Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podkład kolejowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia pracę podkładu kolejowego pod wpływem obciążenia eksploatacyjnego. Wykorzystując model numeryczny ustalono przemieszczenia pionowe dla dwóch typów podkładu - PS-94 i PS-08 oraz określono wpływ zastosowania prętów sprężonych.
EN
The article presents the work of railway sleeper under the influence of operating load. Using the numerical model, vertical displacements were determined for two types of sleepers: PS-94 and PS-08 and the effect of using prestressed rods was determined.
EN
The authors propose an engineering solution for a wheel pair with a counter-flange that satisfies the existing standards of vertical and horizontal dynamics and the movement stability index. An improved profile of a rail wheel with a counter-flange is developed. It provides additional contact in the horizontal plane in the situation of transverse vibrations of the wheel pair against the rail track, adds to carriage stability and increases the wheel’s resistance to derailment when passing a curved part of the tracks or when rails deflect due to force interaction. The wheel pair profile is stabilized with an additional running track and counter-flange that prevents derailment when base flange of the wheel rolls onto the working surface of the rail or when there is a way spacer due to rail spring deformation. The proposed design of the wheel pair is covered by an Ukrainian utility model patent.
4
Content available remote Trwałość podstawowych elementów nawierzchni kolejowej
PL
Trwałość elementów nawierzchni kolejowej jest istotnym elementem wpływającym na budowę i utrzymanie drogi kolejowej. Stosowanie materiałów bardzo dobrej jakości, sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania dają gwarancję wykonania elementów spełniających wymagania eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Jakość ma podstawowy wpływ na trwałość elementów nawierzchni kolejowej, co bezpośrednio wpływa na koszty utrzymania oraz napraw w cyklu życia toru. W artykule szczególną uwagę poświęcono podkładom kolejowym wykonanym z różnego rodzaju materiałów, które są krytycznym punktem nawierzchni. Podkład kolejowy przenosi naciski od szyn i przekazuje je na podsypkę, utrzymuje szyny w odpowiedniej odległości, zapewnia opór poprzeczny oraz podłużny rusztu torowego w podsypce. W artykule przeanalizowano jakość podkładów wykonanych z betonu sprężonego, drewna oraz stali.
EN
The durability of the track elements is an important element which influence on construction and maintenance of the railway track. The use of materials of the highest quality, proven construction solution and manufacturing technology guarantee of the performance of components which fulfil the operational and rail safety requirements. Quality has a fundamental impact on the viability of the railway track components, which directly affects maintenance costs and lifecycle repair. In this article we will focus on the railway sleepers made of different materials, which are a critical point of the track. The track carried loads from the rails to the ballast, keeps the rails at the right gauge, provides resistance: transverse and longitudinal of track in the ballast. The article has analyzed the quality of sleepers made of: prestressed concrete, wood and steel.
5
Content available remote Research of derailed wheelset impact marks on the concrete sleepers
EN
The process of destruction of reinforced concrete sleepers under the railway wheel impact loading is being studied. The article proposes the impact test method of sleepers using a pendulum impact machine. It was developed a device to measure the parameters of impact marks. Using the proposed device it was analyzed the form of the impact marks left by the railway wheel.
PL
W artykule przeanalizowano charakter uszkodzenia żelbetowych podkładów kolejowych poddanych działaniu dynamicznego obciążenia udarowego od kół taboru kolejowego (na bazie badań z użyciem kafara wahadłowego). Przeprowadzono badania laboratoryjne żelbetowych podkładów kolejowych aż do zniszczenia. Opracowano urządzenie do pomiaru geometrycznych parametrów śladu uderzeń koła pociągu.
