Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 86

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaprawa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań reakcji alkalia - krzemionka (ASR) w zaprawie, w której jako kruszywo zastosowano kolorową stłuczkę szklaną. Wykonano badanie ekspansji metodą przyspieszoną według ASTM C 1260. Prowadzono je do zniszczenia badanych próbek. Porównano mikrostrukturę zaprawy zniszczonej i zaprawy, na której badania prowadzono przez 14 dni, co pozwoliło na lepsze poznanie mechanizmu degradacji badanej zaprawy.
EN
The paper presents the study of alkali-silica reaction (ASR) in mortar containing colored waste glass used as an aggregate. The expansion was measured using the ASTM C 1260 accelerated test procedure until the disintegration of the specimens. The microstructures of damaged mortar were compared with the microstructures of mortar tested by only by standard 14-days. This allowed for better understanding of the degradation mechanism of mortar with waste glass.
2
EN
Mortars are subjected to severe external stresses such as freezing, thawing, and drying during their lifetime. These stresses can lead to a loss of adhesion between the support and the mortar. The strength of the substrates with respect to their ability to receive a coating (mortar) is characterized in particular by the value of minimum tear resistance of the surface to be coated. In this work, the use of a non-destructive method which is both fast and easy to implement is employed to evaluate this support-mortar adhesion. The first method is based on the measurement of the velocities of the surface ultrasonic waves and the second by tearing tests using a specific dynamometer. The determination of the adhesion strength concerned two different supports (concrete beam and masonry block) coated with two types of mortar (a prepared cement mortar and a ready-to-use mortar) with two different thicknesses for each mortar (1 and 2 cm, respectively). The results of the two methods are then correlated for an estimation of the adhesion of the mortars.
3
EN
Masonry was the most used material during the last centuries to build constructions. Most of the existing masonry structures (buildings, bridges, etc.) were built without considering some important structural considerations that are important nowadays. Moreover, due to factors such as the increasing of service loads, materials aging, structural damage, etc., the existing masonry structures require strengthening interventions. The definition of optimal strengthening strategies using traditional and innovative materials is still an important issue of the scientific research. In fact, during the last decade, many researchers focused their attention studying innovative composites materials, such as fiber-reinforced polymers and fiber-reinforced cementitious matrix composites, for the strengthening of existing masonry structures. This research has focused on aspects such as the bond behavior between the substrate and the composite materials, the structural behavior of the strengthened masonry and concrete structures, and the compatibility and reversibility of these materials when bonded to existing substrates. In this study, the bond behavior of a composite material known as steel fiber-reinforced mortar (SFRM), recently used as for the strengthening of existing structures, applied onto masonry structures is analyzed experimentally and numerically. First, the material is characterized experimentally with the aim of getting insight on its behavior and applicability when applied as an innovative technique for the strengthening of masonry and to obtain mechanical parameters required for the numerical models. Mechanical properties of the SFRM studied included flexural and compressive strength, tensile strength, and residual flexural strength. The SFRM bond behavior on masonry substrates was evaluated by means of double shear lap tests. In addition, the experimental tensile and bond behavior of the SFRM is studied numerically through finite-element models validated using the results obtained during the experimental tests. Results show that if an adequate bonded length is provided, the SFRM can fully develop its tensile strength as detachment from the substrate is not observed.
EN
The ground rubber waste material from used vehicle tyres is used in road construction as well as in the cement industry. The use of granules in an amount of 5% causes a decrease in strength by about 25%. Replacement of 15% of cement by rubber waste is causing the reduction of strength by nearly 50%. The research of the microstructure of mortars with rubber granules indicates the proper hydration reaction. Observation under scanning electron microscope of mortar with ground rubber waste has shown presence of C-S-H phase and portlandite. The presence of additional, porous zones of contact between the granulate and cement paste was also found.
