Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  refrigerator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto wiele niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie stanowił spór, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozję. Zagadnienie to szerzej zostanie przedstawione w drugiej części.
PL
W pierwszej części artykułu (Dozór Techniczny nr 3/2018) opisano sposób postępowania zastosowany przy ustalaniu przyczyn awarii w chłodni owoców, która polegała na gwałtownym rozszczelnieniu amoniakalnej instalacji chłodniczej. Wykryto całą listę niezgodności spawalniczych. Odrębne zagadnienie w opisywanym przypadku stanowiło rozstrzygnięcie sporu, czy zdarzenie należy zakwalifikować jako wyciek, czy eksplozje. Zagadnienie to szerzej przedstawiono w drugiej części. Od odpowiedzi na to pytanie często zależy decyzja ubezpieczyciela o ewentualnej wypłacie odszkodowania.
PL
Analiza współczesnych trendów w projektowaniu agregatów do chłodziarek termoelektrycznych pokazuje, że nie wszystkie rezerwy podniesienia ich efektywności energetycznej są wyczerpane. Pokazano rolę dotychczas nie docenianych czynników takich jak: dobór odpowiedniej ilości i typów modułów i wentylatorów, właściwych konstrukcji radiatorów, trybów pracy poszczególnych elementów, w tym zróżnicowanie trybów pracy modułów i wentylatorów, wybór sposobu regulacji temperatury w komorze. Wytypowano błędy nadal popełniane przez projektantów i producentów chłodziarek termoelektrycznych. Na tym tle przedstawiono wyniki prac autorskich, poświęconych stworzeniu uniwersalnego, wielozadaniowego, energooszczędnego agregatu chłodniczego i rezultaty jego badań laboratoryjnych.
EN
Analysis of modern trends in thermoelectric units design shows that not all the reserves allowing to increase their energy efficiency ara exhausted. It was shown the role of factors, such as: the use of properly calculate the radiator, and the optimal number of corresponding types of modules and fans, their modes of operation, including the differences in the operating modes of modules and fans, the choice of a method for controlling the temperature in the chamber. Errors, which are still made by designers and manufacturers of thermoelectric coolers, were selected. Against this background, the results of the autor's work for creation of a universal, multi-purpose, energy-efficient unit and the results of the its laboratory tests are presented.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę płyt warstwowych jako podstawowego produktu do konstruowania lekkiej obudowy obiektów przechowalni, chłodni oraz mroźni. Omówiono cechy tych obiektów oraz podano charakterystyczne cechy środowisk wewnętrznych w nich panujących. W nawiązaniu do tych charakterystyk przedstawiono wymagania i kryteria doboru dotyczące lekkiej obudowy termoizolacyjnej z płyt warstwowych, ze wskazaniem na szczegółowe rozwiązania charakterystyczne dla obiektów o kontrolowanej atmosferze wewnętrznej.
EN
The article presents the characteristics of insulated composite panels as a basic construction solution for the envelope of controlled atmosphere stores, cold stores and freezing facilities. It presents their specific details and conditions of their internal environments. In relation to these characteristics, the article also presents specific requirements and design rules for insulated composite panels characteristic of the envelope of controlled atmosphere premises.
5
Content available Indirect mine air-cooling by cooler of water
EN
Indirect cooling of mine air via a membrane cooler, fed by cold water passed through an evaporator cooled by refrigerant, has been presented in this work. On the basis of the results of air, water and refrigerant enthalpy and mass of vapour in the air, mathematical equations have been determined. Sudden and concentrated changes in parameters were also introduced and heat exchanger cooling times taken into consideration. Based on the model, the exemplary calculations of temperature and humidity changes in cooled air in the water cooler and the temperature of cooled water in the evaporator were established; the results obtained have also been summarized in a table. The heat power of air cooler - from the air side (with divided into sensible capacity of cooling and latent capacity of drying) and from the water and evaporator side - from the water side and from the refrigerant side was calculated.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia pośredniego chłodzenia powietrza kopalnianego chłodnicą przeponową zasilaną zimną wodą chłodzoną w parowniku chłodziarki sprężarkowej. Na podstawie bilansów entalpii powietrza, wody i czynnika chłodniczego, a także masy pary wodnej w powietrzu, wyprowadzono równania matematycznego opisu ustalonego w czasie działania tych wymienników, traktowanych jako elementy o charakterze skupionym, w których parametry wymienionych mediów podlegają zmianom skokowym. Opierając się na utworzonym modelu, dla chłodziarki z czynnikiem chłodniczym R507 wykonano przykładowe obliczenia zmian temperatury i wilgotności powietrza chłodzonego w chłodnicy wodnej oraz temperatury wody chłodzonej w parowniku. Wyliczono też moce cieplne chłodnicy powietrza - od strony powietrza (z podziałem na jawną moc ochładzania i utajoną moc osuszania) i od strony wody oraz parownika - od strony wody i od strony czynnika chłodniczego.
