Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwornik elektromechaniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Stal elektrotechniczna. Metody wyznaczania parametrów cieplnych
PL
Przedstawiamy sposoby technicznej realizacji pomiarów współczynników przewodności i przejmowania ciepła z dokładnością wystarczającą do wykonania poprawnej analizy rozkładu temperatury wewnątrz współczesnych ustrojów elektromechanicznych.
EN
The paper briefly summarises the design structure of a prototype linear and rotary magnetorheological (MR) damper with energy recovery capability, engineered by the authors, and provides selected characteristics of those devices based on laboratory testing.
PL
W artykule opisano budowę zaprojektowanych i wykonanych przez autorów prototypowych konstrukcji liniowego i obrotowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono również wybrane charakterystyki tych urządzeń wyznaczone na podstawie badań laboratoryjnych.
PL
W artykule przedstawiono system akwizycji i monitorowania danych, który został zbudowany w oparciu o środowisko Lab VIEW z wykorzystaniem technologii wirtualnych przyrządów. System ten umożliwia wizualizację, rejestrację, analizę oraz przetwarzanie sygnałów analogowych i cyfrowych. Aplikacja została przygotowana pod kątem badań wypływu temperatury na magnesy trwałe, a tym samym na pracę silnika synchronicznego z magnesami trwałymi.
EN
The paper presents a dedicated data acquisition and monitoring system based on the LabView environment using virtual instruments technology. The software allows the visualization, registration, processing and analysis of many analog signals received from the sensors. The prepared application is used especially for the analysis of the thermal processes and their influence on the permanent magnets synchronous motor performance characteristics.
4
Content available remote Układ kondycjonująco-przetwarzający elektromechanicznego przetwornika drgań
PL
W pracy opisano zaprojektowany i wykonany układ kondycjonująco-przetwarzający napięcie wyjściowe elektromechanicznego przetwornika drgań, którego działanie opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Układ ten oraz przetwornik są podzespołami budowanego w ramach realizowanego przez autorów projektu liniowego tłumika magnetoreologicznego (MR) z odzyskiem energii. Przedstawiono także wyniki badań laboratoryjnych opracowanego układu w stanie jałowym i obciążenia.
EN
The paper presents the newly designed and fabricated conditioning and processing system converts the output voltage from an electromechanical vibration converter based on the Faraday's laws of electromagnetic induction. This system and the converter are both sub-assemblies of a linear mangnetorheological (MR) damper with the energy recovery capability, being developed by the authors. The results of laboratory testing of the conditioning system during the idle run and under load are summarised.
EN
The paper summarises the results of strength analysis of a self–powered vibration reduction system incorporating an electromagnetic transducer and a rotary MR damper. The maximal torque acting on the vibration system is considered in the calculation procedure. The strength analysis involves individual system components and the connections between them.
PL
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wytrzymałościowych układu składającego się z przetwornika elektromechanicznego połączonego wspólnym wałem z obrotowym tłumikiem magnetoreologicznym (MR). Do obliczeń przyjęto maksymalne wartości momentów skręcających działających na układ. Analizie poddano poszczególne części konstrukcyjne układu oraz połączenia między nimi.
6
Content available remote Siła zaczepowa w elektromechanicznym przetworniku drgań o ruchu liniowym
PL
Artykuł dotyczy analizy siły zaczepowej w elektromechanicznym przetworniku drgań o ruchu liniowym. Przedstawiono wyprowadzenie wzoru na siłę zaczepową, budowę przetwornika oraz wyniki obliczeń numerycznych indukcji magnetycznej, siły elektromotorycznej, siły zaczepowej w przetworniku oraz napięcia i natężenia prądu przy obciążeniu cewką sterującą liniowego tłumika MR.
EN
The study investigates the cogging force in an electromechanical vibration transducer with linear motion. The formula for cogging force calculation is provided, the structure of the transducer and results of numerical calculations of magnetic flux density, electromotive force, cogging force, voltage and current in the transducer loaded with the linear MR damper's control coil are given.
EN
In the paper a novel mathematical model of electromechanical actuator is presented. It is based on application of Hamiltonian equations in the description of electro-mechanical energy conversion. It results in employment of flux linkages as state variables in the state space equations. For simplicity only a 3-phase wye connected stator winding without a neutral wire is considered in detail. The procedure can be generalised to any number of phases. Topology-based approach is used in the model implementation. Procedures for evaluation of all quantities (currents, energy/coenergy, electro-magnetic torque) present in model equations are described. Eddy currents and hysteresis phenolmenon are neglected in formulation of the model to enable application of state-space description.
