Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photosensitizer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przełyk Barretta charakteryzuje się występowaniem nieprawidłowego nabłonka walcowatego w dolnej części przełyku. Wiąże się on ze znacznym wzrostem ryzyka zachorowania na gruczolakoraka przełyku. Do niedawna jedyną metodą leczenia pacjentów z przełykiem Barretta i dysplazją dużego stopnia było postepowanie chirurgiczne. Obecnie coraz szerzej stosowane są endoskopowe metody leczenia, a wśród nich terapia fotodynamiczna. Celem pracy jest omówienie obecnego stanu wiedzy na temat wykorzystania terapii fotodynamicznej w leczeniu przełyku Barreta oraz gruczolaku przełyku.
EN
Barrett's esophagus is characterized by abnormal columnar epithelium in the lower esophagus. It binds with a significantly increased risk of developing esophagus adenocarcinoma. Until recently, the only treatment of patients with Barrett's esophagus and high-grade dysplasia was surgical operation. Currently, they are more widely used endoscopic treatment, including photodynamic therapy. The purpose of this article is to review the present state of knowledge on the use of photodynamic therapy in the treatment of Barrett's esophagus and esophageal adenocarcinoma.
PL
Terapia fotodynamiczna postrzegana jest obecnie jako metoda przydatna w leczeniu wielu typów nowotworów w różnym stadium zaawansowania oraz chorób innego pochodzenia. Aktywacja fotouczulacza wybiórczo zgromadzonego w nieprawidłowych komórkach przez światło laserowe o odpowiedniej długości fali, nie dość, że pozwala na oszczędzenie zdrowych, niezaatakowanych procesem chorobowym obszarów, to jest także wysoce skuteczna i dobrze znoszona przez pacjentów. Jednakże często opisywanym przez nich dyskomfortem towarzyszącym leczeniu jest ból. Reakcja bólowa w PDT zależy w dużym stopniu od rodzaju, umiejscowienia i rozmiaru leczonej zmiany chorobowej. Nie bez znaczenia są także inne czynniki charakterystyczne dla PDT jak typ oraz stężenie fotouczulacza, fluencja, gęstość strumienia cząstek, promieniowanie, źródło światła, długość fali, frakcjonowanie naświetlania, wzrost temperatury, wiek i płeć pacjenta oraz fototyp i rodzaj skóry. Współczesna medycyna dysponuje skutecznymi narzędziami w walce z bólem pojawiającym się także w wyniku postępowania terapeutycznego, jak np. PDT. W niniejszej pracy dokonano przeglądu stosowanych dotychczas metod niwelowania i leczenia dolegliwości bólowych towarzyszących fototerapii.
EN
Photodynamic therapy is perceived nowadays as useful method of treating many types of tumors of diverse severity, as well as other diseases. Firstly, the activation of photosensitizing agents selectively accumulated in tumor cells by laser light, suitable for the wavelength of the substance allows to spare healthy, not undergoing disease process regions. Secondly, this procedure is very effective and well tolerated by patients. However, the main side effect described by patients is pain. The pain reaction caused by PDT depends largely on the type, localization and extent of treated lesion. The other typical for PDT factors such as type and concentration of photosensitizing agent, fluence and irradiance, light source and wavelength, fractionated light, temperature increase, patient age and sex, skin phototypes are not insignificant. There are effective methods of controlling the pain occuring during treatment procedures, such as PDT. This article also provides a review of commonly used relieving procedures of pain caused by phototherapy.
PL
Dokonano syntezy ftalocyjaniny cynku(II) podstawionej ugrupowaniami 3-(pentyloksykarbonylo) propoksylowymi i 2-(1,9-dihydro-6H-puryn-6-on-9-ylo)etoksylowymi. Barwnik scharakteryzowano z wykorzystaniem spektrometrii mas, spektroskopii UV-VIS oraz różnych technik NMR.
EN
6-Methylthiopurine was substituted at the N9 position with BrCH₂CH₂OH in HCONMe₂, at 65°C and etherified with 3-nitrophthalonitrile in Me₂SO at 40°C. The phthalonitrile derivative and 3,6-bis[3-(ethoxycarbonyl)propoxy]-1,2-benzenedicarbonitrile were subjected to the macrocyclization in presence of 1,8-diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene and Zn(OAc)2 in n-pentanol at 110°C to yield a green zinc(II) {1,4,8,11,15,18-hexakis-bis[3-(pentoxycarbonyl)propoxy]-22-[1,9-dihydro-6H-purin-6-on-9-yl)ethoxy]phthalocyanine pigment and a known zinc(II){1,4,8,11,15,18,22,25-octakis[(3-pentoxycarbonyl)propoxy]phthalocyanine as a by-product. The purine-phthalocyanine conjugate was characterized by mass spectrometry, UV-VIS spectroscopy and various NMR techniques.
