Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magazyny energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przedstawiono prototypowe rozwiązanie fotowoltaicznych drogowych (kolejowych) ekranów akustycznych, powstałe w ramach projektu CEFRABID, realizowanego w ramach europejskiego programu SOLAR-ERA.NET, w którym energia słoneczna pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, stanowiących integralną część takiego ekranu, gromadzona jest w konwencjonalnych akumulatorach. Docelowo inną alternatywą dla przesyłania pozyskiwanej energii elektrycznej bezpośrednio do sieci są możliwości wykorzystania bardziej zaawansowanych wieikoskalowych magazynów energii, np. magazynów pneumatycznych. Proponowana jest możliwość ich hybrydowego powiązania z sekwestracją dwutlenku węgla pod ziemią.
EN
A prototype solution of photovoltaic road (rail) noise barriers was presented, created as part of the CEFRABID project, implemented under the European SOLAR-ERA.NET program, in which solar energy obtained from photovoltaic panels, which are an integral part of such a screen, is stored in conventional batteries. Ultimately, another alternative to transmitting the acquired electricity directly to the grid is the possibility of using more advanced large-scale energy storage, e.g. pneumatic storage. The possibility of their hybrid linkage with underground carbon dioxide sequestration is proposed.
PL
Problematyka Komitetu Studiów C5, funkcjonującego pod nazwą Rynki energii elektrycznej i regulacja (Electricity markets and regulation), reprezentowana była na konferencji CIGRE w 2020 roku w 49 referatach. Zostały one przypisane do trzech tzw. tematów preferowanych. Najliczniej reprezentowany był temat 1 – Zmieniający się charakter rynków i wymagań usług systemowych. Zagadnienia dyskutowane podczas sesji Komitetu C5 generalnie koncentrowały się wokół tematyki postępujących zmian w sektorze energetycznym i potrzebie dynamicznej jego transformacji w celu realizacji zadań nakreślonych m.in. w „Porozumieniu paryskim”. Często podnoszone były też zadania wynikające z rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, w tym modeli nowych rynków energii elektrycznej uwzględniających magazyny energii oraz udział prosumentów i tzw. aktywnych odbiorców końcowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia prezentujące nowe spojrzenie na usługi systemowe, w tym ich kategoryzację oraz wycenę i rozliczenia. Prezentowane tematy uwzględniają bieżące potrzeby i problemy występujące w dziedzinach objętych działalnością Komitetu.
EN
The issues of the CIGRE Study Committee SC5, operating under the name Electricity markets and regulation, were presented at the CIGRE Session 2020 in 49 articles. These articles have been assigned to three so-called Preferential Subjects. The most numerous was topic Nr 1 – The Changing Nature of Markets and Ancillary Requirements. The issues discussed during the C5 session focused generally on the subject of ongoing changes in the energy sector and the need for its dynamic transformation in order to implement the tasks outlined i.a. in the "Paris Agreement". Often raised were also the tasks resulting from growing importance of renewable energy sources, including models of new electricity markets taking into consideration energy storages and the share of prosumers and the so-called active end-users. The issues presenting a new look at ancillary services, including their categorisation as well as valuation and settlements, aroused a great interest, too. It can be concluded that the presented topics provide for all the current needs and problems occurring in the areas covered by the Study Committee C5 activity.
PL
Komitet C6 – Aktywne systemy dystrybucji i rozproszone źródła wytwórcze (Active distribution systems and distributed energy resources) – zajmuje się zagadnieniem rozwoju i pracy sieci elektroenergetycznych (SEE) średnich i niskich napięć. Uwzględniane są możliwości regulacyjne elementów aktywnych, które pracując w sposób skoordynowany wspomagają sieć elektroenergetyczną. Do obiektów aktywnych zaliczane są rozproszone zasoby wytwórcze (DER), magazyny energii (BESS) czy samochody elektryczne (EV). Również odbiorcy energii są traktowani jako obiekty aktywne, które mogą być wykorzystane do kształtowania dobowego profilu zapotrzebowania (DSR). W artykule przedstawiono tematykę referatów zgłoszonych do trzech tematów preferowanych w obszarze działalności Komitetu C6. Trzeci temat preferowany był tematem wspólnym dla komitetów C2 i C6.