PL
W artykule omówiono czynniki decydujące o trwałości strunobetonowych podkładów kolejowych, które można podzielić na fizyczne i chemiczne. Do czynników fizycznych zaliczamy przyczepność zbrojenia sprężającego do betonu, która zależy od technologii wykonywania strunobetonowych podkładów kolejowych. Produkowane zgodnie z tymi technologiami podkłady różnią się znacznie pod względem nośności i odporności na powstawanie rys. Badania doświadczalne pokazały, że najlepsze właściwości zapewniają zakotwienia główkowe drutów sprężających metodą BBRV; nośność strefy podszynowej tych podkładów przekracza nośność innych rodzajów podkładów nawet o ponad 35%. Natomiast z czynników chemicznych, najważniejsza jest zawartość rozpuszczalnego sodu i potasu w cemencie, które zapewniają mniejsze od 400 mmol/L stężenie ich wodorotlenków, gdy obróbka cieplna betonu nie przekracza 70°C. W przypadku obróbki cieplnej betonu w temperaturze nie przekraczającej 50°C stężenie to nie powinno przekraczać 600 mmol/L roztworu w porach betonu. Zapewnia to trwałość ettringitu w betonie, w podanych temperaturach. Te stężenia wodorotlenków sodu i potasu należy wyliczyć na podstawie składu betonu i zawartości tych pierwiastków w poszczególnych jego składnikach.
EN
In the paper the physical and chemical parameters which are determining the durability of pre-tensioned concrete railway sleepers are presented. To the physical parameters the adhesion between prestressing reinforcement and concrete, which depends on the technology of pre-tensioned railway sleepers production were presented. The sleepers produced according to these technologies differ significantly in bearing capacity and cracking resistance. Experimental investigations have shown that the most advantageous properties are obtained when the button head anchorages of the prestressing wires are applied, according to the BBRV method; the bearing capacity of the rail seat zone for such railway sleepers exceeds the capacity of other types of sleepers even more than 35%. The most important chemical parameters is the content of soluble sodium and potassium in cement, which is assuring the concentration lower than 400 mmoles/L for heat treatment of concrete sleepers at temperature not exceeding 70°C. At temperature not exceeding 50°C it should be 600 mmoles/L of concrete pore solution. It assures the stability of ettringite in concrete at given temperature. These concentration of sodium and potassium hydroxides should be calculated for known concrete composition and determined content of soluble Na2Oe in concrete ingredients.
EN
Pretensioned monoblock sleepers are commonly used elements of railway pavements. Load carrying capacity and durability of these elements, which can be used in extreme environmental and load conditions, have a major impact on ensuring safety in rail transport system. Currently, in various European countries, significantly differing ways of sleepers prestressing are used. The paper presents the results of experimental research on capacity and crack resistance of the rail seat crosssection of sleeper. The elements were tested under static, dynamic and fatigue loads, according to the PN-EN 13230-2 “Railway applications – Track – Concrete sleepers and bearers. Part 2: Prestressed monoblock sleepers” [1]. The research made it possible to draw conclusions concerning the efficiency of the various types of sleepers, differing in the prestressing tendons anchoring.
PL
Monoblokowe podkłady strunobetonowe są powszechnie stosowanymi elementami nawierzchni kolejowych. Nośność i wytrzymałość tych elementów, które mogą być stosowane w trudnych warunkach środowiskowych i warunkach obciążenia, mają duży wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w systemie transportu kolejowego. Obecnie w różnych krajach europejskich stosowane są różne sposoby sprężania. W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nośności i odporności na pękanie podkładu kolejowego. Elementy badano pod obciążeniem statycznym, dynamicznym i zmęczeniowym, zgodnie z PN-EN 13230-2 „Kolejnictwo – Tor – Podkłady i podrozjazdnice betonowe. Część 2: Podkłady monoblokowe strunobetonowe” [1]. Badania pozwoliły na wyciągnięcie wniosków dotyczących skuteczności różnych rodzajów podkładów różniących się sposobem kotwienia cięgien sprężających.