EN
The application of spectroscopic study, microscopic and AFM imaging for examination of fiberoptic applicators is presented. The potential carriers of photoactive agents for photodynamic medicine in form of sol-gel coatings of fiberoptic applicators, are proposed. Optical and morphological properties of the proposed sol-gel coatings doped with photosensitizer Photolon, are characterized. The influence of pH and oxygen changes on entrapped Photolon properties, was examined, as well. The morphology of the applicator coating was examined by using atomic force microscopy. The light distribution from an applicator was studied by means of computer aided image analysis.
PL
Poniższa praca prezentuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego wskazań do leczenia fotodynamicznego w chorobach nowotworowych skóry, jak i prace prezentujące nowe możliwości zastosowania PDT także w nienowotworowych chorobach skóry. Udowodnione jest skuteczne leczenie z zastosowaniem terapii fotodynamicznej takich schorzeń, jak raki podstawnokomórkowe, choroba Bowena, rogowacenie słoneczne, powierzchowny rak kolczystokomórkowy, przerzuty raka piersi do skóry, ziarniniak grzybiasty oraz łuszczyca. Wykazano także, iż PDT z miejscową aplikacją kwasu 5-delta-aminolewulinowego (ALA) jest skuteczne w leczeniu epidermodysplazji brodawczakowatej, chorobie Dariera oraz w schorzeniach mikrobiologicznych, np. w kandidiazie. Nowym kierunkiem rozwoju PDT są wskazania kosmetyczne (odmładzanie skóry światłem). Wszystkie te wskazania związane są z selektywnym, bezpiecznym i skutecznym działaniem terapii fotodynamicznej.
EN
The study presents main medical indications of photodynamic therapy in skin neoplasm and new directions in the other, nonmalignant skin diseases. In dermatology PDT has been proven to be effective in the treatment of basal cell carcinomas (BCC), Bowen's disease, actinic keratoses, superficial squamous cell carcinomas (SCC), metastatic breast cancer, mycosis fungoides and psoriasis. It was also demonstrated that PDT with topical application of d-aminolevulinic acid (ALA) can selectively photosensitize other skin lesions, i.e.: epidermodysplasia verruciformis and affected skin areas in Darier's disease and microbiological infections (candidiasis). New approach of PDT is connected with cosmetic indication- photo-rejuvenation. These whole indications are connected with selective, safety and effective properties of PDT.
6
Content available Fenomen tlenu singletowego
PL
Tlen singletowy jest obiektem intensywnych badań już od prawie 80 lat. Jego niezwykłe właściwości, takie jak: wysoka reaktywność i silne właściwości utleniające, sprawiają, że uznawany jest za uniwersalny utleniacz. Za jedną z najwydajniejszych metod produkcji tlenu singletowego uważana jest fotogeneracja - z powodu krótkiego czasu życia tlenu singletowego przeprowadzana in situ. Tlen singletowy znajduje wiele zastosowań w różnych dziedzinach, zarówno przy oczyszczaniu ścieków jak i w medycynie.
EN
Singlet oxygen has been the subject of intensive research for almost 80 years. Its unusual properties, like high reactivity and oxidizing properties, make it a versatile chemical reagent. Photogeneration is considered as the most effective method of singlet oxygen formation, though it needs to be conducted in situ due to the short lifetime of that form of oxygen. Singlet oxygen has been already applied in the area of medicine and wastewater treatment.
7
Content available Fotodynamiczna terapia nowotworów
PL
Obok schorzeń układu krążenia, najczęstszą przyczyną zgonów są choroby nowotworowe. Terapia fotodynamiczna PDT oparta na wykorzystaniu światłoczułych związków chemicznych wydaje się być bardzo obiecująca. Światło jest wykorzystywane w lecznictwie od tysięcy lat. W starożytności leczono przy jego pomocy choroby takie jak bielactwo, łuszczyca, krzywica, a nawet psychozy. Metoda terapii fotodynamicznej (PDT) określana często fotochemioterapią, może być skutecznym sposobem w zwalczaniu niektórych odmian nowotworów. Terapia (PDT) i diagnostyka (PDD) fotodynamiczna jako metody leczenia i wczesnego wykrywania nowotworów cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wielu jednostek badawczych na całym świecie. Terapia fotodynamiczna najszerzej stosowana jest w dermatologii. Przy jej pomocy leczy się wiele typów nowotworów skóry, ale prowadzone są badania nad zastosowaniem metody w zwalczaniu nowotworów mózgu, układu pokarmowego, oddechowego lub rozrodczego i wielu innych. Głównym nurtem badań jest zastosowanie metody PDT w leczeniu nowotworów, jednak może być ona również pomyślnie stosowana w lecznictwie nieonkologicznym. Przypuszcza się, że w przyszłości terapia fotodynamiczna znajdzie zastosowanie w leczeniu chorób naczyń krwionośnych, schorzeń oczu, jak również nienowotworowych chorób skóry.
