Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestępczość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The objective of the article is to present criminal law provisions and also the actual effects of fighting crime in the area of protection of cultural property in Poland since the beginning of the 21st century. A thesis has been formulated, according to which the protection of cultural property arising from the criminal law remains the key determinant of forming the cultural security of the Third Polish Republic. The conducted analysis shows that the effective forming of cultural security of the Third Polish Republic depends on ensuring the appropriate protection for the property of special significance for culture. Actions taken in this area of the cultural security fit with the postulate of protecting the cultural heritage. An important aspect of actions undertaken by the state is to formulate and apply the criminal law provisions. On the basis of the presented arguments it can be stated that at the beginning of the 21st century the practice of counteracting and fighting crime against cultural property in the Third Polish Republic depended to a significant extent on the activity of the Police and the Border Guard.
PL
W artykule przyjęto za cel przedstawienie przepisów prawno-karnych, a także faktycznych rezultatów walki z przestępczością w dziedzinie ochrony dóbr kultury w Polsce od początku XXI wieku. Postawiono tezę, zgodnie z którą prawno-karna ochrona dóbr kultury pozostaje kluczowym determinantem kształtowania bezpieczeństwa kulturowego III RP. Przeprowadzona analiza dowiodła, że skuteczne kształtowanie bezpieczeństwa kulturowego III RP zależy od zapewnienia właściwej ochrony dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury. Działania w tej sferze bezpieczeństwa kulturowego wpisują się w postulat ochrony dziedzictwa kulturowego. Ważnym aspektem działań państwa jest formułowanie oraz stosowanie przepisów prawa karnego. Zaprezentowane argumenty pozwalają stwierdzić, że praktyka przeciwdziałania i zwalczania przestępczości wymierzonej w dobra kultury w III RP na początku XXI wieku zależała w dużej mierze od aktywności policji i straży granicznej.
2
PL
W artykule podjęta jest problematyka przestępczości w cyberprzestrzeni, regulowanej za pośrednictwem przepisów krajowych oraz prawa międzynarodowego. W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdzie internet posiada niezwykle duże znaczenie, a jego użytkowników ciągle przybywa, dochodzi do szeregu naruszeń prawa, które często stanowią przestępstwa. Przestępstwa w cyberprzestrzeni, rozumianej jako przestrzeń komunikacyjna tworzona przez system powiązań internetowych, stają się coraz groźniejsze i bywają coraz trudniejsze do wykrycia i ścigania. Regulacje krajowe, jak też i międzynarodowe nie zawsze nadążają za dynamicznym postępem techniki, rozwojem sieci oraz wyzwaniami, które niesie ona za sobą. Nadal pojawiają się nowe czyny zabronione, popełniane w cyberprzestrzeni, w większym lub mniejszym stopniu sprzeczne z obowiązującym prawem, obnażające jednocześnie niedoskonałość przyjętych regulacji.
EN
The article presents the problem of cybercrime, regulated by national and international regulations. In the era of information society where the internet plays an important role and where the number of its users is constantly growing, the law is often infringed which often leads to crimes. Crimes in cyberspace, understood as a communication area created by the system of internet connections, are getting more and more serious and more and more difficult to detect and investigate. National regulations, as well as international ones, not always keep up with the dynamic technological progress, network development and many challenges it poses. New offences, that appear in the cyberspace and that are more or less contrary to the applicable law, are still committed which exposes the weaknesses of the adopted regulations.
3
Content available Ethical case for self-defense robots
EN
Advances in robotics and Artificial Intelligence (AI) make utilizing robots in domestic law enforcement and self-defense increasingly viable. As with any set of technological developments, this opens up a space of possibilities for their licit and illicit use and creates a need for ethically-informed, effective and enforceable regulation. What is unique is the technology’s potential to solve a persistent issue necessarily impacting all self-defense and law enforcement executed by humans – the License to Overkill and the Response Time Trilemma. The paper starts by explaining what these issues are and how they thwart our attempts to conform with an ethical ideal of self-defense. It then outlines the particulars of the technological solution and describe its great promise. Finally, possible objections and the regulatory measures that would limit the negative impact of self-defense robots while preserving the social and ethical benefits of their sensible employment are discussed.