PL
Kierunki rozwoju nowoczesnej energetyki cieplnej określają dyrektywy europejskie, promujące nowoczesne rozwiązania. Przykładem jest gospodarka skojarzona, w którą dobrze wpisują się układy absorpcyjne. W artykule wykazano ekonomiczną efektywność takich rozwiązań oraz potrzebę wykorzystania urządzeń absorpcyjnych w układach centralnego ogrzewania i chłodzenie. Na przykładzie prezentacji rzeczywistych układów skojarzonych pracujących na terenie Polski, wykorzystujących parowe urządzenia absorpcyjne, zwrócono uwagę na potrzebę popularyzacji zastosowań takich urządzeń.
EN
Development of thermal energy technology is determined by European directives. The example of promoting of modern solutions is special attention paid to cogeneration systems, such as absorption plants. In the paper the economic efficiency of absorption plants applications in central heating and cooling systems is discussed. Examples of cogeneration systems equipped with absorption plants in Poland are presented and the need of propagation of such solutions is pointed.
7
Content available remote Obieg Stirlinga jako alternatywa w budowie urządzeń chłodniczych
PL
W artykule opisano podstawy teoretyczne działania urządzeń chłodniczych opartych na obiegu Stirlinga. Urządzenia tego typu mogą być alternatywą do stosowanych obecnie powszechnie chłodziarek realizujących obieg Linde. Przedstawiono zastosowanie analizy Schmidt’a wykorzystywanej w celu wstępnego wymiarowania tego typu urządzeń. Podano podstawowe zależności oraz opisano algorytm modelowania obiegu termodynamicznego Stirlinga. Analizę termodynamiczną obiegu chłodniczego Stirlinga uzyskaną z analizy Schmidta, gdzie cylindry traktowane są jako przestrzenie izotermiczne, porównano z wynikami otrzymanymi dla tego samego urządzenia przy założeniu, że cylindry stanowią przestrzenie adiabatyczne.
EN
The paper presents the theoretical basis of refrigeration equipment based on the Stirling cycle. Devices of this type may be an alternative to the now commonly used in refrigerating realizing circulation of Linde. The authors presents of analysis of Schmidt, which was used for the initial sizing of refrigerator devices. Dependencies and provides basic modeling algorithm described Stirling thermodynamic cycle. Thermodynamic analysis of the Stirling refrigeration cycle obtained from the analysis of Schmidt, where the cylinders are treated as isothermal spaces compared with the results obtained for the same device, assuming that the cylinders are spaces adiabatic.