PL
Rozdrobnione odpady gumowe z zużytych opon samochodowych znajdują zastosowanie w budownictwie drogowym, jak również przemyśle cementowym. Artykuł prezentuje wykorzystanie odpadów gumowych do modyfikacji zapraw cementowych. Zastosowanie granulatu w ilości 5% powoduje spadek wytrzymałości o około 20%. Zastąpienie cementu 15% odpadu gumowego przyczynia się do obniżenie wytrzymałości o blisko 50%. Badania mikrostruktury zapraw z granulatem gumowym wskazują na prawidłowy przebieg procesu hydratacji. Pod skaningowym mikroskopem elektronowym obserwuje się włóknistą fazę C-S-H oraz portlandyt. Stwierdzono również obecność dodatkowych, porowatych stref kontaktu granulatu z zaczynem.
PL
W artykule skoncentrowano się na słabo rozpoznane zjawisko opadania w kąpieli metalowej heterogenicznych zarodków pierwotnej krystalizacji podeutektycznych stopów Al-Si, którymi są borki tytanu TiB2 pochodzące z zapraw AlTi5B. Badaniami objęto pięć zapraw rynkowych. Wykazano, iż w przypadku pozostawienia metalu w bezruchu w dłuższym okresie (np. ~ 2godzin) następuje wyraźne zubożenie górnych warstw kąpieli metalowej w cząstki pochodzące z AlTi5B i wzbogacenie w nie dolnych warstw kąpieli. Równolegle w warstwach zubożonych obserwuje się wyraźnie zmniejszenie zdolności do zarodkowania, co prowadzi do tworzenia się struktury gruboziarnistej w odlewach. Do oceny zdolności do zarodkowania wykorzystano próbę zwaną testem pierścienia (ang. Ring Test). Wykazano, iż szybkość procesu opadania cząstek nie jest jednakowa dla badanych zapraw, i może ona stanowić jedno z kryteriów oceny ich przydatności do technologii odlewania, w której są zastosowane podgrzewane kadzie. Ma to m.in. miejsce przy zalewaniu form metalowych sposobem odlewania pod niskim ciśnieniem. Prace realizowano we współpracy trzech jednostek Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo Hutniczej oraz firm: Technologia i Technika Aluminium Z. Smorawiński (Konin) i firmy Royal Polska sp. z o.o. w Jelczu.
EN
The paper is focused on weakly recognised effect of heterogeneous nuclei of the primary crystallisation of hypoeutectic Al-Si alloys, falling in the metal bath. These nuclei are titanium borides TiB2, originated from AITi5B foundry alloys. Five foundry alloys, available in the market, were tested. It was revealed, that in case of leaving the motionless metal for a longer time (e.g. ~ 2 hours), the upper layers of the metal bath were significantly impoverished of particles originated from AITi5B, while the lower layers were enriched in them. Simultaneously a significant decrease of the nucleation ability was observed in impoverished layers, which led to forming coarse-grained structures in castings. The test, called the Ring Test, was applied for assessing the nucleation ability. It was demonstrated that particles falling rates were not the same for the investigated foundry alloys and could constitute one of the assessment criterion of their suitability in the casting technology, in which heated ladles are applied. This occurs, among others at pouring metal moulds by means of the low pressure die casting. Works were realized in cooperation of three units of the Faculty of Foundry Engineering of AGH University of Science and Technology and Companies: Technology and Aluminium Technique Z. Smorawiński (Konin) and Royal Polska I.I.c. in Jelcz.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obniżonej i podwyższonej temperatury na napowietrzenie i konsystencję nienapowietrzonych i napowietrzonych oraz upłynnionych zapraw wg PN-EN 480-1, które były wykonane z udziałem cementu CEM I. Do zwiększenia konsystencji zaprawy z CEM I zastosowano różne rodzaje plastyfikatorów i superplastyfikatorów oraz domieszki napowietrzające różniące się bazą chemiczną. Analiza rezultatów badań wskazuje, że charakter wpływu temperatury na konsystencję zaprawy zależy od efektu współdziałania danego rodzaju domieszki napowietrzającej i upłynniającej.