PL
Niniejsza publikacja ma na celu ustalenie skali zjawiska przestępczości w rodzinie, umiejscowienie go w przestrzeni bezpieczeństwa lokalnego i społecznego, opisanie jej prawnych i psychologicznych aspektów, a także wskazanie istniejących rozwiązań w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Przemoc w rodzinie, wpływająca destrukcyjnie na podstawową komórkę społeczną, jaką jest rodzina, niewątpliwie wywiera również wpływ na jej funkcjonowanie w relacjach z innymi uczestnikami życia społecznego. Relacje te stanowią jednocześnie o strukturze i jakości życia społeczności lokalnych oraz ich poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji.
EN
The aim of the publication is to establish the scale of the phenomenon of violence in the family. Apart from that showing its place in the space of a local and social safety. Describing its legal and psychological aspects and presenting the existing ways to counteract this phenomenon. There is no doubt that the violence influences destructively on the family as a basic social element and in the same – influences on relations between those families and other participant of a social life. The relations determines the structure and quality of life of local communities and their sense of safety and stability.
PL
Niniejszy artykuł jest próbą analizy nielegalnej migracji we współczesnej Polsce. Migracja powiązana jest z identyfikacją, jak również z integracją poszczególnych kategorii grup czy osób, którzy z różnych powodów znaleźli się na terytorium Polski. Owa migracja nie zawsze jest legalna, może być woluntarna, albo wynikać z czynników agresji, wojny, zniewolenia lub totalitaryzmu. Obecnie na świecie mamy około 200mln. Migrantów. W artykule podjęty został też temat wybranych problemów nielegalnej migracji, w okresie 2009-2012, którą wykryto na lotniczym przejściu granicznym w Warszawie – Okęcie. Opisany został sposób odpowiedz in na problem migracyjne, w tym azylanckie, oraz metody radzenia sobie z dużą ilością imigrantów na lotniczym przejściu granicznym.
EN
As author notices in the article, the international migration has significantly risen in the recent years. The number of the world migrants is totalled around 200mln persons. The factors determining this phenomenon are many. People are always trying to get where it is easier to live, and where they have a better chance for success in life. However, in addition to this type of voluntary migration, there are also involuntary migrations, resulting from the persecution in own country, civil war, revolution, or foreign aggression. The focus is made on selected issues of illegal migration, occurring in 2009-2012, as it was exposed at the air and border-crossing of the national border post of Warsaw – Okęcie. Author presents data and types of responses to migratory issues, immigration and asylum policy, and presents overview of methods of combating the illegal migration at the border crossing.
6
Content available remote Przestępczość wśród cudzoziemców w Polsce
PL
Lata 90., to okres masowych migracji w Europie Wschodniej, spowodowanych bezrobociem i ubóstwem, które zapoczątkowane zostało upadkiem ZSRR i transformacjami systemowymi w państwach powstałych na zgliszczach Związku Radzieckiego. Migracje ludności w celu lepszych warunków życiowych do bogatych państw Europy Zachodniej, wiodły przez Polskę. RP już w czasach historycznych była uważana i nadal jest za „bramę” z Azji do Europy i odwrotnie. Wzrost liczby cudzoziemców w Polsce spowodował wzrost liczby przestępstw popełnianych przez tę grupę społeczną.
PL
Autorki przedstawiają, w świetle współczesnych badań, wpływ kontroli społecznej (informal control) na bezpieczeństwo przestrzeni osiedli mieszkaniowych w miastach, analizując i porównując jego podłoże i oddziaływanie na osiedlach krajów zachodnich oraz w Chinach z uwzględnieniem obecnych zmian i tendencji.
EN
The authors present, in light of contemporary research, the impact of social control (informal control) on security in residential neighborhoods in cities by analyzing and comparing the basis and the impact on neighborhoods in Western countries and China taking into account current developments and trends.
8
PL
Przez wiele lat w kryminalistyce nie zachodziły większe zmiany. Rozwój informatyki umożliwił pojawienie się nowych możliwości zarówno przy ujawnianiu śladów przestępstwa, jak również późniejszym ich przetwarzaniu. Technologie bazodanowe oraz transmisji danych pozwoliły na szerszą współpracę ekspertów kryminalistycznych w zwalczaniu przestępczości zarówno między poszczególnymi jednostkami policji, jak również między państwami. Rozwój ten musiał więc mieć znaczący wpływ na zmniejszenie przestępczości. W artykule przedstawiono m.in. odniesienie faktów do danych statystycznych o spadku przestępczości.