EN
This Committee deals with problems concerning development and operation of LV and MV power networks. Taken into account is controllability of active elements which, working in a coordinated manner, support a power network. These active elements include distributed energy resources (DER), battery energy storage systems (BESS) and electric vehicles (EV). Also residental consumers are considered to be the active objects that can be used to shape the daily demand profile (DSR). Presented is the subject matter of papers submitted to the three preferred themes in the field of the Committee C6 activity. The third preferred topic was the common theme for C2 and C6 Committees.
PL
W artykule dokonano przeglądu zagadnień dotyczących budowy pojazdów z napędem elektrycznym. Przedstawiono doświadczenia spółki AREX z realizacji projektu badawczo–rozwojowego dofinansowanego ze środków NCBiR związanego z budową platformy QUARK przeznaczonej do pojazdów elektrycznych o masie do 3,5 t.
EN
The article presents construction overview of electric vehicles and AREX experience with implementation of research and development work on electric drive platform for vehicles up to 3,5 T.
PL
Nieregularna i okresowa praca źródła energii odnawialnej (siłowni wiatrowej) jest powodem, dla którego nie może ono stanowić samodzielnego systemu oraz wymaga współpracy z magazynami energii lub szeroko rozumianym systemem energetycznym. Jednym ze sposobów magazynowania energii elektrycznej jest jej zamiana w ciepło. Magazynowanie ciepła w systemach wieloźródłowych, które może być wykorzystane w instalacjach grzewczych budynków, odbywa się przy wykorzystaniu zasobników buforowych. Jednakże to rozwiązanie wiąże się z konieczności dysponowania odpowiednią przestrzenią, w której mógłby zostać umieszczony zasobnik oraz z występowaniem częściowej utraty energii w wyniku strat postojowych. Wychodząc naprzeciw tym problemom w pracy przedstawiono koncepcję magazynowania energii elektrycznej w zbiorniku buforowym, do którego umieszczono materiał zmiennofazowy (PCM). Przedstawiono wpływ materiału zmiennofazowego (PCM) na pracę zasobnika buforowego oraz wykazano, że proponowane rozwiązanie może ograniczyć zużycie energii z konwencjonalnego źródła ciepła o ok. 20% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku umieszczonego w wybranej lokalizacji. Wyniki analizy ekonomicznej wskazują, że proponowane rozwiązanie może być opłacalną inwestycją w porównaniu do wybranych konwencjonalnych źródeł ciepła.
EN
Irregular and periodical operation of a renewable energy source (wind power plant) is the reason why it cannot be an independent system and requires cooperation with systems of energy storage. One way to store electricity is to convert it into heat. The storage of heat in multi-source systems, which can be used in the heating installations of buildings, is carried out using buffer tanks. However, this solution need to have sufficient space in which the storage tank will be placed. Further-more take places the occurrence of partial energy loss due to parking losses. In order to meet these problems, the paper presents the concept of storing electricity in a buffer tank, into which phase change material (PCM) is placed. The impact of phase change material (PCM) on the buffer tank operation has been shown. The proposed solution can reduce the consumption of a conventional heat source by approx. 20% of the total heat demand of the building located in Gdansk, what was presented. The results of the economic analysis indicate that the proposed solution is a cost-effective investment compared in the price of selected conventional heat sources in Poland.
PL
Magazyny energii są zbudowane z pojedynczych ogniw, w których oprócz katody, anody i elektrolitu znajduje się polimerowy materiał separacyjny. To właśnie cechy separatora decydują m.in. o cykliczności pracy i o pojemności ogniwa oraz technologii produkcji akumulatora. Przedstawiono przegląd materiałów separacyjnych stosowanych w magazynach energii wykorzystywanych w e-mobilności. Omówiono separatory używane w akumulatorach kwasowych, niklowo-wodorkowych oraz najpopularniejszych obecnie litowo-jonowych. Opisano również nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie materiałów separacyjnych do chemicznych źródeł prądu.
EN
Energy storage systems are built of a number of cells containing cathode, anode, electrolyte, and a separating element made of polymer. The features of the separator determine the cyclic character of the system’s work, the cell capacity and the technology of battery production. The paper presents a review of materials used in the production of separators for energy storage systems for e-mobility. The separators currently applied in acidic batteries, nickel-hydrogen batteries and most popular lithium--ionic batteries are described. Moreover, new technological solutions in the area of separators used in chemical sources of current are discussed.