EN
The paper presents the results of research on the impact of low and high temperature on air content and consistency of nonair-entrained and air-entrained and plasticized mortars according to PN-EN 480-1, which were made with CEM I cement. In the case of mortar with CEM I, various types of plasticizers and superplasticizers as well as aeration admixtures differing in chemical base were used. Analysis of the results of the research indicates that the effect of temperature influence on the consistency of the mortar depends on the result of the interaction between the air-entraining and superplasticizing admixture.
PL
W pracy przedstawiono badania reaktywności chemicznej syntetyzowanego laboratoryjnie szkła, o różnym stosunku Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO). Otrzymane wyniki wykazały, że w przypadku szkła o tym stosunku większym od 1 tetraedry [AlO4]5- występują w więźbie szkła razem z oktaedrami [AlO6]9-. Natomiast jeżeli ten stosunek jest mniejszy od 1, w szkle występują tylko tetraedry [AlO4]5-. W związku z tym, że wiązanie Al-O w koordynacji 6 jest słabsze niż w koordynacji 4, zawartość oktaedrów [AlO6]9- ma korzystny wpływ na reaktywność pucolanową takiego szkła, w popiołach lotnych. Tak więc popiół lotny o takim składzie szkła będzie poprawiał mechaniczne właściwości zapraw z takim popiołem. Zaproponowano nowy wzór tego stosunku – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO), który daje liniową korelację tego stosunku z wytrzymałościami zapraw.
EN
In the paper the chemical reactivity of laboratory prepared glasses with different Al2O3/(Na2O+K2O+2CaO) ratio was tested. The obtained results have shown that in the case of glass having this ratio higher than 1 the [AlO4]5- units co-exist with [AlO6]9- units in the glass network. However, when this ratio is lower than 1, only [AlO4]5- units are present. Because the Al-O bond in coordination of 6 is weaker than in coordination 4, the content of [AlO6]9- units have the positive influence on the pozzolanic reactivity of fly ash glass. Thus, this fly ash has the positive influence on mechanical properties of mortars. The new formula of this ratio was proposed – Al2O3/(Na2O+K2O+3.5CaO) which gives the linear correlation with mortar strength.
PL
W pracy przedstawiono badania powierzchniowej impregnacji cementowych zapraw i betonów oraz gipsu za pomocą roztworów wodnych: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 i ZnSiF6. Stwierdzono, że substancje te reagują ze składnikami zapraw i betonów oraz z domieszkami zawartymi w gipsie. Krystaliczne produkty tych reakcji były następujące: w przypadku siarczanu glinu i siarczanu potasowo-glinowego – gips, a dla heksafluorokrzemianu cynku – fluorki wapnia oraz fluorek wapniowo-cynkowy. Zastosowanie impregnacji powierzchniowej powoduje poprawę właściwości powierzchni, a przede wszystkim zmniejszenie porowatości kapilarnej i ograniczenie nasiąkliwości zapraw i betonów oraz gipsu. Natomiast w niewielkim stopniu wpływa na transport pary wodnej.
EN
In the paper the surface impregnation of mortars, cement concretes and gypsum with water solutions of: Al2(SO4)3, AlK(SO4)2 and ZnSiF6. The experiments have shown that these substances are reacting with the constituents of mortars, concretes and with admixtures contained in gypsum. The crystalline products of these reactions were the following: in the case of aluminum sulphate and aluminum-potassium sulphate – gypsum and for hexa-fluorine silicate – calcium fluoride and calcium-zinc fluoride. Application of surface impregnation the amelioration of surface properties is causing, and principally the decrease of capillary porosity and limitation of absorbability of mortars, concretes and gypsum. However, in minor degree is influencing of water vapor transportation.
