Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 556

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  revitalization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
rewitalizacja to zmiany w przestrzeni publicznej słuzące w pierwszej kolejności społecznościm lokalnym. Rewitalizacja jest odzyskiwaniem terenów i przeprowadzaniem modernizacji tychże w taki sposób, aby zmianie - a w zasadzie poprawie - uległy ich własności uzytkowe. Inwestycje z obszaru rewitalizacji prowadzone są z zaangażowaniem niemałych środków finansowych. jakie działania rewitalizacyjne - w tym związane z zielenią - prowadzą wybrane miesta w Polsce?
PL
Likwidacja dawnej fabryki Walter Motors w czeskiej Pradze stała się przyczynkiem do powstania osiedla mieszkaniowo-usługowego. Waltrovka - nowa część dzielnicy Jinonice - powstała w miejscu terenów przemysłowych.
PL
Ten projekt to coś więcej niż przykład pomyślnej renaturyzacji cieku, czyli przywrócenia rzece stanu naturalnego, możliwie bliskiego stanowi pierwotnemu sprzed wprowadzenia w nim zmian przez człowieka, poprzez wdrożenie odpowiednich działań inżynieryjnych, głównie hydrotechnicznych.
PL
W europejskiej sztuce ogrodowej od wieków czerpano inspiracje z czasów minionych, choćby umieszczając w parkach antykizujące budowle ogrodowe czy też stylizowane ruiny, oraz zapożyczano motywy z innych kultur.
EN
Purpose: The aim of the publication is to verify the practical application of the theoretical assumptions contained in the adopted customer capital model in the process of revitalization of selected post-industrial areas in the city of Lodz. Design/methodology/approach: Due to the problems discussed in the article, the survey technique and the questionnaire interview method were selected for research. The methodological assumption of the article is a hypothesis that the internal customers' orientation towards values important for the capital of external customers - i.e. the internal structure of the organization - determines the success of the investment. Findings: During the analysis it was noticed that all revitalization processes taking place in the selected areas were successful in investments based on the strategies of actions which were determined by values and needs important for the society. Research limitations/implications: The methodological studies and the way they were carried out were extremely accurate in terms of obtaining reliable answers. On the other hand, there were cases in which, due to insignificant knowledge of the revitalization process in the selected area or a negative approach to the entity implementing the process, the respondents provided answers that did not correspond to the content of the questions. Practical implications: On the basis of the results of the research, and hence the confirmed hypothesis, the company or partnership should make more frequent investments based on the needs of society and provide an opportunity for future consumers to participate in the process of 'product' creation. Social implications: The conducted research confirms the importance of public participation in revitalization processes in order for them to achieve investment success, but also spatial and functional success. Originality/value: In the article, the clients' capital is presented for the first time as a central element of the organization, being at the same time the foundation that connects the remaining capitals, which are in the scheme of intellectual capital.
EN
This article discusses the issue of revitalization and humanization of the urban environment via the means of art, analyses the factors of the emergence of creative spaces in cities with different population densities and the influence of various types of art on the transformation of the urban environment. The article emphasizes the role of modern architectural education and the tasks solved in the preparation of professionals.
PL
Artykuł dotyczy rewitalizacji i humanizacji środowiska miejskiego za pomocą sztuki. Przeanalizowano czynniki związane z pojawianiem się przestrzeni twórczych w miastach o różnej gęstości zaludnienia oraz wpływ rozmaitych rodzajów sztuki na transformację środowiska miejskiego. Podkreślono rolę nowoczesnej edukacji architektonicznej oraz przedstawiono potencjalne kierunki przygotowania do pracy osób wysoko wykwalifikowanych.
EN
This paper analyzes examples of the revitalization of post-industrial buildings and their adaptive reuse. As a result of the analysis, it was found that in most examples of revitalization of historic industrial buildings, their reuse is associated with office, residential, commercial functions, cultural functions or their combination. It should also be noted that thanks to new functions, the historic but unused and thus often neglected post-industrial complexes have gained a new life. The above were presented on the examples of the regeneration of selected post-industrial complexes from Cracow and Moscow.
PL
W artykule przeanalizowano przykłady rewitalizacji obiektów poprzemysłowych i ich adaptacji do różnych funkcji. W wyniku analiz stwierdzono, że w większości przykładów rewitalizacji historycznych budynków przemysłowych ich ponowne wykorzystanie wiąże się z funkcją biurową, mieszkaniową, handlową, kulturalną lub ich połączeniem. Należy także zauważyć, że dzięki nowym funkcjom historyczne, lecz nieużytkowane i w związku z tym często zaniedbane zespoły postindustrialne zyskały nowe życie. Powyższe zaprezentowano na przykładach rewitalizacji wybranych zespołów postindustrialnych z terenu Krakowa i Moskwy.