PL
Magazyny energii (ang. ESS) są dziś często wymieniane w publikacjach branżowych, najczęściej jako nowinki techniczne dotyczące pobijanych światowych rekordów w zainstalowanej mocy i energii czy też kolejnych projektów badawczo-rozwojowych. Regulacje prawne próbują uporządkować odpowiedzialność (ale też potencjalne korzyści) za zainstalowanie ESS i świadczenie tzw. usług systemowych (na obecnym etapie głównie udziale w rynku mocy). Nieco mniej uwagi poświęca się wykorzystaniu magazynów energii przez prywatne podmioty związane z branżą OZE.
EN
Since the last turn of the century, the image of medium-voltage power networks operations has changed. The main reason for the change was to enable the generation units connection to it as a distributed generation. The current problem is the possibility of connecting energy stores. The article gives an example of the use of energy storage in the electric distribution network that operates with the generation unit as distributed generation. The simplified case analysis results in preliminary design algorithms for medium voltage power grid control with energy storages.
PL
Od ostatniego przełomu stuleci zmieniło się wyobrażenie o pracy elektroenergetycznych sieci średniego napięcia. Przyczyną zmiany było umożliwienie przyłączania do niej jednostek wytwórczych, jako generacji rozproszonej. Aktualnym zagadnieniem jest możliwość przyłączania magazynów energii. W artykule podano przykład zastosowania magazynu energii w elektro-energetycznej sieci dystrybucyjnej, który współpracuje z jednostką wytwórczą generacji rozproszonej. Z uproszczonej analizy przypadku wynikają wstępne wytyczne do konstruowania algorytmów sterowania pracą elektroenergetycznej sieci średniego napięcia z magazynami energii.
PL
Omówiono sposoby magazynowania energii elektrycznej, technologię budowy magazynów energii oraz rolę mikroinstalacji.
EN
Are discussed the ways of storing electrical energy, the technology behind energy storing facilities as well as the role of micro-plants.
PL
Odnawialne źródła energii, pomijając wykorzystującą moc wody powyżej 1 MW, są najczęściej stosowanym źródłem energii od 2015 roku, nawet w porównaniu z kopalnymi źródłami energii. W skali światowej, przewiduje się wzrost populacji ludności o około 1,8 mld ludzi, głównie z krajach rozwijających. Prognozowanie generacji mocy krótko i średnio terminowej z nieprzewidywalnych źródeł energii np. z PV czy EW, jest dla właściwego zarządzania siecią typu Smart Grid niezbędne. Zmiany w technologii elementów elektrowni wiatrowych pozwalają na prognozę zmniejszenia ceny jednostkowej 1 kWh o 30% w ciągu najbliższych pięciu lat.
EN
Renewable energy sources excluding large hydro accounted by majority of gigawatts of new generating capacity installed in 2015 – for the first time ever. Global population is projected to increase by almost 1.8 mld people from 2015 to 2040. The new various methods predictions of generating electrical power are presented. It's directly connected with demand growth electric energy. In onshore wind, the LCOE has fallen by 15% over the past six years and is forecast to fall a further 18% over the next 10 years. Nevertheless, with advances expected increase as blend length, turbine size and construction time, the LCOE of offshore wind is forecast to fall 30% over the next five years.
PL
W pracy omówiono zagadnienie modelowania pracy superkondensatorów w kontekście ich wykorzystania jako zasobników energii w systemach współpracujących z OZE. Scharakteryzowano właściwości użytkowe superkondensatorów i porównano je z innymi technologiami magazynowania energii, stosowanymi w systemach energetyki odnawialnej. Przedstawiono modele obwodowe oraz omówiono ich cechy w zależności od obszaru zastosowań. Przedstawiono uwagi końcowe i wnioski na temat potrzeby modelowania superkondensatorów.
EN
The following paper discusses the problem of modeling the work of supercapacitors in the context of their use as energy storage systems cooperating with RES. Functional properties of supercapacitors were characterized and compared with other energy storage technologies, used in renewable energy systems. Furthermore, the equivalent electrical circuit model was presented and their characteristics were discussed; taking into account the area in which they were applied. Naturally, final suggestions and conclusions regarding the modeling of supercapacitors were also presented.
