Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1062

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja komputerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
PL
Komputerowe wspomaganie projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania polega na graficznym przedstawieniu wszystkich elementów za pomocą schematów funkcjonalnych. Wszystkie elementy wchodzące w skład układu są przedstawiane za pomocą znormalizowanych symboli graficznych zawierających informacje o parametrach. Pozwala to na późniejszą edycję poszczególnych komponentów, co ułatwia proces projektowania i symulacji układu sterowania. W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat projektowania i symulacji pneumatycznych oraz elektropneumatycznych układów sterowania w środowisku FluidSIM firmy Festo.
PL
Cel: Głównym celem pracy było zbadanie możliwości wykorzystania oprogramowania symulacyjnego Pathfinder do wyznaczania czasu trwania ewakuacji i planowania jej przebiegu dla różnych scenariuszy organizacji ewakuacji, określonych profili i zachowań pasażerów i personelu pokładowego, oraz przyjętej aranżacji geometrycznej kabiny pasażerskiej wybranego samolotu pasażerskiego. Ponadto, w pracy omówione zostały wybrane czynniki, które mają wpływ na ewakuację z samolotu pasażerskiego. Projekt i metody: Wykorzystane w badaniach oprogramowanie Pathfinder posiada graficzny interfejs do tworzenia modelu symulacyjnego ewakuacji (2D i 3D), jak również narzędzia służące do wizualizacji wyników. Pathfinder używa algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji, w których każdy pasażer ma szereg indywidualnych cech osobowych mogących wpływać na jego ruchy i decyzje podczas symulacji. Symulacja poruszania się osób jest determinowana przez ich profile i zachowania, których parametry można wprowadzać za pomocą rozkładów prawdopodobieństwa, co daje możliwość uwzględnienia stochastycznego charakteru procesu ewakuacji. Wyniki: Do badań wybrano samolot pasażerski Boeing 787 Dreamliner, dla którego prowadzono sześć wariantów symulacji ewakuacji 252 pasażerów oraz ośmiu osób personelu pokładowego. Najkrótszy czas ewakuacji został osiągnięty po zmianie równomiernego podziału liczby pasażerów skierowanych do poszczególnych wyjść ewakuacyjnych. Pozwoliło to uniknąć powstawania zatorów w newralgicznych miejscach kabiny pasażerskiej. Zwiększenie maksymalnej prędkości poruszania się pasażerów paradoksalnie wydłużyło czas ewakuacji, ponieważ pociągnęło za sobą także wzrost liczby kolizji pasażerów. Stwierdzono, iż jedną z kluczowych kwestii wpływających na czas ewakuacji jest jej właściwa organizacja przez personel pokładowy, który kieruje pasażerów przez najkorzystniejsze geometrycznie przejścia. Symulacje w wariancie piątym i szóstym pozwoliły uzyskać zadowalające czasy ewakuacji, mieszczące się w wymaganym w procesie certyfikacji czasie awaryjnego opuszczenia samolotu. Wnioski: Przedstawione modele symulacyjne, uzyskane rezultaty oraz szerokie możliwości w zakresie trójwymiarowych wizualizacji wyników badań dają racjonalne podstawy do wykorzystania oprogramowania Pathfinder do badania procesu ewakuacji, a przez to: wykorzystania go w procesie projektowania samolotów oraz przygotowywania ich do badań testowych, kształtowania procedur ewakuacyjnych, szkoleń personelu pokładowego oraz badania wypadków lotniczych.
PL
W artykule zaprezentowano algorytm do wyznaczania mapy rozkładów natężenia napromienienia promieniowaniem UV na modelu 2D ciała człowieka w oparciu o jeden pomiar natężenia napromienienia w otoczeniu spawania łukowego. Algorytm umożliwia wskazanie na ciele człowieka obszarów najbardziej zagrożonych promieniowaniem UV oraz pozwala wyznaczyć dopuszczalny czas ekspozycji poszczególnych obszarów na ciele człowieka w dowolnej odległości od łuku spawalniczego. Omówione zostały problemy geometryczne modelu dotyczące uproszczonego odwzorowania kształtu ciała człowieka oraz rodzaju przyjętej aproksymacji.
