Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetism
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The convective Casson fluid flow past a Riga plate is investigated theoretically. The flow properties are elucidated through the analytical solutions of transport equations which are acquired by adopting the Laplace transform technique. This study mainly focuses on nonlinear flow characteristics under radiation, permeability and the wall parallel Lorentz force. The positive modified Hartmann number refers to the aiding flow which enhances the flow speed. The comparison between Newtonian and non-Newtonian fluid flow subject to the wall parallel Lorentz force has also been done graphically. Further, the results of this Casson fluid flow model correlated with the vertical flow under buoyancy effect.
PL
W pracy przedstawiono stan elektryczności i magnetyzmu po zbudowaniu stosu przez A. Volta, a przed epokowym odkryciem związku między elektrycznością a magnetyzmem dokonanego przez wybitnego Duńskiego naukowca, fizyka, chemika i filozofa Hansa Christiana Ørsteda w roku 1820. Przedstawiono sylwetkę odkrywcy jako wybitnej jednostki swojej epoki, przesiąkniętej ideami konstytucyjno-liberalnymi, podano różne aspekty działalności naukowej i społecznej oraz pokazano życie prywatne. Krótko omówiono działalność fizyków o niespotykanej dotychczas dynamice po odkryciu elektromagnetyzmu przez H. C. Ørsteda oraz powstanie licznych odkryć i teoretycznych prac naukowych dotyczących elektrodynamiki. Szczególną uwagę zwrócono na osiągnięcia A.M. Ampere’a i M. Faraday’a. W pracy przedstawiono również wpływ odkrycia Hansa Christiana Ørsteda na powstanie mierników elektromechanicznych.
EN
The paper presents the state of electricity and magnetism after the construction of the pile by Italian A. Volta and before the epochal discovery of the relationship between them made by the outstanding Danish scientist, physicist, chemist and philosopher Hans Christian Ørsted in 1820. His figure was presented as an outstanding individual of his era, saturated with constitutional ideas - liberal, various aspects of scientific and social activity were given and private life shown. The activity of physicists of unprecedented dynamics after the discovery of electromagnetism by H. C. Ørsted and the creation of numerous discoveries and theoretical scientific papers on electrodynamics were briefly discussed. Particular attention has been paid to the achievements of Frenchman A.-M. Ampere and the Englishman M. Faraday. The paper also presents the impact of the discovery of Hans Christian Ørsted on the creation of electromechanical meters.
EN
The subject of this paper is an analysis of the process of applying kinetic energy to a projectile made from a non-magnetic, electrically conductive material and placed inside of an inductance coil live with alternating current. A digital model of an acceleration system was built, comprising a high-current coil and a cylindrical projectile located inside of the coil. Analytical formulas of the three-dimensional distribution of the axial and radial components of the magnetic field generated by the coil were applied [1]. The mathematical model described herein included the projectile and coil three-dimensional system (with the dimensions and distribution of the coil turns), the parameters of the power supply system and their variations, caused by the energy input to the projectile (and including the variation of: coupling coefficient, pulsation, coefficient of attenuation, inductance, and resistance), and the balance of momentum of the projectile and coil system. A system of equations which depicted the projectile and coil system (the law of electromagnetic induction, the Biot-Savart law, electric-to-kinetic energy transfer, and the balance of momentum of the projectile and coil system) was solved with numerical methods. The conclusions relevant to the design and technology of an ICG (Inductance Coil Gun), derived from the foregoing numerical analysis, were experimentally verified. Initial calculations were completed to optimise the acceleration process. The acceleration efficiency in a cascade of 10 coils was calculated.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza procesu nadawania energii kinetycznej pociskowi wykonanemu z niemagnetycznego materiału przewodzącego, umieszczonemu wewnątrz cewki, przez którą płynie prąd zmienny. Zbudowano model cyfrowy układu akceleracyjnego złożonego z wysokoprądowej cewki oraz umieszczonego wewnątrz niej metalicznego pocisku w kształcie walca. Wykorzystano analityczne wzory na przestrzenny rozkład składowej osiowej i radialnej pola magnetycznego wytwarzanego przez cewkę [5]. Model matematyczny uwzględnia układ przestrzenny cewka-pocisk (wymiary oraz rozkład zwojów cewki), parametry układu zasilającego z uwzględnieniem ich zmienności w czasie spowodowanej przekazem energii do pocisku, w tym zmienność współczynnika sprzężenia, pulsacji, współczynnika tłumienia, indukcyjności i oporności, a także bilans pędu układu cewka-pocisk. Układ równań opisujący układ (prawo indukcji elektromagnetycznej, prawo Biota-Savarta, przemiana energii elektrycznej w kinetyczną, bilans pędu układu cewka-pocisk) rozwiązano metodami numerycznymi. Dokonano eksperymentalnej weryfikacji płynących z analizy wniosków istotnych z punktu widzenia konstrukcji i technologii urządzenia miotającego typu Inductance Coil Gun (ICG). Wykonano wstępne obliczenia mające na celu optymalizację procesu akceleracji. Przeprowadzono także obliczenia wydajności akceleracji w kaskadzie złożonej z 10 cewek.