EN
The purpose of that paper is to develop of unified equations of electromechanical energy converters accounting for the magnetic non-linearity of the main magnetic circuit of a converter. The concept of applying higher order forms of winding currents for the description of the co-energy function is introduced in order to derive the structure of converter equations via mathematical analysis. Also, another concept of equivalent magnetizing currents is applied to determine the higher order forms for selected converters designs. The structure of circuital equations for converters with multiple windings has been unified by means of the introduction of matrices of dynamic and nonlinear inductances following the higher order forms of the co-energy function.
EN
The paper presents the hybrid expert system using declarative and also algorithmic language programming. In the first case the pc-shell environment is utilized and in the second – Delphi 2005.NET. The dynamic data exchange in this system is realized on the dynamic libraries level written in C language. Especially for that purpose functions and procedures in Delphi were created. These functions and procedures supervise communication processes between all parts of the designed expert system in on-line mode. The presented expert system gives good results confirmed by calculations made for an example electromechanical converter.
PL
W artykule przedstawiono hybrydowy system ekspertowy wykorzystujący zarówno deklaratywny jak i algorytmiczny język programowania oraz środowiska programistyczne ps-shell i Delphi 2005.NET. Dynamiczna wymiana danych w systemie realizowana jest na poziomie bibliotek dynamicznych napisanych w jezyku C, zapewniających process komunikacji on-line pomiędzy wszystkimi modułami system. Przedstawiony system ekspertowy daje dobre wyniki uzyskane dla przykładowego przetwornika elektromechanicznego.
10
PL
W niniejszym artykule przedstawiono budowę układów zasilania i sterowania reluktancyjnego generatora drgań skrętnych. Reluktancyjny generator drgań skrętnych to przetwornik elektromechanicznych złożony z dwóch zespołów: generatora drgań skrętnych i silnika pomocniczego. W artykule przedstawiono ogólną strukturę układów zasilania oraz koncepcje metod sterowania układem generatora. Przedstawiono przykładowe przebiegi: prędkości kątowej części silnikowej generatora.
EN
In this article the overall conception of feeding and control system of ripple torque reluctance exciter is presented. The ripple torque reluctance exciter this is a electromechanical devices which consists of two elementary machines: ripple torque generator and auxiliary reluctance motor. In this article the general structure of feeding systems is presented as well some control methods of hole exciter is presented. The exemplary angular speed curves of reluctant motor are presented.
PL
W artykule przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne układu do pomiaru prędkości w silniku indukcyjnym obrotowo-liniowym. Przedstawiona konstrukcja silnika pozwala na niezależne sterowanie ruchem liniowym i ruchem obrotowym, jednak prędkość wirnika - bieżni powinna być rejestrowana równocześnie. W tym celu w systemie pomiaru prędkości zaproponowano wykorzystanie układu optycznego myszy komputerowej, który zapewnia pomiar prędkości w dwóch osiach równocześnie za pomocą jednego, prostego układu.
EN
The paper present design solutions of speed measurement system in rotary - linear induction motor. In twin armature rotary-linear induction motor as before the speed of rotor-raceway can be controlled independently but the speed measurement system should register forward and angular speeds simultaneously. For this purpose the speed measurement system will be used the optical circuit of computer s mouse. The method makes possible simultaneous registration of linear and rotary speed by using only one sensor.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny przetwornika elektromechanicznego, wykorzystujący w opisie równań stanu zmienne strumieniowe. Założenia przyjęte przy formułowaniu modelu to pominięcie prądów wirowych oraz zjawiska histerezy. Jako przykład zastosowania zaprezentowano wyidealizowany model silnika reluktancyjnego. Analizie poddano wpływ uwzględnienia zjawiska nasycenia obwodu magnetycznego na metodykę formułowania modelu oraz na dokładność otrzymanych wyników. Przedstawiono graficzną interpretację wyznaczenia wielkości występujących w proponowanym modelu przetwornika, korzystając z danych otrzymanych na podstawie modelu wyidealizowanego.
