Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 39

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powłoka antykorozyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The kinetics of gas-phase cementation of goods – self-tapping metal screws for attachment of metal structures DIN 7982 / ISO 7050 with pointed ends from steels of SAE 1013-1018 to ASTM 510 grades was studied. The investigation was carried out by dynamic method with open volume, renewable gas phase, continuous delivery of natural gas to the flow system and its extraction from gaseous products of interaction. Chemical and phase composition of the surface coating was studied by means of low-vacuum raster electron microscope JSM 6490LV of JEOL company (Japan). A cementation of screws with washer from EPDM was examined. Experimental dependences of carbon concentration on the distance from the goods’ surface for various exposures in the cementation process were received. It was found that hardness of all elements of the hardened goods is notably higher than of the hardened goods. Thread, head and drill, i.e. off set elements of the goods are subjected to the maximum hardening. It was also substantiated that there is substantial decarbonization of the surface coating at a depth of 0.2–0.4 mm depending on the exposure time in the process of traditional hardening heat of the self-tapping screws. This explains lower values of the hardness of the thread, head and drill, the protruding elements of the goods. In comparison with the hardening, the cementation allows raise the hardness of the surface to 64−73 HRC (hardness in Rockwell scale C). Ways to raise corrosion resistance using the cementation were aimed. Among goods with protective coating (galvanized, oxidized) at the initial stage, the case-hardened goods have the lowest weight loss and during the whole time of the experiment the weight loss is substantially lower than the standard values.
PL
Zbadano kinetykę cementacji z fazy gazowej wkrętów samogwintujących do mocowania struktur metalowych DIN 7982/ ISO 7050 z ostrymi końcami ze stali gatunków SAE 1013-1018 do ASTM 510. Niniejsze badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody dynamicznej z otwartą objętościowo, odnawialną fazą gazową, ciągłym podawaniem naturalnego gazu do systemu przepływowego oraz jego ekstrakcją z gazowych produktów interakcji. Skład chemiczny i fazowy powłoki powierzchniowej był badany przy pomocy niskopróżniowego, rastrowego mikroskopu elektronowego JSM 6490LV firmy JEOL (Japonia). Zbadano także możliwość wykorzystania cementowanych śrub z nakrętkami, mającymi podkładki uszczelniające oparte na EPDM. Otrzymano doświadczalnie zależność stężenia węgla od odległości od powierzchni wyrobów dla różnych ekspozycji w procesie cementowania. Stwierdzono, że twardość wszystkich elementów wyrobów hartowanych jest istotnie wyższa niż wyrobów hartowanych. Gwint, główka i świderek gwintujący, tj. robocze elementy wyrobów poddawano maksymalnemu hartowaniu. Potwierdzono, że w procesie tradycyjnego hartowania cieplnego wkrętów samogwintujących zachodzi znaczna dekarbonizacja powłoki powierzchniowej na głębokość 0,2–0,4 mm, zależnie od czasu ekspozycji. To wyjaśnia niższe wartości twardości gwintu, główki i świderka gwintującego, zewnętrznych elementów tych wyrobów. W porównaniu z hartowaniem, cementowanie pozwala na podwyższenie twardości powierzchni do 64–73 HRC. Zwrócono uwagę na sposoby podniesienia odporności na korozję przy użyciu cementowania. Spośród wyrobów mających powłokę ochronną (galwanizowanych, oksydowanych) na wstępnym etapie, wyroby hartowane mają najmniejszą utratę masy, a podczas całego eksperymentu utrata masy jest istotnie niższa od standardowych wartości.
PL
W artykule omówiono pierwszą w Polsce renowację na dużym obiekcie mostowym systemu antykorozyjnego nowej generacji (metalizacyjno-malarskiego epoksydowo-poliuretanowym z uszczelnieniem). Pokazano trudności pojawiające się podczas prowadzenia prac.
EN
The first renovation of a new generation anticorrosive system (hot sprayed zinc with epoxy-polyurethane coatings) on the big railroad bridge in Poland is described in the paper. The difficulties emerging during the works are discussed.
PL
W artykule przedstawiono przyczyny oraz zakres remontu Mostu Łazienkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu doboru systemu malarskiego do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji stalowej mostu. Na przykładzie inwestycji opisano wady oraz zalety wybranego systemu malarskiego oraz ich wpływ na realizację robót.
EN
The paper presents both the reasons and the range of the maintenance works on the Łazienkowski Bridge with regard to the selection of the coating system to protect the steel structure against corrosion. The advantages and disadvantages of the paint system and its impact on the implementation of the works are described.