EN
The subject of this paper is an analysis of the process of applying kinetic energy to a projectile made of non-magnetic electrically conductive material and located inside an induction coil live with alternating current. An experimental verification was carried out of the analytical conclusions that were pertinent to the design and technology of an inductance coil gun, which is a ranged weapon type.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza procesu nadawania energii kinetycznej pociskowi wykonanemu z niemagnetycznego materiału przewodzącego, umieszczonemu wewnątrz cewki, przez którą płynie prąd zmienny. Dokonano eksperymentalnej weryfikacji płynących z analizy wniosków istotnych z punktu widzenia konstrukcji i technologii urządzenia miotającego typu Inductance Coil Gun (ICG).
EN
In 2011, a geophysical survey was carried out in the surroundings of the Jagiellonian University in Cracow, using a Very Low Frequency method. The measurements were designed to determine the reason of frequent flooding of the lowest level of the building. The main objective of the study was to find out from where and in which way the rainwater seeps into the building and how this problem can be solved in the least invasive manner. The aim of geophysical methods was also to provide necessary information that will enable the construction of a hydrogeological model of the local environment. The interpretation revealed the presence of a sandy gutter surrounded by impermeable clay. There is a big resistivity contrast between those layers. Their location and approximate dimensions were determined.
EN
In this paper, the velocity field and turbulence effects that occur inside a crucible of a typical induction furnace were investigated. In the first part of this work, a free surface shape of the liquid metal was measured in a ceramic crucible. Then a numerical model of aluminium melting process was developed. It took into account coupling of electromagnetic and thermofluid fields that was performed using commercial codes. In the next step, the sensitivity analysis of turbulence modelling in the liquid domain was performed. The obtained numerical results were compared with the measurement data. The performed analysis can be treated as a preliminary approach for more complex mathematical modelling for the melting process optimisation in crucible induction furnaces of different types.
PL
W tej pracy przeprowadzono analizę pola prędkości i tworzących się wirów w tyglu typowego pieca indukcyjnego. W pierwszym etapie pracy zostały przeprowadzone pomiary kształtu powierzchni swobodnej ciekłego metalu na stanowisku z tyglem ceramicznym. Następnie został stworzony model numeryczny badanego tygla opisujący proces topienia aluminium. Model uwzględniał sprzężenie pola elektromagnetycznego oraz cieplnoprzepływowego, które przeprowadzono za pomocą komercyjnych programów. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości ze względu na sposób modelowania turbulencji w ciekłym metalu. Wyniki numeryczne zostały porównane z danymi z eksperymentu. Przeprowadzona analiza pozwoli na stworzenie dokładniejszych modeli numerycznych umożliwiających odtworzenie pola prędkości ciekłego metalu i optymalizację procesu topienia w piecach indukcyjnych.