EN
In the paper mathematical model of an electromechanical actuator using flux state space variables is described. In model formulation eddy currents and hysteresis phenomenon were neglected. As an example of application an idealised model of reluctance motor is presented. Analysis is focused on determination of saturation phenomenon influence on model formulation methodology and on correctness of obtained results. Graphical interpretation of evaluation of quantities occuring in proposed model of an actuator, using data obtained from an idealised model, is presented.
PL
W artykule omówiono własności cieczy magnetycznych. Przedstawiono podstawowe typy przetworników elektromechanicznych zawierających ciecze magnetoreologiczne - przetworniki o jednym stopniu swobody. Następnie po dokonaniu opisu stanowiska do badań tłumika z cieczą magnetoreologiczną oraz stanowiska do badania hamulca magnetoreologicznego zaprezentowano wyniki badań. W ostatniej części artykułu zaprezentowano koncepcję magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego - przetwornika o dwóch stopniach swobody.
EN
In this article properties of magnetic fluids are described. Basic types of the magnetorheological electromechanical devices - devices with one degree of mechanical freedom - are presented. After description of measurement equipments of magnetorheological linear damper and magnetorheological rotary brake results of measurements are shown. At the end of the article a conception of magnetorheological rotary-linear brake (devices with two degrees of mechanical freedom) is presented.
PL
W artykule przedstawiono problematykę przetwarzania mechanicznych wielkości położenia, prędkości i przyspieszenia drgających układów maszynowych na pomiarowe sygnały napięciowe. Przeprowadzono analizę typowego przetwornika elektromechanicznego ze sprzężeniem magnetycznym wychodząc z energetycznych równań równowagi dynamicznej Lagrange'a. Wyznaczono funkcję przejścia, charakterystyki amplitudowe transmitancji przetwornika oraz określono warunki przetwarzania położenia, prędkości i przyspieszenia na sygnał napięciowy.
EN
The paper presents problems of the conversion of the mechanical quantities of the position, speed and acceleration of the oscillating mechanical system to the measuring voltage signals. The analysis of the typical electromechanical converter with the magnetic coupling was carried on the ground of the energetic equations of the Lagrange dynamic equilibrium. The transient function and the gain vs frequency diagrams of the converter transmittance were calculated and the conditions of the conversion of the position, speed and acceleration to the voltage signals were determined.
EN
The paper deals with the problem of electromagnetic force and torque analysis for linear, cylindrical and spherical electromechanical converters taking into account region anisotropy. The electromagnetic force and torque are determined analytically with the help of separation method for each problem (part I). The results obtained can be used as test tasks for electromagnetic field, force and torque numerical calculations. The analytical relations for torque and forces are used for analysis of material parameters influence on electromechanical converter work.
PL
Artykuł przedstawia obliczenia analityczne sił i momentów sił dla przetwornika elektromechanicznego o symetrii liniowej, cylindrycznej i sferycznej z uwzględnieniem anizotropii środowiska. Analityczne rozwiązania równań pola elektromagnetycznego uzyskano korzystając z metody separacji zmiennych (część I). Wyniki analiz mogą być wykorzystane jako zadania testowe dla analiz numerycznych. Analityczne zależności na siły i moment elektromagnetyczny wykorzystano do analizy wpływu parametrów materiałowych na pracę przetwornika elektromechanicznego.
16
Content available remote Przetworniki elektromechaniczne z cieczą magnetoreologiczną
PL
W artykule omówiono właściwości cieczy magnetycznych. Przedstawiono ich zastosowanie w przetwornikach elektromechanicznych: hamulcu obrotowym i tłumiku liniowym. Opisano stanowiska do badań tłumika i hamulca oraz zaprezentowano wyniki badań dla stanów statycznych (hamulec i tłumik) i dynamicznych (tłumik). Przedstawiono koncepcję magnetoreologicznego hamulca obrotowo-liniowego.
EN
In the paper properties of magnetic fluids are described. Their application in electromechanical converters: rotary brake and linear damper as well as laboratory stands for experimental investigation are presented. The results of measurements describe behaviour of the brake at steady state and behaviour of the dumper under steady and transient states. The concept of new rotary-linear brake with magnetorheological fluid are proposed.
