Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  direct surplus
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Badaniami objęto 10 gospodarstw rolnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej. Średnia powierzchnia użytków rolnych w badanych obiektach wyniosła 7,71 ha. Za cel pracy przyjęto określenie efektywności gospodarowania, w oparciu o wskaźnik nadwyżki bezpośredniej oraz produkcji końcowej brutto. Uzyskane wyniki wykazały, iż średnio na 1 ha UR wartość uzyskanej nadwyżki bezpośredniej w każdym z badanych gospodarstw przekroczyła 10 tys. zł. W przeliczeniu na jedną roboczogodzinę przypadało średnio 0,03 tys. zł produkcji końcowej brutto. Wyposażenie parku maszynowego było zgodne z kierunkiem prowadzonej produkcji rolniczej.
EN
The research covered 10 farms united in fruit-growing manufacturers' group. Average arable land area in the examined farms reached 7.71 ha. In the scope of this work, the researchers chose to determine management efficiency on the basis of direct surplus index and gross end production index. Obtained results proved that, on average per 1 ha of arable land (AL), the value of acquired direct surplus in each of the examined farms exceeded 10 thousand PLN. On average, there was 0.03 thousand PLN of gross end production per one man-hour. Possessed stock of machines corresponded to the orientation of carried out agricultural production.
EN
The paper contains an attempt to determine the economic size of 147 examined farms, at the same time taking into account the European Union subventions acquired in the scope of the so-called direct payments (financed by European Guarantee Fund). The scope of work covered farms located within Southern Poland. Obtained results allow to conclude that the production direction may be a determinant of acquired direct surplus value. Received direct subsidies reaching 7.63-17.67 thousand PLN*farm-1 allow to compensate for the values of incurred direct outlays.
PL
W pracy podjęto próbę określenia ekonomicznej wielkości 147 badanych gospodarstw rolnych, uwzględniając przy tym subwencje unijne uzyskane w ramach tzw. płatności bezpośrednich (finansowanych z Europejskiego Funduszu Gwarancji). Przedmiotem pracy objęto gospodarstwa zlokalizowanych na terenie Polski Południowej. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż kierunek produkcji może być determinantą uzyskanej wartości nadwyżki bezpośredniej. Pozyskiwane dopłaty bezpośrednie na poziomie 7,63-17,67 tys.zł*gosp.-1 pozwalają rekompensować wartość ponoszonych nakładów bezpośrednich.
PL
Przedstawiono poziom oraz docelowe wykorzystanie funduszy unijnych na zakup maszyn i narzędzi w gospodarstwach rolniczych. Jako zmienną grupującą przyjęto lokalizację badanych obiektów. Wartości obliczonych wskaźników potwierdzają występowanie zróżnicowania poziomu wykorzystaniu funduszy w gospodarstwach w zależności od ich lokalizacji. Zakup poszczególnych maszyn był ściśle związany z prowadzoną działalnością rolniczą i był współfinansowany ze środków unijnych.
EN
The study deals with the level and destined usage of the EU funds for purchasing of machines and implements by the farms. Localization of objects was assumed as an assembling variable. The values of calculated indices confirm the occurrence of differentiated level of using funds by the farms depending on their localization. Purchases of particular machines were closely connected with the direction of realized agricultural production and cofinanced from the EU funds.
PL
Celem pracy było określenie wielkości, wartości i struktury środków materiałowych pochodzenia wewnętrznego (np. materiał siewny, pasze) oraz zewnętrznego (np. nawozy, środki ochrony roślin) bezpośrednio zużytych w produkcji gospodarstw. Nakłady te analizowano w odniesieniu do wartości produkcji globalnej oraz nadwyżki bezpośredniej. Do obliczeń wykorzystano 116 wniosków składanych przez małopolskich rolników do ARiMR w celu uzyskania pomocy finansowej z przeznaczeniem na rozwój gospodarstw. Badane obiekty podzielono na 8 grup według liczby uprawianych grup roślin technologicznie jednorodnych, która decydowała o stopniu uproszczenia. Koszty bezpośrednie średnio wynosiły 4,62 tys. złźha-1 UR. Najwyższe, poniosły gospodarstwa należące do grupy o III stopniu uproszczenia, zaś najniższe - obiekty o najwyższym (I) stopniu uproszczenia produkcji roślinnej. Przeprowadzono również analizę statystyczną wykorzystując program STATISTICA v.8.0.
