Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 200

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  generacja rozproszona
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wynik komputerowej symulacji pracy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z generacją rozproszoną. Przedstawiono także analizę wpływu pracy instalacji fotowoltaicznych na wartości napięcia w sieci elektroenergetycznej niskiego napięci.
EN
The article presents the results of a computer simulation of low voltage power network operation. An analysis of the influence of photovoltaic installations on voltage values in the low voltage electric power network has been presented.
PL
W artykule przedstawiono ryzyko i negatywne następstwa nieintencjonalnej pracy wyspowej generacji rozproszonej. W skrócie omówiono metody zabezpieczenia przed taką pracą, w literaturze fachowej zaklasyfikowane jako zabezpieczenia LOM (loss of mains). Została postawiona teza, że wraz ze wzrostem nasycenia źródłami generacji rozproszonej w sieci dystrybucyjnej tradycyjne metody LOM (zarówno oparte na algorytmach pasywnych, jak i aktywne) są coraz mniej skuteczne. Odpowiedzią na te trudności jest zastosowanie w zabezpieczeniach LOM techniki synchrofazorów. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładową aplikację realizującą zabezpieczenie LOM w oparciu na zabezpieczeniu Eprotect z funkcją synchrofazorów produkcji Energotestu.
EN
The paper presents the risks and negative consequences of the unintentional island generation of distributed generation. The methods of protection against such work have been briefly described, in the professional literature and are classified as LOM (loss of mains). The thesis has been put forward that with the increase in saturation of distributed generation sources in the distribution network, traditional LOM methods (both based on passive and active algorithms) are less and less effective. The answer to these difficulties is the use of synchrofazor technology in LOM protection. The final part of the paper presents an example application implementing LOM protections based on Eprotect relay with the function of synchrophasor measurements produced by Energotest.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie rozwoju sieci dystrybucyjnych SN i nn z wykorzystaniem transformatorów SN/nn z podbobciążeniowymi przełącznikami zaczepów. Pokazane zostało podejście alternatywne do klasycznej rozbudowy sieci. Prezentowane podejście umożliwia obniżenie kosztów i skrócenie czasu modernizacji sieci. W artykule przedstawiono przykład rozwiązania wdrożonego w 2019 r., w sieci jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej. Zaprezentowane zostały możliwości układu oraz omówiono zrealizowany algorytm.
EN
Issues regarding to MV&LV grid development planning with application of Voltage Regulating Distribution Transformers (VRDT) were investigated. The article presents an alternative approach to traditional network reinforcement. This approach enables the reduction of cost and time for grid upgrade. The described project has been developed in 2019 for a Polish Distribution System Operator. Opportunities of applied regulating algorithm are presented.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia udziału rozproszonych źródeł energii w wyłączaniu zwarć. Przeanalizowano znane jednostki generacji rozproszonej pod kątem zdolności generacji prądu zwarciowego. Omówiono współczesne wymagania sieciowe w tym zakresie. Została przybliżona konstrukcja falownika energoelektronicznego pod kątem ograniczenia prądu wyjściowego. Zaprezentowano typowe wartości przeciążalności prądowej falowników na przykładzie UPS. Zasygnalizowano problematykę strategii wyłączania zwarć w układach, gdzie decydującą rolę pełnią źródła rozproszone, przede wszystkim elektrownie słoneczne i wiatrowe. Wskazano prowadzone prace badawcze w tym zakresie. Nakreślono potrzebę dalszych prac badawczych i konstrukcyjnych w sprawie.
EN
The article presents the issues of the share of distributed energy sources in short-circuit breaking. Known distributed energy resources were analysed in terms of the ability to generate short-circuit current. Contemporary network requirements in this area are discussed. Design of the power electronic inverter in terms of limiting the output current is presented. Typical values of current overload of inverters are shown on the example of UPS. The issues of the strategy of short-circuit breaking in systems, where distributed energy resources play a decisive role, especially solar and wind power plants. The need for further research and construction work on the case was outlined.
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
6
Content available remote Światowy rynek ogniw paliwowych
PL
Ogniwa paliwowe zamieniają energię chemiczną paliwa w sposób bezpośredni na energię elektryczną i ciepło. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój tej technologii. W artykule przedstawiono rynek światowy ogniw paliwowych w liczbach w latach 2008 - 2018. Wymieniono przykłady wdrożeń oraz plany rozwoju tej technologii. Dokonano również przeglądu podstawowych typów ogniw paliwowych, ich charakterystyk, wad i zalet.
