. Ekonomika procesu i duże zapotrzebowanie na blachy pokrywane wymagają zastosowania nowoczesnych linii cynkowania zintegrowanych z ciągłymi liniami wyżarzania blach stalowych. Potrzeba bezproblemowej zgrzewalności blach oraz ich pokrywania lakierem decyduje o rozwoju powłok typu galvannealing.
EN
In most cases automotive steel sheets are used as the sheets covered by zinc coatings. This is due to a relatively poor corrosion resistance of unalloyed and low-alloyed steels. The applied hot-dip galvanized or electro-galvanized coatings are additionally protected by a lacquer layer. It ensures over-ten-year operation of a car. The process economics and a high demand for coated sheets require the use of modern zinc coating lines integrated with continuous steel sheets annealing lines. The need for a trouble-free resistance spot welding of sheets and their lacquer covering affects the development of galvannealing-type coatings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości powłok cynkowych otrzymanych na powierzchni stali gat. 23MnB4. Przedmiotem badań były elementy złączne – śruby z łbem sześciokątnym M12x40. Materiał do badań podzielono na dwie grupy: na śruby w stanie dostawy (po ulepszaniu cieplnym) i śruby po wyżarzaniu. Przed procesem cynkowania ogniowego zastosowano obróbkę wieloetapową tj. mechaniczną i chemiczną oraz obróbkę chemiczną. Proces cynkowania ogniowego przeprowadzono w temp. 457°C w warunkach przemysłowych. W toku badań wykonano pomiar twardości metodą Vickersa oraz badania metalograficzne struktury stali i powłoki Zn. Odporność korozyjną próbek określano za pomocą badań potencjodynamicznych (LPR). Stwierdzono, że powłoki ukształtowane na powierzchni po wyżarzaniu charakteryzują się większą grubością niż powłoki ukształtowane na stali o strukturze typowej dla stali ulepszonej cieplnie. Odporność korozyjna cynkowanych ogniowo śrub po wyżarzaniu jest lepsza niż śrub po ulepszaniu cieplnym.
XX
The results of the evaluation of the influence of heat treatment on the nature of zinc coating obtained on the surface of steel grade 23MnB4 have been presented in the paper. The research focused on fasteners hexagon bolts M12x40. The material for the research was divided into two main groups: bolts in the initial state (after tempering) and the bolts after annealing. A multistage treatment (mechanical and chemical) and chemical treatment were conducted before hot-dip zinc galvanizing (HDG). The HDG was performed at. 457°C in industrial conditions. The Vickers hardness test and metallographic analysis of steel and Zn coating were performed in the research. The corrosion resistance of the samples was determined by the potentiodynamic test (LPR). It has been proved that the zinc coating thickness formed on the surface after annealing is higher than zinc coating thickness on the steel structure typical of tempered steel. Corrosion resistance of galvanized bolts after annealing is higher than bolts on improving heat.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań stężenia wodoru w wyrobach ocynkowanych ogniowo, wykonanych ze stali gat. 41Cr4. Oznaczenie wykonano przy użyciu analizatora elementarnego LECO ONH836. Badania podzielono na dwa etapy. W pierwszym etapie dokonano pomiaru w próbkach pobranych z elementów z gwintem, cynkowanych w 2012r. W drugim etapie stężenie wodoru oznaczono w próbkach po różnych zabiegach produkcyjnych. Analizowano materiał w stanie dostawy, po walcowaniu, po śrutowaniu, po śrutowaniu i trawieniu oraz po cynowaniu. Zastosowano różne rozwiązania w zakresie przygotowania powierzchni do cynkowania ogniowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że stężenie wodoru uzależnione jest ściśle od miejsca pobrania próbki. Obecność powłoki Zn w próbce wpływa na dokładność pomiaru zawartości wodoru. Próbki zawierające powłokę Zn charakteryzują się większym stężeniem wodoru niż stalowe próbki bez powłoki Zn. Stężenie wodoru w stali każdorazowo nie przekraczało 1 ppm. Stężenie wodoru w próbkach pobranych z obszaru z gwintem było wyższe niż z części walcowej. Pomiar tylko stężenia wodoru nie jest miarodajnym testem do formułowania twierdzeń o kruchości wodorowej materiału czy jego nawodorowaniu.
