Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 135

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  vehicles
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote Markowski model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem
PL
Artykuł dotyczy modelowania eksploatacji samochodów z oczekiwaniem na użytkowanie. Taką specyficzną własnością charakteryzuje się proces eksploatacji samochodów systemie wojskowym. Przedstawiony model procesu eksploatacji samochodów z oczekiwaniem, przy zastosowaniu teorii łańcuchów Markowa zawiera istotne dla specyfiki eksploatacji pojazdów z oczekiwaniem wskaźniki i mierniki, tj. wadliwość napraw, intensywność napraw, intensywność użytkowania oraz intensywność uszkodzeń. Model ten pozwala na kwantyfikację wpływu wprowadzonych zmian w praktyce eksploatacyjnej lub wpływu zmian planowanych jako prognoza, co przedstawiono na przykładach.
EN
The article is dedicated to the modelling of operations & maintenance of vehicles scheduled to be operated. This specific feature is illustrative of the vehicle operation process in the military system. The presented model of the operation process of vehicles scheduled to be operated, using the Markov chain theory, contains indicators and measures essential for the vehicle operation, i.e. repair defectiveness, repair intensity, usage intensity and failure intensity. This model enables to quantify the impact of the introduced changes in operational practice or changes planned as a forecast, which is shown in the examples.
2
EN
The purpose of this work was to develop a model of the interaction process between the wheeled forwarder and the soil of the cutting area, which allows evaluating the influence of soil conditions, the parameters of the wheeled forwarder, as well as load and number of cycles of its application, on the indicators of resistance and adhesion of the forwarder to the traction surface. Modeling results for 3- and 4-axle forest machines with different load levels showed that for different soil categories, types of bodies, and tire sizes. The results of the approximation analysis enabled the derive of calculation formulas for estimating the propulsive coefficient and rut depth after the first passage depending on the values of load-bearing capacity, body load coefficient, wheel width, and soil deformation module. The proposed model can be used at laying down the skidding roads and its optimization not only in economic terms but also with respect to the environment as intensive harvesting operations lead to extensive soil destructions. The practical application of the results is expressed in increased performance capacities of wood skidding operations and minimization of costs for restoring the productivity of forest area.
EN
The article presents the basics of the production and the results of tribological tests of a composite with an epoxy resin matrix with increased elasticity (Havel LGH 288) containing basalt particles (BP) in the amount of 20, 30 and 40 wt.% as the reinforcing phase, for friction elements of technical means of transport. Comparative tests were performed on a T-01 tribological tester at ambient temperature with pressure p = 5 MPa and relative speed v = 1 m/s, friction distance s = 1000 m. The tester reproduces the brake pad/disc contact. As a result of the tests, it was found that the developed composite material can rubbing against GJL-250 cast iron used for brake discs. The coefficient of friction in the contact stabilizes after running-in of the contact regardless of the particle content (μ = 0.5). The wear of the composite brake pad decreases, and the wear of the cast iron disc increases along with the content of basalt particles. The reason for such tribological properties is the high hardness of the basalt. The basalt particles cutting the cast iron intensify its wear. Their surface after running-in increases the actual contact area, which reduces the coefficient of friction. The matrix wear debris is deposited on the surfaces of the basalt particles. The heat generated by friction causes a local temperature increase on the basalt particles coated with wear debris, which results in a decrease in the coefficient of friction to 0.5, regardless of the BP content.