PL
Targówek Mieszkaniowy jest jednym z rejonów Warszawy zmagających się z kongestią, brakiem miejsc pracy i problemem długiego czasu dojazdu do centrum. Jego część została objęta Zintegrowanym Programem Rewitalizacji, dzięki czemu na osiedlu przeprowadza się szereg działań w sferze społecznej oraz infrastrukturalnej. We wrześniu 2019 roku oddano do użytku kolejny odcinek drugiej linii warszawskiego metra, co poprawiło dostępność obszaru z wykorzystaniem transportu publicznego. Autorzy analizują stan sprzed oddania metra do użytku, a także możliwości, jakie daje osiedlu dostęp do nowej formy transportu w kontekście rewitalizacji. W grudniu 2019 roku przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców rejonu dotyczącą oceny metra i jego wpływu na osiedle, pytania dotyczyły także znajomości kwestii rewitalizacji. Wiele odpowiedzi było zaskoczeniem dla autorów i pozwoliło spojrzeć na zmiany przeprowadzane na Targówku Mieszkaniowym z innej perspektywy. Dzięki temu powstały wnioski, które można wykorzystać jako zalecenia dla władz miasta przy dalszych działaniach.
EN
Targówek Mieszkaniowy is one of areas of Warsaw struggling with road congestion, lack of job opportunities and a long travel time to the centre. The part of the area has been covered by the Integrated Revitalization Program, thanks to which a number of activities in the social and infrastructural spheres are carried out. In September 2019, next section of the second line of the Warsaw Metro was opened, which improved the accessibility of the area by public transport. The authors analyse the condition before the metro was put into operation, as well as the possibilities offered to Targówek Mieszkaniowy to access a new form of transport in the context of revitalization. In December 2019, a survey was conducted among the residents of the area regarding the metro and associated issues, questions have also related to knowledge of revitalization issues. Many answers came as a surprise to the authors and allowed them to look at the changes carried out in the area from a different perspective. This has resulted in conclusions which can be used as recommendations for the city authorities for further actions.
9
Content available remote Soundscapes of health resorts in Poland and their revitalization
EN
The objective of the studies was to recognise the need for and possibilities of preserving and revitalizing the soundscapes of health resorts in Poland. The research process included an analysis of the legal environment determining the functioning of Polish health resorts. Noise hazards and values of soundscapes were identified and acoustic revitalization measures were proposed for the selected health resorts. A review of scientific literature was performed and health resort surveys and audit reports were conducted. The next stage was focussed on the questionnaire sent out to the local governments of health resort districts and towns in Poland. The discussion referred, interalia, to the recommendations of the team of experts in the field of changes within the spa treatment system in Poland. The conducted studies demonstrated that most health resorts in Poland have some soundscape values. However, these values may be lost because of the threat of noise from transport and tourism. Health resorts in Poland thus need revitalization measures aimed at achieving a high quality of soundscape.
PL
Celem badań było rozpoznanie potrzeby oraz możliwości ochrony i rewitalizacji krajobrazów dźwiękowych uzdrowisk w Polsce. W postępowaniu badawczym przeprowadzono analizę uwarunkowań prawnych funkcjonowania uzdrowisk w Polsce. Następnie rozpoznano zagrożenia hałasem i wartości krajobrazów dźwiękowych oraz zaproponowano działania w zakresie rewitalizacji akustycznej w wybranych uzdrowiskach. Przeprowadzono kwerendę literatury naukowej oraz operatów uzdrowiskowych i raportów kontrolnych. Następnym etapem był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety adresowanej do samorządów gmin i miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. W dyskusji odwołano się m.in. do rekomendacji zespołu ekspertów w zakresie zmian w systemie lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Badania wykazały, że większość uzdrowisk w Polsce posiada pewne walory dźwiękowe krajobrazu. Jednak pod wpływem presji komunikacyjnej i turystycznej odpowiedzialnej za zagrożenie hałasem mogą one zostać utracone. Miejscowości uzdrowiskowe w Polsce wymagają zatem podjęcia działań rewitalizacyjnych ukierunkowanych na kształtowanie wysokiej jakości dźwiękowej krajobrazu.
PL
Aglomeracja Górnośląska, a w szczególności Katowice, jest ostatnio mocno związana z realizacją wielu inwestycji budowlanych. Na łamach niniejszego wydawnictwa firma Greifbau miała już przyjemność opisać prowadzone przez nią prace w ramach budowy wielofunkcyjnego kompleksu Global Office Park przy ul. Dąbrówki.
