Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 197

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moisture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
EN
The paper presents research on determining the moisture content of various species of seeds based on the shape of the signal generated by the piezoelectric plate when hitting the seeds against it. For this purpose, a measuring stand was made on which the tests were carried out. The studies used different seed species with a near-spherical shape to eliminate the influence of the grain's impact on the plate. Based on the obtained signal waveforms, an algorithm was proposed with which the voltage rise coefficient on the piezoelectric transducer was calculated.
PL
W pracy przedstawiono badania dotyczące określania wilgotności różnych gatunków nasion w oparciu o kształt sygnału napięciowego generowanego przez płytę piezoelektryczną przy uderzeniu nasion. W tym celu wykonano stanowisko pomiarowe, na którym zostały przeprowadzone testy. W badaniach wykorzystano różne gatunki nasion o kształcie zbliżonym do sferycznego, aby wyeliminować wpływ kształtu nasion na wyniki pomiarów. Na podstawie uzyskanych krzywych sygnału zaproponowano algorytm, w którym obliczono współczynnik wzrostu napięcia na przetworniku piezoelektrycznym.
2
Content available remote Zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz
PL
Przedmiotem artykułu są zasady projektowania docieplania budynków od wewnątrz. Autor analizuje zagadnienia ochrony przed wilgocią i fizyki budowli oraz dokonuje oceny stanu istniejącego i fizycznej oceny systemu termoizolacji wewnętrznej. Podaje również ogólne informacje dotyczące planowania.
EN
The article discusses the principles of designing building insulation from the inside. The author analyses the issues of protection against moisture and building physics, and assesses the existing condition and physical state of the internal thermal insulation system. The author also provides general information on planning.
PL
Jedną z metod określania stanu odkształcenia i naprężenia istniejących konstrukcji jest tensometria ultradźwiękowa wykorzystująca efekt akustoelastyczny (AE). Metoda jest stosowana głównie w przypadku materiałów jednorodnych, takich jak stal lub tworzywa sztuczne. Przedmiotem prezentowanych badań było wykorzystanie zjawiska AE do wyznaczania naprężeń w próbkach z autoklawizowanego betonu komórkowego. Wyznaczono zależności wiążące naprężenia ściskające z prędkościami podłużnej fali ultradźwiękowej, z uwzględnieniem wilgotności.
EN
One of the methods of determining the state of deformation and stresses of existing structures is ultrasonic strain gauges using the acoustoelastic effect (AE). The method is mainly used for homogeneous materials such as steel or plastics. The subject of the presented research was the use of the AE efekt to determine the stresses in samples made of autoclaved aerated concrete. The relationships linking the value of compressive stresses with the velocity of the longitudinal ultrasonic wave with regard to humidity were determined.
EN
In the design of innovative, protective clothing, thermal comfort is of great importance. One of the key factors affecting thermal comfort is the thermal conductivity of clothing. This study aims to show through theoretical estimations that the effective thermal conductivity of moist clothing could expedite the development process. In this study, we present two theoretical models: a linear model and upgraded model. The upgraded model considers the thermal conductivity of air within the clothing and its volume porosity. For verification of the models presented, the impact of moisture on the thermal conductivity of cotton knit fabric was examined experimentally using the contact hot plate method. Correlation analysis shows that the upgraded model has an important advantage as it can predict the stabilisation of effective thermal conductivity.
PL
W projektowaniu nowatorskiej odzieży ochronnej duże znaczenie ma komfort termiczny. Jednym z kluczowych czynników wpływających na komfort cieplny jest przewodnictwo cieplne odzieży. W pracy omówiono dwa modele teoretyczne: liniowy i ulepszony. Ulepszony model uwzględnia przewodność cieplną powietrza w odzieży i jej porowatość. W celu weryfikacji przedstawionych modeli zbadano doświadczalnie wpływ wilgoci na przewodnictwo cieplne dzianiny bawełnianej metodą kontaktową na gorąco. Analiza korelacji pokazała, że ulepszony model ma ważną zaletę, otóż może przewidywać stabilizację efektywnej przewodności cieplnej.