PL
Rozwój tzw. inteligentnej sieci elektroenergetycznej jest bezpośrednio związany z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Odnawialne źródła energii i magazyny energii są jedynymi z dróg prowadzących do zmniejszenie emisji CO2. Integracja OZE i magazynów energii z siecią elektroenergetyczną umożliwia właściwe zarządzanie popytem i podażą energii elektrycznej. Wskazano na ważną rolę małych i mikro systemów magazynowania energii.
EN
Development of Smart Grid is directly bounded with practical application renewable energy sources with storage systems. RES and energy storages are any number of key technologies that can support decarbonisation. Integration renewable energy sources and energy storages with power grid enable right management supply electrical energy and demand. Are indicated a important rule small and micro energy storage systems.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienie koniecznej dynamicznej zmiany efektywności energetycznej w systemie elektroenergetycznym - zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych, mniejsze zużycie energii przez urządzenia oraz działań w obszarze technicznym i organizacyjnym. Kluczem do rozwiązania tego problemu będzie wprowadzaniu na coraz większą skalę magazynów energii, instalowanych na wszystkich poziomach sieci dystrybucyjnych, przede wszystkim w sieci niskiego napięcia oraz u odbiorców zasilanych z tych sieci. Taka strategia będzie prowadzić do rozwoju sieci w oparciu o scentralizowaną i zdecentralizowaną sieć hybrydową stwarzając nowe możliwości sterowania popytem (DSM). Wszystkie te działania są współbieżne z zaleceniami Dyrektywy Europejskiej oraz polskiego ustawodaw-stwa – przede wszystkim ustawy o efektywności energetycznej z 15 kwietnia. 2011 roku.
EN
The paper introduces an issue concerning of the necessary dynamic change of the energy-efficiency in the elec-trical energy system- the extension of the energy saving by final customers , the smaller consumption of energy by devices and technical and organizational activities in this area. A key to solve this problem will be the initiation of the more and more on greater scale of stores of electrical energy, installed on all levels of distribution networks , first of all in the network of low-voltage and at consumers supplied from these networks. Like this strategy will be extend in the network basing on the centralized and decentralized hybrid network, which create new possibilities in area of DSM. All the activities are aligned with recommendations of the European Directives and the Polish legislation – with prioritization on the acts on energy effi-ciency effective since 15th of April, 2011.
PL
W pracy przedstawiono koncepcję wizualizacji i sterowania przykładowym procesem generacji energii elektrycznej wykorzystującym instalację fotowoltaiczną, turbinę wiatrową oraz magazyn energii. Dokonano ogólnego przeglądu zastosowań oraz funkcjonalności systemów SCADA. Zaproponowano aplikacje realizujące założone zadania: wizualizacyjne, sterownicze, alarmowe, zabezpieczeniowe oraz archiwizacyjne. Projekty wykonano w środowisku Vijeo Citect. Ze względu na uniwersalność i oparcie na istniejących w środowisku projektowym komponentach aplikacja może być przykładem oraz szablonem służącym do stworzenia wizualizacji dowolnego procesu generacji energii ze źródeł OZE.
EN
The paper presents the concept of visualization and control the exemplary process of generation electricity using photovoltaic, wind turbine and energy storage. Has been made a general review of use and functionality SCADA systems. Was proposed applications executing complex tasks of visualization, control, alarm, making structure of access and archiving. Projects was made in the environments Vijeo Citect. Applications can be an example and a template used for create a visualization of any process of generation energy from renewable energy sources.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy problematyki elektrowni hybrydowych wykorzystujących OZE. W szczególności skupiono się na optymalnym, zapewniającym jak najlepsze możliwości regulacyjne, układzie wiatrowo-solarnym. Przedstawiono koncepcję algorytmu doboru i podziału mocy poszczególnych źródeł. Opracowany algorytm uwzględnia wykorzystanie magazynów energii jako elementu buforującego, zmniejszającego wahania generowanej mocy. Przedstawiono wyniki obliczeń dla przykładowej lokalizacji.
EN
In thesis pointed out some problems associated with power control in wind power plants and solar farms. Further, thesis shows us a concept of algorithm for optimization hybrid power plant which is connected with energy storage. Energy storage system increases power plant ability to stabilize active power, voltage and voltages frequency (power quality). The concept included component selection criteria and showed influence of energy storage system. In the project were used devices from well-known companies to submit working process of our optimization method.