PL
Przedstawiono podstawy wytwarzania i wyniki badań tribologicznych kompozytu przeznaczonego na elementy cierne technicznych środków transportu kompozytu z osnową z żywicy epoksydowej o podwyższonej elastyczności (Havel LGH 288) zawierającej jako fazę umacniającą cząstki bazaltowe (BP) w ilości 20, 30 i 40% wagowych. Wykonano badania porównawcze na testerze tribologicznym T-01 w temperaturze otoczenia przy nacisku p = 5 MPa i prędkości względnej v = 1.0m/s, droga tarcia s = 1000 m. Tester odtwarza pracę skojarzenia klocek hamulcowy/tarcza. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że opracowany materiał kompozytowy może współpracować z żeliwem GJL-250 stosowanym na tarcze hamulcowe. Współczynnik tarcia w skojarzeniu stabilizuje się po dotarciu skojarzenia niezależnie od zawartości cząstek (μ = 0.5). Zużycie kompozytowego klocka hamulcowego maleje, a tarczy żeliwnej rośnie wraz z zawartością cząstek bazaltowych. Przyczyną takich właściwości tribologicznych jest duża twardość bazaltu. Cząstki bazaltowe, skrawając żeliwo, intensyfikują jego zużycie. Ich powierzchnia po dotarciu zwiększa rzeczywistą powierzchnie styku, co zmniejsza współczynnik tarcia. Produkty zużycia osnowy są osadzane na powierzchniach cząstek bazaltu. Ciepło generowane tarciem powoduje lokalny wzrost temperatury na cząstkach bazaltu pokrytych produktami zużycia, co skutkuje spadkiem współczynnika tarcia do wartości 0,5 niezależnie od zawartości BP.
PL
W artykule przeanalizowano roczniki, wskazania liczników oraz marki samochodów w grupie 2625 samochodów, które od początku 2020 roku poddane zostały badaniom technicznym. Uzyskane wyniki odniesiono do wartości średnich dla całej Polski.
EN
Age, meter readings and car brands in a group of 2625 cars have been analyzed in article. Analyzed cars that have been subjected to technical tests since the beginning of 2020. The obtained results were referred to the average values for the whole of Poland.
PL
W publikacji zawarto uwagi o przyszłości napędów pojazdów samochodowych. Przedstawiono istotę rozwoju napędów elektrycznych oraz specyfikę konstrukcji pojazdów z tymi napędami. Zainteresowanie pojazdami napędzanych silnikami elektrycznymi, mimo niekwestionowanej długotrwałej hegemonii pojazdów o silniku spalinowym, jest coraz większe. Wynika to z rosnącej świadomości społecznej w kwestiach kurczących się zasobów paliw kopalnianych i zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez silniki spalinowe. Rozwój elektrotechniki związany z komputeryzacją daje projektantom samochodów szerokie pole do rozwijania koncepcji silnika elektrycznego. Przy równoczesnym popycie rynkowym na pojazdy o możliwie niskiej emisji spalin, pojazdy elektryczne znalazły zainteresowanie na rynku komercyjnym, a wartość tej branży oraz udział procentowy w rynku motoryzacyjnym stopniowo wzrasta.
EN
The publication contains comments about the future of vehicle drives. The essence of the development of electric drives and the specificity of the construction of electric vehicles are presented. The interest in vehicles powered by electric motors, despite the unquestionable long-term hegemony of vehicles with an internal combustion engine, is growing. This is due to the growing public awareness about the issues of shrinking fossil fuel resources and environmental pollution caused by internal combustion engines. The development of electrotechnics related to computerization gives car designers a wide field to develop the concept of an electric motor. With simultaneous market demand for vehicles with the lowest possible emissions, electric vehicles have found interest in the commercial market, and the value of this industry and the percentage share in the automotive market is gradually increasing.
