Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projekt koncepcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono propozycje projektu koncepcyjnego przekrycia hali sportowej. Scharakteryzowano zagadnienia kształtowania, modelowania oraz wytyczne realizacji zaprojektowanej konstrukcji dachu.
EN
Proposals of the conceptual design of the tensegrity structure sports hall covering were presented. The issues of shaping, modeling and guidelines for the assembly of the designed roof are shown.
PL
Prezentowana konstrukcja była przedmiotem międzynarodowego konkursu na ruchomą kładkę dla pieszych [1, 2] przez Motławę w Gdańsku. Przedstawiona koncepcja kładki, zaproponowana przez młody zespół projektowy, zawiązała rywalizację z doświadczonymi biurami projektowymi. Koncepcja wprawdzie nie wygrała konkursu, ale opracowane rozwiązanie stanowi ciekawą alternatywę w odniesieniu do zwycięskiej konstrukcji i jest warte szczegółowej prezentacji.
EN
The paper presents the conceptual design of a cable-stayed movable bridge for pedestrians. The architectural features of the footbridge are a soaring, transparent pylon referring to the shape of a yacht sail, additionally reflecting the harbour city’s character, and its lightweight superstructure, which does not interfere with the surrounding landscape. The footbridge has been proposed as a cantilever spar cable-stayed swing structure comprising an asymmetric pylon which was fully fixed in a rotating deck. Its steel superstructure has been designed with environment-friendly wooden deck surface.
PL
Istota projektu koncepcyjnego w zasadzie wiąże się z kilkoma punktami omówionymi w artykule „Plac zabaw w procesie”, takimi jak: pierwsza koncepcja, drugie spotkanie, projekt koncepcyjny, a także wizualizacja. Jest to bowiem najważniejszy element całej układanki i powinniśmy mu poświęcić wystarczająco dużo czasu.
PL
W artykule wskazano na sposoby pozyskania sprzętu pancernego w oparciu o obowiązujące decyzje MON. Rozwini to opis sposobu pozyskania nowego sprzętu w oparciu o prace B+R, definiując ogólne częci składowe Studium Wykonalności, kryteria parametryczne, zakres niezbędnych analiz i prac wstępnych dla przyjęcia ogólnego układu konstrukcyjnego realizowanego projektu koncepcyjnego. W szczególności odniesiono się do analiz parametrycznych, stosując jako kryterium oceny spełnienie oczekiwa przyszłego użytkownika i wpływu rozwiązania na ogólny układ konstrukcyjny.
EN
The paper presents methods of acquiring armoured equipment based on valid decisions of the Ministry of Defence. A description is given of the method of acquiring new equipment based on R&D studies along with the definitions of general components of the Feasibility Study, parametric criteria, scope of analyses and studies required for adopting a general structural arrangement of the concept design. Special reference is made to parametric analyses, with the adopted evaluation criterion being the meeting of future user’s expectations and the effect of the solution on the general structural arrangement.
PL
W październiku 2015 r. przywrócono ruch samochodowy na odbudowanym moście Łazienkowskim w Warszawie. W artykule przedstawiono zaangażowanie projektanta, uzasadnienie wyboru nowej konstrukcji stalowej ustroju nośnego i rozwiązań projektowych oraz wnioski wynikające z realizacji inwestycji.
EN
In October 2015 the road traffic on the reconstructed Łazienkowski Bridge in Warsaw was renewed. The article presents the involvement of the designer, justification for the choice of a new steel superstructure and design solutions as well as conclusions from the investment’s execution.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy związane z opracowaniem koncepcji pojazdu PRWL ratownictwa wodnego przeznaczonego do prowadzenia akcji ratunkowej na akwenach pokrytych lodem. Opisano problem badaczy, przedmiot badań - pojazd PRWL, metodę badań oraz elementy wyników badań ukierunkowanych na opracowanie demonstratora technologii pojazdu PRWL. Podano też informacje na temat zastosowania pojazdu PRWL. Przedstawione w artykule informacje stanowią elementy prac autorów i wyników wstępnych badań przeprowadzonych na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w latach 2014-2015.