10
Content available remote Możliwości zupełnego wykorzystania właściwości betonu komórkowego
PL
Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego poznania właściwości murów z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wpływu różnych czynników, które powinny być uwzględniane lub pomijane na etapie projektowym. Jak wykazano ważny okazał się wpływ wilgotności ABK, który w normach jest arbitralnie ustalony. Równie ważny jest wpływ rodzaju zaprawy oraz technologii układania zbrojenia, w spoinach wspornych. Wyniki uzyskiwane na elementach dużych i średnich wymiarów wykazały wpływ zbrojenia, który w normach jest zupełnie pomijany. Dalsze prace będą służyć wykorzystaniu uzyskanych wyników do analitycznych modeli nośności ścian ściskanych i ścian usztywniających ścinanych, z uwzględnieniem możliwości najlepszego stosowania ABK. Na wstępie wykorzystane zostaną zalecenia Eurokodu PN-EN 1990, dopuszczającego zastosowanie metod projektowania, wspomaganego badaniami, w celu weryfikacji zaproponowanych modeli.
EN
The extensive research programme was mainly used to learn details about properties of AAC masonry and the effect of various factors, which should be included or neglected at the design phase. Moisture content of AAC was found to have a significant effect, arbitrary defined in standards. The type of used mortar and technology of reinforcement embedding in bed joints is also very important. Results obtained for large and middle-size units indicated the significance of reinforcement, which is completely neglected in standards. Further works will focus on employing the obtained results in analytical models of load-bearing capacity of compressed walls and shear stiffening walls, taking into account the best possible use of AAC. At first, recommendations of Eurocode PN-EN 1990 which allows for design methods based on tests to verify the proposed models.
EN
The article is an attempt to compare the impact of the use of various types of limestone as the main constituent of cement on selected mortar properties. Four different limestones were added in amount of 15, 30, 40% to CEM I 42.5 R to obtain limestone cemens. Rheological properties (yield stress, plastic viscosity) of fresh mortar, tensile and compressive mortar strength, early shrinkage, and drying shrinkage were tested. Obtained results indicate that both tensile and compressive strength decreases with the increase of the limestone content in cement. Limestone can worsen or improve workability, depending on distribution of limestone grains. The addition of limestone increases the early shrinkage, but reduces the shrinkage after 28 days. Studies show that the granulation of limestone plays an important role in determining the influence of limestone on mortar properties.
PL
Mączki wapienne są stosowane szeroko w budownictwie, między innymi jako składnik główny cementu. Mączki wapienne kształtują właściwości kompozytów cementowych poprzez kilka mechanizmów. Pierwszym jest efekt wypełnienia związany głównie z ich uziarnieniem. Oprócz tego zastąpienie części klinkieru wapieniem powoduje wzrost efektywnego stosunku wodno-cementowego, w efekcie czego ziarna klinkieru portlandzkiego (cementu) mają dostępne więcej wody do procesu hydratacji. Drobne ziarna wapienia zapobiegają także aglomeracji produktów hydratacji wokół ziaren klinkieru, w efekcie woda ma łatwiejszy dostęp do niehydratyzowanych części ziaren cementu przez dłuższy okres niż w przypadku cementów portlandzkich bez dodatku wapienia. Drobniejsze od klinkieru ziarna wapienia mogą także działać jako zarodki krystaliczne, które przyspieszają proces hydratacji, w głównej mierze glinianów wapniowych. Wapień nie ma właściwości pucolanowych czy hydraulicznych, a jego wpływ na wytrzymałość na ściskanie cementu jest niewielki. Generalnie wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się co jest związane z efektem rozcieńczenia. Wpływ wapienia na niektóre właściwości cementów wapiennych, m.in. czas wiązania oraz właściwości reologiczne, jest jednak niejednoznaczny. Celem przeprowadzonych badań było więc sprawdzenie jak różne rodzaje wapienia wpływają na wybrane właściwości zaczynów i zapraw z cementem z wapieniem jako składnikiem głównym.