EN
Apart the cardiovascular diseases, the most cases of decease are due to cancer. Photodynamic therapy PDT, based on the use of the photosensitive compounds, seems very promising. Light is used in medicine since thousands of years. In antiquity it was used to treat such diseases as vitiligo, psoriasis, rickets (rachitis), and even psychosis. The method of photodynamic therapy (PDT), often designed as photochemotherapy, could be an effective way in combating with some varieties of tumors. Therapy (PDT) and diagnosis (PDD) photodynamic as a method of therapy and early detection of tumors has received unflagging interest of many research units from around the world. Photodynamic therapy is widely used in dermatology. With its help are cured many types of skin neoplasms, but actually are led studies on using this method in the struggle against brain tumors, gastrointestinal tumors, respiratory system tumors or genital system tumors and many others. Mainstream researches are consecrated to applying of the method of PDT in the treatment of tumors, but it also can be successfully applied in non-oncological medicine. It is also supposed that in the future the photodynamic therapy can be applied in the treatment of vascular diseases, eye diseases, as well as non-cancerous skin (cutaneous) diseases.
8
PL
Nanotechnologia obecna jest już w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Jednakże najważniejsze zastosowanie struktury submikronowe znajdują w elektronice i biotechnologii. Nanotechnologia stymuluje także rozwój medycyny. Duże zainteresowanie wzbudza zastosowanie nanoma-terialów do poprawy efektywności terapii fotodynamicznej. Niniejsza praca zawiera krótki przegląd metod polepszenia właściwości farmakokinetycznych fotouczulaczy stosowanych w PDT.
EN
Nanotechnology became popular in many fields of contemporary science and technology. The main areas of applications are in electronics and biotechnology. The developments in nanotechnology also stimulate the progress in medicine. There is an increasing interest in applications of nanomaterials for improving the efficacy of photodynamic therapy. The presented paper is a short survey of the methods proposed for optimizing the pharmacokinetic properties of PDT photosensitizers.
PL
Pomiary koncentracji związków chemicznych metodą pośrednią są szczególnie interesujące z punktu widzenia współczesnej medycyny. Naszym celem jest opracowanie sondy światłowodowej do pomiaru koncentracji fotouczulacza w tkankach poprzez pomiar intensywności fluorescencji. Terapia fotodynamiczna polega na podaniu fotouczulacza, a następnie kumulacji i naświetlaniu tego związku po czasie w celu wywołania efektu leczniczego. Określenie momentu kiedy współczynnik kontrastu osiągnie maksimum jest kluczowe dla skuteczności i powtarzalności zabiegu. Praca przedstawia wyniki pomiarów metodą bezkontaktową oraz analizę otrzymanych rezultatów.
EN
Indirect measurements of concentration of various compounds are particularly important from the modern medicine point of view of. Our goal is to design a fiber optic probe for measurement of the photosensitizer concentration in human tissues indirectly, by assessment of the fluorescence intensity. During the Photodynamic therapy a photosensitizer is first applied and after incubation time it is irradiated to cause a desired outcome. Determination of the appropriate moment to start the irradiation is a key to produce effective and repeatable outcome. The manuscript presents the results after using indirect measurement technique.