EN
The article presents the algorithm to determine a map of UV irradiance distribution on 2D model of human body based on one measured irradiance value in the neighborhood of arc welding. The algorithm allows pointing out the most threatened by UV radiation parts of human body as well as determines maximal permissible exposure time at any parts of body and at any distance from arc. The geometrical problems concerning simplified representation of human body shape in model and type of approximation functions.
4
Content available remote Storage electric multiple units on partially electrified suburban railway lines
EN
The paper presents possible environmental, energy and economical gains implied by replacing conventional traction vehicles with independently powered electric multiple units (IPEMU) on partially electrified suburban railways. IPEMUs can operate in two modes of power supply – using an overhead catenary or the on–board battery storage. Appropriate computer simulations were carried out in the Matlab program, indicating the parameters of storage electric multiple units.
PL
W artykule wskazano na potencjalne korzyści energetyczne, środowiskowe i częściowo ekonomiczne wynikające z zastąpienia konwencjonalnych jednostek trakcyjnych nowymi zasobnikowymi zespołami elektrycznymi mogącymi się poruszać na liniach kolejowych częściowo niezelektryfikowanych. Zespoły te mogą pracować w dwóch trybach – zasilania sieciowego lub zasobnikowego. Przeprowadzono odpowiednie symulacje komputerowe w programie Matlab wskazując na parametry zasobnikowych zespołów trakcyjnych.
EN
A new design of metallurgic slag processing electromagnetic separator on basis of a cylindrical extracting electromagnet has been presented and method of its design based on computation of 3-D field distribution by means of space integral equation method using Radia® modulus has been offered.
PL
W artykule zaprezentowany został nowy projekt obróbki żużla metalurgicznego za pomocą elektromagnesu cylindrycznego. W realizacji projektu przedstawiono symulację komputerową na bazie obliczeń pola elektromagnetycznego 3D metodą całkową przy wykorzystaniu pakietu oprogramowania Radia®.
PL
W dobie dużej konkurencyjności na rynku budowlanym, poszukuje się nowych narzędzi wspomagających planowanie, które przyczynią się do zapewnienia jakości i terminowości oferowanych przez przedsiębiorstwa usług. Artykuł prezentuje przeszkody w efektywnej dostawie mieszanki betonowej na budowę oraz przedstawia metodę wykorzystania symulacji komputerowej jako jedną z technik wsparcia podejmowania decyzji w zarządzaniu dystrybucją betonu towarowego.
EN
In times of high competition on the construction market, new planning tools are prosect that will contribute to ensuring the quality and timeliness of services offered by enterprises. The article presents obstacles to the effective delivery of concrete mix to construction sites and presents the method of using computer simulation as one of the decision support techniques in managing the distribution of ready-mixed concrete.
EN
The paper presents the features of the computer application developed in the RAD Studio XE4-10.1 Berlin programming environment for the simulation of guided flight of the GROM type missile. The application uses an integrated algorithm to solve a system of differential equations, as well as a dynamics model for the missile, target and atmosphere. Further to this, simulation tests have also been conducted.
PL
W publikacji przedstawiono możliwości opracowanej aplikacji komputerowej w środowisku programistycznym RAD Studio XE4-10.1 Berlin do symulacji lotu kierowanego pocisku rakietowego typu Grom. W aplikacji zaimplantowano algorytm do rozwiązywania układu równań różniczkowych, model dynamiki pocisku, celu i atmosfery oraz przeprowadzono badania symulacyjne.
EN
The paper presents a specification and performance characteristics of a computer software application developed for rocket design engineering. The methodology for the determination of aerodynamic characteristics by the software application is based on the Chernabrovkin-Lebyadyev’s experimental and theoretical method. The computer simulation results presented in the paper were generated for two types of 122-mm calibre rockets, M-21OF Grad and M-21FHE Feniks. The simulation results were verified with the results produced using other calculation methods.