EN
In the paper the basic problems associated with development the concept of an inland water rescue vehicle PRWL which is devoted to perform the rescue activities on the inland waters covered by ice is presented. The research objective, PRWL vehicle, research method and some elements of the research directed towards development of the PRWL vehicle technology demonstrator has been described. Some information on a possible application of the PRWL vehicle have been given. The information presented in the paper are the results of work of the authors and results of research investigations conducted at the Gdańsk University of Technology, Faculty of Ocean Engineering and Ship Technology between 2014 and 2015.
Logistyka
|
2015
|
nr 3
1431--1438, CD 1
PL
W artykule przedstawiono aktualne wyniki badań nad koncepcją zastosowania innowacyjnych wielozadaniowych okrętów, które mogłyby pełnić także rolę platform dla bezzałogowych autonomicznych obiektów i systemów powietrznych BSL i morskich BSM. Połączenie możliwości innowacyjnych wielozadaniowych platform pływających i bezzałogowych systemów morskich BSM umożliwia stworzenie bardzo zaawansowanego i efektywnego bojowo-logistycznego systemu morskiego stanowiącego bardzo istotny element całościowego siecio-centrycznego systemu operacyjnego komponentu morskiego sił zbrojnych. W artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania własne zespołu badawczego w zakresie innowacyjnych wielozadaniowych platform pływających oraz bezzałogowych systemów morskich.
EN
The current results of research concerning the concept and application of the innovative multi-task navy ships which could be the platforms for the unmanned autonomous objects including the air-borne and water-borne systems are presented in the paper. Combining the abilities of the innovative multi-task navy platforms and unmanned waterborne objects (systems) there is a possibility to create a very advanced and effective integrated navy system from both the combat and logistic point of view which may be an important element of the entire operational navy system. In the paper the basic solutions concerning the innovative multi-task navy platforms and unmanned waterborne objects which have been worked out by a team of researchers at the Gdansk University of Technology are presented.
EN
The Mieroszewski Palace and Park Complex is located in the district of Gzichów in Będzin, a city in the region of the Dąbrowa Basin (the Silesia Province). It is a place of unique architectural value. The design concept results from a thorough examination of the area of the complex followed by a deep research into the history of its architectural features. It takes into account the current needs of the place whilst maintaining respect towards its history. The solutions presented in the project are intended to improve the esthetic value of the complex and make it more attractive for the citizens of Będzin as well as its visitors.
PL
Zespół pałacowo-parkowy w Będzinie-Gzichowie położony jest na terenie Zagłębia Dąbrowskiego (pow. będziński, woj. śląskie). Jest to interesujący obiekt. Mimo to ulega on zaniedbaniu. Aby powstrzymać ten proces, należy stworzyć projekt, mający na celu jego rewaloryzację. Po dokonanej analizie historycznej, zapoznaniu się z poszczególnymi fazami historycznymi oraz dokładnym poznaniu obiektu powstała koncepcja mająca zrealizować ten cel. Wszystkie zabiegi projektowe mają za zadanie podniesienie rangi zespołu. Jest to ważne, ponieważ miejsca takie jak to powinny stać się przestrzenią do wspólnego spędzania czasu zarówno przez mieszkańców miasta, jak i przybywających do niego gości.