PL
W pracy opisano sprzężony trójwymiarowy model matematyczny wymiany ciepła w szafach elektrycznych. Model obejmuje generację ciepła na skutek przepływu prądu elektrycznego, promieniowanie cieplne (wewnątrz i na zewnątrz szafy), konwekcję naturalną oraz przewodzenie ciepła w elementach przewodzących i konstrukcyjnych wewnątrz szafy. W opisywanym modelu pola elektromagnetyczne i cieplno-przepływowe są dwustronnie sprzężone, co oznacza, że rozwiązywane są iteracyjnie. Takie podejście wymaga wzajemnej wymiany danych między modelami składowymi, ale pozwala na uzyskanie dokładnego rozwiązania. Opracowany model został użyty do symulacji pola temperatury w laboratoryjnej rozdzielnicy elektrycznej zasilanej prądem zmiennym. Model został zwalidowany za pomocą pomiarów temperatury dla różnych poziomów temperatur.
EN
The paper deals with a coupled 3-D mathematical model of heat transfer in an electrical switchbox. The model encompasses heat generation due to electric current flow, radiation (internal and external), natural convection and thermal conduction in conductive and constructional elements inside the switchbox. In the developed model, the electromagnetic and thermal-fluid fields are bilateral coupled. It means that solution is iterative. Such an approach requires both the electromagnetic and fluid flow model to be solved iteratively because of the data transfer between them. The proposed model was used for the simulation of the temperature field in the electric switchbox powered with an alternative current. the model was validated using temperature measurements for several temperature values.
8
Content available remote Elektromagnetyzm a zagadnienia gromadzenia energii
PL
W pracy zajęto się praktycznym wykorzystaniem magazynów energii w zastosowaniach do samochodów elektrycznych, jak również systemów zasilania gwarantowanego UPS. Przeprowadzono analizy doboru magazynów energii głównie z uwagi na ich gęstości mocy oraz gęstości energii dla uzyskania określonych celów użytkowych.
EN
In this paper the practical application of energy storages use for electric cars, as well as uninterruptible power supply UPS was presented. The selection of energy storage was analysed mainly in view of their power density and energy density in order to obtain certain utility objectives.
PL
Cechą charakterystyczną współczesnych urządzeń radioelektronicznych jest ich stosunkowo niewielka odporność na oddziaływanie napięć i prądów udarowych dochodzących do tych urządzeń z sieci zasilającej lub linii przesyłu sygnałów, a pochodzących od energii zakłóceń i zaburzeń promieniowanych bądź przewodzonych. Powstające przepięcia i przetężenia są przyczyną utraty sprawności pojedynczych lub grupy podzespołów, a tym samym funkcjonalności danego urządzenia bądź całego systemu. Największe zagrożenie dla utrzymania sprawności technicznej i pełnej funkcjonalności współcześnie eksploatowanych urządzeń radioelektronicznych stanowi impuls elektromagnetyczny dużej mocy zakresu mikrofal, który można generować przy wykorzystaniu celowo zbudowanych generatorów mikrofal dużej mocy. Efektem oddziaływania może być czasowe lub częściowe obezwładnienie techniczne z uszkodzeniem włącznie. Podstawowa metoda ochrony bądź zminimalizowania ryzyka uszkodzeń to właściwe zastosowanie barier elektromagnetycznych. Dostępne systemy ekranujące znacząco różnią się między sobą pod względem skuteczności i opłacalności. Większość z nich jest zbyt skomplikowana w montażu i zaawansowana technologicznie, przez co zbyt droga.
EN
Electromagnetic shielding is one of the more effective technical methods of reducing electromagnetic hazards in the technical environment from high power electromagnetic pulse. Methods of hazards reduction are discussed and the possibility of using different materials. Numerical calculations and experiments can be a convenient tool for selecting and designing suitable barrier.