PL
W pracy zamieszczono opis i charakterystykę użytkową opracowanej aplikacji komputerowej do projektowania pocisków rakietowych. Metodyka wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych przez opracowane oprogramowanie bazuje na metodzie teoretyczno-doświadczalnej Czernabrowkina i Lebiadiewa. Zamieszczone w pracy wyniki symulacji komputerowej przeprowadzono dla 122 mm pocisku rakietowego M-21OF Grad oraz M-21FHE Feniks i zostały poddane weryfikacji z wynikami uzyskanymi innymi metodami obliczeniowymi.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia docieplania ceglanych ścian zewnętrznych i muru pruskiego od strony wewnętrznej. Zewnętrzne ściany ceglane budynków o charakterze zabytkowym, podobnie jak ściany budynków wzniesione w konstrukcji tzw. muru pruskiego, wymagają zachowania dekoracyjnych walorów fasady. Projektowanie remontu takich przegród wymaga wiedzy z dziedziny budowy takich przegród, ich stanu wilgotnościowego, wpływu stosowanych materiałów i warunków eksploatacji na prognozowane zmiany ilości wody w poszczególnych częściach ściany.
EN
The article presents some of the issues related to the thermal insulation of external brick walls and the Prussian wall from the inside. The external brick walls of historic buildings, like the walls of buildings erected in the so-called technology half-timbered buildings require the decorative qualities of the façade. Designing insulation from the inside of such walls, requires knowledge of the construction of such partitions of their moisture status of the existing part, the impact of thermal insulation material and operating conditions on the projected changes in the amount of water in individual parts of the wall.
10
Content available remote Modelling of wastewater treatment plant operation under variable conditions
EN
Modelling of the wastewater treatment plant in Żory, Poland was carried out using the BioWin 2.1 simulation program based on the real data regarding acquired in 2016-2017. It was made the static and dynamic calibration of the developed model of the treatment plant. The calibration and verification procedure was performed. In order to determine the optimal working conditions for the WWTP Żory, a series of simulation tests were carried out (44 simulations of the WWTP Żory model work). The simulations were carried out for: variable wastewater temperature, uniform and uneven distribution of wastewater to individual biological sequences, at variable sludge age and rate of the internal recirculation, and variable oxygen concentration in the nitrification and denitrification tanks. It was also investigated the influence of the external carbon source dosing, and the management method of wastewaters recycled from dewatering system, on the effectiveness of nitrogen removal in simulation conditions. The simulation studies resulted in determination of the optimal parameters for the WWTP Żory work, considering the variable inflow parameters, in order to intensify removal of the nitrogen compounds by biological means, and to achieve the target concentration of the total nitrogen at the outlet, i.e. 10 mgN/L.
PL
Modelowanie oczyszczalni ścieków w Żorach prowadzono z wykorzystaniem programu symulacyjnego BioWin 2.1 w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane w latach 2016-2017. Dokonano kalibracji statycznej i dynamicznej opracowanego modelu oczyszczalni. Przeprowadzono procedurę kalibracyjną i weryfikacyjną. W celu określenia optymalnych warunków pracy dla OS Żory wykonano szereg badań symulacyjnych (44 symulacje pracy modelowej OS Żory). Symulacje prowadzono dla: zmiennej temperatury ścieków, równomiernego i nierównomiernego rozdziału ścieków do poszczególnych ciągów biologicznych, przy zmiennym wieku osadu czynnego, stopniu recyrkulacji wewnętrznej i stężeniu tlenu w komorze tlenowej i denitryfikacji. Zbadano także wpływ dozowania zewnętrznego źródła węgla i sposobu gospodarowania wodami nadosadowymi na efektywność usuwania azotu w warunkach symulacyjnych. Efektem przeprowadzonych badań symulacyjnych było wyznaczenie optymalnych parametrów pracy OS Żory z uwzględnieniem zmiennych parametrów dopływu, w celu intensyfikacji usuwania związków azotu na drodze biologicznej i osiągnięciu docelowego stężenia azotu ogólnego na odpływie, tj. rzędu 10 mgN/L.
