Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule zestawiono informacje obejmujące ramy prawne wykonania audytów energetycznych w zakładach przemysłowych. Opisano główne założenia dokumentów formalnych, a także zinterpretowano kluczowe fragmenty. Odniesiono zapisy prawa do rzeczywistych możliwości ich zastosowania. Zamiarem autorów było, aby zamieszczone uwagi wskazywały najważniejsze problemy wykonywania audytów przemysłowych, z którymi spotyka się audytor. Dotyczy to zarówno procedury, metodyki, jak i możliwości ich skutecznej realizacji w typowych uwarunkowaniach krajowych.
EN
The article presents information covering the legal framework for performing energy audits in industrial plants. The main assumptions of formal documents were described as well as the key fragments were interpreted. The right to the real possibilities of their application has been referred to. The intention of the authors was that the comments should indicate the most important problems of performing industrial audits that the auditor meets with. This applies both to the procedure, methodology and the possibility of their effective implementation in typical national conditions.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania klasycznej metody wskaźnikowej do bieżącego zarządzania energią. Wykazano mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Wielość wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługiwaniu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.
EN
In the paper, the author presented the possibilities of using the classical index method for online energy management. Strengths and weaknesses of the use of static methods have been demonstrated. The classical ratio analysis proves limited capability in the detection of alarm states, which results mainly from the lack of information about the cause and effect relationships. The multitude of indicators can become a barrier to efficient use of them in the aspect of fast and precise evaluation of the process.
PL
Właściwa analiza lokalizacji źródła wytwórczego istotnie wpływa na pomyślność realizacji projektu inwesty-cyjnego. Na etapie planowania inwestycji, oprócz analizy opłacalności finansowej, należy uwzględnić wymagania dotyczące lokalizacji, które są regulowane prawnie. Ustawy: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska zawierają wytyczne, które należy uwzględnić przy planowaniu nowych inwestycji. Celem artykułu jest wskazanie kryteriów określających parametry lokalizacji inwestycji i wspomagających jej wybór w taki sposób, aby szanse na jej realizację były jak największe. Poszczególne funkcje kryterialne, ze względu na ich nieliniowy charakter, mogą przyjmować wartości decydujące o ich nie uwzględnieniu w procesie wyboru bądź zadecydować o konieczności rezygnacji z danej lokalizacji. Praca przedstawia opis programu wspomagającego decyzje o lokalizacji źródła wytwórczego energii elektrycznej. Podstawą działania programu jest dokonanie oceny poziomu zaawansowania poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych. Program określa również ryzyko nieuzyskania kompletu decyzji i pozwoleń, co prowadzi do nieplanowanego wydłużenia realizacji projektu lub do jego zamknięcia. Przeprowadzenie tego typu analizy jest ważne zarówno dla projektanta jak i dla inwestora, dostarcza bowiem wielu dodatkowych informacji przed podjęciem ostatecznych decyzji.
EN
Analysis of the electricity generation sources location significantly affects the success of the investment project. At the planning phase, except for feasibility studies, requirements regarding the location regulated by law should be also considered. During planning new investments a number of guidelines should be taken into account. The guidelines are included in the act on energy law, construction law, environmental law and others. This article aims to identify important issues which are to be considered in planning the location of investments so that the chances of its realization could be the greatest. The issues are presented in the form of criteria for the investment localization parameters which due to non-linear type may be negligible or prompt to abandon the location. The paper presents a description of the program supporting a decision maker in terms of deciding the location of electricity generation sources. The basis of the program is to assess the level of advancement of individual stages of construction projects. The program also defines the risk of failure to obtain a set of decisions and permits, leading to unplanned extension of the project or to its closure. Carrying out the type of analysis in question is important for both the designer and for investors because it provides plenty of additional information before making the final decision.
PL
W artykule autorka zaprezentowała możliwość wykorzystania metody sum skumulowanych do bieżącego zarządzania energią. Metoda sum skumulowanych wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wy-krywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce energetycznej. Podstawą do zastosowania metody sum skumulowanych jest pomiar wartości nośnika energii i wielkości charakteryzujących proces produkcyjny w przyjętych odcinkach czasu. Ideą proponowanej metody jest ujawnienie trendów kumulowania niewielkich odchyłek wskaźników rzeczywistych od wzorcowych w czasie.
EN
In this paper, the author presented the possibility of using cumulative sum control method (CUSUM) to the online energy management. To compare values, the CUSUM method uses indicators determined based on the energy characteristics of processes. This method should be primarily applicable to early detection and elimination of excessive, irrational consumption of energy carriers and to modification of energy economy. The basis for the application of the cumulative sum method is the measurement of energy carrier and the values characterizing the production process in adopted divisions of time. The idea of the proposed method is to reveal the trends of accumulation of small deviations of indicators in relations to reference ones, over time.
PL
W artykule przedstawiono opis sytuacji, która doprowadziła do wprowadzenia wysokich stopni zasilania w KSE w sierpniu 2015 r. Omówiono przyczyny i konsekwencje wprowadzenia stopni zasilania, na podstawie analizy zapo-trzebowania na moc w KSE. Przedstawiono analizę cen i obrotów na Rynku Bilansującym w tym okresie. Opisano wpływ nietypowej sytuacji na Giełdę Energii oraz na ceny na rynku „spotowym” i rynkach terminowych.