PL
Problematyką referatu jest jakość współdziałania podstawowych elementów nawierzchni kolejowej, w aspekcie bezpieczeństwa eksploatacji toru. Przedmiotem badań jest płaski stan naprężeń normalnych i stycznych, w numerycznym modelu podkładu kolejowego, pogrążonego w warstwie podsypki tłuczniowej. Przedstawiono wyniki badań wartości i rozkładu naprężeń, przy założeniu zmiennych parametrów dotyczących materiału, z którego wykonany jest podkład i podłoża, tworzącego podsypkę tłuczniową. Zaprezentowano plan badań numerycznych modeli nawierzchni toru, będących elementem treści projektu badawczego. Referat zakończono konkluzją o znaczeniu dla praktyki eksploatacyjnej.
EN
Issues of the paper are the quality of cooperation between the basic elements of railway track, in terms of operating safety of the track. The subject of research is the flat state of stress normal and tangential, in the numerical model railway sleeper, mired in a layer of ballast bed. The results of tests and the stress distribution, assuming variables to the material which forms the substrate and a substrate, forming a gravel ballast. Presents the numerical study plan track surface models, which are part of the content of the research project. The paper was completed conclusion of importance for operational practice.
9
Content available remote Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, cz.2
PL
Betonowe podkłady kolejowe mogą najczęściej ulegać zniszczeniu w wyniku opóźnionego powstawania ettringitu. Z uwagi na duże znaczenie tego problemu przeprowadzono badania betonu stosowanego do produkcji podkładów, wykonanego z cementu o różnej zawartości ekwiwalentu sodowego, od 0,33% do 1,5%. Stwierdzono, że ettringit jest trwały w 70°C, jeżeli zawartość Na2Oe rozpuszczalnego nie przekracza 0,50%. Opowiada to około 500 mmoli NaOH/l roztworu w porach betonu, a więc jest to więcej niż określił Wieker, jednak dla 75oC. Natomiast zawartość Na2Oe = 0,75% rozpuszczalnego w cemencie, gdy beton poddawany jest obróbce termicznej w 70°C, stanowi już zagrożenie opóźnionym powstawaniem ettringitu. Tak więc poziom Na2Oe = 0,6% całkowitego w cemencie zabezpiecza beton poddawany obróbce cieplnej przed opóźnionym powstawaniem ettringitu, natomiast Na2Oe = 0,8% w cemencie stwarza takie zagrożenie. Wynika stąd, że przyjmowanie w niektórych technologiach zawartości 0,80% całkowitego Na2Oe jest za wysokie i może spowodować powstawanie opóźnionego ettringitu. Trzeba równocześnie pamiętać, że kruszywa granitowe i bazaltowe dostarczają około 0,30 kg na 1 m3 betonu rozpuszczalnego Na2Oe.
EN
The sleepers from prestressed concrete are frequently damaged by delayed ettringite formation. The importance of this problem was the reason that the concrete, used in sleeper production, prepared from cement of different sodium equivalent content in the range from 0.33% to 1.2%, was tested. It was found that ettringite is stable at 70°C if the soluble Na2Oe does not exceed 0.50%. It is equal to about 500 mmol NaOH/I of pore solution in concrete, thus it is higher that Wieker establish, but for 75°C. However, the content in cement of soluble Na2Oe = 0,75% causes that ettringite is not stable in concrete heat treated at 70°C. Thus the content of total Na2Oe = 0.6% in cement is protecting heat treated concrete against the delayed ettringite formation, however, 0.8% of total Na2Oe in cement is causing this hazard. It should be also taking into account that the intake of soluble Na2Oe from granite and basalt aggregates is about 0.30 kg for one m3 of concrete.
10
Content available remote Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, cz.1
PL
W pracy omówiono podstawowe przyczyny powstawania uszkodzeń podkładów strunobetonowych. Zwrócono uwagę, że przyczyną korozji wewnętrznej może być reakcja wodorotlenków sodu i potasu z krzemionką w kruszywie. Jednak głównym zagrożeniem betonu w przypadku jego obróbki cieplnej, jest opóźnione powstawanie ettringitu. Występuje ono w przypadku większej od 0,6% zawartości rozpuszczalnych alkaliów w cemencie, wyrażonych jako ekwiwalent sodowy Na2Oe. Należy podkreślić, że zawartość rozpuszczalnych w wodzie związków sodu i potasu jest mała w kruszywie, co powoduje wprowadzenie do betonu około 0,4 kg/m3 Na2Oe w przypadku stosowania granitu lub bazaltu. Ekspansja betonu i towarzyszące mu zniszczenie tego kompozytu, jest największe w przypadku wyższej od 70oC temperatury obróbki cieplnej oraz stosowania cementu o dużych wczesnych wytrzymałościach. Wniosek z przeglądu literatury jest taki, że oba te najbardziej prawdopodobne mechanizmy wewnętrznej korozji betonu, wymagają stosowania cementu o niższym od 0,6% ekwiwalencie sodowym Na2Oe.