EN
Electronics, such as those used in the communication, aerospace and energy domains, often have high reliability requirements. To reduce the development and testing cost of electronics, reliability analysis needs to be incorporated into the design stage. Compared with traditional approaches, the physics of failure (PoF) methodology can better address cost reduction in the design stage. However, there are many difficulties in practical engineering applications, such as processing large amounts of engineering information simultaneously. Therefore, a flexible approach and a software system for assisting designers in developing a reliability analysis based on the PoF method in electronic product design processing are proposed. This approach integrates the PoF method and computer-aided simulation methods, such as CAD, FEM and CFD.The software system integrates functional modules such as product modeling, load-stress analysis and reliability analysis, which can help designers analyze the reliability of electronic products in actual engineering design. This system includes software and hardware that validate the simulation models. Finally, a case study is proposed in which the software system is used to analyze the filter module reliability of an industrial communication system. The results of the analysis indicate that the system can effectively promote reliability and can ensure the accuracy of analysis with high computing efficiency.
PL
Urządzenia elektroniczne, na przykład te używane w łączności, lotnictwie i energetyce, często muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące niezawodności. Aby zmniejszyć koszty rozwoju i testowania tego typu urządzeń, należy opracować metodę analizy niezawodności, którą można wykorzystywać już na etapie projektowania. Metodologia fizyki uszkodzeń (PoF) pozwala, lepiej niż tradycyjne podejścia, rozwiązywać problemy związane z niezawodnością już na etapie powstawania projektu. Jednak jej zastosowanie w praktyce inżynierskiej nastręcza wielu trudności, związanych, między innymi, z koniecznością jednoczesnego przetwarzania dużych ilości informacji inżynieryjnych. W związku z tym, w przedstawionej pracy zaproponowano elastyczne podejście oraz system oprogramowania, które mogą być wykorzystywane przez projektantów do opracowania analizy niezawodności produktu elektronicznego w opaciu o PoF na etapie projektowania. Podejście to stanowi połączenie metody PoF i metod symulacji komputerowej, takich jak CAD, FEM i CFD. System oprogramowania zawiera moduły funkcjonalne, takie jak modelowanie produktu, analiza obciążeń, analiza niezawodności i inne, które mogą wspomagać projektantów w analizie niezawodności projektowanych przez nich produktów elektronicznych. Na system ten, oprócz oprogramowania składa się także sprzęt komputerowy, który służy do walidacji modeli symulacyjnych. W artykule przedstawiono studium przypadku, w którym zaproponowany system oprogramowania wykorzystano do analizy niezawodności modułu filtra wykorzystywanego w systemie łączności przemysłowej. Wyniki analizy pokazują, że opracowane oprogramowanie skutecznie poprawia niezawodność urządzeń jak też zapewnia dokładność analizy przy jednoczesnej wysokiej wydajności obliczeniowej.
EN
Unloading bays are one of the most popular and simple to implement solutions to support development of sustainable urban freight transport systems. The solution is aimed at reducing congestion on busy city streets, which is often caused by freight vehicles that, in an attempt to load or unload their cargoes, park directly in traffic lanes. Where dedicated unloading bays are in place, the traffic is undisturbed, which helps to prevent extra consumption of energy and fuel, and thus extra pollution, and which also makes it possible to avoid wasting time in traffic jams and ensuing costs. Therefore, the major benefit derived from this solution is its contribution to reduction of traffic congestion, followed by a perceptible decrease in pollutant emissions. This article aims at developing an algorithm for recommended distribution of unloading bays based on the reported locations of delivery points and parameters related to varied quantities of goods and the number of available parking spaces in the vicinity of unloading bays. Additionally, it addresses the issue of using unloading bays as EV charging stations. The proposed solution was implemented on the basis of a dedicated road traffic simulator based on the original cellular automaton model..
EN
This paper presents practical capabilities of a system for ceramic mould quality forecasting implemented in an industrial plant (foundry). The main assumption of the developed solution is the possibility of eliminating a faulty mould from a production line just before the casting operation. It allows relative savings to be achieved, and faulty moulds, and thus faulty castings occurrence in the production cycle to be minimized. The numerical computing module (the DEFFEM 3D package), based on the smoothed particle hydrodynamics (SPH) is one of key solutions of the system implemented. Due to very long computing times, the developed numerical module cannot be effectively used to carry out multi-variant simulations of mould filling and solidification of castings. To utilize the benefits from application of the CUDA architecture to improve the computing effectiveness, the most time consuming procedure of looking for neighbours was parallelized (cell-linked list method). The study is complemented by examples of results of performance tests and their analysis.