PL
W artykule podano genezę i sposób wprowadzania oraz wygląd obowiązkowego oznakowania paliw na urządzeniach dystrybucyjnych, pojazdach i w instrukcjach obsługi. Podstawą tych działań jest wdrażanie do porządku prawnego państw członkowskich UE dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Wdrożenie tej dyrektywy, poza zapewnieniem rozwoju infrastruktury dla tych paliw, ma zapewnić także właściwą, jasną i spójną informację dla klientów odnośnie do kompatybilności ich pojazdu z właściwym materiałem pędnym (paliwa ciekłe, gazowe, energia elektryczna). Według dyrektywy do paliw alternatywnych zalicza się energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny, w tym biometan, sprężony gaz ziemny – CNG, skroplony gaz ziemny – LNG oraz gaz płynny LPG. W dalszej części artykułu poinformowano o poszczególnych rodzajach paliw silnikowych o znormalizowanej jakości obecnych na rynku europejskim, które podlegają nowemu obligatoryjnemu oznakowaniu. Przytoczono aktualne wydania europejskich norm określających jakość tych rodzajów paliw silnikowych, zawierające odwołanie do normy europejskiej EN 16942:2016-11. Norma ta została opracowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) jako wsparcie wdrażania dyrektywy 2014/94/UE. Prace nad projektem normy rozpoczęły się w sierpniu 2015 r. Został powołany Komitet Techniczny CEN/TC 441 Fuel Labelling. Zakres prac obejmował opracowanie projektu normy zapewniającej zharmonizowany identyfikator dystrybuowanych paliw ciekłych i gazowych. Podczas prac CEN współpracował z Komisją Europejską oraz zainteresowanymi stronami (między innymi: producentami paliw, pojazdów, urządzeń dystrybucyjnych, władzami publicznymi, przedstawicielami konsumentów). W celu możliwie jednoczesnego wdrożenia postanowień dyrektywy na podstawie EN 16942:2016 we wszystkich krajach europejskich instytucje europejskie zorganizowały warsztaty na temat nowego oznakowania. Wdrożenie postanowień dyrektywy do porządku prawnego Polski nastąpiło poprzez przygotowanie i publikację Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do zbioru Polskich Norm norma europejska została włączona jako PN-EN 16942:2016-11. W artykule przytoczono zapisy tej normy, określającej sposób znakowania poszczególnych rodzajów paliw. Ponadto podano przykłady umieszczania nowego oznakowania zarówno na dystrybutorach paliw, pistoletach wydawczych, jaki i korkach wlewu paliwa w pojazdach oraz w instrukcjach obsługi pojazdów.
EN
The article describes the genesis and the method of introducing as well as the appearance of mandatory fuel labelling on distribution devices, vehicles and in manuals. The basis thereof is the implementation of Directive 2014/94/EC on the deployment of alternative fuels infrastructure. The implementation of this directive, apart from ensuring the development of the infrastructure for these fuels, is also intended to provide appropriate, clear and consistent information to customers regarding the compatibility of their vehicle with the relevant propellant (liquid fuels, gas, electricity). According to the directive, alternative fuels include electricity, hydrogen, biofuels, synthetic and paraffin fuels, natural gas, including biomethane, compressed natural gas – CNG, liquefied natural gas – LNG and LPG. The article also contains information about different types of motor fuels present on the European market, which are subject to a new mandatory labeling. The current editions of European standards defining the quality of these types of motor fuels, which refer to EN 16942: 2016-11 Standard, have been cited. This standard was developed by CEN to support the implementation of Directive 2014/94/EC. Work on developing a draft standard began in August 2015. The CEN/TC441 Fuel Labelling Technical Committee was established. The scope of work included the development of a draft standard providing a harmonized identifier of distributed liquid and gas fuels. During the work, CEN cooperated with the EC and interested parties (including producers of fuels, vehicles, distribution devices, public authorities, consumer representatives). In order to implement the provisions of the directive based on EN 16942:2016 in all European countries as simultaneously as possible , the European institutions organized workshops on the new labelling. The provisions of the directive were implemented into the Polish legal system through publication of the Act dated January 11, 2018 on Electromobility and Alternative Fuels. Meanwhile, the European Standard was incorporated into the collection of Polish Standards as PN-EN 16942: 2016-11. The article cites the PN-EN 16942:2016-11 Standard, which defines the method of different types of fuels labelling. Moreover, examples of placing new labelling on distribution dispenser, nozzle, filler cap and in manuals are presented.
