Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  blachy tytanowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawione w pracy badania doświadczalne dotyczyły wpływu wybranych czynników technologicznych oraz eksploatacyjnych na wytrzymałość połączeń klejowych blachy tytanowej. Przedmiotem badań były połączenia klejowe jendozakładkowe blachy tytanowej CP2 o grubości 0,64 mm, obciążone na ścinanie. Rozważanym czynnikiem technologicznym był rodzaj kleju, natomiast czynnikiem eksploatacyjnym – czas sezonowania połączeń klejowych w warunkach otoczenia. Zastosowano dwa rodzaje klejów epoksydowych dwuskładnikowych: Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10. Przyjęto trzy warianty czasu sezonowania: 14, 21 i 28 dni oraz przygotowano próbki referencyjne, dla których czas utwardzania wynosił 7 dni. Utwardzanie przeprowadzono w temperaturze otoczenia 25±2°C. Analizowane połączenia klejowe poddano badaniom niszczącym – wytrzymałościowym, w których określono wytrzymałość na ścinanie, zgodnie z normą DIN EN 1465, na maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z150. Na podstawie wyników badań zauważono, że największą wytrzymałość na ścinanie charakteryzowały się połączenia blachy tytanowej CP2 wykonane za pomocą Epidianu 57/PAC/1:1. Ponadto w obu przypadkach wykonanych połączeń klejowych blachy tytanowej CP2 z wykorzystaniem klejów epoksydowych Epidian 57/PAC/100:100 oraz Epidian 57/Z1/100:10, najwyższą wartość wytrzymałości tych połączeń osiągnięto po 7 dniach utwardzania.
EN
The paper presents the experimental research focused on the impact of selected technological and operational factors on the strength of adhesive joints of titanium sheet. The single-lap joints of titanium sheet of 0.64 mm thickness were tested, which were subjected to shear. The type of adhesive as technological factor and seasoning time in ambient conditions as operational factor were considered. Two types of two-component epoxy adhesives: Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10 were used. Three variants of the seasoning time: 14, 21 and 28 days and prepared reference samples, for which the curing time was 7 days, were tested. Curing is carried out at an ambient temperature of 25 ± 2°C. The adhesive joints were destructive tested. The shear strength, in accordance with DIN EN 1465, were tested in Zwick/Roell Z150 strength machine. On the basis of the results of research it has been noted that the largest shear strength of CP2 titanium sheet adhesive joints preparing by Epidianu 57/PAC/1:1 was obtained. In addition, in both cases of tested CP2 titanium sheet adhesive joints making by epoxy adhesives Epidian 57/PAC/100:100 and Epidian 57/Z1/100:10, the highest values of the strength of these joints were achieved after 7 days of curing.
2
Content available Evaluation of drawability of titanium welded sheets
EN
In the paper experimental and numerical results of sheet-metal forming of titanium welded blanks are presented. Commercially pure titanium Grade 2 (Gr 2) and Ti6Al4V titanium alloy (Gr 5) are tested. Forming the spherical cups from the welded Gr 2 || Gr 5 blanks, and uniform Gr 2 and Gr 5 blanks is analysed. Numerical simulations were performed using the PamStamp 2G v2012 program based on the finite element method (FEM). Additionally, drawability tests using the tool consisting of die, hemispherical punch and blank-holder were carried out. Thickness changes and plastic strain distributions in the deformed material are analysed. The obtained results show some difficulties occurring during forming of the welded blanks made of titanium sheets at the same thicknesses but at different grades. It provide important information about the process course and might be useful in design and optimization of the sheet-titanium forming process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz symulacji numerycznych procesu tłoczenia spawanych wsadów typu Tailor-Welded Blanks wykonanych z blach tytanowych. Przeprowadzono analizę procesu kształtowania czaszy kulistej z wsadu spawanego oraz z materiałów jednorodnych: Grade 2 i Grade 5. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu programu PamStamp. Dodatkowo przeprowadzono próby tłoczności (próby wybrzuszania stemplem sferycznym) przy zastosowaniu specjalnie przygotowanego narzędzia składającego się z matrycy, półkulistego stempla oraz pierścienia dociskowego. Dokonano oceny rozkładów odkształceń plastycznych w materiale wytłoczek oraz zmian grubości scianek wytłoczek. Uzyskane wyniki wskazują na trudności występujące podczas kształtowania tytanowych blach spawanych oraz dostarczają informacji o przebiegu tego typu procesu. Tym samym uzyskane wyniki mogą być przydatne na etapie projektowania i optymalizacji procesów tłoczenia.
PL
W pracy zwrócono uwagę na specyfikę spawania blach tytanowych, wynikającą z dużej podatności tego materiału na dyfuzję gazów i małe przewodnictwo cieplne. Podano wyniki obliczeń numerycznych spawania wiązką elektronów blach tytanowych ze stopu Grade 2 i Grade 5. Dla łączonych blach wyznaczono rozkład temperatury, naprężeń zredukowanych i przemieszczeń charakteryzujących odkształcenia spawanych elementów.