4
Content available remote Współczesne kierunki walki z korozją metali
PL
Na podstawie analizy doświadczeń krajowych i zagranicznych opisano wpływ zastosowanej metody ochrony konstrukcji przed korozją na tzw. cykl życia obiektu, czyli koszty wykonania powłoki ochronnej i jej konserwacji przez cały przewidziany okres użytkowania obiektu i wynikającą z niej celowość stosowania powłok metalowo-malarskich natryskiwanych cieplnie. Omówiono ustanowione w tym zakresie normy i obowiązujące lub zalecane przepisy krajowe oraz stosowane na ich podstawie technologie. Udowodniono konieczność wprowadzenia w tym zakresie zmian. Opisano wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń i kwalifikacji personelu na koszty procesu.
EN
Influence of anticorrosion protection applied on structures on so called life-cycle of an object was analysed on the base of national and international practice including costs of application of thermal sprayed metal-paint coatings and maintenance during whole foreseeable exploitation of an object and resulting purposefulness of thermal sprayed metal-paint coatings. Effective standards and recommended regulations in this area as well as elaborated on their base technologies were discussed. Necessity of changes in this area was proven. Impact of types of used machinery and staff qualifications on the process costs was described.
6
Content available remote Zintegrowany system do badania powłok antykorozyjnych
PL
Korozja jest powszechnym zjawiskiem powodującym znaczne obniżenie własności mechanicznych i użytkowych maszyn, urządzeń oraz elementów, znacząco zmniejszając bezpieczeństwo ich stosowania. Z tego też powodu od wielu lat na całym świecie prowadzone są systematyczne badania dotyczące ochrony antykorozyjnej obiektów, konstrukcji, środków transportu, instalacji wykonanych bądź zawierających elementy metalowe oraz stopy metali, poddanych niszczącym czynnikom atmosferycznym i środowiskowym. W ramach prowadzonych badań naukowych autorzy proponują wykorzystanie automatycznego systemu, pozwalającego na przyspieszenie procesu korozyjnego oraz ocenę jego stanu, wykorzystując w tym celu metody ultradźwiękowe. W publikacji przedstawiono sposób prowadzenia badań oraz prototypowe stanowisko, na którym badania te mogą być wykonywane.
7
Content available remote Cynk – i co dalej? Skuteczne zabezpieczanie powierzchni przed korozją. Cz. 2
PL
Prawidłowy dobór materiału powłokowego jest sprawą kluczową dla trwałości zabezpieczeń w zadanych warunkach. Wciąż jednak antykorozyjne powłoki ze stopów cynku i z aluminium natryskiwane cieplnie są najtrwalszym zabezpieczaniem powierzchni stali przed korozją.
PL
W artykule przedstawiono metodę szybkiej spektroskopii impedancyjnej obiektów o wysokich impedancjach (|Zx| > 1 G) z zastosowaniem sygnałów o projektowanych kształtach. Sygnał pobudzenia wytwarzany jest w module DAQ U2531A i doprowadzany na wejście badanego obiektu za pośrednictwem przetwornika cyfrowo-analogowego (CA). Sygnały odpowiedzi proporcjonalne do napięcia na mierzonej impedancji Zx oraz prądu płynącego przez Zx są próbkowane za pośrednictwem przetworników analogowo-cyfrowych (AC) w module DAQ. Widmo impedancyjne wyznaczane jest na podstawie ciągłych transformat Fouriera zarejestrowanych sygnałów. W artykule dokonano porównania właściwości sygnałów pobudzenia, pod kątem dokładności wyznaczania widma impedancyjnego, na przykładzie wieloelementowego dwójnika RC modelującego powłokę antykorozyjną.
EN
A method of fast impedance spectroscopy of objects with high impedance (|Zx| > 1 G) with use of different excitation signals is evaluated in this paper. An excitation signal is generated in U2531A DAQ module and applied to an input of an object through analog-to-digital converter. Response signals proportional to voltage across the impedance Zx and current flowing through Zx are sampled by analog-to-digital converters in the DAQ module. An impedance spectrum of the object is evaluated on the basis of continuous Fourier transforms of acquired signals. In the article excitation signals properties, from the point of view of accuracy of impedance spectrum calculation, were compared. The method is evaluated on an exemplary multi-element two-terminal RC network, which is a model of an anticorrosion coating.
9
Content available remote Ocena korozji przy użyciu ultradźwięków
PL
Korozja to nic innego jak elektrochemiczna degradacja materiału przez otaczające środowisko. Zmniejsza ona integralność materiału oraz silnie wpływa na długość jego życia, co może powodować zagrożenie dla całej struktury.