10
Content available remote Polish physicists and the progress in physics (1870‒1920)
EN
The Polish-Lithuanian Commonwealth lost independence in 1795 and was partitioned among her three powerful neighbours: Austria, Prussia and Russia. The two old Polish universities in Cracow and Lvov enjoyed relatively liberals laws in the Austrian partition. It was there that Polish physicists (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski, and others) made most important discoveries and original contributions. There was no possibility of career for Poles living in the oppressive Russian and Prussian partitions where even the use of Polish language was forbidden in schools. Thus many bright Polish students such as e.g. Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska, and Mieczysław Wolfke, went abroad to study in foreign universities. In spite of unfavourable conditions under which they had to live and act in the period 1870‒1920, Polish scholars were not only passive recipients of new ideas in physics, but made essential contributions to several fields such as e.g. cryogenics, electromagnetism, statistical physics, relativity, radioactivity, quantum physics, and astrophysics.
PL
Rzeczpospolita Obojga Narodów straciła niepodległość w 1795 r. i została podzielona między trzech potężnych sąsiadów: Austrię, Prusy i Rosję. Dwa stare polskie uniwersytety w Krakowie i Lwowie mogły działać w stosunkowo liberalnych stosunkach w zaborze austriackim. Właśnie tam fizycy polscy (Karol Olszewski, Zygmunt Wróblewski, Marian Smoluchowski, Władysław Natanson, Wojciech Rubinowicz, Czesław Białobrzeski i inni) dokonali największych i najbardziej oryginalnych odkryć. W represyjnych zaborach pruskim i rosyjskim, w których język polski był nawet zabroniony w szkołach, nie było możliwości kariery naukowej dla Polaków. Z tego powodu wielu zdolnych polskich studentów, jak Kazimierz Fajans, Stefan Pieńkowski, Maria Skłodowska czy Mieczysław Wolfke emigrowało, by studiować zagranicą. Mimo niesprzyjających warunków, w jakich przyszło im żyć i działać w okresie 1870‒1920, uczeni polscy nie byli tylko biernymi odbiorcami nowych idei w fizyce, ale wnieśli znaczący wkład do wielu dziedzin, jak np. kriogenika, elektromagnetyzm, fizyka statystyczna, teoria względności, promieniotwórczość, fizyka kwantowa i astrofizyka.
11
Content available remote PAPSO algorithm for optimization of the coil arrangement
EN
The PSO is a random algorithm for solving complex optimization problems. However, in order to provide this algorithm to be efficient, it is often necessary to make several numerical computations. To reduce the costs of computations, the new PAPSO algorithm was proposed. The presented algorithm was examined on four test functions then it was applied for determination of the optimal geometry of the coil arrangement.
PL
W artykule zaproponowano algorytm optymalizacji rojem cząstek z zastosowaniem wektora kąta fazowego (PAPSO). Zaproponowany algorytm przetestowano za pomocą czterech funkcji testowych, a następnie zastosowano do rozwiązania zadania polegającego na wyznaczeniu optymalnej geometrii układu cewek.
12
Content available remote Analiza numeryczna procesu wymiany ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej
PL
Celem artykułu było opracowanie przestrzennego modelu numerycznego opisującego proces przepływu ciepła i masy wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. Ponadto w wyniku jego sprzężenia z modelem elektromagnetycznym w przeprowadzonej analizie uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła w szynach urządzenia. Analiza numeryczna została przygotowana dla rzeczywistej rozdzielnicy elektrycznej.
EN
The main aim of this work was to develop a 3-D numerical model, which describes the heat and mass transfer (CFD) problem inside switchgear casing. In addition, as a result of CFD and electromagnetic model coupling, the induced effects, i.e. proximity and skin effects on heat generation in the device busbars were taken into consideration. The analysis was performed for the existing switchgear device.
13
Content available remote Analiza numeryczna procesu wymiany ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej
PL
Celem wykonanej analizy numerycznej było przygotowanie modelu numerycznego opisującego proces generacji ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. W przeprowadzonej sprzężonej analizie przepfywowo-elektromagnetycznej uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła. Analiza numeryczna została przygotowana dla rzeczywistej rozdzielnicy elektrycznej.
EN
The main aim of this work is to present the numerical model, which describes the heat transfer problem inside switchgear casing. The induced effects, i.e. proximity and skin effects lead to a nonuniform current distribution in conductors and additional losses. Therefore, to increase the accuracy of obtained results the one way coupling between electromagnetic and CFD solvers was introduced to the model. The analysis was performed for existing industrial switchgear device.