PL
Na podstawie analogii struktur budowli podziemnych – warszawskiego Elizeum i wielu obiektów fortecznych z XVIII-XIX w., artykuł podejmuje próbę zestawienia historycznych metod zabezpieczania ich wnętrz przed wilgocią przenikającą z nasypów, kondensacyjną, podciąganą kapilarnie lub dyfundującą z gruntu. Sposoby zabezpieczania przeciwwilgociowego w fortyfikacji nowożytnej zostały wypracowane w ciągu 4 wieków jej rozwoju (XVI-XIX), w wyniku stopniowego gromadzenia doświadczeń i wiedzy inżynierskiej. Ważnymi elementami tych zabezpieczeń były okładziny z gliny/iłu oraz korytarze obiegające pomieszczenia podziemne o funkcji nie tylko komunikacyjnej, ale również otuliny izolacyjno-wentylacyjnej. Budowle podziemne, poprawnie zaprojektowane na skrajnie niekorzystne warunki użytkowania, mogą trwać dzięki delikatnej równowadze, którą bardzo łatwo naruszyć. Pierwszym warunkiem równowagi jest utrzymanie właściwego reżimu wentylacji i ogrzewania wnętrz podatnych na kondensację. Na zakończenie zaproponowano działania pielęgnacyjno-eksploatacyjne mające na celu zahamowanie postępującej degradacji obiektu oraz zakreślono wskazania do programu badań i założeń przedprojektowych do przyszłych, niezbędnych prac remontowych i konserwatorskich.
EN
Based on the analogy of the structures of underground buildings - the Warsaw Elizeum and many fortress buildings from the eighteenth to the nineteenth century, the article is an attempt to present an overview of historical methods of protecting their interiors against moisture penetrating from embankments, condensation, pulled up by capillaries or diffusing from the ground. The methods of moisture protection in the modern fortifications were developed over 4 centuries of its development (16th – 19th c.), as a result of gradual accumulation of experience and engineering knowledge. Important elements of these protections were clay/loam cladding and corridors running around underground spaces, which had not only transport function, but also served as an insulation and ventilation buffer. Underground buildings, properly designed for extremely unfavorable conditions of use, can last thanks to the delicate balance, which is very easy to disturb. The first condition of this balance is to maintain a proper ventilation and heating regime for condensation-prone interiors. At the end, care and maintenance activities aimed at stopping the progressing degradation of the building are proposed, and indications for the research program and pre-design assumptions for future necessary renovation and conservation works are outlined.
6
Content available remote Diagnozowanie wilgoci w budynkach
PL
Wilgoć stwarza niezwykle złożone warunki eksploatacyjne, ograniczające trwałość obiektów budowlanych. Jako następne po zawilgoceniu i próbie eksploatacji pojawiają się na przegrodach budowlanych bakterie, wirusy, grzyby pleśniowe i domowe oraz glony i porosty. Jednocześnie występują rysy lub pęknięcia obiektów. O ile podczas wykonywania ekspertyz budowlanych pomiary dotyczące konstrukcji najczęściej prowadzone są rzetelnie, to pomiary wilgotności są niekiedy lekceważone lub wykonywane nieumiejętnie, co w późniejszym okresie powoduje katastrofalne skutki zdrowotne dla mieszkańców budynków. Czasami w obiekcie dochodzi do wystąpienia syndromu chorego budynku (SBS), a mieszkańcy rezygnują z zamieszkiwania go. Badania wilgoci wymagają przeprowadzenia analizy projektu, znajomości historii obiektu i zasad technologicznych, a także sumienności i wiedzy w zakresie aplikacji mierników wilgotności.
EN
The moisture produces complicated exploitation conditions, delimiting the durability of building objects. The moisture controlling is necessary for the durability and the first of all old buildings and for the battle against the biological life and chemical corrosion. In time of realization the expert’s report very often the construction tests are executed correctly, but that moisture tests sometimes are make light or without the knowledge. This fact produces later the catastrophic results for the habitants of buildings. In this case very often the Sick Building Syndrome is coming or the tenants leave the buildings. The moisture researches demand the project analyses, the knowledge of the building story and technological principles, as well the conscientiousness and knowledge of the hygrometer application.
EN
Special requirements are placed on finishing materials and foundations for these materials. The technical datasheets for wooden floors contain detailed moisture guidelines regarding counter-floors for these materials. To check the moisture level, the carbide method (CM method) is recommended by manufacturers and many specialists. The authors of the paper performed moisture tests for various counter-floors (anhydrite and cement jointless floors, cement-sand mixtures) using the direct gravimetric (laboratory) method and the carbide method. Test results were collected and analyzed.