PL
W pracy zaprezentowano fizykalnie uzasadnioną ideę rozdziału całkowitej siły, a co za tym idzie, również momentu sił na dwa składniki działające: na ośrodek materialny (składnik środowiskowy, permeancyjny) i na prądy wymuszone (składnik Lorentza). Rozdział na dwa wyróżnione składniki jest zupełny - oba składniki uzupełniają się wzajemnie, opisując całkowitą siłę bądź moment sił powstający w przetworniku elektromechanicznym. Zaproponowana idea dekompozycji - przy założeniu pomijalności zjawiska histerezy, magnetostrykcji oraz efektów związanych ze zjawiskiem pędu pola elektromagnetycznego -odnosi się do stanów nieustalonych i ustalonych, przetworników izotropowych bądź anizotropowych. Został zdefiniowany moment permeancyjny (środowiskowy) dla wirującej maszyny elektrycznej. Określono jego wartość dla maszyny synchronicznej oraz asynchronicznej. Proponowany rozkład momentów sił, w odniesieniu do maszyny synchronicznej, pozwala na wprowadzenie odmiennego od tradycyjnie stosowanego rozkładu momentu całkowitego. Dekompozycja momentu elektromagnetycznego na moment permeancyjny i moment Lorentza, w odróżnieniu od stosowanego podziału na moment synchroniczny i reluktancyjny, ma ogólniejszą interpretację. Moment reluktancyjny nie opisuje w całości wpływu, jaki wywierają cechy geometryczno-środowiskowe wirnika maszyny synchronicznej na wartość momentu sił działającego na wirnik maszyny. Moment środowiskowy - działający na ferromagnetyczny wirnik maszyny - stanowi około (60-70) % całkowitego momentu elektromagnetycznego maszyny synchronicznej z wydatnymi biegunami w znamionowym stanie pracy, przewyższając około dwukrotnie wartość momentu reluktancyjnego. W stanach awaryjnych pracy turbogeneratora również tego samego rzędu wartości może osiągać moment permeancyjny. Wydzielone składowe momentu sił pozwalają na określanie naprężeń mechanicznych w izolacji wirnika. Idea rozkładu może być również z powodzeniem stosowana w odniesieniu do maszyny indukcyjnej o niesymetrycznym wirniku. Moment permeancyjny opisuje tu wartość niepożądanego składnika momentu sił, jak i pozwala na podanie prostego algorytmu prowadzącego do wyznaczenia wartości strat mocy w wirniku maszyny. Zdefiniowano różnicowy tensor energii pola elektromagnetycznego, który pozwala na wprowadzenie zmodyfikowanego algorytmu obliczania momentu metodą prądów magnetyzacji. W pracy rozważono również możliwość przedstawienia całkowitego momentu sił działających w środowiskach anizotropowych magnetycznie poprzez stosowną całkę powierzchniową. W pracy, w oparciu o analizę numeryczną określono wartości sił i momentów sił w elektromagnesie prądu stałego oraz w maszynie synchronicznej z biegunami utajonymi, jak i wydatnymi. Zaś w oparciu o otrzymane rozwiązania analityczne dokonano obliczeń momentów sił w modelowej maszynie synchronicznej (analiza monoharmoniczna), w maszynie indukcyjnej o litym, anizotropowym symetrycznym oraz ekscentrycznie wirującym wirniku (dwuwymiarowa analiza polowa). Określono również rozkład gęstości sił radialnych w maszynie asynchronicznej o przewodzącym i anizotropowym magnetycznie wirniku.
EN
In this work the decomposition idea of the force for two components for electromechanical converter has been presented. One component acts upon the material region the second upon the currents. The decomposition for these two components is complete, and these components describe together the total either force or torque. The mathematical correctness of the idea with the help of the coenergy function has been proved. The idea proposed of the decomposition - if omitted the electromagnetic field momentum phenomena - for transient and steady-state, for isotropic and anisotropic electromechanical converter could be applied. There is defined the permeantive torque. The permeantive torque for the synchronous and asynchronous machines has been evaluated. The permeantive torque enables one to calculate the stresses in insulation of the coils in synchronous salient-pole machine. The defined torque leads to the decomposition method that is different than the traditionally used in the electrical machine theory. Particularly, the idea of the decomposition and it completeness enables one to criticise the reluctantive torque. The separation for the permeantive and the currents torque, on the contrary to the decomposition for the synchronous and the reluctantive torque, has got the simple and the general interpretation. The reluctantive torque does not describe entirely the influence of the geometrical and region features for the torque value. The permeantive torque, which acts upon the ferromagnetic rotor core - is about (60-70)% for salient-pole synchronous machine with nominal state of the work. The value is about twice times higher than the value of the reluctantive torque. Moreover, that fact is important for designing process of the salient-pole synchronous machine. For chosen loci of cylindrical generator the permeantive torque keeps the analogous ratio. The tension in some parts of rotor isolation could be easy calculated with the help of the permeantive torque value. The permeantive torque for induction machines with eccentric and asymmetrical rotor constitutes the simple way for calculating of the unwilling torque component and eddy-current losses in machine rotor. The residual tensor defined gives the insight to the magnetic currents method. It enables to formulate the modified algorithm for electromagnetic torque calculation.