11
Content available remote Taguchi optimization of the thickness of a coating deposited by LPCS
EN
The low-pressure cold spray (LPCS) technique is used to produce conducting, anticorrosive, insulating, etc., coatings. In order to increase the efficiency of the process the latter is often automated by attaching the spraying gun to a robot or a manipulator. However, because of the large number of interdependent parameters the thickness of the run obtained in one pass of the spraying gun may range from a few hundred micrometres to as much as a few millimetres. As a result, a coating with varied surface waviness and roughness is obtained. This paper focuses on determining the optimal LPCS process parameters yielding a coating having the desired thickness. For this purpose, the Taguchi method was employed whereby the experiment could be properly designed and the principal parameters having the greatest influence on the process could be determined. The L16′ orthogonal table, four key process parameters and four levels of values for each were used. The input parameters were: powder feeding rate, spraying gun travel velocity, gas pressure and temperature. The output parameter was coating thickness. For verification purposes composite (aluminium + alumina) coatings were deposited.
PL
W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok na bazie poli(3,4-etylenodioksytiofenu) i kwasu 4-aminobenzoesowego domieszkowanych heteropolianionami kwasu fosforomolibdenowego do ochrony stali nierdzewnej X20Cr13 przed korozją. Powłoki otrzymano metodą woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających dodecylosiarczan sodu. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych zawierających jony chlorkowe.
EN
In the presence work the usefulness of composite coatings of poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and 4-aminobenzoic acid doped with phosphomolybdic acid heteropolyanions for protection of X20Cr13 stainless steel against corrosion is discussed. The coatings have been obtained by the cyclic woltamperometry method from aqueous micellar solutions containing sodium dodecysulphate. Protective properties of composite coatings were evaluated in the acidified sulphate solutions containing chloride ions.
PL
Bardzo dobra znajomość zjawiska korozji, a przede wszystkim wiedza na temat nowych możliwości w dziedzinie ochrony antykorozyjnej, jest szczególnie ważna zarówno przy projektowaniu nowych konstrukcji stalowych obiektów mostowych, jak i remontowaniu istniejących obiektów mostowych. W niniejszym artykule autorka prezentuje najciekawsze innowacje w zakresie metod stosowania powłok antykorozyjnych.
EN
Thorough knowledge of corrosion and, above all, knowledge about the new opportunities in the field of corrosion protection is particularly important not only while designing new steel bridges, but also while repairing the existing ones. In this article the author presents the most interesting innovations in the methods and uses of anti-corrosion coatings.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających poli(4-styrenosulfonian sodu). W pracy określono wpływ zastosowanego w roztworze modyfikującym elektrolitu na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Otrzymane powłoki PEDOT/ ABA scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych przy użyciu techniki potencjodynamicznej.
EN
This work presents the results under electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry, using a micellar aqueous solution containing a potassium polystyrenesulfonate. The effect of electrolyte addition into modification solution on the effectiveness of electrodeposition process was investigated. Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting films on stainlees steel were investigated in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions, using potentiodynamic polarisation technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad hamowaniem korozji stali za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA) oraz heteropolikwasu (kwasu fosforododekamolibdenowego - PMo12) osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 metodą woltamperometrii cyklicznej z roztworów wodnych. Otrzymane powłoki PEDOT/ABA/PMo12 scharakteryzowano pod kątem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano za pomocą techniki potencjodynamicznej w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych, zawierających jony chlorkowe.
EN
The work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of composite film prepared on stainless steel. The coating consisted of conducting polymer - poly(3,4-ehtylenedioxythiophene) (PEDOT), 4-aminobenzoic acid (ABA) and heteropolyacid (phospohomolibdic acid - PMo12) has been electrodeposited on the X20Cr13 stainless steel using cyclic voltammetry from aqueous solution. The obtained films were characterized by corrosion resistance, morphology and adhesion to the steel substrate. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified (pH = 2) sulphate solutions without or with addition of chloride anions using potentiodynamic polarization technique.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem kompozytowych powłok na bazie polimeru przewodzącego - poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT), kwasu benzopirolowego (PyBA) i fosfomolibdenianu niklu (Ni1,5PMo12). Powłoki osadzano elektrochemicznie na powierzchni stali nierdzewnej X20Cr13 za pomocą metody woltamperometrii cyklicznej z wodnych roztworów micelarnych zawierających eter monolaurynowy glikolu polioksyetylenowego (BRIJ10). Otrzymane powłoki PEDOT/PyBA/ PMo12 scharakteryzowano pod względem odporności korozyjnej, morfologii powierzchni oraz adhezji do podłoża stali. Właściwości ochronne powłok oceniano za pomocą techniki impedancyjnej w zakwaszonych (pH = 2) roztworach siarczanowych zawierających dodatek jonów chlorkowych.