PL
Rozwiązania przekryć dachowych i tarasowych o odwróconym układzie warstw , tzn. z izolacją termiczną ułożoną na powierzchni warstwy hydroizolacyjnej, są coraz częściej stosowane w polskim budownictwie. Niestety po kliku latach eksploatacji takich rozwiązań stwierdzany jest fakt wzrostu zawilgocenia izolacji termicznej, zarówno w przypadku gdy wykonana jest z polistyrenu ekstradowanego, jak też z ekspandowanego hydrofobizowanego powierzchniowo. We wstępie artykułu przedstawiono wnioski z pracy badawczej wykonanej w Instytucie Techniki Budowlanej, w ramach której podjęto próbę wyjaśnienia przyczyny tego zjawiska w oparciu o wyniki własnych badań laboratoryjnych. W dalszej części artykułu wnioski te uzupełniono o ocenę badań próbek pobranych z dwóch dachów/tarasów, na których w odwróconym układzie warstw zastosowano zarówno polistyren EPS i XPS.
EN
Roof and terrace roofing systems with inverted layer system, i.e. with thermal insulation laid on the surface of the waterproofing layer, are increasingly used in Polish constructions. Unfortunately, after several years of operation of such solutions, the moisture content of the thermal insulation is increased, both when it is made of extruded polystyrene as well as from expanded surface hydrophobized. The introduction to the article presents the conclusions of the research work carried out at the Institute of Building Technology in which an attempt was made to explain the cause of this phenomenon based on the conclusions of laboratory tests. In the further part of the article, these conclusions were supplemented with the assessment of testing of samples taken from two roofs / terraces, on which both EPS and XPS polystyrene were used in the inverted layer system.
EN
The objective of the paper was to determine the impact of moisture and rotational speed of threshers on the process of crushing of lupine seeds. Raw material was led to four levels of moisture from 8 to 14% every 2%. The studies were carried out on the laboratory hammer mill with the use of variable speeds of mill hammers within 5500-7000 rot·min-1. The studies that were carried out proved significant relations (p<0.05) between the analysed process variables and energy consumption and susceptibility of seeds to crushing. It was stated that along with the increase of the rotational speed, a reduction in the drop of the average dimension of particles of mill takes place. Along with the increase of moisture of lupine from 8 to 14% a unit energy of crushing increases on average by approx. 83%. It was proved that the susceptibility ratio of seeds to crushing increases along with the increase of raw material moisture. Such relations were determined for all investigated rotational speeds of hammers.
PL
Celem pracy było określenie oddziaływania wilgotności i prędkości obrotowej bijaków na proces rozdrabniania nasion łubinu. Surowiec doprowadzano do czterech poziomów wilgotności od 8 do 14% co 2%. Badania przeprowadzono na laboratoryjnym rozdrabniaczu bijakowym, przy zastosowaniu zmiennych prędkość bijaków rozdrabniacza w przedziale 5500-7000 obr·min-1. Przeprowadzone badania wykazały, że występują istotne zależności (p<0.05) pomiędzy analizowanymi zmiennymi procesu a energochłonnością i podatnością nasion na rozdrabnianie.
EN
In shielded metal arc welding, the major factors influencing hydrogen uptake into the weld metal are (i) the hydrogen content of the base metal, (ii) hydrogen input by the welding consumable, and (iii) the hydrogen introduced by the atmosphere surrounding the arc process. In this study, the relative contribution of these factors is investigated and compared to each other for the case of underwater wet shielded metal arc welding. To assess the influence of the stick electrode’s moisture (capillary introduced water during handling operations) on the diffusible hydrogen in wet welded samples, wet and dry electrodes were welded at four different water depths. The moisture was absorbed through the sharpened electrode tip only, to ensure close to service conditions. The results show that the moist stick electrode coatings lead to 22.6% higher average diffusible hydrogen content in the weld metal (0.5 m water depth an average). However, the effect disappears with increasing water depths (no difference in 60 m water depth).