PL
W pracy rozpatruje się zagadnienia rozproszenia obliczeń numerycznych (elektromagnetycznych i optymalizacyjnych) prowadzonych dla układów elektrycznych z wykorzystaniem procesorów wielordzeniowych. Skrócenie czasu obliczeń dla tego typu układów możliwe jest poprzez wykorzystanie wielordzeniowych komputerów osobistych i elementów programowania wielowątkowego. Wykazano, że dzięki wykorzystaniu pełne, mocy obliczeniowej procesora uzyskiwane są wysokie przyspieszenia oraz efektywność obliczeń numerycznych.
EN
The paper consider the distribution of numerical problems (electromagnetic and optimization), carried out for electrical systems using multicore processors. Shortening of the calculations time for this type of systems is possible through the use of personal computers with multi-com and multi-thread programming functions. It was shown that by using the fuli CPU power are obtained and the effectiveness of high-speed numerical computations.
EN
In last years, the methods for material structure recognition using the modern CAD technology have made remarkable progress in achieving automatically optimum designs. The recognition and optimization of structure, are done in order to fine tune the optimum layout. For this aim, the measurements of desired field quantity for sufficient number of points have to be undertaken. Next, the inverse task, consisting in fact of repeated forward tasks, should be conducted.
PL
W ostatnich latach metody rozpoznawania struktury materiału z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych poczyniły znaczny postęp. Celem rozpoznawania struktury materiału przewodzącego jest optymalizacja jego kształtu lub ocena stanu tej struktury pod kątem obecności pęknięć i defektów. Punktem wyjścia jest dokonanie odpowiedniej liczby pomiarów pola magnetycznego nad powierzchnią przewodzącą a następnie przeprowadzenie zadania odwrotnego wyznaczenia struktury materiału przewodzącego. (Zadania odwrotne pola elektromagnetycznego wykorzystujące analizę wrażliwości w dziedzinie czasu).
PL
Bazując na dwóch znanych reprezentacjach funkcji Diraca o argumencie rzeczywistym w pracy zaproponowano jej uogólnienie na przypadek argumentu zespolonego. Na tej podstawie uzyskano szereg wzorów całkowych mogących znaleźć zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień fizyki matematycznej. Zaprezentowano przykład zastosowania funkcji delta Diraca o argumencie zespolonym w rozwiązywaniu zagadnienia rozpraszania fali elektromagnetycznej na narożu przewodzącym.
EN
In the paper, based on two known Dirac function representations with real argument they generalization for complex argument was proposed. Following, the set of integral formulas was derived, which could be applied for solving various problems as mathematical physics. As illustration an example of application of Dirac function with complex argument for solving problem of an electromagnetic wave scattering on a conductive corner was presented. (Dirac function with complex argument and example of its application in electromagnetism).
PL
W pracy zajęto się efektywnością procesów optymalizacyjnych, jak również obliczeń elektromagnetycznych dla wybranych układów elektrycznych. Szczególną uwagę skupiono na formułowaniu funkcji kryterialnej, wykorzystaniu w jej konstruowaniu aspektów ekonomicznych, prawidłowości doboru metod optymalizacyjnych oraz właściwym doborze metod obliczania parametrów elektrodynamicznych układów elektrycznych.
EN
The paper deals with efficiency of optimization processes and electromagnetic calculations of selected electrical systems. Particular attention has been paid to formulating the criteria function, its use in constructing the economic aspects, proper choice of optimization methods and appropriate selection of the methods of calculating the electrodynamic parameters of the electrical systems.
EN
One of the most important problems in designing of various constructions is optimization of technical facilities. The optimization process leads to find the best solution of a considered problem, and the solution should meet established criteria. Evolutionary algorithms have been found to be effective in solving such optimization problems. In the following paper, a modification of the PSO algorithm has been proposed in order to determine an optimal geometry of the coil arrangement evoking, in a defined active area, magnetic field of the largest possible gradient, and simultaneously keep this gradient relatively stable. The computations confirmed high efficiency of the proposed method. The results were also compared with the achievements of other evolutionary algorithms.