EN
The study aimed at determination of the amount, value and structure of the material means of internal origin (e.g. sowing material, feeds), and those from outside (e.g. the fertilizers, crop protection chemicals), directly used in production on the farms. These inputs were analysed in relation to the value of global production and the direct surplus. Calculations were based on 116 applications of local farmers submitted to the ARiMR (Agency for Development and Modernization of Agriculture) in order to getting financial support provided for development of the farms. Surveyed objects were divided into 8 groups according to the number of cultivated crops of similar technology, what decided on the stage of simplification. Average direct costs amounted to 4.62 thousand PLN per 1 ha AL. The highest costs were born by the farms included into group of the 3rd simplification degree, whereas the lowest - by the objects of the 1st simplification degree in crop production. Statistical analysis was carried out using STATISTICA v.8 programme.
PL
W pracy określono warunki gospodarowania w wybranych gospodarstwach powyżej 70 ha UR w woj. małopolskim. Dokonano analizy wskaźników charakteryzujących produkcję rolniczą oraz wyposażenie obiektów w park maszynowy. Uzyskana średnia wartość nadwyżki bezpośredniej na poziomie 3,50 tys.zł*ha-1UR w odniesieniu do średniej powierzeni użytków rolnych tj. 168,0 ha UR pozwala wnioskować, iż badane gospodarstwa cechowała produkcja wysokotowarowa.
EN
The work determines management conditions in selected farms exceeding 70 ha of arable land in Małopolskie (Lesser Poland) Voivodship. The research involved analysis of indexes characteristic for farm production and possession of machine stock in the observed objects. Obtained mean direct surplus value at the level of 3.50 thousand PLN*ha-1 of arable land with reference to average area of arable land, that is 168.0 ha, allows to conclude that the examined farms are characterised by high commodity production.
PL
W pracy przedstawiono analizę technicznego uzbrojenia procesu pracy w gospodarstwach rodzinnych w odniesieniu do uzyskiwanej nadwyżki bezpośredniej. Badaniami objęto 42 gospodarstwa rodzinne. Uzyskane wyniki przedstawiono metodą tabelaryczno opisową. Przeprowadzona analiza wykazała wpływ wyposażenia technicznego gospodarstw na uzyskiwaną nadwyżkę bezpośrednią.
EN
The paper presents the analysis of the technical development of the working process in family farms in relation to the direct surplus gained. Forty-two family farms were investigated. The results obtained have been presented using tabular and descriptive methods. The analysis performed has shown the effect of farm equipment on the direct surplus gained.
PL
Za podstawę analizy przyjęto dwa mierniki służące do klasyfikacji gospodarstw rolnych tj. wartość nadwyżki bezpośredniej uzyskanej z produkcji rolniczej oraz jej intensywność organizacji. Stwierdzono, iż istnieje zależność pomiędzy tymi miernikami jak również w odniesieniu ich do wskaźników charakteryzujących park maszynowy. Najkorzystniejsze wartości analizowanych zmiennych oraz ich wzajemne relacje odnotowano w grupie gospodarstw w z przedziału 6,1-10 ha UR.
EN
Two measures used in farm classifications have been taken as the basis of the analysis, that is the value of direct surplus obtained from agricultural production, and its organisation intensity. It has been found that there is a relationship between these measures, as with their reference to indexes that characterise machine stock. Most advantageous values of the analysed variables and their interrelations were observed in the group of farms sized from 6.1 to 10 ha of arable land.
PL
Zakładając, iż posiadanie odpowiedniej wiedzy jak i umiejętności (zdobytych podczas procesu kształcenia) jest jednym z niezbędnych czynników mających wpływ na trafność podejmowanych decyzji przez osoby zarządzające gospodarstwem podjęto próbę określenia tego wpływu. Zważywszy na zróżnicowanie regionalne polskiego rolnictwa w porównaniu powyższych zależności uwzględniono lokalizację badanych gospodarstw. Zakresem pracy objęto obiekty z woj. małopolskiego oraz z wielkopolskiego. Regiony te różnią się pod względem struktury agrarnej i ukierunkowania produkcji. Uzyskane wyniki potwierdzają istnienie relacji i powiązań pomiędzy czynnikiem wykształcenia a osiąganymi wskaźnikami ekonomiczno-produkcyjnymi gospodarstw.
EN
Assuming that possession of suitable knowledge and skills (acquired during education process) is one of the requisite factors affecting accuracy of decisions being made by people managing farms, the researchers made an attempt to determine this impact. Due to regional diversification of Polish agriculture, they took into account locations of examined farms when comparing the abovementioned relations. The scope of the research covered farms located both in Małopolskie and Wielkopolskie Voivodeships. These regions differ from point of view of agricultural structure and orientation of production. Obtained results confirm relation and links between educational factor and economic-production indicators being reached by farms.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.