PL
Zaczynając opisywać zieleń miejską Wałbrzycha, należy cofnąć się o ponad 20 lat i przypomnieć, że jest to miasto „pokopalniane”.
PL
Tereny, na których zaprzestano obsługi ruchu kolejowego, mają znaczny potencjał w zakresie przystosowania ich do nowych funkcji. W przestrzeni miejskiej przekształcenia te związane są w wielu przypadkach z organizacją miejsc wypoczynku w przyrodniczym otoczeniu, co znacząco może wspierać system zielonej infrastruktury.
PL
Po sześciu miesiącach prac inwestycyjnych Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu udostępnił mieszkańcom pierwszą część Skweru Skaczącej Gwiazdy, która została poddana rewitalizacji.
PL
W betonowych dżunglach tęsknimy za naturą. Polacy kochają "zielone klimaty", a tematy związane z przyrodą interesują ich najbardziej - przyznają zgodnie aktywiści. To właśnie w lokalnych działaczach tkwi wielka siła - to oni mobilizują mieszkańców do wyjścia z domu i działania w kręgach street artu czy ogrodniczej partyzantki.
PL
Starówki, miejskie rynki, place i deptaki to reprezentatywne przestrzenie, kótre wymagają odpowiedniej prawy. Jakie trendy królują w polskich miastach?
PL
W najlepsze trwa rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego - powstałego w latach 50. jako rezerwuar wody dla huty. Dziś zyskuje nowy blask, oferując użytkownikom nowe funkcje w duchu PRL.
PL
Listopad w kotekście funkcjonowania cmentarzy jest szczególny. Obchodzone wówczas święta Wszystkich Świetych i Dzień Zaduszny sprawiają, że zepchniete na margines publicznego zainetersowania słowo "cmentarz" jest odmieniane przez wszystkie przypadki.
PL
Nowy, prawie 8-hektarowy Park Reduta otwarty 31 sierpnia br. to realizacja wyjątkowa pod wieloma względami. Powstanie tej przestrzeni wzbogaciło Kraków o kolejny duży, ogólnomiejski park z bogatą infrastrukturą, a sam proces dojścia do efektu finalnego to pewnego rodzaju przełomowy moment w myśleniu o kształtowaniu tkanki miejskiej.
PL
Przekształcenia tkanki terenów zurbanizowanych, wzrost miejskiej populacji oraz zyskujący na znaczeniu transport samochodowy towarów sprawiły, że obecnie w centrach miast znajduje się wiele nieużytkowanych terenów. Są to m.in. niepotrzebne już bocznice kolejowe lub całe węzły przeładunkowe, obszary poprzemysłowe i powojskowe czy choćby dawne lotniska. Te wolne przestrzenie, często przez lata niefunkcjonujące i zamknięte dla użytkowników, stać się mogą ostoją dla dzikiej przyrody w mieście, a w przyszłości zostać przekształconymi w tereny parkowe.
PL
Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie. Istnieje zbieżność realizacji tego procesu z aktualnymi zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej i krajowych ustaw dotyczących ochrony ekosystemów wodnych przed degradacją. Mając powyższe na uwadze opisano technologię rewitalizacji wybranych ekosystemów wodnych usytuowanych na obszarach wiejskich, którym grozi degradacja spowodowana eutrofizacją ich wód. Zastosowanie tej technologii umożliwia jednoczesne rolnicze wykorzystanie usuwanych osadów dennych w wybranych ekosystemach w celu zwiększenia żyzności gleby pod względem wzbogacenia w niezbędne pierwiastki, a także polepszenie struktury gleby. Jest to pierwsza tego rodzaju technologia w Polsce, jak również, według rozpoznanego stanu wiedzy, na świecie.
EN
Revitalization is the process of deriving from the crisis state degraded areas, conducted in a comprehensive manner, through integrated activities for the benefit of the local community, space and economy, territorially concentrated. There is a convergence in the implementation of this process with Poland's current obligations towards the European Union and national laws regarding the protection of aquatic ecosystems from degradation. Having the above in mind, the technology of revitalization of selected water ecosystems located in rural areas which are threatened with degradation caused by the eutrophication of their waters. Application of this technology enables simultaneous agricultural use of removed bottom sediments in selected ecosystems in order to increase soil fertility in terms of enrichment with necessary elements, as well as improve soil structure. This is the first technology of this type in Poland and also, according to the known state of knowledge, in the world.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.