10
Content available remote Porhyrins for photodestruction or detection by MRI of fast growing cells
PL
Zdolność porfiryn do selektywnego kumulowania się w szybko rosnących komórkach ma dwa aspekty: niszczenie nowotworów (terapia fotodynamiczna, PDT) lub innych komórek w fotodynamicznej Inaktywacji wirusów, PDI, jak również wykrywanie tkanek tworzonych przez takie komórki, dzięki zjawisku fluorescencji lub magnetycznemu rezonansowi. Materiały i metody. Do badań wybraliśmy początkowo chlorofil "a". Następnie badaliśmy Inne fotouczulacze, które można podzielić na trzy grupy: porfiryny, chloryny i ftalocyjaniny. Wśród okopertowanych wirusów poddanych badaniom znalazły się: wirus pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV), opryszczki zwykłej (HIV-1) i wirusowej biegunki bydlęcej (BVDV), zaś wśród nieokopertowanych - wirus zapalenia mózgu i mięśnia sercowego (EMCV). Wybraliśmy metodę MRI, ponieważ jest to obecnie jedna z najlepszych technik obrazowania in vivo. Wyniki. Żaden z fotouczulaczy nie był aktywny przeciwko EMCV. Z kolei aktywność przeciwko pozostałym wirusom może zależeć od natury badanego wirusa. Aktywność może być też zależna od rodzaju stosowanych podłoży. Spośród zbadanych związków chloryny, niektóre porfiryny były aktywniejsze niż ftalocyjaniny. Wnioski. Sądzimy, że porfiryny mogłyby być stosowane do fotodestrukcji i fotodetekcji szybko rosnących komórek.
EN
The ability of porphyrins to accumulate selectively in fast growing cells has two sides, destruction of tumours (Photodynamic Therapy of cancer, PDT) or of other fast growing cells (e.g. Photodynamic Inactivation of viruses, PDI), and detection of tissues formed by fast growing cells (e.g. by fluorescence or by magnetic resonance Imaging). Materials and methods. We have chosen chlorophyll "a" as starting material because of its natural abundance and functionalities, especially the three carbonyl groups on the same side of the ring. The photosensltisers assayed for this aim belong to three categories (porphyrins, chlorins and phthalocyanines). Among enveloped viruses, the ones selected for our studies have been vesicular stomatitis virus (VSV), herpes simplex virus 1 (HSV-1), and bovine viral diarrhea virus (BVDV). As a model for non-enveloped viruses we have taken encepha-lomyocarditis virus (EMCV). We have chosen MRI because it is now one of the most powerful in vivo imaging techniques. Results. No photosensitiser has been found active against the non-enveloped virus EMCV. The activity against enveloped viruses may depend on the nature of the virus. Activity may depend on the administration vehicle. Among the photosensltisers assayed in this work chlorins and certain porphyrins are more active than phthalocyanines. Conclusions. We conclude that porphyrins could be applied for photodestruction and detection of fast growing cells.
11
Content available remote Rheological changes in rat blood as a result of photodynamic treatment
EN
The purpose of this study was experimental investigation of hemorheological changes under photodynamic therapy. The experiments were conducted on laboratory white purebred male rats under narcosis. Chlorin e6 as photosensitizer (PS) was used. Photodynamic exposure (PDE) was performed with semiconductor laser (wave length 670nm). The irradiated area was , and light exposure dose E was 22.5 to . Blood was sampled 1 hour after PDE completion and was heparin-conserved. The experimental study of PDE effect on the rheological properties of blood of tumour-free rats revealed that chlorin at a dose of body mass caused a significant increase in the hematocrit H. The flow curves were adequately described by the power law rheological model with independent of H and E. The correction to the parameter of blood consistency K in rats not exposed to PDE assumed the form . The exposure of rat skin to light at E 22.5 to resulted in an increase in the consistency parameter. The flow curves taking into account PDE are adequately described by the model . The results obtained from this study indicate that PDE at a concentrated chlorin dose of and light exposure dose of 22.5 to produces a significant increase in rat blood non-newtonian viscosity.
PL
Fotodynamiczna terapia nowotworów jest nowoczesną i ciągle rozwijającą się dziedziną współczesnej fotochemii i onkologii. Fotouczulacze należące do rodzin porfiryn, ftalocyjanin i karbocyjanin znajdują komercjalne zastosowania w leczeniu rozmaitych schorzeń nowotworowych. Fotodynamiczne i biochemiczne właściwości karbocyjanin powodują iż są one intensywnie badaną obiecującą klasą potencjalnych leków przeciwnowotworowych. Immobilizacja fotouczulaczy w takich matrycach, jak micelle czy szkła zol-żelowe, wpływa dramatycznie na równowagi agregacji i fotostabilność molekuł tych barwników.
EN
The photodymanic therapy of cancer is a new and intesively growing field of the contemporary photochemistry and onkology. Photosensitizers belonging to porphyrins, phtalocyanines and carbocyanines have found commercial applications in the treatment of various cancer diseases. Immobilization of those photosensitizers in solid matrices such as micelles or sol-gel glasses dramatically influences the aggregation equilibria and photostability of the dyes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.