11
Content available remote Wpływ wilgoci na pojemność sorpcyjną węgla kamiennego względem CH4 i CO2
PL
W pracy wykonano badania wpływu wilgoci na właściwości sorpcyjne węgla kamiennego względem metanu i dwutlenku węgla. Zgodnie z literaturą wilgoć obecna w węglu znacznie ogranicza zdolność sorpcji gazów, w tym w większym stopniu ma to miejsce w przypadku CH4, niż CO2. Zaprezentowane w artykule badania obejmowały analizy próbek węgla z kopalni „Sobieski”, rozdrobnionego do klasy ziarnowej 0,20-0,25 mm. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych i izobarycznych za pomocą autorskiego urządzenia wolumetrycznego – sorpcjomatu manometrycznego. Wyniki badan wykazały, że wilgoć ogranicza sorpcję CH4 i CO2 w podobnym stopniu. Największy spadek pojemności sorpcyjnej odnotowano pomiędzy próbkami suchymi, a zawierającymi odpowiednio 2.8% wilgoci (dla CH4 jako adsorbatu) oraz 2.5% (dla CO2). Przy dalszym nasycaniu próbek parą wodną, odnotowane spadki pojemności sorpcyjnej były na niższym poziomie.
EN
In the paper the results of the influence of moisture on the sorption properties of hard coal in relation to methane and carbon dioxide were presented. According to the literature, moisture present significantly reduces the sorption capacity of coal to gases, including to a greater extent CH4 than CO2. The research presented in the article included analyses of coal samples from the “Sobieski” mine, crushed to grain class 0.20-0.25 mm. The research was carried out under isothermal and isobaric conditions with the use of an original volumetric device – manometric sorption analyser. The results showed that moisture limits the sorption of coal to CH4 and CO2 to a similar degree. The greatest decrease in sorption capacity was recorded between dry samples and wet samples containing 2.8% moisture (for CH4 as adsorbate) and 2.5% (for CO2) respectively. With further saturation of the samples with water vapour, the recorded decrease in sorption capacity were at a lower level.
12
PL
W cyklu publikacji przedstawię propozycję procedury umożliwiającej wyznaczenie wytrzymałości na ściskanie muru wykonanego z ABK ze spoinami cienkowarstwowymi na podstawie badań właściwości materiału elementów murowych. W tym artykule zaprezentuję metodę mało niszczącą (MDT), bazującą na wyskalowaniu własnej krzywej empirycznej uwzględniającej kształt i wielkość próbek oraz wpływ wilgotności ABK.
EN
In publication cycle I will present a proposal for the procedure to determine the compressive strength of a wall made of AAC with thin-layer bed joints based on a study of the material properties of masonry components. In this paper I present the minor-destructive method (MDT) based on the calibration of its own empirical curve taking into account the shape and size of samples and the impact of AAC moisture.
13
PL
Zdecydowanie mniejszy stopień uszkodzeń konstrukcji występuje, gdy do określenia charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie zastosuje się ultradźwiękową metodę nieniszczącą (NDT). W artykule przedstawiono wyniki badań prędkości podłużnych fal ultradźwiękowych cp metodą przepuszczania, stosując głowice punktowe z eksponencjalnymi falowodami. Sformułowano postać krzywej (fBw – cp) umożliwiającej określenie wytrzymałości na ściskanie ABK o dowolnej wilgotności (fBw). Rozważania zobrazowano przykładem wyznaczania charakterystycznej wytrzymałości muru na ściskanie.
EN
A much smaller degree of structural damage occurs when the ultrasonic non-destructive method (NDT) is used to determine the characteristic compressive strength. The paper presents the results of the longitudinal velocity of cp ultrasound waves using the penetration probes with the overhead waveguides. The form of the curve (fBw – cp) was formulated to determine the compressive strength AAC with any moisture content (fBw). The considerations are illustrated by an example of determining the characteristic strength of the wall for compression.
PL
W artykule zamieszczono opis przyczyn zawilgocenia murów z cegły ceramicznej. Przeprowadzono termograficzne pomiary laboratoryjne z wykorzystaniem promiennika na podczerwień IR. Badaniom poddano murki z ceramicznej cegły pełnej, wykonane na różnych zaprawach. Moc znamionowa promiennika IR wynosiła 250 W. W artykule zamieszczono wyniki doboru konfiguracji promiennika, sposobu przeniesienia tego promieniowania na mur za pomocą walca o średnicy 130 mm. Przedstawiono stanowisko do badania wilgotności muru wraz z oprzyrządowaniem. Celem badania było zobrazowanie procesu schładzania suchej ściany, a następnie wilgotnej, co ukazało różnice między pomiarami. Badania te mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie w procesie optymalizacji kontroli zawilgocenia ścian z cegły.