EN
In the paper the basic causes of deterioration of concrete sleepers are discussed. One of the causes of concrete damage can be the alkali silica reaction. However, the main mechanism of concrete deterioration, in the case of it heat treatment, is the delayed ettringite formation. It can occur in the case of higher than 0.6% of Na2Oe content of total alkali present in cement, which assures the soluble alkalis content of about 0.4%. The content of soluble alkalis in aggregate is low and this component introduce to concrete about 0.4 kg/m3 of Na2Oe, in the case of usage of granite and basalt. The concrete expansion is the highest if the heat treatment is at temperature higher than 70°C, and the rapid hardening cement is applied. The conclusion of the literature analysis is that both internal corrosion of concrete need the usage of cement with the sodium equivalent lower than 0.6% of Na2Oe.
PL
Głównym zadaniem podkładów kolejowych jest przejęcie nacisków przekazywanych z szyn od kół taboru kolejowego i przekazanie ich na podsypkę. W analizie pracy podkładów kolejowych uwzględnia się przede wszystkim następujące podstawowe parametry: - zmienna na długości sztywność podkładu, - kontakt pomiędzy podsypką a podkładem (np. tarcie), - podłoże jedno- lub dwu-parametrowe podłoża podkładów, - zmienna wartość współczynników podłoża, - nacisk przekazywany z szyny na podkład, zmienny podczas eksploatacji toru kolejowego, - charakter przekazywanego nacisku z szyny na podkład (np. skupiony lub ciągły). W pracy podjęto zagadnienie pracy podkładu kolejowego o zmiennej sztywności po jego długości. Podkład traktowany jest jako belka BE (Bernoulli-Euler beam) spoczywająca na podłożu dwuparametrowym. Obliczenia przeprowadzono metodą elementów skończonych (podkład podzielono na 80 elementów), korzystając z macierzy sztywności analizowanego elementu. Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów podłoża i toru na pracę podkładu kolejowego. Analiza obejmuje wielkości statyczne, w szczególności wartości ugięcia i momentów zginających.
EN
The main job of a railway sleeper is to sustain rail forces from wheels of rolling stock and transfer them to the ballast bed. During the analysis of railway sleeper work the following basic parameters are considered: - variable sleeper stiffness per length, - contact between foundation and sleeper (arising friction), - one- and two-parameter foundation, - variable values of foundation coefficients, - variable force transferred from rail to sleeper during railway track operation, - form of transferred pressure from rail to sleeper (f.e. concentrated or continuous). - nonsymmetrical load transferred from rail to sleeper. In paper a work problem of railway sleeper at variable stiffness per its length is considered. Sleeper is treated as Bernoulli-Euler’s beam (BE beam) lain at two-parameter foundation. Calculations were carried out by FEM (sleeper was divided on 80 elements), making use from stiffness matrix of element. Influence of selected parameters of foundation and railway track on sleeper work were analysed. Analysis includes a static quantities, particularly values of railway sleeper deflection and bending moment.
PL
Tematem referatu jest jakość współdziałania podstawowych elementów nawierzchni kolejowej. Przedmiotem analizy jest płaski stan naprężeń normalnych i stycznych w podkładzie kolejowym, pogrążonym w warstwie podsypki tłuczniowej o ustalonej grubości. Określono wartości i rozkład naprężeń, przy założeniu zmiennych parametrów dotyczących: materiału, z którego jest wykonany podkład oraz podłoża tworzonego przez podsypkę tłuczniową. Symulację eksploatacyjnego obciążenia teoretycznych modeli podkładów posadowionych na podsypce wykonano w programie numerycznym.