PL
Jednym z najważniejszych zagadnień w projektowaniu różnych konstrukcji jest optymalizacja urządzeń technicznych. Jej celem jest znalezienie najlepszego rozwiązania rozpatrywanego zagadnienia o najlepszych w sensie przyjętych kryteriów parametrach. Do rozwiązywania tego typu zadań m.in. stosuje się algorytmy ewolucyjne. Aby algorytm był skuteczny często niezbędne jest jednak przeprowadzenie bardzo dużej liczby obliczeń. W celu redukcji kosztów obliczeń w artykule zaproponowano algorytm MPSO będący modyfikacją algorytmu PSO do problemu wyznaczenia optymalnej konstrukcji. Zadaniem zaproponowanego algorytmu było wyznaczenie optymalnej geometrii układu cewek generujących w zdefiniowanym obszarze aktywnym pola magnetycznego o możliwie dużym gradiencie przy zachowaniu jak największej stałości tego gradientu. Na podstawie przeprowadzonych badań, dokonano porównania efektywności zaproponowanej metody MPSO z osiągnięciami standardowego algorytmu optymalizacji cząsteczkowej PSO oraz algorytmu Θ-PSO zaproponowanego przez Zhong i innych [24]. Przeprowadzone obliczenia potwierdziły skuteczność algorytmu MPSO.
EN
Several multi-physics problems are coupled in induction heat treatment processes. This makes them often difficult to control and understand. For instance, anticipations or minimizing distortions generated by such a process usually may require long and costly try-outs. A specific computational tool has been developed to help designing and optimizing this class of heat treatment operations. The tool is based on a multi-physics model which couples electromagnetic equations, heat transfer, mechanical response of the material, and metallurgical phase changes. This paper gives a short presentation of this tool. Emphasis is placed on analyzing which phenomena have to be taken into account. Simulations of the induction heating of a crankshaft are also presented.
PL
Obróbka cieplna z nagrzewaniem indukcyjnym obejmuje szereg zjawisk fizycznych. W konsekwencji ten proces jest trudny do sterowania i zrozumienia. Przykładowo, przewidywanie i minimalizacja zniekształcenia wyrobu wywołanego nagrzewaniem indukcyjnym wymaga wielu kosztownych prób. Opracowano dedykowane narzędzie numeryczne dla wspomagania projektowania tego typu operacji obróbki cieplnej. Narzędzie opiera się na wielo fizycznym modelu, który łączy równania elektromagnetyczne, transportu ciepła, mechanicznej odpowiedzi materiału i metalurgicznego opisu przemian fazowych. W artykule opisano podstawy modelu. Nacisk położono na ocenę, które mają najistotniejsze znaczenie i powinny być uwzględnione w analizie. Zaprezentowano wyniki symulacji nagrzewania indukcyjnego wału korbowego.
20
Content available remote Effectiveness of optimization methods in heavy-current equipment designing
EN
The paper provides analysis of the calculation results obtained in optimization of a three-phase unscreened heavy-current busduct with solid insulation. The deterministic methods have been used for this purpose, namely the Gauss-Seidel, simple gradient, coupled gradient methods and, an indeterministic method – i.e. a modified genetic algorithm method. Effectiveness of these methods in solving the task has been tested. A calculation model of the electrodynamic parameters determining the state of the system has been presented.
PL
W pracy przeanalizowano rezultaty optymalizacji geometrii trójfazowego nieekranowanego toru wielkoprądowego o izolacji stałej. Zastosowano metody deterministyczne: Gaussa-Seidela, gradientu prostego, gradientu sprzężonego oraz jako niedeterministyczną zmodyfikowaną metodę algorytmu genetycznego i badano ich efektywność w rozwiązywaniu postawionego zadania. Przedstawiono model obliczeniowy wielkości elektrodynamicznych opisujących stan układu.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.