EN
The article describes the situation which led to the introduction of high degrees of power rationing in the National Power System (NPS) of Poland in August 2015. The causes and consequences of the introduction of degrees of power rationing were discussed, based on the analysis of the demand for power in the NPS. An analysis of prices and turnover on the Balancing Market during this period was presented. The influence of an unusual situation on the Polish Power Exchange and the prices on the spot and futures markets was discussed.
PL
Wszystkie zakłady przemysłowe mogą efektywnie wykorzystywać nośniki energii przy zastosowaniu odpowiednich technik i metod zarządzania. Wybór najlepszej metody powinien opierać się przede wszystkim na zachowaniu ciągłości usprawniania gospodarki energetycznej. Zastosowanie metod wskaźnikowych to jeden z podstawowych zabiegów praktykowanych w celu prowadzenia efektywnej kontroli procesów np. produkcyjnych. Najważniejszym elementem wydaje się prawidłowe zdefiniowanie metod pomiaru, kontroli, dokumentowania i analizowania kluczowych wskaźników energochłonności. W referacie przedstawiono mocne i słabe strony stosowania metod statycznych. Klasyczna analiza wskaźnikowa daje ograniczone możliwości w zakresie wykrywania stanów alarmowych, co wynika przede wszystkim z niedostatku informacji o występujących związkach przyczynowo-skutkowych. Duża liczba wskaźników może stać się barierą w sprawnym posługiwaniu się nimi w aspekcie szybkiej i precyzyjnej oceny przebiegu procesu.
EN
All industries may efficiently use energy carriers using appropriate techniques and methods of management. Choosing the best method should be based primarily on the continuity of improving energy economy. The use of indicator methods is one of the basic procedures practiced in order to conduct effective control processes. The most important element seems to be the correct definition of methods for measuring, controlling, documenting and analyzing key indicators of energy consumption. The paper presents the strengths and weaknesses of the use of static methods. Classical indicator analysis provides limited opportunities for the detection of alarm conditions, primarily because of the shortage of information about any cause-effect relationships. The multitude of indicators could become a barrier to the smooth handling it in the context of rapid and precise evaluation of the process.
PL
W artykule autorka zaprezentowała możliwości wykorzystania charakterystyk energetycznych procesu do bieżącej kontroli wskaźników energetycznych. Metoda bieżącej kontroli wskaźników wykorzystuje jako wartości porównawcze wskaźniki wyznaczane na podstawie charakterystyk energetycznych procesów. Metoda ma przede wszystkim mieć zastosowanie do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia nośników energii oraz zmian w prowadzonej gospodarce energetycznej.
EN
Ensuring sustainable economic development of a country requires exercising effective energy management. Due to ever the increasing demand for energy, evaluating consumption effectiveness becomes necessary to reach essential goals. Energy economy should be evaluated within a specific branch of industry, using a specific indicator value. Determining a value of an indicator describing energy consumption enables comparing energy intensity at a certain consumption level This paper overviews applied methods of energy consumption analysis in Brewery Industry. Stages of the method for on-line control energy consumption indicators are establishing a basis for predicting from past energy consumption data, using this to establish the expected energy consumption indicators, calculating the difference between actual and predicted energy consumption indicators, which decide on the necessity to conduct an effective energetic economy.
8
Content available Energy Consumption Analysis Methods in Industry
EN
This paper overviews applied methods to evaluate energy consumption in Industry. The most important law regulations are presented, which decide on the necessity to conduct an effective energetic economy. Basic assumptions are defined to calculate direct and cumulative energy consumption. The pros and cons of using each method are presented.
PL
W artykule autorka zawarła przegląd metod do oceny energochłonności przemysłu. Przedstawiono najważniejsze regulacje prawne decydujące o konieczności prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej. Zdefiniowano podstawowe założenia do obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Opisano wady i zalety wykorzystania każdej z metod.
9
Content available Metody analizy energochłonności w przemyśle
PL
Artykuł zawiera przegląd stosowanych metod do oceny energochłonności przemysłu. Przedstawiono najważniejsze regulacje prawne decydujące o konieczności prowadzenia efektywnej gospodarki energetycznej. Zdefiniowano podstawowe założenia do obliczeń energochłonności bezpośredniej i skumulowanej. Opisano wady i zalety wykorzystania każdej z metod.
EN
This paper overwieves applied methods to evaluate energy consumption in inustry. Most important law regulations are presented, which decide on necessity to conduct effective energetic economy. Basic assumptions are defined to calculate direct and cumulative energy consumption. Pros and cons of using each method are presented.
EN
A spatial distribution of both sediments (in terms of their texture) and organic matter in the Dobczyce Reservoir (southern Poland) was studied. Texture of the sediments in a central part of the reservoir showed clay-silty character and reflected the types of soil covers in the Raba River catchment basin. Texture of the sediment was more diverse in the bank zones and reflected texture of rock and soils covering the direct basin. Organic matter content in the sediments was lower in the shallow part of the reservoir (except Wolnica Bay) compared with the deeper one. The relationships between the grain fractions, organic matter contents and reservoir depth are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.