EN
The problem of construction of small or relatively medium waste incineration plants is presented in the present work with the aim to stimulate discussion as to what types of incineration plants should be constructed. What the advantages and disadvantages of small (a few thousand tons of waste per year), medium (over a dozen thousand tons of waste per year), and large (from a few dozen up to 150 thousand Mg/year) incineration plants are. The capacity (incinerator feed) of the waste incineration plant designed for the Połczyn Zdrój municipality is only about 3700 Mg/year. The research and design analysis performed in the present work show that: large waste incineration plants concentrate their damaging operation in the area where they are situated to a clearly greater extent than in the case of small incineration plants distributed as district or even municipality plants, which is the case in the present example, the actual conditions of constructing small incineration plants automatically result in lowering the quality of their operation, as it is not economic to introduce all the process units – however, on the other hand, small incineration plants are less harmful to the environment, thanks to their limited capacity, and their negative influence is more distributed, the greater the capacity, that is, the amount of waste processed in the plant incinerator, the lower the unit operating cost, despite the fact that the capacity is limited at the cost of the operating quality of the incineration plant
PL
W artykule poddano dyskusji metodykę opracowywania i weryfikacji założeń funkcjonalnych technicznych oraz koncepcji systemów ratunkowych, w których skład wchodzą współdziałające ze sobą: infrastruktura ratunkowa, ratownicy i osoby poszkodowane. Wskazano na znaczenie tego procesu w przypadku systemów ratunkowych, w których występujące zdarzenia nie są zdefiniowane, a ryzyko wystąpienia powikłań i łańcucha zdarzeń krytycznych jest dość znaczne. Jako metodę weryfikacji zaproponowano budowę modelu funkcjonalnego a następnie przeprowadzenie symulacji. Przedstawiono rozważane metody wzorowane na metodach stosowanych przy projektowaniu systemów mechatronicznych współpracujących z operatorem. Ze względu na złożoność procesów, w których występuje ryzyko: zmiany stanu infrastruktury, błędnych decyzji ratowników oraz zmiany stanu poszkodowanych symulacja według skomplikowanego algorytmu oraz budowa zdeterminowanych modeli okazała się być zbyt pracochłonna i kosztowna. Dlatego w miejsce definiowania reguł – funkcji zmiany stanu zaproponowano wykorzystanie gry strategicznej. W grze biorą udział eksperci symulujący zachowanie zespołu ratowników i poszkodowanego. Metoda ta została z powodzeniem wykorzystana do weryfikacji założeń i modelu funkcjonalnego kapsuły ratunkowej do ewakuacji górników.
EN
In this paper the methodology of development and verification of the technical assumptions and concepts of rescue systems, were discussed . Such a system includes: rescue infrastructure, rescuers and victims which are interfering each other. The importance of this process was pointed especially in the case of rescue systems, in which occurring events are not defined, and the risk of event complication is quite significant. As a method of concept verification the building of functional model and providing simulation was proposed. The methods similar to the methods used in the designing of mechatronic systems cooperating with the operator was proposed and analysed. Due to the complexity of this processes in which the risk of: infrastructure changes, bad decisions and changes of rescued victims state are present, the simulation according to very complex algorithm and the well-defined model building appeared to be very costly and time-consuming. Therefore, instead of defining the rules – transformation function (function of state changes) the method of strategic game was proposed. In this game teams of experts play roles of: infrastructure manager, rescuer team, and victims. This method has been successfully used to verify the assumptions and the functional model of “rescuing capsule” for miners evacuation.
PL
W artykule została przedstawiona analiza studialna koncepcji budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów dla miasta Drawsko Pomorskie i powiatu drawskiego w oparciu o ilości powstałych tu odpadów z oceną techniczno-ekonomiczną. Autorzy w analizie ekonomicznej projektu uwzględnili koszty inwestycyjne oraz wyliczyli jednostkowy koszt eksploatacyjny. Artykuł zawiera krytyczną analizę koncepcji ciągu technologicznego zakładu – proponowana do ewentualnego wdrożenia spalania odpadów nie jest technologicznie, rozwiązaniem idealnym i nie jest inwestycją zupełnie obojętną dla środowiska. Lecz zawsze w przypadku podejmowania decyzji o realizacji takiej inwestycji stoimy przed wyborem mniejszego zła i nieodzowna jest tu określona edukacja ekologiczna w danym lokalnym społeczeństwie.
EN
The paper presents the study analysis of the concept of the construction of waste incineration plant for the Drawsko Pomorskie and Drawsko County, based on the amount of waste produced and with technical and economic assessment of the possible project. The authors in their economic analysis of this project have taken into account the capital costs and calculated the unit operating cost. The paper includes a critical analysis of the concept of the technological line of the Incineration Plant – the possible implementation of the proposed incinerator is not the ideal technology and not totally indifferent to the environment. But always, when deciding on the implementation of the investment – we face a choice between two evils, and specified indispensable environmental education in the local community is required.