EN
The aim of this paper is to investigate the effects of anti-foaming admixture type (AFA) and time of its introduction on compatibility with two types of PCP-based superplasticizer, air content, rheological parameters, physical adhesion, mechanical strength, microstructure and air-voids size of self-compacting mortar and concrete (SCC). Results reveal that the air content of plastic self-compacting mortars mixture decreases with the implementation of AFA regardless of the time of its introduction. Antifoaming admixture causes the increase of the mortar’s flow diameter most when it is introduced together with PCP. The plastic viscosity value depends on the type of AFA significantly. AFA admixtures reduce the physical adhesion of self-compacting mortar. Moreover, test results prove that mortars with AFA maintain initial consistency for a longer time in comparison with mortar with SP only. Too big amount of AFA has a negative effect on mechanical properties and microstructure. Proper dosage of the right type of the anti-foaming admixture does not influence negatively compressive strength of mortar or concrete. The research results proved that too high dosage of AFA may cause compressive strength decrease and microcracking of self-compacting mor-tar or concrete, indicated on the basis of SEM research results.
14
PL
Odpady szklane stanowią poważny problem ekologiczny na całym świecie. Szkło jako niebiodegradowalny materiał zajmuje ogromną część miejsca na wysypiskach, powodując poważne zanieczyszczenie środowiska. Najlepszym sposobem, aby przezwyciężyć ten negatywny wpływ na otaczający nas świat, jest ponowne wykorzystanie, przetworzenie – recykling. W artykule przedstawiono analizę wpływu dodatku stłuczki szklanej kineskopowej na właściwości zaprawy cementowej. Stłuczkę szklaną kineskopową dodano do zaprawy betonowej odpowiednio w ilości 3, 6, 9 i 12% masy cementu, ujmując cement i w ilości 3, 6, 9 i 12% masy cementu ujmując piasek. Przeprowadzone wstępne badania, przedstawione w niniejszej pracy, wskazują na możliwość zastosowania stłuczki szklanej do wytwarzania zapraw cementowych, gdyż uzyskane parametry wytrzymałościowe są porównywalne z serią kontrolną, w której nie użyto stłuczki szklanej kineskopowej.
EN
Glass waste is a serious problem for environment all over the world. Glass as a non–biodegradable material, takes enormous part of room on dumps, what causes seriously environment pollution. The best way to overcome the negative influence on environment is to recycling. In this article has shown the analysis of influence addition of CRT cullet on features of cement mortar. CRT cullet has added to a cement mortar in amount 3, 6, 9 and 12% of cement mass with cement subsrtaction and in amount 3, 6, 9 and 12% of cement mass with sand subsrtaction. Preliminary surveys that has shown in this article, exhibits possibilities of using CRT cullet in cement mortar production, as obtained results are comparable with control series without using CRT cullet.
EN
This article reports the results of a study evaluating the effect of natural zeolite and silica fume on the properties of cement mortar. The study used binders in which 20% of portland cement was replaced with the pozzolanic admixtures. Both admixtures were studied separately and combined as a 1:1 blend. Reference samples were produced with non-modified cement binders. The tests were conducted for hydration kinetics on cement pastes, consistencies and strength in flexure and compression on mortars. The results indicated that different pozzolans affected the mortar differently. The effect of zeolite and silica fume blend on the properties of mortars is not an averaged effect of those admixtures used individually.
PL
Niniejsze opracowanie dotyczy wpływu zeolitu naturalnego i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy cementowej. W tym celu sporządzono spoiwa, w których 20% cementu portlandzkiego zastępowano dodatkami pucolanowymi. Oba dodatki przebadano oddzielnie, jak i łącznie w formie mieszanki pucolan w stosunku 1:1. Próbki odniesienia wykonano z niemodyfikowanego spoiwa cementowego. Wykonano badania kinetyki hydratacji na zaczynach oraz konsystencji, jak również wytrzymałości na zginanie i ściskanie na zaprawach. Wyniki badań wykazały, że wpływ różnych rodzajów pucolan na właściwości zaprawy jest odmienny. Wpływ mieszanki zeolitu i pyłu krzemionkowego na właściwości zaprawy nie jest uśrednionym wpływem, jaki wywierają te dodatki stosowane oddzielnie.
