Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  IT industry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the changing environment, innovation gives organizations a chance to survive and develop. Researchers indicate that successfully implemented innovations are a source of competitive advantage for an organization. In source literature we can find examples of various tools recommended by the authors that increase the probability of innovation success. As some researchers note, the role of these tools has been questioned, which is related to the impact of formalization on innovation. In recent years, researchers have focused their efforts on determining whether formalization improves or deteriorates innovation; however, when analyzing the literature, it can be noticed that the number of studies on innovation and its determinants is significant, while the number of publications on the impact of formalization on organizational innovation is low. In addition, it can be noted that so far, researchers have not come to a consensus regarding the impact of formalization on either organizational results or innovation; therefore, the assumption of the presented work is to fill this gap to some extent. The aim of this article is to present the preliminary results of a broader research project on the relationship between the formalization of operational management and the innovation of IT organizations in Lubuskie Voivodeship.
PL
W obecnym zmiennym otoczeniu szansą na przetrwanie organizacji oraz jej rozwój jest innowacyjność. wielu badaczy wskazuje na to, że z sukcesem wdrażane innowacje są źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji. W literaturze znaleźć można przykłady różnych narzędzi rekomendowanych przez różnych autorów zwiększających prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu przez innowacje. Jak zauważa jednak część badaczy, rola tych narzędzi w sukcesie innowacji została postawiona pod znakiem zapytania. Związane jest to z wpływem jaki wywiera formalizacja na wyniki organizacyjne, w tym innowacyjność. Nadmienić warto, że w ostatnich latach badacze skupiali swoje wysiłki na ustaleniu, czy formalizacja poprawia, czy pogarsza wydajność organizacyjną, w tym również innowacyjność, jednakże analizując literaturę można zauważyć, że liczba opracowań dotyczących innowacyjności, i jej determinant jest znaczna, natomiast liczba publikacji dotyczących wpływu formalizacji na innowacyjność organizacji jest nieduża. Dodatkowo analizując literaturę dotycząca formalizacji zauważyć można, że jak do tej pory badacze nie doszli do konsensusu odnośnie jej wpływu zarówno na wyniki organizacji, jak i ich innowacyjność, w związku z tym założeniem prezentowanej pracy jest w pewnym stopniu wypełnienie tej luki. Celem zaś niniejszego artykułu jest przedstawienie wstępnych wyników szerszych badań, które dotyczą związku pomiędzy formalizacją zarządzania operacyjnego a innowacyjnością organizacji z branży IT w województwie lubuskim.
PL
W artykule podjęto zagadnienie efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie branży IT. W branży IT ludzie i ich wiedza są kluczowym zasobem przedsiębiorstwa. Artykuł dotyczy problemu pomiaru efektywności wykorzystania zasobów ludzkich. Celem przeprowadzonej analizy jest ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w polskiej branży IT na przestrzeni ostatnich pięciu lat na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. W branży IT koszty pracy są jednym z najistotniejszych składników kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich pięciu lat spada wydajność i rentowność pracy, przy niewielkich zmianach kosztów pracy. W artykule zwrócono szczególną uwagę na rynkowe przyczyny takich zmian.
EN
The article relates to the problem of effective use of human resources in the IT industry. In the IT industry, people and their knowledge are a key resource of the company. The article deals with the problem of measuring the effectiveness of the use of human resources. The aim of the analysis is to assess the effectiveness of human resources utilization in the Polish IT industry over the last five years on the example of a selected enterprise. In the IT industry, labor costs are one of the most important components of the company's operating costs. On the basis of the conducted research, it was found that over the last five years, productivity and profitability of work decreased, with small changes in labor costs. The article highlights the market causes of such changes.
PL
Głównym celem badań było rozpoznanie poziomu i struktury oraz zmian kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie działającym w branży ICT. Analizą objęto lata 2008 - 2011 roku. Z badań wynika, że branża informatyczna należy do najdynamiczniej rozwijających się, a jednocześnie jest to bardzo wymagający rynek, ze względu na dużą konkurencję i potrzeby klientów. W analizowanym przedsiębiorstwie udział kosztów logistycznych w kosztach operacyjnych wynosił od 12,8 do 20,8%. W ich strukturze dominowały koszty wynagrodzeń. Największy odsetek kosztów działu logistyki stanowiły koszty fazy dystrybucji (42- 45%), co wiązało się z przyjętą przez przedsiębiorstwo strategią.
EN
The main goal of the survey was to identify the level, structure and evolution of logistics costs in a company operating in the ICT industry. The analysis covered the years 2008-2011. The research shows that the IT industry is one of the most dynamically developing in recent years. At the same time it is a very demanding market, due to high competition and customer needs. In the analyzed company the share of this group of costs in operating costs ranged from 12.8 to 20.8%. The cost of wages dominated in their structure. The largest proportion of the cost of logistics costs had the distribution phase (42-45%), this was the result of a strategy taken by the company.
PL
Ze względu na niematerialność usługi, podjęcie decyzji o wyborze usługodawcy często dokonywane jest na podstawie relacji zbudowanych pomiędzy potencjalnym klientem, a pracownikami firmy. W przedsiębiorstwach usługowych wykwalifikowany personel jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku, a jego dobór, szkolenie oraz motywowanie odgrywają kluczową rolę. Obszar obejmujący działania podejmowane na rzecz pozyskiwania i utrzymywania odpowiedniej kadry pracowników w tego typu firmach nazywany jest marketingiem wewnętrznym. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena wykorzystania instrumentów marketingu wewnętrznego w firmach usługowych branży IT.
EN
Due to the intangibility of services, the decision about choosing a service provider is often taken on the basis of the relationship between a potential client, and company employees. A qualified personnel is necessary to achieve a market success by service enterprises. The issue of crucial importance is staff selection, training and motivation. In order to obtain and maintain an adequate personnel in service companies, the necessary actions need to be performed. They are a component of a broader concept of internal marketing. The goal of the paper is to identify and evaluate the use of internal marketing instruments in service companies operating in IT industry.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.