EN
This article presents a sequential model of the heating-remelting-cooling of steel samples based on the finite element method (FEM) and the smoothed particle hydrodynamics (SPH). The numerical implementation of the developed solution was completed as part of the original DEFFEM 3D package, being developed for over ten years, and is a dedicated tool to aid physical simulations performed with modern Gleeble thermo-mechanical simulators. Using the developed DEFFEM 3D software to aid physical simulations allows the number of costly tests to be minimized, and additional process information to be obtained, e.g. achieved local cooling rates at any point in the sample tested volume, or characteristics of temperature changes. The study was complemented by examples of simulation and experimental test results, indicating that the adopted model assumptions were correct. The developed solution is the basis for the development of DEFFEM 3D software aimed at developing a comprehensive numerical model allows the simulation of deformation of steel in semi solid state.
EN
The treatment of comminuted fractures of distal humerus poses a challenge for orthopaedics. Previous studies assessing the global stiffness of the bone – stabilizer system – made it impossible to explicitly indicate an optimal configuration of the locking plates in the treatment of this kind of fractures. The aim of the present research was to comparatively analyze the stabilization conditions of intraarticular fractures of distal humerus with the use of various configurations of the stabilizer. Methods: The research was based on the analysis of mutual displacements of bone fragments. Such evaluation was performed with the use of numerical simulation conducted with the use of the finite element method. A realistic model of humerus was based on the CT data. Three spatial configurations of the stabilizer (parallel, posteromedial and posterolateral) were considered. The mutual displacements of bone fragments as well as the deformity of the stabilizer under various loading conditions were analyzed. Results: In most cases, the parallel setting of the plates ensures a better stabilization of the bone fragments than the perpendicular configuration. The most difficult conditions of stabilization were obtained for the lateral bone fragment. The value of the fragments’ displacements significantly increases for loading directions occurring with ascending flexion angle of the joint. Conclusions: In most cases, the parallel setting of the plates ensures a better stabilization of the bone fragments than the perpendicular configuration.
PL
Obecnie dąży się do coraz szerszego wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, nie tylko w zastosowaniach przemysłowych, ale również dla użytkowników domowych. Celem pracy był projekt i weryfikacja działania innowacyjnego systemu grzewczego dla budynku jednorodzinnego. Głównym elementem instalacji był cieczowy, skupiający kolektor słoneczny. Symulacje rocznej pracy systemu dla warunków klimatycznych Warszawy zostały wykonane w programie TRNSYS 17. Dla rozpatrywanego budynku o powierzchni użytkowej 100 m2 proponowany system pokrył zapotrzebowanie na ogrzewanie w 18.4% oraz 75.5% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Okres zwrotu inwestycji oszacowano na 11 lat.
EN
In this paper a results of a transient analysis of the linear actuator is presented. The linear actuator consist of the three cylindrical unmovable coils surrounded by a soft ferromagnetic case, a runner made from sequence of ferromagnetic and permanent magnet rings. The model of the linear actuator was implemented into two software: the Comsol Multiphysics and the Matlab-Simulink. Both envi-ronments are commonly used in simulation analysis, but the first one uses Finite Element Method (FEM) and the second one uses Ordinary Differential Equations (ODE). Moreover, the dynamic model was analysed in Matlab-Simulink software with value of electromagnetic phenomena implemented from Comsol Multiphysics. Comparison was made due to the time needed for calculation, accuracy of the simulation model as well as the as utility for further optimization process.