PL
W pracy przedstawiono pomiary natężenia ruchu drogowego wykonane na skrzyżowaniu ulic Zwierzynieckiej, Powiśle oraz Retoryka w Krakowie. Badania bazowały na obserwacjach natężenia potoków ruchu, z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej, w pięcio-minutowych interwałach czasowych. Posłużono się metodyką zgodną z Instrukcją obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Natężenie ruchu dla całego skrzyżowania było stosunkowo równomierne, ze współczynnikiem zmienności na poziomie 9,07%. Najwyższe odnotowane natężenie występuje między 20 a 25 minutą pomiarów i wynosi 129,85 E/5min, z kolei najniższe to 96,2 E/5min, zaobserwowane w trakcie ósmego w kolejności interwału pomiarowego. Zdecydowanie największy odsetek w strukturze rodzajowej (około 88%) stanowią pojazdy osobowe. Udział pojazdów ciężkich w ruchu wynosi 12,35 %.
EN
The study presents contains traffic volume measurements performed at the crossroads of Zwierzyniecka, Powisle and Retoryka streets in Krakow. The research was based on the observations of passing vehicles and including the vehicle kind and directional structure, in five-minute time intervals. The methodology was used in accordance with the Instruction for calculating intersection capacity without traffic lights of the General Directorate of National Roads and Motorways. The traffic volume for the whole crossroads was relatively even, with a coefficient of variation of 9.07%. The highest record traffic volume occurs between 20 and 25 minutes of measurements and amounts to 129.85 E / 5min, while the lowest is 96.2 E/ 5min, observed during the eighth measurement interval. The largest percentage in the generic structure (around 88%) are passenger cars. The share of heavy vehicles in traffic is 12.35%.
EN
The present study aimed at routing vehicles from a depot in two-level supply chain with a meta-heuristic algorithm. This study is an analytical type of research. The issue of routing which includes time, travel duration dependent on the day, has first been introduced by Mandraki and Duskin. They proposed the issue of time-dependent Travelling Salesman Problem (TSP), such that their simplified issue was a VRP issue and service should be provided to all customers, and each customer should only be visited by one vehicle. Mathematical modeling was used as a research tool, and in the examined problem, there are a number of demand points with simultaneous delivery and return. This demand should pass the depot which should be selected from among candid points, and it should be determined that the construction of depot in each of these locations has a specific fixed cost. In order to send service from depot to the demand points, vehicles with special carrying capacity, fixed using costs, and overhead carrying costs. Given that solving the problem is time-consuming, the MOPSO meta-heuristic algorithm was used in order to solve the problem. The obtained results were fully presented, and in different repetitions it was observed that the second vehicle has the highest load carrying.
PL
Artykuł przedstawia opracowanie interfejsu wymiany danych między użytkownikiem a samochodem. W efektem pracy powstało urządzenie pracujące w pojeździe autora, spełniające kilka określonych funkcji: Zdalne sterowanie obwodami oświetleniowymi, zdalny odczyt sygnałów pojazdu, zdalne sterowanie zamkiem centralnym. Interakcja z użytkownikiem następuje za pośrednictwem telefonu komórkowego. Do wymiany danych między smartfonem a urządzeniem pracującym w aucie, autor wykorzystał bezprzewodową technologię Bluetooth. Autor wskazuje że funkcjonalność tego systemu w dużej mierze zależała od pojazdu w którym został on zamontowany (rok produkcji 2003). Z pewnością lepsze efekty można by było uzyskać w nowszym samochodzie, wyposażonym w linie szeregowej wymiany danych CAN. W najnowszych samochodach, takie udogodnienia to niemal standard. Świat motoryzacji zmierza w kierunku stworzenia i wprowadzenia do sprzedaży w pełni autonomicznego samochodu.