PL
W referacie przedstawiono zastosowanie technik komputerowych podczas kolejnych etapów pracy nad projektem koncepcyjnym lufowego systemu przeciwlotniczego z armatami KDA kalibru 35 mm. Podczas pierwszego etapu opracowanie bazy danych pozwoliło usystematyzować proces analizy stanu techniki w dziedzinie lufowych systemów OPL, następnie napisanie oprogramowania usprawniło proces wykonywania obliczeń niezbędnych do sformułowania wniosków potrzebnych do opracowania wymagań taktyczno-technicznych, natomiast podczas ostatniego z etapów pracy wykorzystano program Solid Works oraz dodatek Photo Works do zbudowania trójwymiarowych modeli koncepcyjnych systemu oraz wizualizacji koncepcji jego wykorzystania.
EN
The paper presents an application of computer technology during the work on the conceptual project of 35 mm anti-aircraft system with KDA canon. During the first stage of the development of an anti-aircraft gun system a database was made. This made possible to systematize the process of analyzing the state of the art in the field of the anti-aircraft systems. In the next stage the software, facilitating the process of performing the calculations necessary to formulate the proposals needed to develop tactical and technical requirements was written. During the final stage of the work there was a need to use Solid Works and Appendix Photo Works to build three-dimensional models of the conceptual system and visualization concept for its use.
PL
W referacie przedstawiono projekt koncepcyjny stanowiska badawczego, do badania optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych, wykorzystującego roboty przemysłowe jako platformy manipulacyjne. Opracowane stanowisko może być testowane w środowisku Roboguide firmy Fanuc w celu wcześniejszej jego weryfikacji. Opracowane rozwiązanie charakteryzuje się wielofunkcyjnością oraz elastycznością pod względem możliwości modyfikacji i rozbudowy.
EN
The paper presents conceptual project of robotic station for testing of optoelectronic heads. The station contains industrial robots as a platform for handling. Developed robotic cell can be tested in a virtual mode in an virtual environment ROBOGUIDE Fanuc Company before the real station will be launched. The presented solution is characterized by the versatility and flexibility in field of modifications and upgrades.
PL
W referacie przedstawiono projekt koncepcyjny wieloosiowej platformy do badania optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych. Autorzy przedstawili założenia projektowe, model wirtualny oraz wykonane stanowisko.
EN
The paper presents conceptual design of multi-axis platform for testing optoelectronic heads. The authors present the conceptual assumptions, virtual model and results of the construction work.
EN
The cyclic modular approach is proposed for mechatronic object design. The approach is based on a new conceptual model of the object and a new algorithm of its design. The model consists of invariant and changeable parts. The parts have a hierarchical structure. The proposed algorithm allows for creating the object from the basis principle to the construction step by step. It makes it possible to design an adequate object in all forms of its representations: structure, schematic diagram, mathematical model and construction. Each of these forms has an invariant part, i.e. the structure of the functioning process of the object. Application of the proposed approach reduces the time needed for the object design.
PL
Zaproponowano zastosowanie podejścia cykliczno-modularnego w projektowaniu obiektów mechatronicznych. Podejście jest oparte na nowym modelu pojęciowym i nowym algorytmie projektowania. Model składa się z części zmiennych i niezmiennych. Części modelu mają strukturę hierarchiczną. Proponowany algorytm umożliwia tworzenie obiektu krok po kroku wychodząc od jego podstawowej zasady działania. Pozwala to na projektowanie odpowiedniego obiektu we wszystkich formach jego reprezentacji, którymi są: struktura, schemat graficzny, model matematyczny i konstrukcja. Każda z tych form ma część niezmienną, tzn. strukturę procesu funkcjonowania obiektu. Zastosowanie proponowanego podejścia pozwala ograniczyć czas potrzebny na projektowanie obiektu.
