Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hot melt adhesives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Woski polietylenowe. Cz. 3, Praktyczne wykorzystanie
PL
Dokonano przeglądu zastosowań wosków polietylenowych do wyrobu klejów topliwych, środków smarujących i farb drukarskich, a także do modyfikacji asfaltów i polimerów oraz w przemyśle spożywczym.
EN
A review, with 46 refs., of uses of polyethylene waxes in prodn. of hot melt adhesives, lubricants, printing inks, modification of bitumens and polymers as well as in foodprocessing industry.
EN
The article presents results of the lay-flat tests of the book expressed as the openness of a simple binding with a hot-melt adhesive, an analysis of the resistance of the back of the insert to multiple loads, analysis of damage in the structure of the adhesive film with repeated opening of the binding.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań czytelności książki wyrażonej jako otwieralność oprawy prostej z wkładem łączonym klejem topliwym, przeprowadzono analizę odporności grzbietu wkładu na wielokrotne obciążenia, sprawdzono uszkodzenia w strukturze błony klejowej w wyniku wielokrotnego otwierania oprawy.
PL
W artykule przedstawiono szereg różnorodnych zastosowań poliamidów w różnych gałęziach przemysłu skórzanego i obuwniczego. Przedstawione informacje dotyczyły głównie dominujących w dalszym ciągu na rynku klasycznych poliamidów PA6 i PA66, ale także poliamidów długołańcuchowych, poliamidów aromatycznych i biopoliamidów oraz tzw. poliamidów tłuszczowych.
EN
The article presents a variety of polyamide applications in the leather and footwear industries. The information presented was mainly about PA6 and PA66 polyamides, which are still dominant in the market, but also long chain polyamides, aromatic polyamides and biopolymers, and so on fatty polyamides.
PL
Syndrom chorego budynku (SBS , z ang. sick building syndrome) został zdefiniowany przez Światową Organizację Zdrowia [2], jako "zbiór niespecyficznych objawów, w tym wywołujących podrażnienie oczu, nosa i gardła, zmęczenie psychiczne, bóle głowy, nudności, zawroty głowy podrażnienie skóry, które wydają się być związane z zajmowaniem niektórych stanowisk pracy”. Dolegliwości te są tym silniejsze, im dłużej się przebywa w pomieszczeniach. Syndrom chorego budynku jest określany przez tzw. „gęstość skarg pracownika”. Występowanie objawów syndromu chorych budynków wiąże się ze złą jakością powietrza wewnętrznego. Powoduje ona nie tylko dyskomfort wywołany niewłaściwymi parametrami fizycznymi powietrza, ale także wpływa na wydajność pracy, a w konsekwencji powoduje absencję. Zanieczyszczenia chemiczne na jakie jesteśmy narażeni wewnątrz budynków to takie, które emitowane są przez materiały budowlane, wyposażenie, urządzenia biurowe (drukarki laserowe, ksero kopiarki), środki czyszczące. Zanieczyszczenia biologiczne z kolei to pyłki roślin, bakterie wirusy i pleśnie. Powyższe czynniki nasila niewłaściwa wentylacja. Regulacje prawne w dziedzinie jakości powietrza wewnątrz budynków, zostały określone i zawarte w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, jak również w normach i standardach badawczych. Oznaczanie emisji tzw. lotnych związków organicznych (LZO) m.in. z materiałów budowlanych, obecnie realizowane jest metodą komorową z zastosowaniem desorpcji cieplnej i chromatografii gazowej z odpowiednim detektorem. Inną metoda badania gazów wydzielanych w czasie ogrzewania materiału w kontrolowanych warunkach jest termograwimetria sprzężona ze spektrometrią w podczerwieni z transformacją Fourier'a (TGA-FTIR). Jest to tzw. jednoczesna technika sprzężona gdyż obejmuje badania próbki za pomocą dwóch (lub więcej) technik instrumentalnych, które będąc połączone, działają niezależnie. Powyższa metoda badawcza odnajduje się doskonale m.in. w badaniu syndromu chorego budynku. W artykule przybliżono zarówno tematykę materiałów budowlanych wydzielających lotne związki organiczne jak i ich wpływ na samopoczucie ludzi przebywających w ich otoczeniu. Zaprezentowano również przykładowe badania gazów wydzielanych z zastosowaniem techniki sprzężonej TGA-FTIR.
EN
The sick building syndrome (SBS) has been defined by the World Health Organization [2] as "a collection of non -specific symptoms, including irritating eyes, nose and throat, mental fatigue, headache, nausea, dizziness, skin irritation which seem to be related to occupying some jobs”. These ailments are the stronger the longer stay in the room. The syndrome of a sick building is determined by the so-called "Density of employee complaints". Symptoms of sick building syndrome are associated with poor air quality. It causes not only discomfort caused by improper physical parameters of the air, but also affects the productivity of employees and consequently causes absenteeism. Internal chemical impurities to which we are exposed indoors are those which are emitted by building materials, equipment, office equipment (laser printers, copy copiers), cleaning agents. Biological contaminants are plant pollen, virus bacteria and mold. The above factors improve improper ventilation. Simultaneous conjugate techniques include sample testing by two (or more) instrumental techniques that are connected by a linker acting independently. For this type of techniques is thermogravimetry coupled with infrared spectroscopy Fourier Transform (TGA-FTIR) which allow study of evolved gases generated during thermal degradation.
5
Content available remote Kleje termotopliwe – charakterystyka
PL
Kleje termotopliwe, których szkielet stanowi termoplastyczny polimer, cieszą się w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem w różnych gałęziach przemysłu. Ich popularność wynika między innymi z szybkości tworzenia się złącza, prostoty nakładania (na rynku znajdziemy szereg urządzeń przetwórczych, które ułatwiają ich nanoszenie na różne materiały), braku w ich składzie lotnych substancji organicznych. Ich charakterystyka, która tłumaczy ich powodzenie, została przedstawiona w poniższej publikacji.
EN
A hotmelt adhesives whose main component is a thermoplastic polymer, recently gained huge interest in various industries. Their popularity is also due to the rate of formation of connections, the simplicity of applying (the market find a number of processing units, which facilitate their application to different materials), the absence in the composition of volatile organic compounds. Their characteristics, which explains their success, is presented in this publication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.