PL
W pracy zwrócono uwagę na problem pozyskiwania energii w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Wskazano problemy związane z wykorzystaniem wybranych odnawialnych źródeł energii obejmujących między innymi wahania mocy oraz pogorszenie jakości energii. Opisano metody magazynowania energii jako technologie przeznaczone do współpracy z siecią elektroenergetyczną celem łagodzenia negatywnego wpływu na nią przez OZE. Wybrano typy magazynów energii, które z uwagi na swoje właściwości wykazują potencjał do zastosowania i współpracy z instalacjami fotowoltaicznymi i turbinami wiatrowymi.
EN
The paper presents the problem of generating energy in an environmentally friendly way. Attention was drawn to problems related to the use of some renewable energy sources. Been described methods of storing energy as technologies which can cooperate with the electricity network. Described energy storage which, because of their properties, have the potential to work and cooperate with photovoltaic installations and wind turbines.
PL
W referacie przedstawiono układ sterowania małej, 12 kW, elektrowni wiatrowej pracującej równolegle z 3 fazową siecią energetyczną, w której wykorzystano generator indukcyjny z przekształtnikiem energoelektronicznym i zasobnikiem energii w postaci superkondensatora i baterii akumulatorów. Przeprowadzono badania eksperymentalne współpracy elektrowni z zasobnikiem energii w Laboratorium Generacji Rozproszonej w Niestępowie koło Gdańska. Badania eksploatacyjne wykazały dobre właściwości bezczujnikowego regulatora silnika asynchronicznego pracującego jako generator oraz możliwość oddawania energii do sieci trójfazowej z zachowaniem stałego napięcia w obwodzie pośredniczącym. W referacie przedstawiono schemat części energoelektronicznej przekształtnika, który ma konstrukcję zbliżoną do klasycznego 3 fazowego przekształtnika dwukierunkowego. Przeprowadzono badania eksperymentalne, na stanowisku z elektrownią wiatrową typu Enwia E12 o mocy 12kW produkcji firmy Baltur ze Szczecina.
EN
The paper presents the control system 12kW small wind power plants working in parallel with 3 phase power grid, which uses an induction generator with power electronics converter and energy storage in the form of a supercapacitor and acid battery. Shows the results of simulation and experimental.
PL
Obecnie coraz częściej sygnalizowana jest możliwość wykorzystania magazynów energii w SEE. Tryb pracy lub sposób wykorzystania został nazwany strategią wykorzystania magazynu. W artykule wybrano jedną z nich – pracę programową. Opisano algorytm sterowania nadrzędnego magazynem dla wybranej strategii. Przedstawiono przykładowe testy algorytmu. Zaprezentowano wyniki symulacji. Inwestor może mieć dylemat, jak dobrać parametry magazynu pracującego w danej strategii. Na podstawie wyników symulacji wyznaczono techniczno - ekonomiczne wskaźniki optymalizacji.
EN
Currently, the possibilities of using energy storage in power system are indicated more often. The mode or method of use the energy storage determines its operation strategy. This paper concerns one of possible strategies - trade load leveling. Supervisory control algorithm for the energy storage has been described for selected strategy. The article presents the results of the simulation. The investor may have a dilemma, how to select the parameters of the storage for operations in the strategy. Based on simulation results the technical-economic optimization indicators has been determined.
EN
In view of the year 2030, Poland as a member of European Union should be able to meet the requirements regarding both: the climate protection (reduction of CO2 emissions by 40% in comparison to the year 1990), increase in the contribution of the Renewable Energy Sources in the energy market (up to 27 %), as well as improvement in the energetic efficiency (up to 27%) EUCO 169/14 [13], in view of the year 2020, the requirements defined by the: 2009/28/WE [8], 2012/27/UE [9] directives, among others. The fact should also be emphasised that as a result of the 2009/72/WE [10] directive, 80% of intelligent meters at consumer endpoints in Poland should be replaced with remote reading meters (so called Smart Meters), in view of the year 2020. Smart metering and development of smart grid open new prospects for the prosumer distributed energetics. Among the distributed generation sources, the issue connected with adequate energy management and storage of generated energy becomes more and more essential. In the first part of this article, using µCHP has been analysed, on the basis of the daily energy power demand profile at the prosumer's household. In the second part of this article the cooperation of the electrochemical cell at the given load cycle (resembling the daily power demand of the household) with the µCHP(Micro Combined Heat and Power) has been simulated. The change in the degree of the cell charge – SOC (State of Charge), the charge/discharge currents curves, voltage values on the cell’s terminals, emf (electromotive force), as well as the cell’s temperature increase at charging/discharging with the preset current, have been presented for the given load cycle. Attention has been focused on the parameters significantly influencing efficiency of the generated electric energy storage and of its renewed use. The possibilities of managing the sales of the stored electric energy from the micro cogeneration system to the grid, have also been discussed.