EN
The results of the hydrogen concentration measurements in the hot-dip galvanized products, made of steel grade 41Cr4 have been presented in the paper. The analysis was performed using an elemental analyser LECO ONH836. The research was divided into two stages. In the first stage the hydrogen concentration was measured in samples taken from the threaded products, galvanized in 2012. In the second stage, the hydrogen concentration at different stages of production was determined. The material as delivered, after rolling, shot blasting, shot blasting and etching and galvanizing was analysed. Different ways of the materials preparation to HDG (Hot-Dip Galvanizing) were used. On the basis of the results, it was found that, hydrogen content is strictly dependent on the specific sampling point. The presence of the Zn coating in the sample affects the accuracy of the measurement of the hydrogen content. Samples containing Zn coating have higher hydrogen content than samples without Zn coating. Hydrogen content in steel did not exceed 1 ppm in each analysed case. Hydrogen content in samples taken from threaded sections is higher than in samples taken from nonthreaded sections. Measuring only hydrogen concentration is not a reliable test for the formulation of conclusions about hydrogen embrittlement or hydridation effect.
11
Content available remote Modernizacja instalacji cynkowania ogniowego
PL
Tematem opracowania jest audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii cynkowania ogniowego, w tym na wymianie pieca cynkowniczego z elektrycznym systemem grzewczym na bardziej efektywny piec wyposażony w palniki gazowe. W wyniku realizacji przedsięwzięcia uzyskano i wykorzystano możliwość ogrzewania preparatów chemicznych wymaganych do obróbki technologicznej występującej przed właściwym procesem cynkowania ogniowego ciepłem ze spalin uzyskiwanych z palników gazowych pieca cynkowniczego, zamiast wykorzystywanego pierwotnie w tym celu ogrzewania elektrycznego. W tym celu zamontowano na ścieżce gazów spalinowych rekuperator ciepła ze spalin, wymiennik ciepła typu spaliny - woda, do ogrzewania preparatów chemicznych w kąpielach technologicznych poprzedzających proces samego cynkowania.
EN
The subject of the study is the energy efficiency audit of the project consisting of the modernization of the hot dip galvanizing line, including replacement of the galvanizing furnace with an electric heating system for a more efficient furnace equipped with gas burners. As result of the project the possibility of heating the chemical preparations required for the technological processing prior to the proper process of hot dip galvanizing by the flue gases obtained from the gas burner of the galvanizing furnace instead of the originally used electric heating system has been achieved. For this purpose exhaust gases recuperator and exhaust gases-water heat exchanger is used to heat chemical preparations in technological bathings prior to the hot dip galvanizing process.
PL
Technologia cynkowania ogniowego jest uważana za jedną z najtrwalszych i najbardziej bezpiecznych metod zabezpieczenia stali przed korozją. O zaletach tej metody i zastosowaniu jej przy zabezpieczeniu obiektów mostowych z Jackiem Zasadą, Prezesem Polskiego Towarzystwa Cynkowniczego oraz dyrektorem ds. handlowych i produkcyjnych Ocynkowni Śląsk w Chrzanowie, rozmawiała Marlena Machura.
13
Content available remote Warunki poprawnego uruchomienia nowej kąpieli cynkowniczej
PL
W artykule przedstawiono syntetyczny zakres działań opisujących przygotowanie kąpieli cynkowniczej do eksploatacji w przypadku uruchomienia po raz pierwszy pieca cynkowniczego z wykorzystaniem czystych (nowych) materiałów cynkowych. Zaznaczono przebieg cyklu nagrzewania stałego wsadu podczas uruchamiania wanny cynkowniczej. Wskazano również na niebezpieczeństwo wystąpienia międzykrystalicznego pękania wanny stalowej podczas nagrzewania jej do temperatury pracy kąpieli cynkowej. Opisano również skutki błędnego postępowania podczas rozruchu nowego pieca, w którym zastosowano nowe materiały cynkowe w celu utworzenia początkowej kąpieli cynkowniczej.