EN
The fuel cell convert chemical energy of a fuel directly into electrical energy and heat. In last years dynamic development of fuel cell technology is observed. The article presents the world fuel cell market in numbers from 2008 to 2018.Eexamples of implementations and plans for the development of this technology are listed. The basic types of fuel cells, their characteristics, disadvantages and advantages are also reviewed.
EN
This paper presents the influence of distributed generation DG and reclosers placement on the reliability of distribution network. The brute force method and evolutionary algorithm were used to solve the optimization task. The placement of the switches was determined independently using two criteria. The first criterion is the reserve factor, while the second criterion is the SAIDI index. The proposed methods were tested on a real medium voltage distribution system in two variants of operation: with and without.
PL
W artykule przedstawiono wpływ generacji rozproszonej i lokalizacji reklozerów na niezawodność sieci dystrybucyjnej. Zastosowano algorytm przeglądu zupełnego oraz algorytm ewolucyjny. Lokalizację reklozerów ustalono stosując dwa kryteria: współczynnik rezerwowania oraz wskaźnik SAIDI. Obliczenia zrealizowano dla rzeczywistej sieci średniego napięcia.
EN
The purpose of this study is to optimize the location and capacity of PV in the feeder distribution system 20 kV of Central Sulawesi, Indonesia. The proposed method uses the optimization method of development from the genetic algorithm, namely NSGA-II. Optimization is carried out in three scenarios by considering the value of the total active PV power capacity which produces the minimum active power loss and voltage deviation. The simulation result shows that the integration of PV-DG can improve drop voltage of distribution system performance due to load growth effect.
PL
Celem tego badania jest optymalizacja lokalizacji i wydajności PV w systemie dystrybucji zasilania 20 kV w środkowym Sulawesi w Indonezji. Proponowana metoda wykorzystuje optymalizację opartą na algorytmie genetycznym, mianowicie NSGA-II. Optymalizację przeprowadza się w trzech scenariuszach, biorąc pod uwagę wartość całkowitej mocy czynnej PV, która powoduje minimalne straty mocy czynnej i odchylenie napięcia. Wynik symulacji pokazuje, że integracja PV-DG może poprawić wydajność systemu dystrybucji ze względu na efekt wzrostu obciążenia.
PL
W artykule opisano krajowe doświadczenia w dziedzinie projektowania i wykonawstwa turbin parowych małej mocy (do 400 kW) dla energetyki rozproszonej na tle turbin dostępnych na rynku. Omówiono własne konstrukcje, możliwości obliczeniowe i uwarunkowania technologiczne oraz przedstawiono estymacje kosztów wytwarzania takich maszyn.
EN
In the current paper national experiences within the area of design and manufacturing of low power steam turbines (up to 400 kW) for distributed power generation are described, in relation to turbines available on the market. Our original constructions have been appropriately addressed, including computational possibilities and manufacturing conditions. We also demonstrate cost estimates for producing such machines.
PL
Artykuł dotyczy możliwości wykorzystania farm wiatrowych w regulacji pierwotnej i wtórnej częstotliwości napięcia w systemie elektroenergetycznym. Zaprezentowano model systemu złożony z farmy wiatrowej, zastępczego generatora synchronicznego oraz obciążenia. Opracowano algorytm regulacji częstotliwości uwzględniający dwa etapy: regulację pierwotną z uwzględnieniem sztucznej inercji turbin wiatrowych oraz regulację wtórną dostępną na żądanie operatora. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ilustrujące przebieg zmian częstotliwości w zależności od generacji farmy i ograniczeń operatora dla różnych scenariuszy pracy układu.
EN
The presented article concerns the possibility of using wind farms in frequency regulation in the power system. In the research, a system model composed of wind farm, equivalent synchronous generator and load was used, built in the environment of the PSCAD. The applied frequency control algorithm consist of two stages: primary control allowing to limit dynamic phenomena in the system through use the artificial inertia of wind turbines and secondary regulation available at the request of the system operator. The presented research results illustrate frequency changes depending on the farm’s generation and limitations of the distribution system operator for various wind farm participation scenarios in the system frequency regulation taking into account changes in system load and available wind energy.