EN
There were analyzed state of the normal and shearing stress state in the railway sleeper, immersed in the broken stone backfill layer fixed thickness and unchanging characteristics of endurance. There were specified values and stress distribution, assuming the variables: material, it was made of foundation and ground created by the broken stone ballast. Operational load simulation situated on ballasted sleepers were made in the numerical program.
PL
Przedmiotem referatu jest model numeryczny zespołu dwóch elementów nawierzchni kolejowej: podkładu kolejowego, pogrążonego w warstwie podsypki tłuczniowej o ustalonej grubości i niezmiennych cechach wytrzymałościowych. Model służy do oceny wartości i rozkładu naprężeń normalnych w podkładzie, przy założeniu zmiennych parametrów dotyczących: materiału, z którego jest wykonany podkład oraz podłoża tworzonego przez podsypkę tłuczniową. Symulację eksploatacyjnego obciążenia podkładów posadowionych na podsypce wykonano w programie Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
EN
The subject of the paper was the numerical model assembly of two elements railway surface: sleeper railway mired in the ballast broken stone layer fixed thickness and unchanging features of endurance. The model was used to assess the value and the normal stress distribution in the sleeper, assuming the variable parameters: the material it is made of a sleeper and a base formed by the broken stone ballast. Operational load simulation situated on ballasted sleepers were made in Autodesk Robot Structural Analysis 2010.
PL
W artykule omówiona została opinia o znaczeniu zawartości alkaliów w cementach przeznaczonych do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowych. PKP PLK wyznaczyło bardzo ostre warunki techniczne wykonania i odbioru [WTWiO], które musi spełnić cement do produkcji strunobetonowych podkładów kolejowych. Warunki te spełnia jedynie cement najwyższej klasy 52,5 R, wykonana z którego zaprawa normowa powinna po dwóch dniach twardnienia osiągnąć wytrzymałość przekraczającą 30 MPa, a po 28 dniach 52,5 MPa. Dodatkowo w WTWiO znajduje się wymaganie dotyczące małej zawartości alkaliów w cemencie.
EN
The article discusses the opinion on the importance of the content of alkalis in cement designed for the production of prestressed concrete sleepers. PKP PLK set very strict technical requirements of manufacturing and acceptance (WTWiO) which must be fulfilled by cement designed for the production of prestressed concrete sleepers. Only the highest class 52,5 R cement complies with these requirements. The norm mortar made from this type of cement should reach the strength of more than 30 MPa after two days of hardening, and after 28 days - 52,5 MPa. Morover, WTWiO includes the requirement of low content of alkalis in cement.
17
Content available remote Utylizacja podkładów kolejowych
PL
Ze względu na wieloletnie zaniedbania polska infrastruktura kolejowa jest w złym stanie i wymaga remontów. Stare podkłady kolejowe traktowane są przez prawo jako odpady niebezpieczne i wymagają utylizacji., o ile nie zostanie wykazane, że stężenie substancji niebezpiecznych jest odpowiednio niskie. Nawet jeżeli podkłady zostaną sklasyfikowane jako odpad nie niebezpieczny, mogą one być szkodliwe dla zdrowia i dlatego wprowadzono szereg ograniczeń ich zastosowania. Przedstawiciele branży kolejowej mają tymczasem wątpliwości co do procedury, w wyniku której podkład kolejowy przestaje być odpadem niebezpiecznym.
EN
Due to many years of neglect, the Polish railway infrastructure is in a bad condition and needs renovation. According to the law, the old railway sleepers are treated as hazardous waste and require utilization, unless it is proven, that the concentration of dangerous substances is low enough. Even if the sleepers are classified as not dangerous waste, they still can be harmful for the health and that is why the whole range of restrictions of their application has been introduced. Meanwhile the representatives of the railway branch are having doubts concerning the procedure whose result is to show that the sleepers are not harmful.