PL
Chłodziarki strumienicowe o typowych rozwiązaniach konstrukcyjnych, mają liczne zawory oraz pompę na zasilaniu cieczowym wytwornicy pary. Alternatywą tego typu konstrukcji jest chłodziarka grawitacyjna, w której brak jest pomp i zaworów, co pozwala na zwiększenie szczelności instalacji. Cechą charakterystyczną chłodziarki grawitacyjnej jest swobodne przemieszczanie się ciekłego czynnika pomiędzy wymiennikami ciepła. Zmiany poziomów cieczy w wymiennikach wywołują zmiany czynnej powierzchni wymiany ciepła, czynnik wypychany z jednego z wymienników wtłaczany jest do dwóch pozostałych, co tworzy złożoną sieć wzajemnych powiązań. Chłodziarka o takich właściwościach nie została opisana w literaturze naukowej, w pracy podjęto próbę opisu tego typu chłodziarki. Analiza procesów cieplno-przepływowych, zachodzących w chłodziarce grawitacyjnej stanowiła podstawę do opracowania jej modelu matematycznego, a następnie obliczeniowego programu komputerowego. Pomimo że chłodziarka grawitacyjna pozbawiona jest elementów regulacyjnych, wykazano, że ma ona pewne właściwości samoregulacyjne. Na układ samoregulacji wpływa geometria wymienników ciepła, ilość i rodzaj czynnika chłodniczego, charakterystyka robocza strumienicy, temperatura otoczenia wymienników, wartość przyspieszenia grawitacyjnego. Przeprowadzona analiza oddziaływań zewnętrznych pozwoliła na sformułowanie sześciu podstawowych sposobów stymulacji chłodziarki. W celu weryfikacji poprawności obliczeniowej modelu matematycznego zbudowano stanowisko do badań eksperymentalnych i przeprowadzono na nim serię eksperymentów. Dobra zgodność wyników pochodzących z badań eksperymentalnych i z modelu obliczeniowego pozwoliła potwierdzić poprawność koncepcji modelu matematycznego. Na podstawie obserwacji poczynionych podczas badań chłodziarki grawitacyjnej sformułowano koncepcję innowacyjnego urządzenia chłodniczego, w którym pole przyspieszeń grawitacyjnych zastąpiono polem przyspieszeń odśrodkowych powstającym podczas ruchu obrotowego całości chłodziarki. Urządzenie, dla którego zaproponowano nazwę chłodziarka wirograwitacyjna, ma osiowosymetryczną budowę z centralnie umiejscowioną strumienicą otoczoną pierścieniowymi wymiennikami ciepła. Opracowany model matematyczny chłodziarki wirograwitacyjnej pozwolił określić dodatkowy typ stymulacji realizowany za pomocą prędkości obrotowej. Skonstruowano dwie prototypowe chłodziarki wirograwitacyjne i przeprowadzono z nimi liczne próby. Podczas badań obserwowano niestabilną pracę chłodziarki, sformułowano i uzasadniono prawdopodobne przyczyny obserwowanych stanów i sugestie, co do prowadzenia dalszych prac badawczych.
EN
The typical pump version of an ejector refrigerator consists of many valves and a liquid refrigerant pump. The pump is the only element containing movable parts, which may cause a leak in the installation. The alternative to a pump ejector refrigerator is a gravitational one. Its distinctive characteristic is non-limited flow of liquid refrigerant between the heat exchangers. The liquid refrigerant level change makes the change of the heat transfer area, the refrigerant pushed out from one of the heat exchangers is forced into the other two exchangers. That kind of the refrigerator has not been described yet. The analysis of thermal and flow processes was used to prepare its mathematical model and computer calculating program. Although the refrigerator has no control devices it reveals some self-regulation properties. The self-regulation abilities result from the heat exchangers geometry, the kind of the refiger-ant used, liquid refrigerant volume charged, external temperatures, gravitational acceleration value and the properties of the ejector used. Six kinds of gravitational ejector refrigerator stimulation were defined. In order to validate the model, the experimental set-up with water as a refrigerant was prepared and some experiments were done. The comparison of the experimental and calculating results confirmed the correctness of the model of the refrigerant equilibrium in a gravitational ejector refrigerator. The conception of the gravitational refrigerator was transposed to an innovative conception of a rotating refrigerator. Despite the gravity ational acceleration, the acceleration of rotary motion may be significant and small dimensions of refrigerator can be obtained. A specific refrigerator arrangement is demanded: fixing the ejector in the axis of rotation and the concentric heat exchangers around. The roto-gravitational name for that kind of refrigerator was proposed. The mathematical model of thermal and flow processes and computer calculating program were prepared. An additional kind of refrigerator stimulation according to the rotational speed value was defined. Two prototypes of roto-gravitational refigerator were prepared and some of experiments were done. An refrigerator work was observed. The probable reasons for this unstability were defined and explained. Suggestions for a future research were made.
9
Content available remote Rola zarządzania cyklem życia w rozwoju obiektów technicznych i technologii
PL
W artykule scharakteryzowano koncepcjć zarzŕdzania cyklem ýycia (LCM -Life Cycle Management). Wskazano miejsce LCM na tle innych znanych koncepcji i metod zarzŕdzania. Ponadto opisano obszary zastosowań LCM i przedstawiono przykład jego wdrożenia. Jako nowość, scharakteryzowano przy tym najważniejsze etapy procesu wdrażania LCM w przedsiębiorstwie produkujnym chłodziarko-zamrażarki.