PL
Wapno od lat jest tradycyjnie stosowanym materiałem do produkcji zapraw murarskich i tynkarskich. W artykule przedstawiono wpływ dodatku wapna na skurcz normowych zapraw cementowych, oznaczony metodą Graff-Kaufmanna oraz nowoczesną metodą rynien skurczowych. W artykule przeprowadzono analizę możliwości redukcji tego skurczu poprzez zastosowanie domieszek przeciwskurczowych. Do badań wytypowano domieszkę na bazie glikolu polipropylenowego (SRA) oraz domieszkę ekspansywną na bazie tlenku wapnia (EXP).
EN
Lime has been traditionally used material for the production of masonry mortars and plasterworks. The effect of the lime addition onto shrinkage of standard mortars is presented in the paper. The shrinkage of tested mortars was determined by Graff-Kaufmann method and the modern method so called the gutters shrinkage method. The analysis of the possibility of mortars shrinkage reducing by the use of admixtures is also presented in the article. The following admixtures were chosen for tests: a typical shrinkage reducing admixture based on polypropylene glycol (SRA) and an expansive one based on calcium oxide (EXP).
PL
W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycznym, chemicznym a także wykonano analizy rentgenograficzne (XRD). Zaprawy murarskie okazały się mniej porowate i szczelniejsze w porównaniu z cegłami. Analizy chemiczne wykazały powstawanie siarczanów i węglanów mających swoje główne źródło w nowych zaprawach spajających wbudowane cegły. W celu sprawdzenia skuteczności zabiegów ochronnych dla tynków zwrócono uwagę na ich właściwości kapilarne na tle wybranych materiałów referencyjnych. Badania wykazały ich odporność mimo znacznych różnic w strukturze w stosunku do typowego makroporowatego tynku renowacyjnego.
EN
Complex modernization of building works were carried out in industrial building of unemployed coal mine. Some problems with salt efflorescsnces took place after putting new elevation materials and internal wall plasters. In order to find the reasons of the efflorescences, samples of bricks and mortars were taken and subjected to physical and chemical examinations. Additionally X-ray diffraction analyses were made. Masonry mortars appeared to be less porous and tighter in comparison to bricks. Chemical analyses proved the formation of sulphates and carbonates, having their main source in new mortars sticking new bricks built into. In order to control the efficiency of protective operations of plasters attention were focused into capillary properties among of selected reference materials. The tests proved their resistance in spite of substantial differences in theirs structure in comparison to typical large porous renovation plasters.
EN
Aqueous extraction of natural dyes from Petrocarpus santalinus tree wood and dyeing of the following natural fibres: banana fibre, screw fine fibre, pineapple fibre, sisal fibre, korai and palm leaf using various mordants to fix the colour in the fibre materials were performed. Salt, sodium bicarbonate, oxalic acid, tannic acid, ferrous ammonium sulphate, stannous chloride (tin metal powder), alum and tamarind (Tamarindus indica) were used as a mordant for the dying of the natural fibres. Petrocarpus santalinus dye was effectively dyed on natural fibres using different mordants, producing different colours like tomato, maroon, orange red, chocolate, brown, quarry red, black, brick red, tile red, terra colla, sunbaked clay, gray, brick red, victorian red, firebrick, brown, crimson and orange, using these mordants.
PL
W artykule omówiono wykonanie wodnej ekstrakcji naturalnych barwników z drzewa Petrocarpus santalinus oraz barwienie włókien naturalnych, m.in. bananowca, ananasa, sizalu, korai i liści palmowych przy zastosowaniu różnych zapraw farbiarskich, których użycie miało na celu utrwalenie koloru w materiałach włóknistych. Jako zapraw farbiarskich użyto soli, wodorowęglanu sodu, kwasu szczawiowego, kwasu garbnikowego, siarczanu żelazowo-amonowego, chlorku cyny (proszek cyny metalicznej), ałunu i tamaryndowca (Tamarindus indica). Włókna naturalne skutecznie zabarwiono barwnikiem Petrocarpus santalinus przy użyciu różnych zapraw uzyskując różne kolory takie jak: pomidorowy, bordowy, pomarańczowy, czerwony, czekoladowy, brązowy, czarny, czerwony ceglany, terra colla, glinka opalana, szara, ceglastoczerwona, wiktoriański czerwony, ognisty, brązowy, szkarłatny i pomarańczowy.