PL
W artykule przedstawiono modyfikację metody prądów magnetyzacji wykorzystywanej do obliczania sił bądź momentów sił w polu magnetycznym. Wykorzystanie różnicowego pseudotensora pola elektromagnetycznego pozwala na uściślenie obliczeń prowadzonych tą metodą w przypadku gdy środowisko otaczające obszar działania sił nie jest próżnią. Rozważania poparto przykładami obliczeń momentów sił dla maszyny indukcyjnej o litym i anizotropowym wirniku.
EN
The paper deals with the problem of electromagnetic torque calculation by means of the equivalent magnetisation currents. The residual energy quasitensor of electromagnetic field enables to generalise the method of equivalent magnetization currents if the outer region differs from the vacuum. The electromagnetic torques of induction motors with solid rotor have been calculated and given in the paper as examples of the above considerations.
PL
W artykule poruszono problematykę obliczania momentów sił w obszarach anizotropowych przy wykorzystaniu relacji (33.9) podanej w (3) (w artykule jest to równość (1)). Zostało przedstawione stwierdzenie określające ograniczenie zakresu stosowalności tejże zależności do środowisk o izotropowych właściwościach magnetycznych. Rozważania uzasadniono trzykrotnie oraz poparto przykładami obliczeń momentów sił dla wirującej maszyny elektrycznej o anizotropowym wirniku.
EN
The paper deals with the problem of calculation of the electromagnetic torque by means of the formula (33.9) given in (3). The thesis that this formula is applicable to anisotropic media only has been proved. Exemplary calculations of the electromagnetic torques of an asynchronous machine with the anisotropic rotor have been made.
PL
Powstanie i rozwój konstrukcji elektromechanicznych przetworników energii nastąpiły w wieku XIX. W wieku XX rozwój przetworników elektromechanicznych dyktuje technologia oraz osiągnięcia inżynierii materiałowej w zakresie materiałów magnetycznych, materiałów izolacyjnych i magnesów trwałych. W Polsce rozwój przemysłu maszyn elektrycznych rozpoczął się w 1921 r. W okresie międzywojennym była to najbardziej ekonomiczna branża gospodarki. Po wojnie następuje dalszy rozwój tego przemysłu, powstało kilkanaście nowych fabryk, a znaczący procent ich produkcji był eksportowany. Po roku 1990 wszystkie fabryki zostały już sprywatyzowane. Także w dydaktyce polska szkoła maszyn elektrycznych jest znana w świecie. Opublikowano wiele fundamentalnych książek i monografii dotyczących teorii, konstrukcji i eksploatacji maszyn elektrycznych. Rozwój przetworników elektromechanicznych nie jest zamknięty. W tematyce tej powstają ciągle nowe rozwiązania i nowe patenty, a motorem ich jest obniżenie kosztów przetwarzania energii, kompatybilność elektromagnetyczna i warunki pracy ludzi.
EN
The origin and development of electromechanical energy converters began in 19th century. During the 20th century, the advancement in electromechanical converters has been due to technology and material science where magnetic materials, insulation materials and permanent magnets are involved. The growth of electrical machines industry in Poland started in 1921. In the twenties and thirties it was the most profitable industry branch. After the Second World War, further development of this industry took place, tens of new plants were built and a significant percentage of their overall output was exported. All of these factories were privatised after 1990. When it comes to teaching, the Polish School of electrical machines is renowned. Lots of fundamental works and books on theory, design and operation of electrical machines have been published. The development of electromechanical converters is not over yet. New designs and patents are upcoming. The great inducement for the progress is the need for lessening the energy consumption, improving the electromagnetic compatibility and bettering work conditions.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.