18
Content available remote Analiza wpływu podłoża i sposobu podparcia na pracę podkładu kolejowego
PL
Głównym zadaniem podkładów kolejowych jest przejęcie nacisków z szyn od kół taboru kolejowego i przekazanie ich na podsypkę. W analizie pracy podkładów kolejowych uwzględnia się przede wszystkim następujące podstawowe parametry: -wytrzymałość i trwałość, -długość i szerokość podkładu, -zmienna na długości sztywność podkładu, -tarcie pomiędzy podsypką a podkładem, -zmienna wartość współczynnika podłoża C [MPa/m] lub moduł sprężystości U [MPa], -niesymetryczny nacisk przekazywany z szyny na podkład. W pracy podjęto zagadnienie pracy podkładu kolejowego o stałej sztywności po jego długości. Założono zmienny współczynnik podatności podłoża gruntowego oraz nacisk na podkład zależny od jego typu. Analiza obejmuje wielkości statyczne, w szczególności wartości momentów zginających.
EN
The main job of a railway sleeper is to sustain rail forces from wheels of rolling stock and transfer them to the ballast bed. During the analysis of railway sleeper work the following basic parameters are considered: -strength and durability, -sleeper length and width, -variable sleeper stiffness per length, -friction arising between ballast and sleeper, -variable value of subgrade coefficient C [MPa/m] or elasticity modulus U [MPa], -nonsymmetrical load transferred from rail to sleeper. In paper a work problem of railway sleeper at constant stiffness per its length is considered. Variable values of subgrade coefficient and load on sleeper depends on its type are assumed. Analysis includes a static quantities, particularly values of railway sleeper bending moment.
19
Content available remote Badania eksploatacyjne podkładu PS-08 z przytwierdzeniem typu ICOSTRUN-02
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych podkładów PS-08 z przytwierdzeniem typu ICOSTRUN-02. Badania dotyczyły pomiarów i obserwacji wielkości statycznych; przeprowadzenie tych badań było niezbędne do uzyskania bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli. Badaniom poddano dwa odcinki testowe: jeden z podkładami PS- 08 i przytwierdzeniem ICOSTRUN-02, jako odcinek podstawowy, a drugi z podkładami PS-94 i przytwierdzeniem SB, jako odcinek porównawczy. Badania wykazały, że nawierzchnia z podkładami typu PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02 spełnia wszystkie postanowienia właściwych norm i instrukcji i może być szczególnie rekomendowana do zastosowania na liniach kolejowych dużych prędkości.
EN
In this paper the results of experimental investigation of the PS-08 sleeper with ICOSTRUN-02 fastening system have been shown. The investigation have been concerned the measurements and observations of static dimensions. Such investigation is requisite to get non-limited certificate of service permission of such constructions. Two sections have been investigated: the first one, with PS-08 sleeper with ICOSTRUN-02 fastening system as a basic section and the second one with PS-94 sleeper and with SB fastening system as a comparative section. The investigation shown, that track structure with PS-08 sleepers and with ICOSTRUN- 02 fastening system fulfilled all the standards and other technical documents and it can be used especially for high speed railway lines.
20
Content available remote Doskonalenie konstrukcji podkładów kolejowych i przytwierdzeń
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań podkładu PS-08 wraz z systemem przytwierdzenia ICOSTRUN-02. Dokonano także porównania parametrów przytwierdzenia ICOSTUN-02 z systemem ICOSTRUN-01. W dalszej części referatu zestawiono podstawowe cechy systemu "podkład PS-08 z przytwierdzeniem ICOSTRUN-02". W podsumowaniu przedstawiono możliwości zastosowań i rozwoju zaprezentowanego systemu.
EN
The results of PS-08 sleeper research and ICOSTRUN-02 fasten system have been presented in the paper. The comparison of ICOSTRUN-02 fasten parameters to ICOSTRUN-01 system has been made. The basic features of the system "PS-08 sleeper and ICOSTRUN-02 fasten" have been shown. The possibilities for application and development of presented system have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.