PL
Wzrost cen energii elektrycznej, rozwój generacji rozproszonej oraz konieczność ograniczenia emisji CO2 sprawia, że należy rozważać stopniowe instalowanie źródeł fotowoltaicznych (PV) na budynkach użyteczności publicznej. Trend ten obserwowany w Europie Zachodniej zaczyna również być widoczny w Polsce. Jest to spowodowane dostępnością na budynkach i wokół nich powierzchni dostosowanych do montażu instalacji PV oraz bliskością odbiorów energii. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia w miastach ze względu na ich budowę cechuje duża niezawodność. Struktura tych sieci dostosowana jest do stopnia zurbanizowania danego obszaru. Sieci te, szczególnie w nowobudowanych osiedlach, charakteryzują się dostateczną przepustowością kabli, krótszymi długościami poszczególnych obwodów oraz zapasem mocy w stacjach SN/nn. Artykuł ma za zadanie zaprezentowanie na przykładzie wybranego osiedla mieszkaniowego możliwości rozwoju instalacji PV w warunkach miejskich. Jest również próbą oceny ich wpływu na sieć nn, a także próbą wskazania korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy źródeł fotowoltaicznych z siecią miejską.
EN
Electricity price increase, development of distributed generation and the need to reduce CO2 emission mean that the gradual installation of photovoltaic sources (PVs) on public buildings should be considered. This trend observed in Western Europe can also be seen in Poland. This is facilitated by the availability on buildings and around them of surfaces adapted to the installation of PV sources and the proximity of energy consumers. Low-voltage power networks in urban areas, due to their structure, are characterized by high reliability. The structure of these networks is adapted to the degree of urbanization of the area. These networks, especially in newly built housing estates, are characterized by sufficient capacity of selected cables, shorter lengths of circuits and a reserve of installed power in the MV/LV substations. The article aims to present, on the example of a selected housing estate, the possibility of developing a PV installations in urban conditions. It is also an attempt to assess their impact on the LV network, as well as to indicate the benefits and threats resulting from the cooperation of photovoltaic sources with the urban network.
PL
Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej może w nieodległej przyszłości wymusić wstrzymanie rozwoju lub wręcz wycofanie wielu wielkoskalowych jednostek konwencjonalnych. Jednostki te stanowią podstawowe źródła wytwórcze polskiego systemu elektroenergetycznego, dlatego ewentualne ich wycofanie implikuje ryzyko niewystarczającego pokrycia zapotrzebowania na moc. Potencjalnym źródeł mocy dodatkowej mogą być m.in. rozproszone źródła wytwórcze agregowane w ramach klastrów energii. W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału klastrów.
EN
The European Union's energy and climate policy may force the deep modernization or withdrawal of many large-scale conventional units in the near future. These sources are a basic component of the generation sector of the Polish power system, therefore their possible withdrawal implies the risk of insufficient coverage of power demand. One of the sources of additional power may be dispersed generation sources that are aggregated within energy clusters. The article presents the results of the energy clusters potential analysis.
13
Content available remote Topologie instalacji hybrydowych OZE wraz ze strategią kontraktowania energii
PL
W artykule przedstawiono przegląd topologii instalacji hybrydowych OZE, możliwych do zastosowania jako alternatywne źródła energii w mikrosieciach i klastrach energii. Omówiono sposoby konfiguracji źródeł hybrydowych, możliwości tworzenia kombinacji danych technologii i ich wykonalność. Oszacowano także profil wytwórczy takiej instalacji dla różnych pór roku. Na podstawie otrzymanych danych zaprojektowano strategię kontraktowania energii elektrycznej, która maksymalizuje wykorzystanie źródeł energii wchodzących w skład instalacji hybrydowej OZE. Następnie oszacowano potencjalne przychody ze sprzedaży energii.
EN
The paper presents a review of the topologies of hybrid RES installations, possible to be used as alternative energy sources in microgrids and energy clusters. The methods of configuration of hybrid sources, possibilities of creating combinations of given technologies and their feasibility are discussed. The production profile of such an installation, for different seasons of the year, is also estimated. On the basis of the data received, a strategy of contracting electricity was designed, which maximizes the use of energy sources included in the hybrid RES installation. Then, potential income from the sale of energy from this installation was estimated.
EN
The assessment of voltage disturbing emission sources still lacks adequate models for customer side incorporating mixed loads and distributed power generation. The paper proposes a solution for this challenging task. It includes the determination of topology and parameters of equivalent circuits representing customers’ installations with local power sources in three- and four-wire networks. The equivalent circuits are developed on the basis of two-staged transformation, meet requirements of IEC 61000-4-30 and can be used for the on-line assessment of the emission sources of linear voltage disturbances.
PL
W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu konkurujących zadań w sieci zawierającej różne obciążenia I rozproszone generatiry. Określono topologię I parametry obwodów zastępczych reprezentujących instalacje klientów w sieci trzy- I czteroprzewodowej. Schematy zastępcze okręslono na bazie dwustopniowej transformacji z uwzględnieniem normy IEC 61000-4-30. Pozwoliło to na okręślanie on-line źródeł emisji zakłóceń.