EN
The article reviews the causes of moisture presence in ceramic brickwork. Thermographic measurements were made using an infrared heater. The study involved walls made of full ceramic brick, built with the use of various mortars. The IR heater rated power was 250W. The article presents the heater’s configuration selected for the purposes of the newly developed method of transferring heat radiation to an examined wall using a cylinder with a diameter of 130 mm. The author describes a work station for testing the moisture content of a wall together with the instrumentation. The aim of the study was to illustrate the differences in the processes of cooling a dry wall and a damp wall, as evidenced by the differences in measurements. This study in the future may be applied in the process of optimizing the moisture control of brick walls.
PL
W artykule opisano wpływ uszkodzeń tarasu na zawilgocenie ścian zewnętrznych. Przeprowadzone pomiary zawilgocenia poszczególnych fragmentów ściany zewnętrznej wykonanej z cegły ceramicznej wykazały zróżnicowanie ich wartości w zależności od lokalizacji. Pomierzona wilgotność masowa została wykorzystana do wykonania symulacji obliczeniowych zmiany zawilgocenia ściany w czasie, zrealizowanych w programie WUFI.
EN
The article describes problems related to the influence of terrace damage on the moisture dampness of external walls. Conducted measurements of moisture of individual fragments of the external wall made of ceramic bricks showed variation in their value depending on the location. Measured mass moisture were used to perform computational simulations of the moisture change of the wall over time, carried out in the WUFI program.
EN
In order to assess the sustainability of buildings with different types of insulating assemblies in the Latvian climate, a long-term test building monitoring experiment has been underway since 2013. There are a total of five test buildings on site with roughly six years' worth of accumulated temperature and humidity readings in the key parts of assemblies. This study is meant to quantify the mould presence in building walls, floor and ceiling by performing laboratory tests, assessing the number of colony-forming units, and comparing the results with mould risk predictions due to the isopleth model developed by Sedlbauer, using both the hygrothermal data derived from the sensors within buildings and the output of numerical simulations in WUFI Pro 6.3, a commercial software package. The analysis indicated good agreement between the lab tests and mould risk assessment using the data sets from the sensors, validating the applicability of the Sedlbauer model to the Latvian climate, while the comparisons between the numerically obtained forecasts and experimental data revealed dissimilarities that are largely due to imprecisions in material models and initial conditions.
17
Content available remote Możliwości zupełnego wykorzystania właściwości betonu komórkowego
PL
Przeprowadzony duży program badawczy posłużył głównie do lepszego poznania właściwości murów z autoklawizowanego betonu komórkowego oraz wpływu różnych czynników, które powinny być uwzględniane lub pomijane na etapie projektowym. Jak wykazano ważny okazał się wpływ wilgotności ABK, który w normach jest arbitralnie ustalony. Równie ważny jest wpływ rodzaju zaprawy oraz technologii układania zbrojenia, w spoinach wspornych. Wyniki uzyskiwane na elementach dużych i średnich wymiarów wykazały wpływ zbrojenia, który w normach jest zupełnie pomijany. Dalsze prace będą służyć wykorzystaniu uzyskanych wyników do analitycznych modeli nośności ścian ściskanych i ścian usztywniających ścinanych, z uwzględnieniem możliwości najlepszego stosowania ABK. Na wstępie wykorzystane zostaną zalecenia Eurokodu PN-EN 1990, dopuszczającego zastosowanie metod projektowania, wspomaganego badaniami, w celu weryfikacji zaproponowanych modeli.
EN
The extensive research programme was mainly used to learn details about properties of AAC masonry and the effect of various factors, which should be included or neglected at the design phase. Moisture content of AAC was found to have a significant effect, arbitrary defined in standards. The type of used mortar and technology of reinforcement embedding in bed joints is also very important. Results obtained for large and middle-size units indicated the significance of reinforcement, which is completely neglected in standards. Further works will focus on employing the obtained results in analytical models of load-bearing capacity of compressed walls and shear stiffening walls, taking into account the best possible use of AAC. At first, recommendations of Eurocode PN-EN 1990 which allows for design methods based on tests to verify the proposed models.