EN
In the paper the concept of Life Cycle Management (LCM) is characterized. The place of LCM is shown on the background of remaining, known concepts and methods of management. Additionally, areas of LCM application are described and an example of its application is presented. As novelty, the most important stages of LCM implementation process in the refrigerators' manufacturing company are characterized.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania kosztów cyklu życia LCC jako sposób na ocenę efektów ekonomicznych procesu projektowania nowego lub doskonalonego obiektu technicznego. Scharakteryzowano jedną z metod LCC oraz opisano szczegółowe modele analizy. W pracy posłużono się przykładem badań wybranego modelu chłodziarko-zamrażarki, które stanowiły część procesu ekoprojektowania. Takie zastosowanie koncepcji LCC stanowi nowość w kategorii obiektów technicznych.
EN
A concept of Life Cycle Costing as a method for the evaluation of desi; ing process economical results of a new or improved technical objęci presented in the paper. One of LCC method is characterized and detai models of analysis are described. A selected type of refrigerator was u: as an example in the research which was originally a part of ecodesign process. Such application of LCC concept is a novelty in the category technical objects.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy dotyczącej wpływu zastosowania rekuperacji ciepła skroplin na efektywność energetyczną urządzenia ziębniczego z mieszanina zeotropową R419A. Przedstawiono uzyskane wyniki badań eksperymentalnych i obliczeń oraz ich interpretację. Przeprowadzone badania pozwalają na ocenę wpływu rekuperacji ciepła skroplin na działanie urządzenia ziębniczego w warunkach roszenia się powierzchni oziębiacza powietrza. Korelacja wyników badań umożliwiła wyznaczenie zależności określającej wpływ zmian temperatury komory, temperatury otoczenia i natężenia przepływu skroplin pochodzących z procesu roszenia się powierzchni oziębiacza powietrza na wydajność ziębniczą, efektywność ziębniczą i wskaźnik efektywności energetycznej urządzenia.
EN
Analysis of the influence of heat recovery from the condensate resulting from sweating of the evaporator's surface on energy efficiency of a refrigerator with zeotropic mixture R419A is introduced in the paper. The results of calculations and experimental investigations as well as their interpretation arę presented. The results permit an opinion of the influence of condensate heat recovery on operation parameters of a refrigerator. Correlation of the measurements resulted in delimitation of equations defining the influence of the cabinet's interior temperature, ambient temperature and flow rate of the condensate on refrigerating capacity, the coefficient of performance and energy efficiency of a refrigerator.
PL
Dzień przed wejściem w życie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odbyła się konferencja szkoleniowa, na której prawnicy jednego z organizatorów nie pozostawili suchej nitki ani na ustawie, ani na systemie. Wykazali wiele nieścisłości i brak konsekwencji w nowej ustawie. W kuluarach można było usłyszć opinie o następnym bublu legislacyjnym zrobionym przez resort środowiska.
PL
W artykule przedstawiono wpływ szronienia i odszraniania na cykle działania ziębiarki. Wykazano istotny wpływ procesu odszraniania na bilans cieplny komór. Zwrócono też uwagę na współczynnik czasu działania oziębiacza i ziębiarki pracujących w warunkach szronienia.
EN
The influence of frosting and defrosting on operating cycle of refrigerator is introduced. Essential influence of defrosting on thermal balance of refrigerator cabinet is shown. The attention is also turned on coefficient of operating time of refrigerating plant working under frosting conditions.
PL
Omówiono sposób działania ziębiarki Granryda i przedstawiono zastosowany układ pomiarowy. Opisano sposób przeprowadzenia pomiarów i podano uzyskane wyniki. Za pomocą modelu matematycznego (opartego na wynikach pomiarów) zbadano wpływ niektórych parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wskazano na konieczność staranego zaizolowania cieplnego wewnętrznej powierzchni komory rozprężnej.
EN
The scheme and operation of the non-throttling Granryd refrigerator has been described. The scheme of the research installation has been presented. The measurements methods and their results are presented and discussed. By means of the mathematical model the influence of some operational and design parameters has been investigated. The importance of the internal thermal insulation of the expansion vessel has been pointed out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.