PL
W artykule przedstawiono model dynamicznysilnika liniowego tubowego z magnesami trwałymi na biegniku. Analizie poddano zmienne konstrukcyjne orazzmienne sterowania. Przedstawiono sposób modelowania silnika liniowego z wykorzystaniem metody elementów skończonych w pro-gramieComsol Multiphysics. Wyniki porównano z alternatywną metodą modelowania obiektów ynamicznych zaimplementowaną w środowisku Matlab-Simulink. W obu modelach symulacyjnychuwzględnione zostały nieliniowości pola magnetycznego oraz histereza namagnesowania ferroma-gnetycznych części silnika. Połączenie obu programów (Comsol Multiphysics i Matlab) umożliwiaanalizę parametrów silników liniowych bez potrzeby kosztownego budowania prototypów. Ponadtona podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że model dynamiczny zaimplementowanyw Matlabie z uwzględnieniem nieliniowości pola magnetycznego otrzymanej z ComsolMultiphysicsjest dokładniejszy aniżeli model symulacyjny opracowany tylko metodą elementów skończonych. Wyniki obu metod porównano i zweryfikowano eksperymentalnie na opracowanym w tym celu stanowisku laboratoryjnym. Ocenie poddane zostały czasy symulacji pod kątem dalszej proceduryoptymalizacji konstrukcji i sterowania silnika liniowego.
PL
Podjęto problematykę zagrożeń chemicznych powstających podczas termicznej konwersji nadsitowej frakcji odpadów komunalnych RDF (refuse derived fuel). Szczegółowej analizie poddano skład chemiczny fazy gazowej, powstałej w procesie pirolizy odpadów, który wyznaczono przy użyciu oprogramowania ANSYS Chemkin-Pro. Do obliczeń zaimplementowano szczegółowy mechanizm chemiczny obejmujący 137 związków i 4533 reakcje chemiczne.
EN
A specialist computer software was used to simulate changes in chem. compds. of gases (CO, CO₂, H₂, MeH) formed by pyrolysis (850°C, residence time 2-8 s) of refuse- -derived fuel (RDF) with a fixed computations. The comps. of gases were compared with literature exp. data. The large convergence for both types of results was achieved. The changes in the content of other compds. present in post reactions gases (hydrocarbons, including polyclic arom. ones, and S and Cl-contg. compds.) were forecasted to limit potential hazards caused by using RDF.
PL
Opisano czynności związane z doborem materiałów polimerowych oraz procesem wytwarzania prototypów wózków w systemach drzwi przesuwnych, a także dokonano ich charakterystyki, posługując się metodami projektowania bazującymi na metodzie elementów skończonych. Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do wyselekcjonowania materiałów o najlepszych właściwościach wytrzymałościowych w zastosowaniach związanych z obciążeniem dynamicznym, które mogą być wykorzystane w profesjonalnych systemach przesuwnych, zarówno przemysłowych, jak i do użytku prywatnego.
EN
High d. polyethylene and polycarbonate (PC) were used as materials for designing carts used in sliding door system. The computer-aided design based on the finite element method was used to det. both stresses in the designed subassembly as well as its optimal shape and mass then its computer-aided manufg. The tested cart made of PC had twice as large the allowable stresses.
PL
Przedmiotem pracy jest modelowanie procesu formowania wtryskowego koła zębatego z tworzywa termoplastycznego. W tym celu zastosowano program SOLIDWORKS do utworzenia modelu CAD wypraski i program AUTODESK MOLDFLOW do przeprowadzenia symulacji komputerowych procesu wtryskiwania wypraski oraz analiz przebiegu procesu i jego wyników. Doboru materiału użytego w badaniach dokonano w programie CAMPUS. Wykonano symulację wtrysku, uwzględniając położenie punktu wtrysku oraz różne parametry procesu. Wyniki analiz numerycznych procesu wytwarzania koła zębatego umożliwiły uzyskanie odpowiedniej jakości wypraski oraz zoptymalizowane parametry przetwórstwa.
EN
The subject of this work is the modeling of the process of forming an injection gear made of thermoplastic. For this purpose, the SOLIDWORKS software was used to create a CAD model of the molded piece and the AUTODESK MOLDFLOW software to carry out computer simulations of the injection molding process and analysis of the process and its results. Injection simulation was performed taking into account the location of the injection point and various process parameters. The results of numerical analyzes of the gear manufacturing process made it possible to obtain an appropriate, quality molding and optimized processing parameters.
first rewind previous Strona / 54 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.