PL
Kierunek postępu współczesnej energetyki wyznaczany jest poprzez rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pojawienie się nowych rodzajów odbiorów. Światowe trendy wskazują na dalszy dynamiczny rozwój OZE kosztem energetyki konwencjonalnej. Dla sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia wprowadzenie źródeł energii w postaci mikrogeneratorów fotowoltaicznych oznacza odejście od dotychczasowej konfiguracji sieci. Rodzi to szereg problemów, szczególnie istotnych w sytuacji znacznego poziomu penetracji źródeł fotowoltaicznych oraz innych źródeł rozproszonych. W artykule przedstawiono metody komunikacji pomiędzy elementami systemu sterowania pracą sieci nn z dużym nasyceniem źródeł rozproszonych i innych elementów aktywnych w tej sieci. Opisano różnice pomiędzy technologiami komunikacyjnymi oraz ich podstawowe cechy, w tym wady i zalety.
EN
The direction of progress of the energy industry is determined by the development of technologies for obtaining energy from renewable sources and the emergence of new types of loads. Global trends indicate further dynamic development of renewable energy at the expense of conventional energy. In a low-voltage network, distributed energy sources change the existing network structure. This is the cause of problems, particularly meaningful in a situation of high share of photovoltaic and other dispersed sources. The article presents methods of communication between elements of the LV network control system with high saturation of distributed sources and other active elements in this network. Differences between communication technologies and their basic features, including advantages and disadvantages, have also been described.
16
Content available Generacja rozproszona a niezawodność
PL
W artykule podjęto problematykę wyznaczania wskaźników dyspozycyjności i awaryjności źródeł generacji rozproszonej, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono wskaźniki niezawodnościowe konwencjonalnych jednostek wytwórczych powszechnie stosowane w krajowym systemie elektroenergetycznym. Omówiono tendencje rozwoju źródeł generacji rozproszonej, podkreślając ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego w aspekcie niezawodności. Przedstawiono przykład obliczeniowy dotyczący wyznaczania wielostanowego modelu niezawodnościowego jednostki wytwórczej wykonany przy użyciu programów komputerowych wspomagających obliczenia naukowe i inżynierskie.
EN
The article addresses the issue of determining the availability and failure indicators for dispersed generation sources, especially renewable energy sources. The reliability indicators of conventional generation units, commonly used in the national power system are presented. The trends in the development of distributed generation sources, emphasizing their impact on the operation of the power system in terms of reliability are discussed. A calculation example concerning the multi-state reliability model of a generation unit is shown. The computer programs supporting scientific and engineering calculations are used.
PL
W krajowej energetyce rośnie znaczenie prosumentów, klastrów energii i rozproszonej generacji. Tytułowe instalacje to systemy oparte na prywatnych, bądź komunalnych źródłach (np. przydomowe panele fotowoltaiczne, biogazownie, bądź gminne elektrociepłownie), przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, w miejscu gdzie pierwotnie nie zakładano żadnych źródeł wytwórczych. Pozwalają one, w przypadku rozproszonej generacji i lokalnej konsumpcji, uniknąć kosztów i strat związanych z przesyfem energii elektrycznej i cieplnej na dłuższych odcinkach, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii. Jednocześnie omawiane instalacje umożliwiają lokalne zagospodarowanie odpadów i innych substratów na cele energetyczne w tzw. układach mikrokogeneracyjnych, czyli efektywną i przyjazną środowisku produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
PL
Technologia organicznego obiegu Rankine’a (ORC) od dwóch dekad zyskuje coraz większe zainteresowanie, któremu odpowiada rosnąca oferta komercyjna. Z drugiej strony jednakże rozproszone elektrownie i elektrociepłownie ORC są obecnie budowane głównie w krajach Europy zachodniej. Technologia ORC najczęściej znajduje zastosowanie w wykorzystaniu energii geotermalnej oraz przemysłowej energii odpadowej. W Polsce znalazła ona zastosowanie wyłączenie w układach elektrociepłowni opalanych biomasą. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny możliwości i uwarunkowań wykorzystania technologii ORC do zagospodarowania przemysłowej energii odpadowej. Z uwagi na zakres omawianej problematyki pracę podzielono na trzy części poświęcone odpowiednio zagadnieniom technologicznym, ocenie potencjału przemysłowej energii odpadowej oraz opłacalności projektów. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe rozwiązania technologiczne do odzysku energii odpadowej, ze w szczególnym omówieniem technologii ORC. Przedstawiono uwarunkowania wynikające z charakterystyki procesu termodynamicznego. Dokonano przeglądu komercyjnej oferty producentów, dostępnych mocy urządzeń, rozwiązań technicznych oraz liczby zrealizowanych projektów.