PL
Planowane wytyczne rządowe dotyczące zmniejszenia wpływu polskiej energetyki na środowisko są ujęte w ministerialnym planie „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.”. W tym dokumencie jednym z wymienionych kierunków rozwoju jest upowszechnienie stosowania odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy. Popioły powstające ze spalania węgla kamiennego są od lat z powodzeniem wykorzystywane w technologii betonu. Popioły lotne ze spalonej biomasy są nowym i nierozpoznanym materiałem. Celem badań przedstawionych w artykule było porównanie wybranych właściwości zapraw z dodatkiem popiołu powstałego podczas spalania biomasy oraz popiołu pochodzącego ze spalania węgla. Zawartość popiołów w spoiwie wynosiła 20, 40 lub 60% jego masy. Wykonano badania konsystencji i gęstości świeżej zaprawy, wytrzymałości na ściskanie, wytrzymałości na rozciąganie, nasiąkliwości i gęstości stwardniałej zaprawy. Średnia różnica między wytrzymałościami na ściskanie próbek z dodatkiem popiołu lotnego z biomasy i popiołu lotnego z węgla o identycznym dozowaniu wynosiła 9%.
EN
Governmental guidelines planned to diminish of environmental impact of polish energy industry given in ministerial document “Energy policy of Poland up to 2050”. In this act one of the mentioned directions of development is popularization of renewable energy sources, biomass included. The fly-ashes from coal burning have been used in concrete industry for many years. The fly-ashes from biomass firing are a new and unstudied material. The aim of this study presented in this paper was to compare selected properties of cement mortar with the addition of biomass fly-ash or coal fly-ash. The dosage of fly-ash was 20, 40 or 60% of binder’s mass. The consistency and density tests of fresh mortar were performed. The compressive and tensile strength, water absorption and density tests were performed on hardened mortar. The mean difference in compressive strength results between samples with similar dosage of biomass fly-ash or coal fly-ash was 9%.
EN
This paper reports the test results of the Transcarpathian zeolite grain size on the cement-zeolite pastes properties. Materials used in this study included CEM I 42.5R and the zeolite chiefly composed of clinoptilolite. Tests were performed to determine the setting times, hydration kinetics and phase composition of pastes, and the consistency and compressive strength of mortars. It was demonstrated that the degree of fineness of zeolite had a significant effect on its pozzolanic properties, thereby affecting the properties of mortars. Depending on the zeolite gradation, the compressive strength of mortars can increase or decrease. Likewise, the zeolite fineness can contribute to higher or lower flowability of mortars compared to the mortars without the mineral additive.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu rozdrobnienia zeolitu zakarpackiego na właściwości zaprawy cementowo-zeolitowej. W badaniach użyto dostępnego na polskim rynku cementu CEM I 42,5R oraz zeolitu, który w głównej mierze składał się z klinoptilolitu. Przeprowadzono badania czasu wiązania, kinetyki hydratacji i składu fazowego w zaczynie oraz badania konsystencji i wytrzymałości na ściskanie zapraw. Stwierdzono, że rozdrobnienie zeolitu ma istotny wpływ na jego właściwości pucolanowe, a przez to i na właściwości zaprawy. W zależności od uziarnienia zeolitu wytrzymałość na ściskanie zapraw może rosnąć lub maleć. Podobnie z uwagi na rozdrobnienie zeolitu płynność zaprawy może być mniejsza lub większa od płynności zaprawy bez dodatku mineralnego.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.