EN
The article presents the development of the human-vehicle data exchange interface. As a result of this study, a device for monitor and control circuits and car states has been created. The device perform the following tasks in autor’s vehicle: Lighting circuits control, vehicle signals check, central lock control. The interaction with the user takes place via a mobile phone. For data transfer between the smartphone and the device working in the car, the Bluetooth wireless technology has been used. The author points out, that the functionality of this system largely depended on the vehicle. More possibilities can be obtained in a newer car, with CAN equipped. However, nowadays car manufacturers starting to provide a similar capabilities in their newest cars.
EN
The new passenger car, BMW 225 XE was tested. The results of measurements of concentration of VOCs carried out inside the car cabin depending on the temperature were presented. The investigation was carried out in a special climatic chamber isolated from external factors such as outside air pollutants and weather conditions. The following temperature values have been set: 17ºC, 20ºC, 35ºC and 50ºC. The samples were located inside and outside of the vehicle’s cabin. As expected, the concentrations of each compound increased with increasing temperature (volatility of VOCs increases with the temperature). Values of concentrations obtained in the measurements have been compared with the values of highest acceptable concentration specified in polish law. The article describes the investigation, which was provided in a special climatic chamber. The chamber was isolated from external weather conditions and pollutants. Before each sampling interior of car cabin was ventilated to remove all pollutants from inside. Concentrations of BTX measured in different temperatures were converted to temperature of 20ºC.
PL
W artykule omówione zostały zagrożenia terrorystyczne, w tym szczególnie ataki z wykorzystaniem samochodów. Dokonano analizy ataków terrorystycznych w zakresie strategii i taktyki terrorystów, uwzględniając dane statystyczne z 2016 roku. Przedstawiono dane dotyczące liczby ataków terrorystycznych, ofiar i osób rannych na świecie oraz w Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat, przedstawiając ranking Instytutu Ekonomii i Pokoju. Ponadto omówiono ataki terrorystyczne z wykorzystaniem samochodów na świecie oraz państwach UE.
EN
Paper discussed the terrorist threats, including in particular attacks using vehicles. An analysis of terrorist attacks in the field of terrorist strategy and tactics was made, taking into account statistical data from 2016. Data on the number of terrorist attacks, victims and wounded people in the world and in the European Union over the past years were presented, presenting the ranking of the Institute of Economics and Peace. In addition, terrorist attacks with the use of vehicles in the world and the European Union member states were discussed.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie istoty pokładowych systemów diagnostycznych na przestrzeni lat. Uwzględnia różnice między normami i nazewnictwem obowiązującym na całym świecie. Przedstawiony został algorytm odczytywania kodów błędów oraz zaprezentowano przykładowe kody błędów i ich interpretację. Artykuł kończy się wskazaniem tendencji rozwojowych systemów diagnostyki pokładowej.
EN
The article aims to present diagnostic systems over the years. It takes into account the standards between norms and the nomenclature in force in the common world. It was presented with an algorithm for digitalization and their interpretation. The article ends with an indication of the development trends of on-board diagnostic systems.
13
EN
The article presents a statistical analysis of daily kilometrages of vehicles operated by a selected transport company in the period of three consecutive years (2013-2015). Company vehicles have been divided into four categories depending on gross vehicle mass and the type of their intended transport use. Statistical analyses of daily vehicle kilometrages showed statistically significant differences in daily kilometrage across different vehicle categories and in various months throughout the year.
EN
In the present paper, the authors have analyzed the technical requirements for military vehicles acquired by way of purchase or research and development works on road, air and rail transportability. The issue of defining technical requirements has been addressed, since they are crucial elements of qualification tests. Transportability requirements verify a vehicle’s suitability for various types of transport, its adaptation to loading and the strength of its brackets. The authors have reviewed the normative documents on the transportability of military vehicles, based on which the analysis was carried out in the context of current technical requirements. The article also deals with issues related to vehicle’s transportability examinations. This type of testing is carried out at the Armored Combat Vehicle Laboratory at the Military Institute of Armored and Automotive Technology in Sulejówek. The authors have also discussed the possibilities of the application of reverse engineering in transportability examinations.