EN
The concise description of a procedure for the preparation of a new galvanizing bath for an application in the case of the first start-up of a galvanizing furnace using new zinc materials has been presented. A heating cycle used during the start-up of a galvanizing bath with a solid charge has been shown. The possibility of the inter-crystalline crack of a steel bath during its heating to the temperature of a zinc bath has been emphasized. The consequences of improper handling of a new furnace during its start-up, when new zinc materials have been used to prepare an initial galvanizing bath, have been discussed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu stanu powierzchni stali S355JR otrzymanego w wyniku zastosowania różnych sposobów cięcia na strukturę i odporność korozyjną powłoki cynkowej. Obiektem zainteresowania badawczego były elementy osprzętu sieciowego- łączniki dwuuchowe typu SLINK. W procesie cięcia zastosowano następujące metody: cięcie strumieniem wody, laserem i wypalanie gazowe. Następnie badany materiał poddano obróbce strumieniowo - ściernej z zastosowaniem śrutu staliwnego łamanego GL40. Dalej przeprowadzono klasyczną obróbkę chemiczną obejmującą trawienie w r-rze HCl i topnikowanie w r-rze TIBFLUX60. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych w stosując stałe parametry: temp. 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Efekty oceniano na podstawie wyników analizy metalograficznej i badań korozyjnych (wg PE-EN ISO 9227). Stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzuje się powłoka Zn na powierzchni ciętej strumieniem wody. Wykazano, że odporność korozyjna powłok Zn na powierzchniach ciętych laserem jest lepsza niż na powierzchniach wypalanych gazowo. W przypadku powierzchni wypalanych gazowo konieczne jest zastosowanie dodatkowej obróbki mechanicznej (szlifowanie) bądź elektrochemicznej (elektropolerowanie).
EN
Paper presents the results of investigation regarding the influence of the surface state of steel S355JR achieved after different cutting methods on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. Research was focused on fittings for overhead power lines – a double eyes links type SLINK. In the process of samples cutting the following methods were used: waterjet, laser and flame cutting. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting – steel shot GL40 and chemical treatment – pickling (hydrochloric acid) and fluxing (TIBFLUX60). The hot – dip Zn galvanizing process was conducted in industrial conditions. Parameters were fixed (temperature 460oC, dipping time 2,5 min). The effects were evaluated on the basis of metallographic analysis and corrosion tests (according to PN-EN ISO 9227). It was found out that the hot-dip zinc coating on the water-jet cutting surface demonstrates the best corrosion resistance. The corrosion resistance of the zinc coating on laser cutting surface is better than on flame cutting surface. The flame cutting surface needs additional mechanical (grinding) or electrochemical (electropolishing) processing.
PL
Mobilny charakter pracy ambulansu, jak również stosowanie silnych środków dezynfekcyjnych sprzyjają zjawisku korozji i adhezji drobnoustrojów na powierzchniach abiotycznych. Powłoki cynkowe wykazują właściwości hamujące narastanie bakterii. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej elementów konstrukcyjnych ambulansu sanitarnego zabezpieczonych powłokami cynkowymi. Do badań wytypowano stal gat. D01 powszechnie wykorzystywaną w budowie sprzętu medycznego. Próbki stalowe po obróbce mechanicznej (szlifowaniu i polerowaniu) podzielono na trzy grupy i skierowano do procesu cynkowania. Zastosowano następujące metody cynkowania: galwaniczne (dwie aplikacje wg PN-EN ISO 4042), ogniowe (wg PN-EN ISO 10684) oraz płatkowe (wg PN-EN ISO 10683). Zakres badań obejmował ocenę chropowatości i topografii powierzchni, analizę metalograficzną oraz badania odporności korozyjnej powłok cynkowych. Wnioski formułowano na podstawie wyników testu prowadzonego w komorze solnej w mgle obojętnej NaCl (wg PN-EN ISO 9227). Stwierdzono, że powłoka cynkowa z nową pasywacją grubowarstwową najdłużej chroni stalowe podłoże. Na powierzchni powłoki Zn płatkowego nie występuje zjawisko białej korozji.
EN
The mobile character of the ambulance functioning, as well as applying strong disinfectants support the phenomenon of the corrosion and the adhesion of micro-organisms on the abiotic surfaces. Zinc-plated coatings demonstrate properties suppressing bacterium growing. The presented paper describes research findings of the corrosion resistance of construction elements of the sanitary ambulance protected by zinc-plated coatings. Research was focused on the steel grade D01, which is widely used as the construction material of the medical equipment. After mechanical treatment (grinding and polishing) samples were divided into three groups that were subjected to the zinc coating. The following methods of zinc coating were applied: galvanic (two applications according to EN ISO 4042), hot-dip (PN-EN ISO 10684) and lamellar (PN-EN ISO 10683). The scope of research included roughness and surface topography measurements as well as metallographic observation and corrosion tests. Conclusions were formulated basing upon the tests made in the salt chamber – NaCl (acc. PN-EN ISO 9227). It is clear that the zinc coating with new passivation thick layer protects the steel base material in the best way. There was no white corrosion on the lamellar zinc surface.