EN
For many years, did not occur in criminology major changes. Collected at the crime scene traces had to be manually analyze. Matching tracks data collected in paper form was laborious. The development of information technology has enabled arrival of new opportunities, both for disclosure of traces of the crime as well as their later processing. Just like other fields of science, criminology also introduces a new solution with greater or lesser success. Application of database technologies enabled the collection of information on criminals and crimes. Application of database technologies facilitate the identification of criminals and traces left by them. Development of the Internet technology, and together with it data networks has enabled the large-scale exchange of information. This resulted cooperation between countries in the fight crime on a large scale. With the changes that have taken place in Europe at the end of the twentieth century, Poland and other countries of the former Eastern bloc could take an active part in these changes. At the time of building basis of the systems there were many problems. One of them was data consistency. Data collected by the services in different countries are not compatible with each other. For effective data processing was to establish a uniform data format. This uniform data format would allow comparison of the collected data. Information systems are used in criminology are subject to continuous development. This development must therefore have an impact on crime reducing.
EN
The article deals with contemporary perception of crime as one of the main determinants affecting public security. The article includes Municipal Police Board’s statistical data and the author’s own research results relating to the problem of crime in part of the Mazovian Province (within the territory of Municipal Police Board - the city of Warsaw and neighbouring districts) in reference to the Polish research on crime conducted in 2007 and led by Prof. Andrzej Siemaszko. They show the perception of crime as a factor shaping the feeling of safety and security among citizens. According to the respondents, the biggest threats for citizens include murder, rape and other anti-social behaviour, particularly when they refer to personal sphere. At the same time, respondents express their opinions on their own perception of the scale of crime. Undertaken actions aiming at reducing crime in big cities caused the increase in feeling of threat among small towns’ and villages’ inhabitants. Respondents who point out that crime threatens more these areas that are not covered by prevention actions confirm this state.
EN
The article presents the structure, aim and tasks of law enforcement agency that fights against organized crime in each profile of its activity in national and international dimensions. The notions of safety and public order have been defined in a legal and criminological meaning. The importance of Central Bureau’s of Investigations functioning was shown through professional and effective combating and eradication of organized crime that is connected with effective safety and public security protection in our and other countries.
PL
Artykuł ma na celu ukazanie zjawiska przemytu na wschodniej granicy Polski ujawnionego przez Straż Graniczną w latach 2000-2008. Wskazany przedział czasowy pozwoli na obserwację dynamiki przemytu w trzech okresach: 1. przed przystąpieniem Polski do UE, 2. przed przystąpieniem do Układów z Schengen, 3. rok po przystąpieniu do Układów z Schengen. Analiza _ prowadzona według powyższego schematu czasowego pozwoli na przedstawienie ewolucji su granic: granica z Litwą stała się wewnętrzną granicą Unii Europejskiej, na której została wzniesiona kontrola ruchu granicznego, granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą uzyskały status granic zewnętrznych.
EN
Article aims to show the phenomenon of trafficking in the eastern Polish border revealed by the Border Guard in 2000-2008. Specified time interval will allow the observation of the dynamics of trafficking in three periods: 1 before Polish accession to the EU, 2 prior to the Schengen Agreements, 3 one year after accession to the Schengen Agreements. _ Analysis conducted by the above scheme will provide a time evolution of borders: the border with Lithuania became an internal border of the European Union, which was erected traffic control border, borders with Russia, Belarus and Ukraine have acquired the status of the external borders.
13
Content available remote Functioning of video surveillance systems on example of the silesian region
EN
The article presents results of the research including the effectiveness of the video surveillance systems and their influence on public safety level. The methods of organization and the correlation between organizational factors and negative estimation of the video surveillance systems were analysed. Crime level on supervised area in relation to crime level in all city before and after the system implementation was presented. The Person's Ckor rate, Pareto-Lorenz' diagram and index of dynamics were used. The research were conducted in the Silesian Region, particularly in the Katowice.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących efektywności systemów monitoringu wizyjnego i ich wpływu na poziom bezpieczeństwa publicznego. Zanalizowano metody ich organizowania oraz zbadano siłę zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami organizacyjnymi a negatywną oceną tych systemów. Zaprezentowano również jak kształtowała się liczba przestępstw na obszarze monitorowanym, w odniesieniu do liczby przestępstw na terenie całego miasta przed i po uruchomieniu systemu. W analizach wykorzystano współczynnik kontyngencji Ckor Pearsona, diagram Pareto-Lorenza oraz indeksy dynamiki. Badania objęły miasta województwa śląskiego, a szczegółowe analizy przeprowadzono w Katowicach.