15
Content available remote Results of air emission inventory from road transport in Poland in 2014
EN
The article presents results of balancing the national pollutant emission from vehicles, using for the first time in Poland COPERT software to the official report within the framework cooperation in the European Union. The calculation was made for the year 2014 based on number of vehicles from Polish Central Vehicle and Driver Register system (CEPiK). Intensity and way of usage data for each vehicle categories comes from literature and on the on the basis of own research. The article contains results for aggregated vehicle categories for the selected pollutants which are reported in European Union reports.
PL
W artykule przedstawiono wyniki bilansowania krajowej emisji zanieczyszczeńz pojazdów, stosując po raz pierwszy w Polsce oprogramowanie COPERT do oficjalnego raportowania w ramach współpracy w Unii Europejskiej. Badania wykonano dla 2014 r., wykorzystując oficjalne dane o liczności pojazdów, zawarte w bazach Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane nt. intensywności oraz sposobu użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji z literatury i wyników badań własnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dla skumulowanych kategorii pojazdów dla wybranych substancji, których emisja jest inwentaryzowania w raportach Unii Europejskiej.
PL
Celem artykułu jest zbadanie, jaka jest struktura użytkowników samochodów osobowych ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych oraz które predyktory kształtują tę strukturę. Jako metodę gromadzenia danych wykorzystano ankietę zrealizowaną na próbie 498 klientów serwisów samochodowych. Do identyfikacji nominalnych i porządkowych predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne w oparciu o zaawansowany algorytm CART (Classification and Regression Trees). Implikacją teoretyczną jest budowa modelu klasyfikacji użytkowników samochodów ze względu na predyktory charakteryzujące badanych, pojazdy i sposób ich eksploatacji. Implikacją praktyczną jest dostarczenie rekomendacji istotnych przy projektowaniu i wytwarzaniu części zamiennych w celu efektywnej segmentacji rynku. Wkładem własnym autora i elementem nowości jest zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze, a także uzyskana segmentacja rynku.
EN
The aim of the paper is to find out what the structure of passenger cars users concerning the weight ascribed to the quality of spare parts is and which predictors shape this structure. As a method of data acquisition a questionnaire filled in by 498 clients of garages was used. To identify nominal and ordinal predictors and characteristics of the obtained segments classification trees were used on a basis of the advanced CART (Classification and Regression Trees) algorithm. A theoretical implication is a construction of a model of car users according to the predictors characterizing users, vehicles and the way of their maintenance. A practical implication is a deliverance of recommendations important for an effective market segmentation when designing and manufacturing spare cars. Author’s contribution and a novelty element is the use of classification trees in the researched area, as well as the obtained market segmentation.
17
EN
In the present times energy saving is one of the most challenging tasks, faced by the modern society. The automotive industry experiences it to a very high extent, not only because of the obvious facts about consuming fossil fuels (which are limited), but also because it attracts common attention of the society itself. The automotive industry is being forced by the authorities to limit the fuel consumption of the produced vehicles by means of new legislation (RDE measurements, WLTP, progressing limitation of the internal combus-tion engines for driving vehicles, etc.). Although the knowledge about the fuel and energy consumption is very rich, there are still aren’t many representative procedures to predict the fuel consumption of a vehicle. The paper tries to collect the knowledge of the physical laws applied to describe vehicle motion, present commonly available technology (GPS) and simulation calculation methods to develop a tool to accurately predict the real vehicle fuel consumption.