EN
The Organic Rankine Cycle (ORC) technology has been gaining more and more interest for the last two decades. This has been corresponding with a growing commercial offer. However, on the other hand, distributed power and cogeneration ORC plants have been so far mainly built in Western European countries. ORC technology is most commonly used in the utilization of geothermal energy, biomass and industrial waste energy. In Poland, the technology has been implemented only in biomass-fired cogeneration plants. This paper attempts to evaluate the possibilities and conditions of using ORC technology for industrial waste energy recovery. This article presents basic technological solutions for waste energy recovery, with a special discussion of ORC technology. There have been presented and discussed conditions resulting from the characteristics of the thermodynamic process. There have been also reviewed commercial offer of manufacturers, characteristics of available equipment, technical solutions and the number of completed projects in the field of waste heat recovery.
PL
Problemem omawianym w niniejszej pracy jest optymalny dobór opalanej biomasą jednostki kogeneracyjnej opartej na technologii ORC do istniejącej ciepłowni miejskiej opalanej węglem. W zadaniu uwzględnia się określone dla miejsca instalacji ograniczenia techniczne, ekonomiczne i ekologiczne. Jako przypadek referencyjny przyjęto ciepłownię komunalną w Krośnie. W oparciu o doświadczenia operacyjne zainstalowanej tam jednostki kogeneracyjnej przeprowadzono badania optymalizacyjne w celu zbadania wpływu aktualnych warunków ekonomicznych i prawnych na optymalny dobór mocy układu kogeneracyjnego. Uwzględniono różne ceny energii elektrycznej, biomasy i węgla oraz wpływ ceny EUA (European Emission Allowance).
EN
The problem discussed in this paper is optimal sizing of biomass-fired ORC cogeneration unit into existing coalfired district heating plant under given site-specific technical, economic and ecological constraints. In this paper the municipal heating plant in Krosno is taken into account as the reference case. Basing on the operational experiences from this unit an optimisation study has been performed in order to examine the influence of current economic and legal conditions on the optimal design characteristics of the plant. Different electricity, biomass and coal prices are taken into account as well as the influence of the EUA (European Emission Allowance) price is examined.
PL
Z produkcją przemysłową związane są straty energii. Istotnym kierunkiem w dążeniu do poprawy efektywności energetycznej produkcji przemysłowej jest wykorzystanie dostępnej energii odpadowej. Z drugiej strony, o możliwości jej użytecznego zagospodarowania w miejscu występowania decyduje między innymi zapotrzebowanie na nośniki energii, które mogłyby zostać zastąpione przez energię odpadową. Jednym z takich nośników jest energia elektryczna, która może zostać wykorzystana zarówno w miejscu wytwarzania, jak i wyprowadzona do zewnętrznej, rozległej sieci elektroenergetycznej. Nie wszystkie jednak zasoby energii odpadowej mogą zostać wykorzystane do wytwarzania energii elektrycznej. O możliwości wytwarzania energii elektrycznej decydują przede wszystkim parametry termodynamiczne nośnika, takie jak temperatura i ciśnienie, w odniesieniu do warunków otoczenia. W niniejszym artykule przedstawiono podstawową charakterystykę i klasyfikację ciepła odpadowego. Omówiono także przyjętą metodologię szacowania dostępnego potencjału ciepła odpadowego. Dokonano oszacowania potencjału dostępnego w poszczególnych gałęziach polskiego przemysłu w zależności od nośnika i jego temperatury. Oszacowano również potencjał produkcji energii elektrycznej w rozproszonych układach w technologii organicznego obiegu Rankine’a (ORC).
EN
Energy losses are associated with industrial production. An important direction in striving to improve the energy efficiency of industrial production is the use of available waste energy. On the other hand, the demand for energy carriers, which could be replaced by waste energy, determines the possibility of its use in the place of its occurrence. One of such carriers is electricity, which can be used both in the place of production and exported to an external, power grid. However, not all waste energy resources can be used to generate electricity. The ability to generate electricity is primarily determined by the thermodynamic parameters of the carrier, such as temperature and pressure, in relation to the ambient conditions. This article presents the basic characteristics and classification of waste heat. The adopted methodology for estimating the available potential of waste heat is also discussed. The potential available in particular branches of Polish industry depending on the medium and its temperature was estimated. The potential of electricity production in distributed Organic Rankine Cycle systems (ORC) was also estimated.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.