PL
W pracy omówiono wpływ sposobu cięcia stali na strukturę i odporność korozyjną powłok cynkowych. Obiektem badań były elementy osprzętu sieciowego – łączniki dwuuchowe. W procesie cięcia zastosowano następujące metody: strumieniem wody, laserem i palnikiem acetylenowo-tlenowym (PAT). Łączniki po cięciu poddano śrutowaniu śrutem staliwnym GL40 oraz obróbce chemicznej. Proces cynkowania wykonano w warunkach przemysłowych, stosując stałe parametry: temperatura 457oC, czas zanurzenia t = 2,5 min. Stwierdzono, że najwyższą odpornością korozyjną charakteryzuje się powłoka Zn na powierzchni ciętej strumieniem wody. Wykazano, że odporność korozyjna powłok Zn na powierzchniach ciętych laserem jest korzystniejsza niż na powierzchniach ciętych PAT.
EN
Paper presents the results of investigation regarding the influence of the cutting methods on the structure and corrosion resistance of the zinc coating. Research was focused on fittings for overhead power lines – a double eyes joints type SLINK. In the process of samples cutting the following methods were used: water-jet, laser and oxy-acetylene cutting. Prepared materials were subjected to an abrasive blasting – steel shot GL40 and chemical treatment – pickling (hydrochloric acid) and fluxing (TIBFLUX60). The hot – dip Zn galvanizing process was conducted in industrial conditions. Parameters were fixed: temperature 457oC, dipping time 2,5 min. It was found out that the hot-dip zinc coating on the water-jet cutting surface demonstrates the best corrosion resistance. The corrosion resistance of the zinc coating on laser cutting surface is better than on oxy-acetylene cutting surface.
PL
Z uwagi na wielość i różnorodność zagadnień dotyczących pojęcia korozji istnieje wiele aspektów klasyfikacji tego zjawiska w odniesieniu do przyjętego kryterium. Celem artykułu jest próba usystematyzowania tej złożonej tematyki w spójną całość. Wyeksponowano również aspekt cynkowania zanurzeniowego (ogniowego) żeliwa ciągliwego białego i sferoidalnego oraz kinetykę wzrostu warstwy dyfuzyjnej.
EN
Due to the number and variety of queslions relating to ihe notion of corrosion, many aspects arę taken into consideration when attempting to classijy ihis phenomenon based on a given criterion. The paper attempts to systematise the complex concept of corrosion into a coherenl whole. The aspect of hot-dip galvaizing of white and spheroidal malleable cast iron is presented and tlie kinetics of the growth of the diffusion layer are also shown.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu przygotowania warstwy wierzchniej stali na charakter powłoki Zn oraz jej odporność korozyjną. Próbki stali gat. 30MnB4 poddano obróbce strumieniowo ściernej (śrutowaniu, piaskowaniu) oraz obróbce chemicznej. Zastosowano również obróbkę wieloetapową polegającą na połączeniu tych metod. Oceniono wpływ termicznego przygotowania materiału na kształtowanie się powłoki Zn. W tym celu serię próbek wygrzewano piasku kwarcowym w piecu laboratoryjnym w temp. 250oC. Następnie próbki cynkowano ogniowo. Proces prowadzono w warunkach przemysłowych. Efekt obróbki oceniono za pomocą pomiarów chropowatości i topografii powierzchni (przed i po cynkowaniu) oraz odporności korozyjnej, którą mierzono metodą potencjodynamiczną. Wykonano również analizę metalograficzną. Stwierdzono, że najlepsze efekty uzyskuje się dla powłoki Zn po uprzednim przygotowaniu powierzchni obróbką mechaniczną i chemiczną.
EN
Paper presents the influence of preparation of the surface layer of steel on the nature of the Zn coating and its corrosion resistance. The abrasive blasting (shot and sand blasting) and the chemical treatment (and a multistage treatment - combination of these methods) have been applied in research. Next, the effect of thermal treatment of the material on the formation of Zn coating has been evaluated. Samples covered with quartz sand have been heated to temperature 250oC. Then, hot - dip Zn galvanizing process was performed in industrial conditions. Results of treatment were evaluated basing upon the following parameters: roughness, surface topography and corrosion resistance measured by potentio-dynamic method. Analysis was supplemented by metallographic observations. It was found that the best results of Zn coating were achieved after multistage surface treatment - mechanical combined with chemical.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.