PL
Strategia Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) uznawana jest w świecie za narzędzie, które w połączeniu z innymi metodami jest w stanie skutecznie eliminować niepodane zjawiska, w tym przestępczość. CPTED może być wykorzystywane w różny sposób zarówno w przestrzeni wewnętrznej, jak i zewnętrznej oraz indywidualnych budynkach i całych osiedlach. Wśród doświadczeń związanych z kształtowaniem bezpiecznej przestrzeni z kilku ostatnich lat na szczególna uwagę zasługuje program policji holenderskiej "Policyjny znak jakości - bezpieczne mieszkanie". Istotne z ekonomicznego punktu widzenia jest to, że włączenie CPTED już w stadium projektowania zapobiega konieczności dokonywania późniejszych, zwykle kosztownych zmian.
EN
Crime Prevention Through Environmental Design Strategy (CPTED) is recognised worldwide as a tool which combined with other methods is able to successfully eliminate undesirable phenomena, including crime. CPTED can be used in different ways, outdoors, indoors, in individual buildings and whole housing estates. Among the lastest experience related to crime prevention through environmental design particular attention should be drawn to the Dutch Police programme called "Police Quality Mark - Safe Flat". From economic point of view, important is the fact that the strategy implemented already at the architectural design stage prevents later, usually expensive alterations from being made.
16
EN
In all publications concerning the secret service two basic models of their functioning are discussed. In the first one the secret service perform mainly the information functions and thus is not equipped with any tools of penal reaction to an event. Even in a situation when in their activities they confirm that a crime has been committed, they do not perform penal investigation but transfer the materials to the prosecutor’s office or police. In the second model the secret service functions include acquiring, analysing and transferring information on threats, as well as recognising and detecting crimes and chasing criminals. The information function is traditionally attributed to intelligence services, whereas mixed solutions are applied in case of counterintelligence services. The investigation (police) function, apart from information function appears in the counterintelligence activities. The task of services that perform this function is to chase people suspected of committing crime that is a special kind of breaching the law. Classic examples of information secret service model are British and German intelligence and counterintelligence services, whereas American and Russian counterintelligence present the mixed solutions’ model where secret service perform both information and police functions. Polish law concerning secret service legal status resemble American and Russian solutions rather than British or German. It cannot be forgotten, however, that also Polish experiences played an important role in forming the secret service legal position. The post-war experiences, where the Polish People's Republic’s security bodies were legally able to conduct penal investigations, are more visible on this background. In the Polish secret service model, binding due to law regulations of 2003 and 2004, ABW - Interior Security Agency is another service that apart from the Police, Border Guard and Military Police is equipped with police function. In the area of detecting and recognising crime, it has trial rights included in the Penal Code. Other Polish secret services - AW - Intelligence Agency and WSI - Military Intelligence Agency are information services that combat threat using operational methods. Therefore, one can claim that the secret service reorganisation conducted in 2002 has not brought any significant changes in the secret service functioning. Due to the same reasons, one can say about a certain continuity in the organisational and functional model of secret service in the last 15 years.
EN
After the communist block collapse, other than military threats for the functioning of the state were noticed. The security understood at that time only in war and peace categories lost its meaning in the new reality. New unfavourable phenomena were discovered, the escalation of which may lead to destabilisation of the state structures or even, in consequence, to an open military conflict. Terrorism and organised crime are included in these threats category. Terrorism is not a phenomenon that in Poland poses a great threat towards security, however, organised crime is included in these categories. The article deals with terrorism, its evolution in the last thirty years and also with organised crime that in some cases may appear as a mafia organisation. The author describes the mentioned above threats, relating to their most crucial elements and also a real possibility of their existence in Poland. He also shows how the Polish authorities are prepared to counteract and fight them.
PL
Autor dokonuje analizy ilościowej czynów przestępczych popełnianych przez osoby wywodzące się z grup oficerów (starszych i młodszych), chorążych i podoficerów, które były przedmiotem dochodzeń i śledztw prowadzonych przez prokuratorów Prokuratury MW i Garnizonowej w Gdyni. Jednocześnie zwraca uwagę na społeczne skutki tego typu zachowań osób, które jako przedstawiciele grup dyspozycyjnych powinny być ostoją prawa i gwarantem jego przestrzegania.
EN
The author conducts a quantitative analysis of crimes committed by commissioned officers, warrant officers and petty officers, which were investigated by attorneys from Attorney Bureau of the Navy and of the Gdynia Garrison. At the same time attention is paid to social effects of this kind of behavior by people, who are expected to support observance of law.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.