17
Content available remote Projekty konkursowe nowych kładek dla pieszych przez Wisłę w Krakowie
PL
W czerwcu 2006 r. Gmina Miejska Kraków ogłosiła dwa międzynarodowe konkursy architektoniczne na dwie kładki pieszo-rowerowe przez Wisłę, łączące Kazimierz z Podgórzem oraz Ludwinowem. Oba konkursy spotkały się z dużym zainteresowaniem zarówno środowisk architektów, jak również inżynierów mostowych. Złożono kilkanaście prac na każdy z nich. W artykule przedstawiono koncepcje architektoniczne oraz analizy konstrukcyjne obu kładek, opracowane przez rzeszowskich architektów i konstruktorów. Opisano również wstępną analizę numeryczną konstrukcji, potwierdzającą ich wykonalność. Obie koncepcje zajęły w konkursach II miejsca. Jury doceniło wyrazistą formę konstrukcyjno-architektoniczną obu obiektów.
EN
The architectural and structural conceptual designs of two footbridges over the Vistula River between Kazimierz and Podgórze/Ludwinów in Cracow are the subject of the paper. The designs have won the second awards in an open international one-stage architectural contest organized by the Cracow Municipality. The architectural forms of the proposed footbridges have been presented in the paper along with visualization drawings and detailed structural describing. The numerical simulations with a commercial FEM code have been also carried out in order to justify structural solutions and to check the dynamic behaviour of the both footbridges. The lesson learned is that a close cooperation between architect and structural engineer has to be undertaken for successful entry in architectural competitions.
EN
The aim was to design a mini UAV with a flight endurance over 24 hours, payload of 6 kg and the construction price to 30000$. The take off of UAV is accomplished solely by using a launching pad, for the landing a parachute is needed. The landing-gear was not taken into account which allowed for minimizing the aerodynamic drag. Special attention was paid to aerodynamics concept and efficiency of power plant. The reduction of the battery mass was considered by using a generator motor for in-flight charging and the possibility of supporting the internal engine by the same generator motor during take-off or in case of emergency.
PL
Artykuł zawiera analizę ankiety przeprowadzonej wśród potencjalnych polskich odbiorców BSL oraz projekt koncepcyjny BSL spełniający wymagania wynikające z ankiety. Podstawowym kryterium dla zastosowań nie militarnych została ekonomia dlatego też postawiono sobie za cel zaprojektowanie systemu bardziej wydajnego i tańszego niż dotychczas stosowane rozwiązania, z uwzględnieniem eksploatacji i amortyzacji. W artykule przeanalizowano kilka zaawansowanych technologicznie koncepcji BSL o dużej długotrwałości lotu, możliwości techniczne wykorzystania ich w Polsce, w odniesieniu do warunków pogodowych, ceny wyprodukowania oraz kosztów późniejszej eksploatacji. Po wstępnej analizie podjęto próbę optymalizacji klasycznych koncepcji już istniejących i projektowanych UAV wyposażonych w konwencjonalny napęd śmigłowy z użyciem silnika tłokowego. Szczególną uwagę poświęcono aerodynamice oraz systemowi transmisji danych, zastosowano nowatorską koncepcję dwóch anten radiowych -dookólnej do transmisji przy bliskich odległościach oraz sterowanej tylko w płaszczyźnie poziomej anteny kierunkowej dla przesyłu danych przy większych odległościach od odbiorników.
20
Content available remote On Applying Model-Driven Engineering in Conceptual Design
EN
It is shown how decision support tools in the domain of conceptual design in architecture can be efficiently developed within the paradigm of Model-Driven Engineering (MDE). A prototype software is presented that allows the user to specify functional requirements for the designed building and then to map them onto certain subspaces. Hierarchical graphs and graph grammars serve as a knowledge representation tool. The final result is a 3D-view of the designed object coded automatically in the VRML and available on the screen. Hiding technicalities behind intuitive GUI we are able to win the interest of the designer and to convince him or her that the proposed tool increases productivity and creativity in the conceptual design phase.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.