EN
The paper analyses the welding process of titanium sheets which easily react with atmospheric gases and have low thermal conductivity. The results of numerical simulation were presented. For the purpose of joining titanium Grade 2 and Grade 5 sheets electron beam welding technology was used. For the sheet welding process distributions of temperature and effective stress, and sheet deformation were calculated.
PL
Wzrastające zainteresowanie zastosowaniem połączeń adhezyjnych, w tym połączeń klejowych, wielu materiałów konstrukcyjnych spowodowane jest głównie ich licznymi zaletami. Jedną z kluczowych zalet jest możliwość łączenia materiałów o różnych właściwościach i różnej geometrii. W wielu przypadkach klejenie jest jedyną możliwa do zastosowania technologii wykonania połączeń. Przykładem mogą być. połączenia metali z polimerami, ze szkłem i inne. Kolejna zaleta, często wskazywaną jako bardzo istotny, jest możliwą-. uzyskania znacznie lżejszej konstrukcji za pomocą klejenia niż z wykorzystaniem innych metod, w których dodatkowo należy np. odpowiednio ukształtować powierzchnię, m.in. wykona. otwory. Przedmiotem badań są blachy tytanowe stosowane na elementy konstrukcyjne w wielu dziedzinach techniki. Ze względu na właściwości tych materiałów, występują pewne trudności związane z ich łączeniem. Jedną z metod łączenia elementów tytanowych jest klejenie, a uzyskiwana wytrzymałość połączeń klejowych stanowi jeden ze wskaźników określających możliwość zastosowania tego typu połączeń w różnego rodzaju konstrukcjach obciążonych. W artykule podjęto badania dotyczące określenia wytrzymałości połączeń klejowych blach tytanowych, których powierzchnia została poddana różnym operacjom przygotowawczym. Sposób przygotowania powierzchni jest jednym z czynników technologicznych istotnie wpływających na wytrzymałość połączeń klejowych. Zastosowano często operacje przygotowawcze, które można użyć w typowych warunkach warsztatowych. Na podstawie badań wykazano konieczność stosowania obróbki przygotowawczej powierzchni, która istotnie wpływa na uzyskiwaną wytrzymałość połączeń klejowych. W wielu przypadkach odtłuszczanie jest wystarczającą operacją pozwalającą na otrzymanie wymaganej wytrzymałości.
EN
The increasing interest of using adhesive joints, including glue joints, a lot of constructional materials is caused mostly by numerous advantages of joint made this way. One of key advantages is the possibility of joining the materiale of different proprieties and different geometry. In many cases gluing is the only possible technology to be used to perform joints. For example: the joints of metals with polymers, metals with the glass and other. A next advantage, often considered as very essential, is the possibility of obtaining the considerably lighter construction by means of gluing, rather than Rusing other methods, in which additionally we have to form the surface properly or made holes. Titanium sheets used as structural elements in many fields of technique constitute the subject of research. Taking into consideration these properties certain difficulties connected with their joining can appear. One of the methods of joining titanic elements is gluing, and obtained bonding joint strength is one of the coefficients describing the possibility of using this type of joints in different kind of loaded constructions. In the article the research concerning titanium sheets bonding joint strength after applying different surface treatments has been described. The surface treatment is one of the technological factors significantly influencing on the bonding joints strength. In the paper the author presents frequently used surface treatment operations, which can be used in typical circumstances of workshop. On the basis of the research the necessity of the usage of surface treatment, which bears on obtained bonding joints strength is underlined. In many cases degreasing is a sufficient operation enabling to obtain the required strength.
PL
Kształtowanie laserowe, w odróżnieniu tradycyjnej obróbki plastycznej, zachodzi pod wpływem sił wewnętrznych generowanych przez silnie niejednorodne pola temperatury, powstające w materiale w wyniku oddziaływania wiązki. Oddziaływanie to powoduje istotne zmiany w strukturze obrabianego materiału. W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad zmianami struktury stali niskowęglowej i tytanu, powstałymi w wyniku zaginania laserowego. Próbki wykonane z blach o grubości 4 mm zostały zagięte pod kątem prostym bez udziału sił zewnętrznych. Proces prowadzono z różnymi prędkościami przemieszczania wiązki po materiale. Zwiększanie prędkości powodowało zmniejszanie zasięgu zmian struktury.
EN
Laser shaping of metals, unlike traditional methods of plastic forming, takes place as a result of internal forces within the processed material created by a highly nonhomogeneous temperature field generated by a laser beam. This strong thermal effect causes substantial changes in the material structure. The present report shows some results of preliminary investigations of structural changes in mild steel and titanium alloy caused by laser bending. The specimens made of 4 mm thick metal sheets were bent to a straight angle without application of any external forces. The deformations were carried out with the use of various travel speeds. Increasing of travel speed caused diminishing of heat affected zone.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.