EN
This work presents the results of the research on electrodeposition of composite coatings, consisting of combination of the poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) and 4-(pyrrole-1-yl) benzoic acid (PyBA) with phosphomolybdate nickel (Ni1.5PMo12). The coatings were electrodeposited on stainless steel by cyclic voltammetry using a micellar aqueous solution containing a polyoxyethylene lauryl ether (BRIJ10). Diagnostic experiments included measurements of protective properties, morphology and adherence of coatings to the steel substrate. The protective properties of the resulting films on stainless steel were investigated by impedance technique in acidified (pH = 2) sulphate solution in presence of chloride ions.
EN
Composite coatings, consisting of combinations of the conducting polymer poly(3,4-ethylenedioxythiphene) (PEDOT) and 4-aminobenzoic acid (ABA), were electrodeposited on glassy carbon and X20Cr13 stainless steel by cyclic voltammetry, using a sodium dodecylsulfate (SDS) micellar aqueous solution of EDOT and ABA as a reaction medium. The coating deposition potential range, scan rate and composition of modification solution were determined. The protective properties of the resulting films on stainless steel were investigated in acidified (pH=4) 0.25 M sulphate solution in the absence and in presence of 0.5 M chloride ions. Diagnostic experiments include measurements of open circuit potential versus exposure time and potentiodynamic polarisation tests. Morphology of the obtained composite coatings was examined using optical metallographic microscope. The composite coatings provide good adherence to the steel substrate and very effective steel corrosion protection. The PEDOT/ABA coatings allow to stabilize the steel corrosion potential within the passive region both in absence and in presence of chloride ions.
PL
Powłoki kompozytowe, na bazie polimeru przewodzacego- poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) i kwasu 4-aminobenzoesowego (ABA), osadzano na powierzchni wegla szklistego i stali nierdzewnej X20Cr13 przy użyciu metody woltamperometrii cyklicznej. Do osadzania powłok zastosowano wodne roztwory dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierajace EDOT i ABA. Zbadano wpływ zakresu potencjału osadzania, szybkości przemiatania potencjałem i składu roztworu modyfikacyjnego na efektywność procesu elektroosadzania powłok. Własciwosci ochronne powłok uzyskanych na stali nierdzewnej badano w zakwaszonych (pH=4) roztworach 0,25 M siarczanowych niezawierajacych i zawierajacych dodatek 0,5 M jonów chlorkowych. Zbadano zaleznosc potencjału stacjonarnego od czasu wytrzymania w roztworze korozyjnym oraz wykonano potencjodynamiczne krzywe polaryzacji. Morfologie powłok zbadano przy pomocy metalograficznego mikroskopu optycznego. Uzyskane powłoki wykazuja dobra adhezje do podłoza stali i efektywnie zabezpieczaja stal przed korozja. Powłoki PEDOT/ABA stabilizuja potencjał korozyjny chronionej stali zarówno w środowisku niezawierającym jak i zawierającym jony chlorkowe.
PL
W pracy omówiono przydatność kompozytowych powłok PEDOT/ABA do ochrony stali nierdzewnej przed korozją. Powłoki osadzono z wodnego roztworu micelarnego dodecylosiarczanu sodu (SDS) zawierającego kwas 4-aminobenzoesowy (ABA) i 3,4-etylenodioksytiofen (EDOT). Powłoki PEDOT/ABA osadzano metodą chronoamperometryczne przy zastosowaniu kilku wartości zadanego potencjału. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonym roztworze siarczanowym zawierającym dodatek jonów chlorkowych.
EN
In present work the usefulness of PEDOT/ ABA composite coatings for protection of stainless steel against corrosion is considered. The coatings were deposited from micellar solution of sodium dodecylslphate (SDS) containing 4-aminobenzoic acid (ABA) and 3,4-ethylenedioksythiophene (EDOT). The PEDOT/ABA coatings were deposited by chronoamperometry method using several values of the given potential. The protective properties of PEDOT/ABA coatings were evaluated in acidifi ed (pH = 2) sulphate solution with additions of chloride ions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad ochroną stali nierdzewnej za pomocą powłoki kompozytowej. Powłokę składającą się z kwasu 4-aminobenzoesowego (4-ABA) i poli(3,4-etylenodioksytiofenu) (PEDOT) osadzano metodą woltamperometrii cyklicznej. Właściwości ochronne powłok oceniano w zakwaszonych środowiskach siarczanowych niezawierających i zawierających jony chlorkowe.
EN
This work summarizes the results of corrosion studies describing protective properties of films prepared on stainless steel based on a composite coating. The coatings consisted of 4-aminobenzoic acid (4-ABA) and poly(3,4-ethylenodioxythiophene) (PEDOT). The respective films on stainless steel were electrodeposited using cyclic voltammetry. Protective properties of the composite films were evaluated in the acidified sulphate solutions without and with addition of chloride ions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.