PL
W perspektywie 2030 roku Polska jako członek Unii Europejskiej powinna spełniać wymogi dotyczące zarówno ochrony klimatu (ograniczenie emisji CO2 o 40% w porównaniu do 1990), wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na rynku energii (do 27%) oraz poprawy efektywności energetycznej (do 27%) EUCO 169/14 [13], w perspektywie 2020 wymagania określone w dyrektywach m.in: 2009/28/WE [8], 2012/27/UE [9]. Należy również podkreślić fakt wynikający z dyrektywy 2009/72/WE [10], że w Polsce w perspektywie 2020 roku powinno zostać wymienione 80% liczników u odbiorców końcowych na liczniki zdalnego odczytu (tzw. Smart Meter). Smart metering oraz rozwój smart grid otwiera nowy rozdział dla rozproszonej energetyki prosumenckiej. Wśród źródeł generacji rozproszonej coraz istotniejsza staje się kwestia dotycząca odpowiedniego zarządzania energią oraz magazynowania wytworzonej energii. W pierwszej części pracy przeanalizowano wykorzystanie µCHP na podstawie analizy dobowego profilu zapotrzebowania na moc w prosumenckim gospodarstwie domowym. W drugiej części artykułu zasymulowano współpracę ogniwa elektrochemicznego w zadanym cyklu obciążeniowym (zbliżonym do dobowego zapotrzebowania na moc gospodarstwa domowego) z µCHP(Micro Combined Heat and Power). Zaprezentowano dla zadanego cyklu obciążenia m.in: zmianę stopnia naładowania ogniwa‒ SOC (State of charge), przebiegi prądów ładowania/wyładowania, napięcia na zaciskach ogniwa, SEM (siły elektromotorycznej) oraz przyrost temperatury ogniwa przy ładowaniu/wyładowaniu zadanym prądem. Zwrócono uwagę na parametry szczególnie wpływające na efektywność magazynowania wytworzonej energii elektrycznej i powtórnego jej wykorzystania. Omówiono także możliwości zarządzania sprzedażą zmagazynowanej energii elektrycznej z układu mikrokogeneracyjnego do sieci elektroenergetycznej.
PL
W pracy rozpatrywane jest wykorzystanie zasobników energii w układach zasilania elektrycznego. Przeanalizowano i porównano parametry oraz własności użytkowe akumulatorów i superkondensatorów, jako często stosowanych magazynów energii. Przeprowadzone rozważania wykorzystano do analiz funkcjonalnych związanych zgromadzeniem energii w systemach zasilania gwarantowanego, jak również z układami zasilania stosowanymi w samochodach elektrycznych bądź hybrydowych. W pierwszej części pracy opisano ważność poruszanej tematyki, scharakteryzowano krótko najczęściej wykorzystywane magazyny energii oraz przedstawiono własności funkcjonalne i parametry akumulatorów oraz superkondensatorów. W części drugiej dokonano analizy porównawczej akumulatorów i superkondensatorów oraz zamieszczono wyniki analiz zastosowań tych zasobników energii w systemach zasilania (na przykładzie UPS EVER serii SINLINE oraz układu napędowego samochodu osobowego).
EN
The study considered the use of energy storage in electric power systems. The parameters and application properties of batteries and supercapacitors, as energy storage is often used, was analyzed and compared. Conducted reflections were used for functional analysis of the accumulation of energy in uninterruptible power supply systems, as well as power supply systems used in electric or hybrid cars. The first part describes the importance of the issues discussed, briefly characterized most commonly used energy storage, and presents the functional properties and parameters of batteries and ultracapacitors. The second part of a comparative analysis of batteries and ultracapacitors, and provides results of analyzes of the energy storage applications in power systems (on the example of UPS EVER SINLINE series and propulsion system of the car).
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.