18
Content available Wilgoć w budynkach zabytkowych
PL
Wilgoć jest głównym zagrożeniem dla zabytków. Prowadzi bezpośrednio do degradacji substancji zabytkowej oraz uruchamia procesy niszczące niewystępujące bez jej udziału. Poprawne rozpoznanie źródeł zawilgocenia pozwala na podjęcie odpowiednich kroków w stronę skutecznej i trwałej renowacji. Jednak właściwa diagnoza często nie jest łatwa, a z pozoru oczywiste obserwacje mogą owocować sformułowaniem błędnych wniosków i wdrożeniem działań, które przyniosą więcej szkody niż pożytku. Artykuł opisuje najczęstsze przyczyny powstawania zawilgoceń w budynkach zabytkowych oraz zwraca uwagę na podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę, chcąc uniknąć nieskutecznych i kosztownych napraw. Szczególnie podnosi problem tzw. wilgoci wstępującej od gruntu, zdecydowanie zbyt często i łatwo wskazywanej jako główny powód zawilgocenia.
EN
Dampness is considered to be one of the most serious threats to heritage buildings. It leads directly to degradation of historical fabric and triggers damaging processes that would not appear without it. Correct diagnosis of the source of damp is necessary for implementing appropriate measures that will lead to effective and lasting renovation. But making a correct diagnosis is not easy, and what appears obvious from observation can lead to formulating incorrect conclusions and actions, which do more harm than good. The paper describes the most common causes of dampness in heritage buildings and draws attention to the basic factors, which need to be taken into account, in order to avoid ineffective and costly repairs. Special attention is devoted to the so-called damp rising from the ground, which is too often and too easily implicated as the main cause of dampness.
EN
In sea transport, a very important thing is an assignment of cargo to a particular class of storage climate conditions and it is carried out on the basis of the requirements that cargo places upon its storage atmosphere. The water content of black tea must not fall below 2%, as the product otherwise becomes haylike and its essential oils readily volatilize, while on the other hand, it must not exceed 9% as it then has a tendency to grow mould and become musty. Therefore, tea requires particular temperature, humidity/moisture and possibly ventilation conditions. In this context, tea is a hygroscopic material that has the ability to absorb or desorb water in response to temperature and relative humidity of the atmosphere surrounding it. The moisture content of tea is one of the most important variables affecting its chemical and sensory properties. Therefore, to explore and predict the behaviour during transport of tea, its equilibrium moisture content must be determined for a range of transport temperatures and relative humidities. The present paper focuses on the evaluate the hygroscopic properties of tea from Rwanda with different degree of fragmentation based on isotherms of water vapour sorption and characteristics selected parameters of the surface microstructure determining transport conditions and therefor microbiological stability of teas.
PL
Zawilgocenie nawierzchni drogowej wpływa negatywnie na jej właściwości mechaniczne. Dostępne są różne metody oceny nawierzchni drogowych pod kątem zawilgocenia. Najprostsze w interpretacji metody grawimetryczne wymagają inwazyjnej ingerencji w stan nawierzchni i pomiarów wagowych w warunkach laboratoryjnych pobranych próbek. Istnieją także metody nieniszczące, m.in. metoda georadarowa. W artykule przedstawiono ocenę zawilgocenia za pomocą metody georadarowej na odcinku drogi długości 200 m, prowadzącej przez tunel wybudowany w technologii „białej wanny” z nawierzchnią w postaci warstwy asfaltowej grubości 12 cm, ułożonej na warstwie kruszywa grubości 20 cm. Po ok. pięciu latach użytkowania drogi zaobserwowano na niej wysięki w postaci mokrych plam. Zauważono także deformację w formie wyniesienia (wybrzuszenia) warstw asfaltowych. Georadar umożliwił zlokalizowanie miejsc zawilgoconych w obu warstwach nawierzchni drogowej i podanie przyczyny powstawania deformacji i wysięków wody na nawierzchni drogi.
EN
The presence of water in the road structure has a negative impact on its mechanical properties. Various methods are available for assessing roads in terms of their humidity. The simplest in interpretation - gravimetric methods - require invasive intervention in the road condition and measurements of weights of the samples in laboratory conditions. There are also non destructive methods, among them the Ground Penetrating Radar (GPR). The article presents the assessment of moisture using the GPR on a 200-meter section of the road leading through a tunnel built in the „white box” technology with road surface built of 12-centimeter of asphalt layer on 20-centimeter of aggregate. After about 5 years of use, there were wet spots on the road and deformation of asphalt layers in the formof elevation. GPR made it possible to locate wet areas in both layers and point the probable reasons of the deformation and wet spots on the road surface.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.