PL
Obecnie oszczędzanie energii jest jednym z największych wyzwań, które stawiane jest nowoczesnemu społeczeństwu. Przemysł motoryzacyjny doświadcza go w wielkim stopniu, nie tylko z powodu oczywistego faktu zużywania paliw kopalnych (których ilości są ograniczone), ale również dlatego, że przyciąga to ogólną uwagę samego społeczeństwa. Przemysł motoryzacyjny jest zmuszany do ograniczania zużycia paliwa z produkowanych pojazdów przez nowe przepisy legislacyjne (pomiary drogowe, postępujące ograniczanie silników spalinowych do napędu pojazdów, itd.). Mimo tego, że wiedza na temat zużycia paliwa i energii jest bardzo bogata, nadal nie ma wielu reprezentatywnych procedur do przewidywania zużycia paliwa przez pojazd. W artykule podjęto próbę opisu ruchu pojazdu z wykorzystaniem dostępnej powszechnie technologii GPS oraz obliczeniowych metod symulacyjnych w celu opracowania narzędzia do poprawnego przewidywania rzeczywistego zużycia paliwa przez pojazd.
PL
W czasie wykonywania lotów przez statki powietrzne zasadnicze kwestie stanowią gotowość bojowa oraz mający na nią wpływ system zaopatrywania. Podstawowymi przedmiotami zaopatrzenia w czasie realizacji zadań są środki bojowe i paliwa lotnicze. Skuteczne zarządzanie przepływem wymaganych produktów a także niezawodność pojazdów i dyspozycyjność załogi wpływają na jakość wykonania zadania. Składowe tworzące tę jakość w działaniach wojskowych są mierzone gotowością. W rzeczywistych systemach eksploatacji liczba pojazdów zasilających statki powietrzne w paliwa lotnicze jest określona ze względu na bezpieczeństwo i niezawodność z nadmiarem odniesionym do liczby obiektów zabezpieczających loty. W artykule opracowano metodę wyznaczania niezbędnej liczby pojazdów niezbędnych do zasilania sp w paliwa lotnicze.
EN
An important part of the air base logistic system is the supply sub-system. In military operations the main delivery can be focused on munitions and aviation fuel. Effective management of the supply stream and the reliability of vehicles in the air base logistic system affect the quality of operations, which can be measured by on time provisions, economic factors and the reliability of vehicles. At present the number of tankers in the air base logistic system is based on experiences.
EN
The Liquified Petroleum Gas (LPG) is currently the only widespread and available alternative fuel used in Poland for motor vehicles equipped with spark-ignition engines. Until the end of the 1980s, the monopoly on the fuel market had belonged to petrol and diesel oils. In the 1990s this monopoly was broken by LPG. The important impulse causing increase of concern with using alternative driving fuels by drivers has always been economy issues. The Liquified Petroleum Gas has been presented as an eco-friendly fuel, and with an attractive price it has also gained the title of an economical one. Over the last three decades, The Liquified Petroleum Gas has become an important player in the fuel market. The article presents current trends observed in the fuel market (LPG fuel and gasoline U95) used to power motor vehicles equipped with spark ignition engines, and analysis of the price volatility of these fuels in the period 2005÷2016.
PL
Celem pracy jest określenie różnic w wynikach oceny komfortu uzyskiwanych różnymi metodami, oraz określenie zależności pomiędzy nimi. Zakres badań obejmował badanie drgań na siedziskach kierowców i załóg wybranych pojazdów i dokonanie analizy komfortu jazdy i określenie różnić w wynikach badań uzyskanych różnymi metodami i propozycja ich niwelacji. W pracy porównano metody badań eksperymentalnych pod kątem ich przydatności do oceny komfortu pojazdów specjalnych.
EN
The paper aims to determine differences between comfort assessment results achieved with the use of different test methods, and to define the interdependencies between them. The studies consisted in the following objectives: •vibration examination on the driver and crew seats of selected vehicles and the comfort of travel analysis, •determination of differences between examination results obtained with the use of various testing methods and proposal of these differences limitation. Experimental test methods were compared in the paper in the aspect of their suitability for special vehicles comfort evaluation. The paper has compared experimental test methods as far as their suitability for special vehicle comfort measurements is concerned.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.